Dział I sędziowie, ich prawa I obowiązkiPobieranie 123.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar123.35 Kb.
REGULAMIN SĘDZIOWSKI

DZIAŁ ISĘDZIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKIROZDZIAŁ IPostanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin Sędziowski, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do sędziów i kandydatów na sędziów zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim.

2. Przepisy Regulaminu mają także zastosowanie do innych osób, jeżeli ich działalność pozostaje w związku z postanowieniami regulaminu.

3. Na każdego sędziego nakłada się obowiązek respektowania prawa zawodnika do sprawiedliwej oceny stoczonej przez niego walki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje sędziów są ostateczne i nieodwołalne, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i prawidłową oceną walki zgodnie z jej przebiegiem.

5. Wszystkie walki rozgrywane na terenie działania PZB muszą być prowadzone tylko przez sędziów posiadających licencję sędziego bokserskiego wydaną przez PZB.


ROZDZIAŁ IIPodstawowe prawa i obowiązki sędziów
§ 2
Sędziowie obowiązani są:

1. Przestrzegać przepisów prawa oraz norm i regulaminów obowiązujących w boksie amatorskim wydanych przez PZB, EABA i AIBA.

2. Stosować się do uchwał i zarządzeń PZB oraz właściwego OZB.

3. Aktywnie uczestniczyć w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich.

4. Poddawać się raz na dwa lata badaniom lekarskim w zakresie zdolności do wykonywania funkcji sędziego bokserskiego.

5. Dbać o kondycję fizyczną.

6. Posiadać licencję wydawaną przez PZB.

7. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego.


§ 3
Sędziowie obowiązani są w szczególności do:

1/ respektowania zasad etyki sportowej i estetyki,

2/ przestrzegania reguł i zasad sportowej rywalizacji,

3/ jawności werdyktów,

4/ zachowania zasad bezstronnego i sprawiedliwego oceniania walki,

5/ wykazania należytej troski o zdrowie walczących zawodników,

6/ spełniania roli wychowawczej w stosunku do zawodników.
§ 4

Prawa sędziów:

1. Polski Związek Bokserski oraz Okręgowe Związki Bokserskie udzielają sędziom należytej pomocy i ochrony w wypełnianiu obowiązków sędziów.

2. Sędziowie mają prawo do korzystania z pomocy i ochrony organizatora zawodów przed zawodami, w czasie ich trwania oraz bezpośrednio po zakończeniu zawodów w zakresie bezpiecznych warunków wykonywania funkcji sędziego bokserskiego.

3. Organizator zawodów zapewnia regulaminowy sprzęt i aparaturę umożliwiającą wypełnianie funkcji sędziego podczas zawodów.

4. Sędziowie otrzymują zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sędziego bokserskiego według określonych przepisów, Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym oraz przyjętych zasad ustalonych przez Zarząd OZB i PZB.ROZDZIAŁ IIIZasady, warunki oraz tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego
§ 5

Polski Związek Bokserski jest jedynym organem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego w boksie amatorskim.


§ 6

1. Licencję sędziego przyznaje się na czas nieoznaczony.

2. Licencja sędziego może być przyznana na czas oznaczony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie licencji.

3. Odpłatność za licencję sędziego bokserskiego ponosi wnioskodawca w wysokości ustalonej przez Zarząd i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 7

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego bokserskiego składa w PZB pisemny wniosek zawierający:

a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

b/ określenie okresu w wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2,

c/ datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone:

a/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

b/ zaświadczenie komisji egzaminacyjnej Polskiego Związku Bokserskiego stwierdzające zdanie egzaminu na sędziego,

c/ zaświadczenie przychodni sportowo–lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie funkcji sędziego bokserskiego,

d/ kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego bokserskiego,

e/ zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich organizowanych przez PZB oraz OZB,

f/ zobowiązanie do przestrzegania przepisów i regulaminów przy wypełnianiu funkcji sędziego bokserskiego.


§ 8
1. Polski Związek Bokserski przyznaje licencję sędziego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Dokument stwierdzający przyznanie licencji zawiera:

a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania sędziego,

b/ numer licencji,

c/ datę wystawienia licencji,

d/ okres ważności w wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2,

e/ podstawowe prawa i obowiązki sędziego.

3. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem sędziego, pieczęcią Polskiego Związku Bokserskiego oraz podpisem Prezesa Zarządu PZB.


§ 9
1. Polski Związek Bokserski odmawia przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w § 7 ust. 1-2, a braki formalne wniosku nie zostały usunięte w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez zainteresowanego wezwania do usunięcia braków.

2. Licencji sędziego nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję została przez właściwy organ PZB pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 10 w okresie dwóch lat od daty wydania decyzji pozbawiającej licencji.

3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 10

1. PZB w drodze decyzji administracyjnej pozbawia sędziego bokserskiego licencji w razie:

a/ utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych względnie ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b/ utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego bokserskiego potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-lekarskiej,

c/ prawomocnego ukarania przez wydział dyscypliny PZB karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów.

2. PZB może pozbawić sędziego bokserskiego licencji również w razie:

a/ odmowy przedłożenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b/ odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,

c/ naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego.

3. Pozbawienie sędziego licencji wymaga uzasadnienia.


§ 11

1. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego bokserskiego do wniosku oprócz dokumentów wymienionych w § 7 ust. 2 załącza oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 10.

2. Zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu sędziowskiego traci ważność po upływie trzech lat od daty jego wystawienia, jeżeli w tym okresie nie wydano decyzji o przyznaniu licencji .
§ 12

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego bokserskiego jest Ministerstwo Sportu.


§ 13

1. Wydział Sędziowski PZB prowadzi ewidencję przyznanych licencji sędziowskich.

2. Ewidencja powinna zawierać dane, o których mowa w § 7.

3. Wydział Sędziowski PZB prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawieniu licencji sędziów bokserskich oraz przechowuje dokumentację tych spraw.ROZDZIAŁ IV

Klasy sędziowskie§ 14
Ustala się klasy sędziów w zależności od ich kwalifikacji i stażu:

1/ sędzia kandydat,

2/ sędzia okręgowy,

3/ sędzia związkowy,

4/ sędzia międzynarodowy EABA,

5/ sędzia międzynarodowy AIBA.


§ 15

1. Klasę sędziego kandydata i sędziego okręgowego nadaje Zarząd właściwego OZB na wniosek Wydziału (Komisji) Sędziowskiej OZB.

2. Klasę sędziego związkowego nadaje Zarząd PZB na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZB.

3. Klasę sędziego międzynarodowego nadają międzynarodowe federacje EABA i AIBA na podstawie odrębnych przepisów.


§ 16

Sędzią kandydatem może zostać osoba, która:

1/ ukończyła 21 lat, nie karana, posiadająca minimum średnie wykształcenie, posiadająca odpowiedni stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim z przychodni sportowo-lekarskiej,

2/ ukończyła kurs sędziowski oraz złożyła egzamin na sędziego kandydata z wynikiem pozytywnym przed komisją z udziałem przedstawiciela Wydziału Sędziowskiego PZB,

3/ uzyskała licencję sędziego bokserskiego według zasad i warunków określonych w Rozdziale III.

§ 17
Sędzią okręgowym może zostać sędzia kandydat, który:

1/ wypełniał funkcję sędziego przez jeden rok i przesędziował w tym okresie 100 walk,

2/ zdał egzamin na sędziego okręgowego z wynikiem pozytywnym przed komisją z udziałem przedstawiciela Wydziału Sędziowskiego PZB.
§ 18
Sędzią związkowym może zostać sędzia okręgowy, który:

1/ wypełniał funkcję sędziego przez trzy lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu właściwego OZB, Wydział Sędziowski PZB może skrócić wymagany trzyletni okres sprawowania funkcji sędziego okręgowego,

2/ zdał egzamin na sędziego związkowego z wynikiem pozytywnym przed Komisją Wydziału Sędziowskiego PZB.
§ 19

1. Klasę sędziego międzynarodowego nadają międzynarodowe federacje EABA i AIBA na podstawie obowiązujących przepisów.

2. O nadanie klasy sędziego międzynarodowego występuje Zarząd PZB.

3. Szczególne zasady kwalifikowania sędziów związkowych na kandydatów na listę sędziów międzynarodowych ustala Wydział Sędziowski PZB i ogłasza je w komunikacie.

4. Kandydat na sędziego międzynarodowego winien posiadać minimum wykształcenie średnie, wykazywać się znajomością co najmniej jednego z obowiązujących w AIBA języków obcych oraz legitymować się wybitnymi osiągnięciami w pełnieniu funkcji sędziego. Obowiązującymi językami w AIBA są: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, arabski.
§ 20
1. Ustanawia się stopień sędziego instruktora.

2. Stopień sędziego instruktora nadaje Zarząd PZB na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZB.

3. Sędzią instruktorem może zostać sędzia bokserski posiadający co najmniej pięcioletni staż sędziego związkowego oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz zdolności pedagogiczne w pracy szkoleniowej, po złożeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem przed Komisją powołaną przez Wydział Sędziowski PZB.
§ 21
1. Sędzia z chwilą ukończenia 60-roku życia przestaje pełnić obowiązki czynnego sędziego bokserskiego na szczeblu centralnym. Dopuszcza się możliwość dalszego pełnienia funkcji po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego z przychodni sportowo-lekarskiej o aktualnym stanie zdrowia, uprawniającym sędziego do dalszego pełnienia obowiązków, oraz pozytywnej opinii Wydziału Sędziowskiego PZB.

2. Na wniosek sędziego Wydział Sędziowski PZB może wyrazić zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania funkcji czynnego sędziego bokserskiego przez wnioskodawcę.

3. Stan, o którym mowa w ustępie drugim, trwający ponad pięć lat powoduje skreślenie z listy sędziów. Nie dotyczy to przypadków z ustępu pierwszego.

4. Sędzia, który z różnych powodów nie sędziował przez okres 5 lat, aby mógł ponownie znaleźć się na liście sędziów czynnych, musi zdać egzamin przed Komisją Wydziału Sędziowskiego PZB.


§ 22
1. Na wniosek sędziego następuje skreślenie go z listy.

2. Skreślenie z listy sędziów następuje także wskutek prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. Dotyczy to także sędziów nie pełniących funkcji czynnego sędziego bokserskiego.


§ 23
Obowiązków sędziego nie może pełnić czynny zawodnik, czynny trener lub instruktor boksu.

§ 24

1.Tytuł sędziego honorowego może być nadany sędziemu po zakończeniu działalności sędziowskiej, jeżeli jego postawa na przestrzeni lat była wzorem i przykładem dla innych sędziów.

2.Tytuł sędziego honorowego PZB nadaje Zarząd PZB na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZB.

3.Tytuł sędziego honorowego OZB nadaje Zarząd OZB na wniosek Wydziału Sędziowskiego OZB.ROZDZIAŁ V
Zasady udziału sędziów w zawodach§ 25
1. Do sędziowania walk bokserskich uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Wydział Sędziowski PZB lub właściwy Wydział Sędziowski OZB.

2. Zmiana obsady sędziowskiej może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiany dokonuje Wydział Sędziowski PZB/OZB w zależności od rangi zawodów.

3. Sędzia może nie zostać dopuszczony do wykonywania funkcji sędziego bokserskiego jedynie w wyjątkowych przypadkach.
§ 26
1. Wydział Sędziowski Polskiego Związku Bokserskiego może ustanowić liczbę sędziów ringowych i sędziów punktowych do sędziowania zawodów szczebla centralnego.

2. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić skreślenie z listy, o której mowa w ustępie pierwszym, i wpisanie na jego miejsce sędziego z listy rezerwowej.

3. Decyzje w powyższych sprawach podejmuje Wydział Sędziowski PZB.


§ 27
1. Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego w porozumieniu z Wydziałem Sędziowskim może zarządzić wyznaczenie składów sędziowskich do zawodów szczebla centralnego w drodze losowania z listy sędziów, o której mowa w § 26 ust. 1.
§ 28
1. Wydział Sędziowski Polskiego Związku Bokserskiego może wyznaczyć listę sędziów uprawnionych do sędziowania turniejów o indywidualne mistrzostwo Polski seniorów i juniorów.

2. Listę, o której mowa w ust.1, ogłasza się najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia mistrzostw.

3. Skład sędziowski do sędziowania walk w turniejach o mistrzostwo Polski może być wyznaczony w drodze losowania przez Jury.

4. Losowanie przeprowadza się w każdej serii walk, bezpośrednio przed każda walką.

5. Losowanie przeprowadza przewodniczący Jury lub osoba przez niego upoważniona.


ROZDZIAŁ VI
Delegat techniczny§ 29
1. Ustanawia się funkcję delegata technicznego Polskiego Związku Bokserskiego.

2. Delegat techniczny jest przedstawicielem Polskiego Związku Bokserskiego na wszystkich zawodach organizowanych przez PZB lub na zlecenie PZB.

3. Delegat techniczny ponosi odpowiedzialność jako członek Jury za nadzorowane przez niego zawody, czy odbyły się zgodnie z obowiązującym regulaminem sportowym PZB.


§ 30
1. Do zakresu działania i odpowiedzialności delegata technicznego należy:

a/ dopuszczenie obiektów sportowych do zawodów wg zasad określonych przez prawo i regulaminy PZB,

b/ dopuszczanie zawodników do startu według zasad określonych w regulaminach sportowych i opieki zdrowotnej PZB,

c/ dokonywanie zmian programu zawodów przedłożonego przez organizatora zawodów w porozumieniu z Przewodniczącym Jury,

d/ kontrola warunków bezpieczeństwa zawodów,

e/ egzekwowanie wymagań regulaminowych od osób sprawujących funkcje związane z przeprowadzeniem zawodów,

f/ rozstrzyganie spornych kwestii wymagających podjęcia natychmiastowej decyzji podczas zawodów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w statucie PZB do decyzji innych organów PZB.

2. Delegat techniczny sporządza protokół z przebiegu zawodów według określonego wzoru i składa go w PZB najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów.


§ 31
1. Funkcję delegata technicznego można powierzyć osobie, która spełnia następujące warunki:

1/ posiada gruntowną znajomość obowiązujących przepisów w prawie sportowym oraz norm i regulaminów obowiązujących w PZB,

2/ cieszy się autorytetem w środowisku pięściarskim,

3/ posiada zdolność podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych,

4/ posiada licencję sędziego bokserskiego.

2. Funkcji delegata technicznego nie wolno łączyć z jakąkolwiek funkcją związaną z prowadzeniem zawodów nadzorowanych przez delegata.

3. Delegat techniczny podlega szczególnej ochronie ze strony organizatora podczas sprawowania tej funkcji.

4. Do delegata technicznego nie ma zastosowania § 21 ust. 1§ 32
1. Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego ustanawia liczbę delegatów technicznych PZB na czas określony.

ROZDZIAŁ VII
Jury§ 33
1. Wydział Sędziowski Polskiego Związku Bokserskiego powołuje Jury do nadzorowania przebiegu wszystkich zawodów szczebla centralnego, turniejów międzynarodowych i meczy międzypaństwowych. W zawodach bokserskich kobiet Jury może składać się z kobiet i/lub mężczyzn. Na szczeblu OZB Jury powołuje Wydział Sędziowski OZB.

2. Jury składa się z 3 do 5 osób.

3. Przewodniczącym Jury jest sędzia wyznaczony przez Wydział Sędziowski PZB.

4. Podejmowane przez Jury decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

5. Przewodniczący Jury może powierzyć przewodniczenie składowi orzekającemu, członkowi Jury.
§ 34
Do obowiązków Jury należy:

1/ dokonywanie obsady sędziowskiej poszczególnych walk,

2/ punktowanie każdej walki,

3/ kontrola kart punktowych pod względem wymagań formalnych,

4/ porównywanie wyników poszczególnych sędziów z własną punktacją,

5/ przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio w razie stosowania elektronicznego systemu oceny walki (można wykorzystać taśmy magnetowidowe),

6/ dokonywanie oceny pracy sędziów w danej serii walk.

§ 35
Jury może:

1/ zmienić decyzję sędziego ringowego, jeżeli pozostaje ona w rażącej sprzeczności ze statutem PZB i obowiązującymi regulaminami,

2/ zmienić werdykt sędziów punktowych, jeżeli popełniony został błąd w kartach punktowych, którego następstwem jest nieprawidłowy werdykt, lub nieprawidłowej oceny walki przez sędziów i wydania werdyktu odbiegającego w sposób rażący od przebiegu walki,

3/ wstrzymać walkę i określić warunki jej wznowienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1. W przypadku popełnienia błędu przez sędziego czasowego zmienić jego decyzję,

4/ odsunąć od sędziowania w danej serii walk lub do końca turnieju sędziego, który nie zapewnia należytego przestrzegania przepisów, lub którego pracę uznano za niezadowalającą,

5/ dokonać zmiany uprzednio wyznaczonej obsady sędziowskiej z ważnych przyczyn,

6/ przy różnicy 20 punktów na korzyść jednego z bokserów wykazanej przez komputer w walkach seniorów i juniorów /15-u kobiet i kadetów/, Przewodniczący kończy walkę dla ochrony boksera przed inkasowaniem dalszych ciosów. W tym celu uderza w gong lub w inny, będący w jego dyspozycji sposób sygnalizuje konieczność wstrzymania walki. Zobowiązuje to sędziego ringowego do przerwania walki i ogłoszenia rezultatu RSC/OS, jeżeli regulamin Mistrzostw nie przewiduje inaczej i eliminuje rezultat RSC/OS, względnie zmieniona jest różnica ilości punktów przewagi na korzyść jednego z zawodników wykazanej przez komputer,

7/ Jury ma również prawo podjąć takie czynności, jakie uzna za konieczne w okolicznościach zagrażających prawidłowemu prowadzeniu walk.


§ 36

Do obowiązków Przewodniczącego Jury należy:

1/ czuwanie nad prawidłową pracą Jury i składu sędziowskiego,

2/ ogłoszenie werdyktu Jury (przekazanie spikerowi zawodów nazwiska zawodnika uznanego za zwycięzcę),

3/ przewodniczenie przy rozstrzyganiu złożonych protestów,

4/ sporządzenie sprawozdania z przebiegu turnieju wraz z protokołami Jury i ocena pracy poszczególnych sędziów.ROZDZIAŁ VIII
Strój sędziego§ 37
1. Na zawodach rozgrywanych w oparciu o regulaminy PZB sędziowie bokserscy używają stroju sędziowskiego w postaci:

a/ białej koszuli,

b/ białych spodni,

c/ czarnej muszki,

d/ odznaki sędziego z emblematem PZB,

e/ butów sportowych lub miękkich pantofli bez obcasów.

2. Strój sędziego podczas zawodów międzynarodowych określają przepisy AIBA.

3. Sędzia podczas zawodów może używać koszuli z napisami reklamowymi, nie przekraczającymi 30 cm2, jeżeli regulamin zawodów nie stanowi inaczej.

4. Zarząd PZB może odstąpić od zasady określonej w ust. 3.

5. Strój sędziego musi być estetyczny.DZIAŁ IIROZDZIAŁ I

WERDYKTY SĘDZIOWSKIE
§ 38
1.Ustala się następujące sposoby sędziowania:

a/ sędzia ringowy i trzech sędziów punktowych,

b/ sędzia ringowy i pięciu sędziów punktowych (w indywidualnych mistrzostwach oraz w turniejach krajowych i międzynarodowych),

c/ sędzia ringowy i jeden sędzia punktowy,

d/ dopuszcza się możliwość prowadzenia walki w ringu z jednoczesnym punktowaniem – z wyjątkiem zawodów szczebla centralnego.
§ 39
Walka bokserska może zakończyć się następującymi werdyktami:

1/ zwycięstwo na punkty,

2/ walka nierozstrzygnięta – remis,

3/ nokaut (KO-H po ciosach w głowę, KO-B po ciosach na tułów),

4/ dyskwalifikacja zawodnika lub obu zawodników,

5/ RSC, RSC-H, lub RSC „I”, oraz RSC/OS/ - w zawodach międzynarodowych, mistrzostwach Polski i zawodach centralnych sędziowanych komputerowo, jeżeli regulamin Mistrzostw nie stanowi inaczej,

6/ poddanie się zawodnika lub poddanie zawodnika przez jego sekundanta,

7/ techniczna niezdolność do walki,

8/ walkower (W.O.) na skutek braku przeciwnika,

9/ bez werdyktu sędziowskiego (walka nie odbyta).
ROZDZIAŁ IISędzia ringowy
§ 40
1. Podstawową troską sędziego ringowego jest opieka nad zawodnikami walczącymi w ringu. Sędzia ringowy czuwa i kieruje walką tak, aby prowadzona była według obowiązujących przepisów, a walczący zawodnicy przestrzegali ściśle postanowień regulaminu sportowego sędziowskiego i opieki zdrowotnej oraz zasad fair play. Sędzia musi posiadać gruntowną znajomość obowiązujących regulaminów oraz odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną.

2. Do podstawowych obowiązków sędziego ringowego należy:

a/ Przed rozpoczęciem zawodów:

- upewnić się, czy ring i pozostały sprzęt, jak również warunki zawodów zostały uznane i przyjęte przez delegata technicznego,

- sprawdzić, czy protokół wagi i badania lekarskiego zawiera orzeczenie stwierdzające zdolność zawodników lub zawodniczek do startu w danym dniu zawodów;

b/ Przed rozpoczęciem każdej walki:

- ustalić miejsce i stwierdzić obecność lekarza przy ringu, oraz gotowość do pełnienia obowiązków,

- sprawdzić prawidłowość ubioru i wyposażenia zawodników, dopilnować przywitania się zawodników przez podanie rąk,

- stwierdzić obecność i gotowość do pełnienia obowiązków Jury i pozostałych sędziów, oraz delegata technicznego,

- po stwierdzeniu gotowości zawodników lub zawodniczek do walki przed pierwszą walką rozpoczynającą daną serię walk sędzia ringowy pyta Przewodniczącego Jury, czy można rozpocząć walkę, po czym podaje komendę sędziemu mierzącemu czas do rozpoczęcia walki.

c/ Podczas walki:


 • nadzorować przestrzeganie przepisów chroniących zdrowie walczących zawodników,

 • kontrolować uważnie wszystkie akcje zawodników,

 • dbać, aby walka odbywała się w warunkach pełnego przestrzegania przepisów regulaminu sędziowskiego i sportowego, z poszanowaniem przez obu zawodników lub zawodniczki zasad uczciwości i lojalności w stosunku do przeciwnika oraz posłuchu i szacunku wobec sędziego ringowego, i innych osób funkcyjnych w zawodach,

 • wydawać jednoznaczne komendy i decyzje,

 • współpracować z pozostałymi funkcjonariuszami zawodów,

 • w przerwach między rundami sędzia ringowy staje w narożniku neutralnym przodem do Jury.

d/ Po zakończeniu walki:

 • przyjąć od sędziów karty punktowe, sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia i przekazać karty Przewodniczącemu Jury – dotyczy to sędziowania na kartach punktowych. Przy elektronicznym sędziowaniu wydruk werdyktu sędziowskiego z komputera bezpośrednio otrzymuje Przewodniczący Jury, który wskazuje sędziemu ringowemu zwycięzcę w sposób widoczny kolorem narożnika,

 • dopilnować, by po ogłoszeniu wyniku zawodnicy podziękowali sobie za stoczoną walkę przez podanie rąk.

e/ Po zakończeniu zawodów:

 • podpisać protokół zawodów po uprzednim sprawdzeniu zgłoszonych uwag,

 • uczestniczyć w dyskusji pomeczowej a w turnieju po danej serii walk,

 • podpisać protokół fair-play


§ 41

Komendy w walce

W czasie walki sędzia ringowy posługuje się następującymi komendami:

„boks”, „break”, stop”, „time” (czas).

Komenda „boks” oznacza podjęcie walki po gongu rozpoczynającym pierwszą rundę oraz każdorazowe wznowienie walki po komendzie „stop”.

Komenda „break” przerywa klamrę (klincz), przedłużającą się ponad 5 sekund.

Komenda „stop” wstrzymuje walkę.

Komenda „time” (czas) jest to komenda podawana sędziemu mierzącemu czas przez sędziego ringowego w celu rozpoczęcia walki w pierwszej rundzie i po każdorazowym wstrzymaniu czasu walki przez sędziego ringowego.

Sędzia ringowy wydaje komendy głośno i zdecydowanie.

Uwagi lub ostrzeżenia powinny być udzielane po komendzie „stop”, krótko i zrozumiale, a gesty musza być wyraźne i estetyczne, nie budzące wątpliwości zawodników oraz obserwatorów zawodów.
§ 42

Ciosy dozwolone

 1. Ciosami dozwolonymi są ciosy zadane wypchaną, przednią częścią zamkniętej rękawicy w przednie i boczne części głowy oraz tułowia powyżej pasa.

 2. Wyznacznikami przy ocenianiu prawidłowości zdanych ciosów są linia uszu i linia szczytów bioder.


§43

Przewinienia

1. Zawodnikowi nie wolno zadawać ciosów:

a/ otwartą lub nie zaciśniętą rękawicą,

b/ wewnętrzną stroną rękawicy,

c/ nasadą, bokiem rękawicy, na odlew, z góry,

d/ w tył głowy (licząc od linii uszu),w kark, w tylną część tułowia i poniżej pasa,

e/ obracając się wokół siebie, trzymając się jednocześnie lin, odbijając się od lin, zawodnikowi leżącemu, klęczącemu, powstającemu lub zaplątanemu w linach,

f/ po komendzie „stop”, „break”, po gongu kończącym rundę i w czasie wyliczania.

Po komendzie „break” można wznowić walkę bez komendy „boks”, po uprzednim cofnięciu się zawodników poza zasięg ciosów.


 1. Zawodnikowi nie wolno jest uderzać:

a/ nogą lub głową,

b/ przedramieniem, łokciem, barkiem, kolanem.

Uderzenia zaliczane są do najpoważniejszych przewinień w ringu, za które sędzia ringowy może udzielić zawodnikowi ostrzeżenia bez uprzednich upomnień, a nawet zdyskwalifikować winnego, jeżeli zdolność przeciwnika do kontynuowania walki została znacznie umniejszona.


 1. Zawodnikowi nie wolno:

a/ atakować przeciwnika głową wysuniętą do przodu,

b/ zawieszać się na przeciwniku, przyciskać ręką lub łokciem, wypychać na zewnątrz lin, rzucać przeciwnikiem oraz podstawiać nogi i nadeptywać stopy.

Ponadto niedozwolone jest pchanie, trzymanie, ściąganie i wpadanie na przeciwnika.

Zawodnik trzymany może zadawać ciosy, które zaliczane są przez sędziów punktowych jako tzw. prawo korzyści,

c/ rozmyślnie unikać walki,

d/ rozmawiać w czasie walki,

e/ celowo pozbywać się ochraniacza zębów,

f/ w sposób ostentacyjny demonstrować swojego niezadowolenia,

g/ niesportowo zachowywać się wobec przeciwnika, sekundantów, sędziów lub innych osób funkcyjnych oraz publiczności.
§ 44

Kary stosowane w czasie walki


 1. Sędzia ringowy może zwracać uwagę zawodnikom i karać ich ostrzeżeniami lub dyskwalifikacją.
  Zwrócenie uwagi zawodnikowi następuje w przypadku niegroźnego i nierozmyślnego przewinienia. Jest ono przestrogą przed dalszym popełnianiem nieprawidłowości, za które może być wymierzona kara. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik przy powtarzających się przewinieniach, po uprzednim zwróceniu uwagi.

 2. Sędzia ringowy powinien udzielić zawodnikowi ostrzeżenia bez uprzedniego zwrócenia uwagi w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających w sposób zasadniczy na przebieg i wynik walki lub też przewinień popełnianych rozmyślnie.

 3. Dotyczy to szczególnie taki przewinień, jak:

 • uderzenie głową,

 • cios w kark, nerki lub poniżej pasa,

 • zadanie ciosów zawodnikowi klęczącemu, zaplątanemu w liny lub leżącemu,

 • zadanie ciosu po gongu kończącym rundę, po komendzie „stop” lub po komendzie „break” (bez uprzedniego wycofania się poza zasięg ciosów),

 • uderzenie łokciem lub kolanem,

 • niesportowe zachowanie zawodnika lub jego sekundanta.

 1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje:

a/ po udzieleniu trzeciego ostrzeżenia,

b/ bez uprzednich ostrzeżeń, gdy zawodnik popełnił przewinienie: • ograniczające przeciwnikowi możliwość kontynuowania walki na skutek kontuzji,

 • jeżeli zawodnik po otrzymaniu nieprawidłowego ciosu względnie na skutek popełnionego przez przeciwnika przewinienia upadnie na matę i zostanie wyliczony do „10”,

 • jeżeli w czasie wyliczania sfaulowany zawodnik powstanie, lecz sędzia ringowy stwierdzi, że jego zdolność do dalszej walki została poważnie zmniejszona i dalsze kontynuowanie walki mogłoby zagrozić zdrowiu zawodnika,

c/ w każdym przypadku szczególnie niesportowego zachowania się zawodnika lub sekundanta,

d/ w przypadku, gdy sędzia ringowy upewnił się w czasie walki, że zawodnicy są w zmowie lub z innych przyczyn walczą fikcyjnie. 1. Za przewinienia popełnione równo z gongiem lub bezpośrednio po gongu kończącym rundę sędzia ringowy bezwzględnie zwraca uwagę, udziela ostrzeżenia lub dyskwalifikuje winnego:

a/ w przypadku dyskwalifikacji zawodnika sędzia ringowy informuje Przewodniczącego Jury o przyczynach dyskwalifikacji.

 1. Upominanie i udzielanie ostrzeżeń musi być pokazane w sposób zrozumiały dla zawodników, sędziów punktowych oraz obserwatorów widowiska. W czasie udzielania ostrzeżenia zawodnik karany pozostaje na środku ringu, natomiast przeciwnik powinien być skierowany do narożnika neutralnego i pozostać tam do momentu wydania przez sędziego ringowego komendy „boks”.

 2. Przy stosowaniu kar należy uwzględnić elementy prewencyjno–wychowawcze, zwłaszcza wobec zawodników młodych.


§ 45

Wyliczanie zawodnika

1. Sędzia ringowy wylicza zawodnika, gdy:

a/ dotyka podłogi ringu jakąkolwiek częścią ciała oprócz stóp,

b/ oszołomiony zwisa na linach,

c/ w pozycji stojącej jest niezdolny do obrony i podjęcia walki,

d/ znajduje się poza ringiem,

e/ nie wychodzi z narożnika po gongu rozpoczynającym drugie i kolejne starcie.

W momencie wyliczania jego przeciwnik powinien natychmiast udać się do narożnika neutralnego i pozostać tam do momentu wydania przez sędziego ringowego komendy „boks”.

2. Sędzia ringowy, zajmując pozycję między zawodnikiem wymagającym wyliczania a jego przeciwnikiem, rozpoczyna wyliczanie przez głośne i skoordynowane z sędziami mierzącymi czas wypowiadanie w odstępach jednosekundowych cyfr od „1” do „10”.

3. Sędzia ringowy nie może przed upływem „8” (ośmiu sekund) podać komendy „boks”, chociażby wyliczany zawodnik powstał wcześniej i był zdolny do dalszej walki.

4. Po wyliczeniu do „8” (ośmiu) sędzia ringowy może dopuścić zawodnika do dalszej walki tylko wówczas, gdy jej kontynuowanie nie zagraża jego zdrowiu. W przeciwnym razie walkę przerywa.

5. Gdy wyliczany zawodnik na słowo „9” (dziewięć) nie jest zdolny do dalszej walki, słowa „10” (dziesięć) i „out” decydują automatycznie o jego przegranej przez nokaut (K.O.).

6. Jeżeli zawodnik wyliczony do „8” /ośmiu/ powstanie i ponownie upadnie bez ciosu, sędzia ringowy kontynuuje liczenie słowami „dziewięć”, „dziesięć”, wypowiadając „out” i ogłasza nokaut (K.O.).

7. Zawodnik, który upadł bez ciosu przeciwnika, powinien natychmiast powstać – w przeciwnym wypadku musi być wyliczany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8. Jeżeli w czasie wyliczania sekundant poddaje zawodnika, sędzia ringowy przerywa wyliczanie słowem „out”, a zawodnik przegrywa przez nokaut.

9. W przypadku ciężkiego nokautu sędzia ringowy powinien po rozpoczęciu wyliczania

(„1” – „2”) zakończyć je słowem „out” i wezwać lekarza, a znokautowany zawodnik powinien pozostać na macie do czasu przybycia lekarza, który zaopiekuje się nim i zarządzi dalsze postępowanie.

10. Gdy zawodnik wypadnie z ringu, sędzia ringowy zobowiązany jest rozpocząć wyliczanie, a zawodnik powinien w ciągu „9” (dziewięciu) sekund powrócić na ring zdolny do walki. W przeciwnym razie przegrywa przez nokaut. Jeżeli zawodnik znalazł się poza ringiem z winy przeciwnika, sędzia ringowy postępuje analogicznie, jak w nieprawidłowych akcjach.

11. Jeżeli w momencie wyliczania zawodnika upływa czas rundy, sędzia czasowy nie uderza w gong, wyliczanie jest kontynuowane. Jeżeli wyliczany zawodnik przed słowem „10” nie jest zdolny do kontynuowania walki, przegrywa przez nokaut. Natomiast jeśli zawodnik po wyliczeniu do „8” jest zdolny do kontynuowania walki, komenda „boks” obliguje sędziego mierzącego czas do uderzenia w gong. Wyjątek stanowi wyliczanie w ostatniej rundzie finałowych walk Indywidualnych Mistrzostw Polski i międzynarodowych turniejów objętych kalendarzami AIBA i EABA. W walkach tych, po gongu kończącym walkę, sędzia ringowy nie przerywa liczenia, a zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyskał w walce większą ilość punktów. Zawodnika wyliczonego do „10” (dziesięciu) obowiązuje przerwa nokautowa.

12. Gdy obaj zawodnicy upadną równocześnie na matę, sędzia ringowy powinien rozpocząć wyliczanie, a zwycięzcą zostaje ten zawodnik, którego słowo „dziesięć” zastanie gotowym do walki.

13. Jeżeli po gongu wznawiającym walkę w drugiej lub w dalszych rundach zawodnik nie wychodzi z narożnika, sędzia ringowy wylicza zawodnika do „10” (dziesięciu) co oznacza przegranie przez niego walki przez nokaut.

14. Każde wyliczanie zawodnika sędzia punktowy uwidacznia na karcie punktowej symbolami „KD-H” - jeżeli wyliczanie było wynikiem ciosów na głowę i „KD” - po ciosach na tułów.
§ 46

Werdykty RSC i RSC-„H” i RSC-„I”

1. Sędzia ringowy zobowiązany jest przerwać walkę w przypadku, gdy zawodnik jest wyliczany:

- 3 razy w ciągu jednej rundy lub 4 razy w ciągu całej walki – w odniesieniu do juniorów i seniorów,

- 2 razy w ciągu jednej rundy lub 3 razy w ciągu całej walki – w odniesieniu do młodzików, kadetów i kobiet.

2. Liczbę wyliczeń ustala się wyłączając liczenia po ciosach lub akcjach nieprawidłowych, za które sędzia ringowy udzielił ostrzeżenia zawodnikowi faulującemu.

3. Sędzia ringowy zobowiązany jest także do natychmiastowego przerwania walki, gdy jej kontynuowanie mogłoby zagrażać zdrowiu zawodników.

Dotyczy to w szczególności przypadków:

- zbyt dużej przewagi przeciwnika,

- odniesienia kontuzji.

4. Przewaga zawodnika jest to sytuacja, gdy na skutek otrzymanych cisów zawodnik jest wyraźnie osłabiony i dalsze kontynuowanie walki może zagrozić jego zdrowiu, lub gdy wykazuje mniejsze umiejętności i przygotowanie do walki, a z przebiegu pojedynku wynika, że nie posiada on szans na nawiązanie w miarę równorzędnej walki.

5. W każdym przypadku kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie walki, sędzia ringowy powinien dążyć do ustalenia przyczyn jej powstania. Jeżeli nastąpiła ona z winy przeciwnika względnie przy obopólnej kontuzji z winy jednego z zawodników, sędzia ringowy powinien bezwzględnie zdyskwalifikować zawodnika winnego. Natomiast gdy kontuzja nastąpiła z winy poszkodowanego bez winy przeciwnika, zawodnik kontuzjowany przegrywa przez RSC-„I”.

Jeżeli zaistniała kontuzja ma charakter wątpliwy, sędzia ringowy może zasięgnąć opinii lekarza dyżurnego. Opinia lekarza o możliwości kontynuowania walki jest dla sędziego ringowego obowiązująca. Tak jak w przypadku przewagi zawodnika, również w przypadku niezawinionej kontuzji walka kończy się werdyktem RSC.

6. Przerwanie walki i ogłoszenie werdyktu RSC-H następuje na skutek wyraźnej przewagi zawodnika uniemożliwiającej przeciwnikowi kontynuowanie walki, a spowodowanej ciosem względnie serią ciosów w głowę.

7. Lekarz zawodów ma prawo uznać, że walka powinna być przerwana i zakończona z ważnych przyczyn zdrowotnych. Ma on jednak to prawo tylko w stosunku do zawodnika, którego ma pod swoja opieką. Gdy lekarz zwróci się z takim życzeniem do Przewodniczącego Jury, ten ma obowiązek polecić sędziemu mierzącemu czas uderzyć w gong na znak przerwania i zakończenia walki. Następnie Przewodniczący Jury informuje niezwłocznie sędziego ringowego, że nastąpiło to na skutek interwencji lekarza. Wynik walki – RSC.

8. Lekarz zawodów ma również prawo do wstrzymania walki na czas do 1 minuty celem zbadania zawodnika i orzeczenia jego dalszej zdolności do walki. Ma on jednak to prawo tylko w stosunku do zawodnika, którego ma pod swoją opieką.

Gdy lekarz zwróci się z takim życzeniem do Przewodniczącego Jury, ten ma obowiązek polecić sędziemu ringowemu zarządzenie 1-minutowego wstrzymania walki w celu przeprowadzenia badania. („Stop! Panie sędzio ringowy, proszę wstrzymać walkę na 1 minutę dla lekarza”).

Po badaniu decyzja lekarza („stop” albo „boks”) jest dla sędziego ringowego obowiązująca, tzn. albo ogłasza werdykt RSC albo wznawia walkę.

W przypadku prowadzenia badania przez lekarza dłużej niż 60 sekund (sygnał sędziego mierzącego czas) walka jest zakończona. Werdykt RSC niezależnie od treści spóźnionej decyzji lekarza. Lekarz może przerwać walkę w celu zbadania zawodnika tylko jeden raz w walce.§ 47

Zakończenie walki bez werdyktu oraz na skutek technicznej niezdolności do walki

1. Zakończenie walki bez werdyktu sędziowskiego następuje w przypadkach:

a/ obopólnego nokautu w 1 rundzie,

b/ obopólnej niezawinionej kontuzji w 1 rundzie,

c/ przerwania walki przez sędziego ringowego z powodu przeszkody technicznej uniemożliwiającej dalsze prowadzenie walki, jeżeli nastąpiła ona bez winy gospodarza lub gdy żadna z walczących stron nie jest gospodarzem zawodów. 1. Jeżeli w czasie walki zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jej prowadzenie jej, sędzia ringowy powinien walkę przerwać i zalecić usunięcie przeszkody. Gdy przerwa trwa dłużej niż 60 sekund, walka zostaje zakończona. Jeżeli przeszkody wynikły z winy gospodarza zawodów, to zawodnik gospodarzy przegrywa na skutek technicznej niezdolności do walki. Jeżeli zaistniałe przeszkody nie zostaną usunięte w ciągu 30 minut, kolejne pozostałe walki zawodnicy gospodarza przegrywają walkowerami. W przypadku, gdy przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie walki nastąpiła bez winy gospodarza lub gdy żadna z walczących stron nie jest gospodarzem zawodów, przerwana walka w pierwszej rundzie zostaje zakończona bez werdyktu sędziowskiego, a w drugiej i w następnych rundach o jej wyniku decyduje dotychczasowy stan punktowy.

 2. W przypadku uszkodzenia ubioru zawodnika, sędzia ringowy przerywa walkę i poleca usunąć uszkodzenie (wymiana rękawic, spodenek, itp.). Jeżeli po upływie 60 sekund zawodnik nie jest gotowy do walki, przegrywa na skutek technicznej niezdolności.


§ 48

Poddanie zawodnika

 1. Zawodnik ma prawo poddać się w każdej fazie walki. Zawodnik rezygnujący z dalszej walki powinien zwrócić się do sędziego ringowego z jednoczesnym podniesieniem ręki do góry i oświadczeniem „poddaję się”.

 2. Sekundant w celu poddania zawodnika wchodzi na ring i stojąc przed liniami zgłasza sędziemu ringowemu „poddaję zawodnika”. Poddanie zawodnika może nastąpić w przerwach miedzy rundami. W przypadku obopólnego poddania się zawodników lub poddania jednoczesnego przez sekundantów, walka kończy się werdyktem – obopólne poddanie.


ROZDZIAŁ III

Sędzia punktowy

§ 49

 1. Każdy sędzia punktowy ocenia samodzielnie umiejętności obu zawodników i decyduje zgodnie z przepisami regulaminu sędziowskiego, który z zawodników jest zwycięzcą.

 2. Sędzia punktowy zapisuje swoje decyzje na kartach punktowych przygotowanych przez organizatora zawodów. Karty po zakończeniu walki zostają wręczone sędziemu ringowemu, który sprawdza ich prawidłowe wypełnienie i przekazuje je Przewodniczącemu Jury. Przy elektronicznym sędziowaniu punkty zalicza sędzia przez wciśnięcie odpowiednich przycisków. Wydruk komputerowy bezpośrednio po zakończonej walce otrzymuje Przewodniczący Jury.

 3. W czasie walki nie wolno rozmawiać z innymi sędziami punktowymi lub z kimkolwiek innym, z wyjątkiem sędziego ringowego. Gdy zajdzie potrzeba, sędzia punktowy może po zakończeniu rundy zwrócić sędziemu ringowemu uwagę na elementy, których ten prawdopodobnie nie zauważył, np. wykroczenie sekundanta, obluzowanie się liny, itp.

 4. Po zakończeniu każdej rundy sędzia punktowy zapisuje na karcie punktowej ilość punktów przyznanych każdemu zawodnikowi, o ile nie jest stosowane elektroniczne urządzenie do punktowania walki. Przy elektronicznym sędziowaniu punkty rejestrowane są przez komputer i zapisane na wydruku komputerowym po zakończonej walce.

 5. Werdykt sędziowski jest niezmienny i ostateczny, jeżeli nie zawiera uchybień formalnych, mających wpływ na wynik walki lub nie jest sprzeczny z prawidłową oceną walki przez sędziów i wydania werdyktu rażąco odbiegającego od przebiegu walki.

 6. W przypadku zwrócenia się sędziego ringowego o wydanie opinii odnośnie prawidłowości ciosu, sędzia punktowy wyraża swoją opinię w odpowiedniej rubryce karty punktowej określeniami „prawidłowy”, „faul”, „nie widziano”. W elektronicznym sędziowaniu opinie odnośnie prawidłowości ciosu sędzia punktowy wyraża na karcie punktowej przygotowanej przez organizatora.

 7. Udzielone zawodnikom przez sędziego ringowego ostrzeżenia sędzia punktowy wpisuje do karty punktowej oznaczając je literą „W”, określając rodzaj przewinienia. Przy elektronicznym sędziowaniu sędzia punktowy wciska odpowiedni przycisk rejestrujący ostrzeżenia udzielone zawodnikowi bez określenia rodzaju przewinienia z uwagi na brak takiej możliwości.

 8. Jeżeli sędzia punktowy uznał udzielone przez sędziego ringowego ostrzeżenie jako niesłuszne, decyzję swoją określa w karcie punktowej literą „X”. Przy elektronicznym sędziowaniu, w przypadku braku akceptacji udzielonego ostrzeżenia, sędzia punktowy nie wciska przycisku oznaczającego ostrzeżenie.

 9. Jeżeli sędzia punktowy stwierdzi, że sędzia ringowy nie zareagował na wyraźne przewinienie zawodnika lub poprzestaje jedynie na wielokrotnym zwracaniu uwagi może sam udzielić zawodnikowi ostrzeżenia, oznaczając je na karcie punktowej literą „J” i określając rodzaj przewinienia. Przy elektronicznym sędziowaniu istnieje również taka możliwość. Sędzia poprzez wciśnięcie przycisku udziela ostrzeżenia bez możliwości określenia rodzaju przewinienia.

 10. Każde wyliczanie zawodnika sędzia punktowy uwidacznia na karcie punktowej symbolami KD-H - jeśli wyliczanie było wynikiem ciosów na głowę i KD - po ciosach na tułów. Zapis taki występuje również przy elektronicznym punktowaniu. Obsługujący komputer zapisuje wszystkie liczenia sędziego ringowego KD i KD”H” na wydruku komputerowym.

 11. Sędziowie punktowi zobowiązani są do ścisłej współpracy z Przewodniczącym Jury.

 12. Jeżeli w zawodach używa się elektronicznych urządzeń do punktowania, sędzia punktowy rejestruje uznane ciosy lub udzielone ostrzeżenia, naciskając odpowiednie przyciski. Oceny punktowe poszczególnych sędziów przetworzone przez komputer informują Jury o zwycięzcy walki.§ 50

Zasady punktowania

 1. Ocena walki bokserskiej przez sędziego punktowego polega na przyznaniu lepszemu zawodnikowi po każdej rundzie 20 punktów i odpowiednio mniej zawodnikowi, który rundę przegrał.

W rundzie wyrównanej obydwaj zawodnicy otrzymują po 20 punktów. Trzy punkty pomocnicze stanowią jeden punkt zasadniczy. Zawodnik, który na końcu walki uzyskał większa sumę punktów, uznany zostaje za zwycięzcę.

2. Punkty przyznaje się zawodnikowi według następujących zasad:

a/ za prawidłowy cios 1 pkt pomocniczy

b/ za wykazaną przewagę w zwarciu 1-3 pkt pomocniczych

c/ za udzielenie ostrzeżenia przeciwnikowi 3 pkt pomocnicze

d/ na końcu walki zawodnikowi, który wykazał się stosowaniem większej ilości obron

czynnych 1-3 pkt pomocniczych

e/ w przypadku elektronicznego sędziowania nie obowiązuje system 20 punktowy.

Sędziowie zaliczają prawidłowe ciosy zadane przez obu walczących zawodników poprzez wciśnięcie odpowiednich przycisków koloru narożników i są to tzw. małe punkty. Przy systemie pięciu sędziów punktowych minimum trzech musi w ciągu jednej sekundy wcisnąć przycisk, aby cios był zaliczony przez komputer jako tzw. duży punkt. Suma dużych punktów podawana jest jako oficjalny werdykt sędziowski. Przy systemie trzech sędziów punktowych dwóch musi w ciągu 1 sekundy wcisnąć przycisk, aby cios był zaliczony.

f/ istnieje możliwość punktowania walk na specjalnych ręcznych kalkulatorkach zalecanych przez AIBA. Wynik indywidualny z kalkulatorka sędzia nanosi na kartę punktową jako rezultat punktowy walki (kalkulatorki tego typu używane są na wszystkich turniejach międzynarodowych przez Jury oraz w przypadku awarii systemu komputerowego).

3. W przypadku zdobycia przez obu zawodników równej ilości punktów, walka jest nierozstrzygnięta – „remis”.

Walka jest również nierozstrzygnięta w przypadku trzech różnych decyzji sędziowskich lub wtedy, gdy na trzy decyzje – dwie określają walkę jako nierozstrzygniętą.

4. W turniejach indywidualnych przy równej liczbie punktów musi być wskazany zwycięzca. W tym przypadku sędzia punktowy przyznaje zwycięstwo temu zawodnikowi, który wykazał w walce kolejno:

- lepszą technikę,

- lepszą taktykę,

- walczył czyściej.

W punktowaniu komputerowym decyduje różnica małych punktów. W przypadku równej liczby małych punktów decyduje wskazanie zwycięzcy przez sędziów punktowych przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dzieje się to na znak Przewodniczącego Jury po uwzględnieniu wszystkich elementów w walce - jak przy sędziowaniu na kartach punktowych.

5. W przypadku obopólnego nokautu względnie obopólnej niezawinionej kontuzji w drugiej i w następnych rundach, sędzia punktowy ocenia walkę według dotychczasowego stanu punktowego, natomiast w 1 rundzie walka zostaje zakończona bez werdyktu sędziowskiego.


ROZDZIAŁ IV

Sędzia mierzący czas

§ 51

1. Sędzia mierzący czas powinien posiadać kwalifikacje co najmniej sędziego kandydata. Jedynie w wyjątkowych przypadkach można dopuścić do mierzenia czasu osoby nie mające uprawnień sędziowskich, po uprzednim poinstruowaniu ich przez Przewodniczącego Jury. Dotyczyć to może zawodów towarzyskich.

2. Sędzia mierzący czas oznajmia początek i koniec każdej rundy za pomocą gongu lub innego sygnału dźwiękowego.

Czas musi być mierzony prze dwóch sędziów na oddzielnych czasomierzach. Na „5” /pięć/ sekund przed rozpoczęciem każdej rundy sędzia mierzący czas oznajmia lub daje znak spikerowi do zapowiedzi kolejnej rundy. Mogą być użyte również zegary specjalnie przystosowane do boksu z sygnałami dźwiękowymi.

3. Sędzia mierzący czas w przypadku wyliczania zawodnika reguluje tempo liczenia przez sędziego ringowego za pomocą odpowiednich sygnałów, np. stukając młoteczkiem w stolik w odstępach jednosekundowych.

4. W każdym przypadku przerwania walki komendą „stop”, gdy mija czas rundy, mierzący czas uderza w gong dopiero po wydaniu przez sędziego ringowego komendy „boks”.

5. Niezależnie od przedłużenia rundy przerwa musi trwać pełną minutę. Wyjątek stanowi wyliczanie zawodnika w ostatniej rundzie finałowych walk Indywidualnych Mistrzostw Polski i międzynarodowych turniejów objętych kalendarzem AIBA i EABA. W tym przypadku mierzący czas uderza w gong w momencie upływu końca rundy, nie czekając na zakończenie liczenia.

6. Sędzia mierzący czas zobowiązany jest odliczać od czasu trwania rundy wszystkie chwilowe przerwy wynikające z postępowania bądź polecenia sędziego ringowego.

7. Jeżeli sędzia ringowy zarządzi przerwę w walce, sędzia mierzący czas wstrzymuje czasomierz względnie uruchamia dodatkowy i kontroluje czas trwania przerwy. Po upływie 45 sekund sędzia mierzący czas zgłasza sędziemu ringowemu „upłynęło 45 sekund”, a po upływie 60 sekund uderza lekko dwa razy w gong, dając tym samym znać, że walka została zakończona.

8. Wstrzymanie walki jak w pkt. 7 może być zarządzone również przez sędziego ringowego w przypadku, gdy lekarz wyraża życzenie (poprzez Jury) zbadania swojego zawodnika w czasie walki.

9. Na polecenie Przewodniczącego Jury sędzia mierzący czas jest zobowiązany uderzyć w gong w przypadku konieczności zakończenia walki na życzenie lekarza lub RSC/OS/.

10. Przy walkowerze, gdy w ringu znajduje się jeden zawodnik, po wydaniu komendy „boks” przez sędziego ringowego, sędzia czasowy uderza w gong dwukrotnie.ROZDZIAŁ V

Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 52

1. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich zawodów rozgrywanych na terenie kraju.

2. Wyjątek stanowią zawody przeprowadzone wg regulaminu AIBA.

3. W sprawach techniczno sportowych sędziów obowiązuje także Regulamin Sportowy Związku.


§ 53

1. W przypadkach nie objętych Regulaminem decyzje wymagające natychmiastowego rozstrzygnięcia podejmuje Przewodniczący Jury.

2. W pozostałym zakresie decyzje podejmuje Przewodniczący Jury.
§ 54

Zasady powoływania, tryb działania komisji egzaminacyjnej oraz zasady wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu sędziowskiego i zdaniu egzaminu sędziowskiego określa Wydział Sędziowski PZB


§ 55

Prawo wprowadzenia zamian w Regulaminie oraz prawo interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi PZB na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZB.


§ 56

Tracą moc przepisy dotychczasowego Regulaminu Sędziowskiego.


§ 57

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZB.


Opracował:

Marek Podsiadło
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna