Dziedzina: Anestezjologia Opiekun naukowy: Prof dr hab. Michał Pirożyński DoktorantPobieranie 61.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.55 Kb.
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Temat: Ocena wpływu hipo- i normotermii śródoperacyjnej na wybrane parametry czynnościowe i immunologiczne chorych poddanych otwartym zabiegom urologicznym”.

Dziedzina: Anestezjologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Michał Pirożyński

Doktorant: lek. Bartosz Horosz

Rozpoczęcie: 2013/2014

Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
Temat: „Ocena wyników operacyjnego leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z otyłością Io (BMI 30-35 kg/ m2).”

Dziedzina: Chirurgia przewodu pokarmowego

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław Tarnowski

Doktorant: lek. Paweł Jaworski

Rozpoczęcie: 2014/2015
Klinika Chirurgii Plastycznej
Temat: Ocena skuteczności leczenia „palca zatrzaskującego” z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego.”

Dziedzina: Chirurgia plastyczna

Opiekun naukowy: Dr hab. Bartłomiej Noszczyk

Doktorant: lek. Magdalena Potembska-Eberhardt

Rozpoczęcie: 2014/2015
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
Temat: Ocena wpływu usunięcia endoprotezy głowy kości promieniowej na stabilność stawu promieniowo-łokciowego dalszego.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Stanisław Pomianowski

Doktorant: lek. Marcin Błoński

Rozpoczęcie: 2013/2014
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Temat: „Ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego u pacjentów po usunięciu gruczolaków wysokiego ryzyka.”

Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Doktorant: mgr Paulina Wieszczy

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: Białka z bromodomenami jako cel terapii epigenetycznej w onkologii.”

Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Doktorant: mgr Aleksandra Grochowska

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Wskaźniki jakości gastroskopii a ryzyko raka górnego odcinka przewodu pokarmowego.”

Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Doktorant: lek. Władysław Januszewicz

Rozpoczęcie: 2015/2016

Temat: „Opracowanie mysiego modelu heteroprzeszczepu raka jelita grubego”.

Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Doktorant: lek. wet. Magdalena Cybulska

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Analiza profilu bakteryjnego stolca z użyciem metagenomiki 16S rDNA w poszukiwaniu klasyfikatora zespołu jelita nadwrażliwego”.

Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Doktorant: mgr Natalia Żeber

Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Porównanie obrazowania z zastosowaniem endoskopii wąskopasmowej (NBI) z konwencjonalną chromoendoskopią z użyciem 2% roztworu Lugola we wczesnym wykrywaniu raka płaskonabłonkowego przełyku u pacjentów z nowotworami głowy i szyi: prospektywne badanie „typu crossover” z randomizacją”.

Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Doktorant: lek. Anna Chaber

Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego”.

Dziedzina: Medycyna molekularna/Gastroenterologia

Doktorant: mgr Filip Ambrożkiewicz

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: Częstość krwawienia po usunięciu polipów jelita grubego u pacjentów kontynuujących lub odstawiających profilaktyczną dawkę kwasu acetylosalicylowego: wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne z randomizacją.”

Dziedzina: Gastroenterologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Doktorant: mgr Małgorzata Pisera

Rozpoczęcie: 2011/2012

Temat: Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju sporadycznego raka jelita grubego.”

Dziedzina: Biologia molekularna nowotworów

Opiekun naukowy: Dr hab. Ewa Hennig

Doktorant: mgr Natalia Maryan

Rozpoczęcie: 2008/2009
Klinika Endokrynologii

Temat: Ocena wpływu polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego na występowanie cukrzycy posteroidowej.

Dziedzina: Endokrynologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Doktorant: lek. Karolina Nowak

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: Wpływ zmiany diety oraz suplementacji witaminą D na gospodarkę węglowodanową kobiet ciężarnych z nadwagą lub otyłością.”

Dziedzina: Endokrynologia

Doktorant: mgr Joanna Misiorowska

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Rozpoczęcie: 2013/2014

Klinika Hematologii IKiT

Temat:Ocena wpływu poszczególnych składowych kompleksu ligazy E3 ubikwityny na efektywność pomalidomidu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.”

Dziedzina: Hematologia

Doktorant: lek. Joanna Barankiewicz

Opiekuna naukowy: Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

Rozpoczęcie: 2015/2016
Klinika Kardiologii

Temat:Randomizowane badanie porównujące promieniowy (TRA) i łokciowy (TUA) dostęp w inwazyjnych badaniach kardiologicznych.

Dziedzina: Kardiologia

Doktorant: Lek. Dagmara Gralak-Łachowska

Opiekun naukowy: Dr hab. Sebastian Stec

Rozpoczęcie: 2014/2015

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych

Temat: „Systemowe ciśnienie tętnicze u pacjentów z tętniczym i przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym: określenie rytmu dobowego oraz reakcji na wysiłek fizyczny i ich powiązanie z uznanymi czynnikami prognostycznymi w nadciśnieniu płucnym.”

Dziedzina: Kardiologia

Doktorant: Lek. Anna Dobosiewicz

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Torbicki

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Ocena odwracalności zmian elektrokardiograficznych u chorych z nadciśnieniem płucnym leczonych zabiegowo.”

Dziedzina: Kardiologia

Doktorant: Lek. Michał Piłka

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Torbicki

Rozpoczęcie: 2015/2016
Klinika Okulistyki

Temat: Repozycja odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej do loży otworu jako nowa metoda leczenia pełnościennych idiopatycznych otworów plamki żółtej.

Dziedzina: Okulistyka

Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek

Doktorant: lek. Urszula Stachowska

Rozpoczęcie: 2013/2014

Temat: „Ocena skuteczności wybranych metod zapobiegania progresji stożka rogówki.”

Dziedzina: Okulistyka

Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek

Doktorant: lek. Łukasz Kołodziejski

Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: Poszukiwanie nowych modyfikatorów genetycznych predysponujących do rozwoju zespołu pseudoeksfoliacji.”

Dziedzina: Okulistyka

Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek

Doktorant: lek. Katarzyna Zagajewska

Rozpoczęcie: 2011/2012
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Temat: „Analiza wieloczynnikowa oceny konfiguracji dysplastycznego stawu biodrowego poddanego osteotomii okołopanewkowej sposobem berneńskim w aspekcie badań radiologicznych i klinicznych.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak

Doktorant: lek. Kamil Kołdziejczyk

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat:Leczenie ubytków chrząstki stawowej u królików z zastosowaniem komórek chrzęstnych auto i allogennych –porównanie dwóch metod.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak

Doktorant: lek. Tomasz Jakutowicz

Rozpoczęcie: 2009/2010
Temat: Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u królików.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak

Doktorant: lek. Małgorzata Drwięga

Rozpoczęcie: 2009/2010
Temat: „Skuteczność leczenia metodą Ponsetiego stopy końsko-szpotawej wrodzonej – ocena z użyciem pedobarograficznych.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak

Doktorant: lek. Bartłomiej Grabowski

Rozpoczęcie: 2006/2007

Klinika Ortopedii

Temat: „Analiza metod i wyników leczenia złamań poprzecznych panewek stawów biodrowych.”

Dziedzina: Ortopedia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Marczyński

Doktorant: lek. Tomasz Ziółek

Rozpoczęcie: 2011/2012

Klinika Pediatrii

Temat: „Ocena ultrasonograficzna obrazu skóry u dzieci z obciążonym wywiadem atopowym.”

Dziedzina: Pediatria

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Teresa Jackowska

Doktorant: lek. Paulina Przybysz

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: Profil genetyczny nieżytów żołądkowo - jelitowych o etiologii rotawirusowej u dzieci hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego - badanie prospektywne u dzieci w latach 2010-2013.”

Dziedzina: Pediatria

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Teresa Jackowska

Doktorant: lek. Dominika Kowalska-Kouassi

Rozpoczęcie: 2009/2010

I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Temat: Wybrane populacje limfocytów w krwi obwodowej w poronieniu zatrzymanym.”

Dziedzina: Ginekologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Doktorant: lek. Jan Modzelewski

Rozpoczęcie: 2011/2012
Temat: Wpływ profilaktycznego podania betametazonu na stężenie wybranych adipokin u ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym.”

Dziedzina: Ginekologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Doktorant: lek. Damian Kuleta

Rozpoczęcie: 2010/2011
Temat: Wpływ suplementacji hormonalnej na stężenie wybranych Adipokin po ovariectomii - model eksperymentalny.”

Dziedzina: Ginekologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Doktorant: lek. Marian Malinowski

Rozpoczęcie: 2010/2011

II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Temat: Wartość wybranych parametrów ultrasonografii przezkroczowej w predykcji porodu siłami natury u pierworódek.”

Dziedzina: Ginekologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Romuald Dębski

Doktorant: lek. Robert Jędra

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: Określenie parametrów ultrasonograficznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentek szczególnie zagrożonych wystąpieniem makrosomii płodu na podstawie określenia wielu parametrów ultrasonograficznych.”

Dziedzina: Ginekologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Romuald Dębski

Doktorant: lek. Michał Kretowicz

Rozpoczęcie: 2013/2014
Klinika Urologii

Temat: Badanie nad przydatnością obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego do oceny klinicznego stopnia zaawansowania raka stercza u chorych poddanych prostatektomii radykalnej.

Dziedzina: Urologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka

Doktorant: lek. Mieszko Kozikowski

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „ Badanie ryzyka istnienia przerzutów do miednicznych węzłów chłonnych u chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza.

Dziedzina: Urologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka

Doktorant: lek. Jan Powroźnik

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Porównanie jakości życia chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej wykonanej pozaotrzewnowo lub przezotrzewnowo oraz skuteczności onkologicznej i inwazyjności tych operacji”.

Dziedzina: Urologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka

Doktorant: lek. Sebastian Piotrowicz

Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: „Czy na podstawie endoskopowej oceny wyglądu guza pęcherza można wiarygodnie określić stopień zaawansowania i stopień złośliwości nowotworu?

Dziedzina: Urologia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka

Doktorant: lek. Michał Skrzypczyk

Rozpoczęcie: 2010/2011
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Temat: ” Rola mikroRNA w regulacji ekspresji cząsteczek związanych z adhezją komórkową w raku nerki typu jasnokomórkowego.

Dziedzina: Biologia molekularna

Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Doktorant: mgr Katarzyna Rodzik

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: ”Rola cząsteczek mikroRNA w regulacji ekspresji czynników splicingowych SRSF1 (SF2/ASF) oraz hnRNPA1 w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC).

Dziedzina: Biologia molekularna

Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Doktorant: mgr Elżbieta Sokół

Rozpoczęcie: 2013/2014


Zakład Fizjologii Klinicznej
Temat: Podawanie preparatu żelaza w modelu pozawałowej niewydolności serca u szczura: korzyść czy dodatkowe obciążenie? Badania na poziomie narządu i komórek.”

Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Opiekun naukowy: Dr hab. Michał Mączewski

Doktorant: mgr Aleksandra Paterek

Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: Mechanizm naczyniowego stresu oksydacyjnego i anty-oksydacyjnego działania treningu fizycznego w cukrzycy. Badanie w modelu cukrzycy typu I u świnki morskiej.”

Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

Doktorant: mgr Anna Gajos

Rozpoczęcie: 2013/2014

Temat: Czy beta bloker III generacji, nebiwolol, poprawia funkcję rozkurczową lewej komory w pozawałowej niewydolności serca u szczura? Wpływ na funkcję kardiomiocytów i macierz zewnątrzkomórkową.

Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Opiekun naukowy: dr hab. Urszula Mackiewicz

Doktorant: mgr Joanna Kołodziejczyk

Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna.”

Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego

Opiekun naukowy: Dr hab. Michał Mączewski

Doktorant: mgr Mariusz Marciszek

Rozpoczęcie: 2011/2012
Zakład Geriatrii i Gerontologii

Temat: „Udział enzymów TET w starzeniu fibroblastów skóry człowieka.”


Dziedzina: Biologia molekularna procesu starzenia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Doktorant: mgr Paulina Kołodziej

Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Rola szlaków receptora hormonów uwalniających gonadotropinę w procesie starzenia układu immunologicznego.”

Dziedzina: Biologia molekularna procesu starzenia

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Doktorant: mgr Dorota Walkiewicz

Rozpoczęcie: 2014/2015

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej

Temat: Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych i brokerów kanału wapniowego, na stymulowane przez GnRH wydzielanie hormonów przysadkowych szczura in vitro.

Dziedzina: Neuroendokrynologia doświadczalna

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska

Doktorant: mgr Justyna Skrzypska

Rozpoczęcie: 2010/2011


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna