Dz. U. 09. 129. 1058 rozporządzenie rady ministróWPobieranie 9.47 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.47 Kb.
Dz.U.09.129.1058

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 listopada 2009 r.:

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 504,00 zł;

2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 583,00 zł;

3) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1.000,00 zł;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;

7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

11) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko;

12) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;13) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

§ 2. Do dnia 31 października 2009 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna