DzierżAWĘ systemu informatycznego do obsługi szpitala wraz z serweramiPobieranie 18.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.98 Kb.


Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


DZIERŻAWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI SZPITALA WRAZ Z SERWERAMI
Oświadczam, iż w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w SIWZ, dysponuję następującymi osobami do realizacji niniejszego zamówienia:


Imię i NazwiskoWarunek określony przez Zamawiającego

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie

potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w SIWZ ze szczegółowym odniesieniem do każdego pkt warunku

Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą
Jedna osoba - kierownik projektu z wykształceniem wyższym, posiadająca certyfikat systemu zarządzania projektami wg metodologii Prince 2 na poziomie Practitioner (lub inny równoważny) oraz certyfikat ITIL (lub równoważny), posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w placówkach ochrony zdrowia w Polsce rozliczających się z NFZ

jedna osoba - główny analityk projektu z wykształceniem wyższym, posiadająca certyfikat Prince2 Foundation lub równoważny i certyfikat ITIL Foundation lub inny równoważny, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w placówkach ochrony zdrowia w Polsce rozliczających się z NFZ

dwie osoby - wdrożeniowcy z wykształceniem wyższym, posiadające certyfikat systemu zarządzania projektami wg metodologii Prince 2 na poziomie Foundation (lub inny równoważny), posiadające min. 2 letnie doświadczenie we wdrożeniach oferowanego systemu informatycznego HIS/RIS w placówkach ochrony zdrowia w Polsce rozliczających się z NFZ

jedna osoba - Administratora Baz Danych - osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenia na danym stanowisku, oraz certyfikaty w zakresie: Certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation, Certyfikat z administracji serwerem bazy danych, na którym pracować będzie oferowany system, na poziomie zaawansowanym (np. Oracle Database 11g Administrator Certified Professional, Microsoft SQL Server Certified IT Professional, Sybase Adaptive Server Enterprise Administrator Professional) lub inny równoważny

jedna osoba - Administratora Systemów Operacyjnych - osoba posiadająca min. 5 doświadczenie na danym stanowisku, oraz certyfikaty w zakresie: Certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny, Certyfikat z administracji systemem operacyjnym na poziomie zaawansowanym (np. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE)), Certyfikat z administracji systemem wirtualizacji na poziomie zaawansowanym (np. VMware Certified Professional), ukończony minimum jeden, certyfikowany przed producenta, kurs z zakresu administracji baz danych

................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji

Wykonawcy / pełnomocnika/

Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna