Dzierżoniów, dnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/IIPobieranie 28.71 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar28.71 Kb.
Dzierżoniów, dnia ................................
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak

ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/II

58-200 Dzierżoniów

tel. 74 831 51 95
WIERZYCIEL ............................................................................................................................. siedziba/ adres zamieszkania ......................................................................................................... adres do korespondencji ................................................................................................................ rachunek bankowy: ........................................................................................................................ (w sprawach o wynagrodzenia z tytułu pracy):

nr NIP .............................................................. tel./tel. kom .......................................................... właściwy miejscowo Urząd Skarbowy: ........................................................................................
DŁUŻNIK nazwa/imię i nazwisko …............................................................................................. siedziba/ adres zameldowania .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... data ur. .................................... imiona rodziców ......................................................................... nr PESEL .................................................. nr NIP ................................................................... nr REGON .................................................. nr KRS ...................................................................... Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą: .................................................................................
WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W SPRAWIE NIEALIMENTACYJNEJ

I. Załączając tytuł wykonawczy ( postanowienie, wyrok, ugoda, nakaz )* Sądu.................... .................................................................................................................................................z dnia .............................. w sprawie o sygnaturze .................................................................. wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko w/w dłużnikowi z:

1. ruchomości dłużnika znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej tj:

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................ c) ................................................................................................................................................


( w przypadku braku wiedzy na temat ruchomości dłużnika wierzyciel winien wpisać - "według ustaleń komornika")

2. rachunku bankowego (należy wpisać numer rachunku bankowego dłużnika i/lub nazwę

banku/oddziału, w którym dłużnik posiada lub może posiada rachunek):

a) ................................................................................................................................................ b) ................................................................................................................................................ c) ................................................................................................................................................

( w przypadku braku wiedzy na temat rachunków bankowych dłużnika wierzyciel winien wpisać – "według ustaleń komornika")

3. wierzytelności (rodzaj wierzytelności - np. zajęcie nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym dłużnika - oraz wskazanie podmiotu zobowiązanego względem dłużnika):

a) ................................................................................................................................................ b) ................................................................................................................................................ c) ................................................................................................................................................

( w przypadku braku wiedzy na temat wierzytelności dłużnika wierzyciel winien wpisać – "według ustaleń komornika")


4. wynagrodzenia za pracę (należy wskaza nazwę firmy/zakładu pracy oraz adres siedziby pracodawcy):

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................ c) ................................................................................................................................................
(w przypadku braku wiedzy na temat wynagrodzenia za pracę dłużnika wierzyciel winien wpisać – "według ustaleń komornika")

5. nieruchomości położonej w ................................................................................................... przy ul. ....................................................................................................................................... Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr.:

.................................................................................................................................................... ( w przypadku braku wiedzy o prawie własności ani o prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującej

dłużnikowi wierzyciel winien wpisać – "według ustaleń komornika")II. Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z w/w sposobów egzekucji celem wyegzekwowania od dłużnika następujących należności:
a) należność główna ..............................................................................................

b) odsetki ..............................................................................................

c) koszty procesu i klauzuli ..............................................................................................

d) koszty zastępstwa prawnego ..............................................................................................

e) inne ..............................................................................................

III. Ponieważ nie mogę wskazać majątku służącego do zaspokojenia wierzyciela, zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797[1] kpc.*

IV. Wyegzekwowanie kwoty proszę przekazywać na rachunek bankowy podany wyżej/

przekazem pocztowym na adres podany wyżej.*V. Wyboru komornika dokonano w oparciu o przepis art.8 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o komornika sądowych i egzekucji (DZ.U. nr 33 poz. 882 z późn. zm.)


...................................................... (podpis wierzyciela)* - niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna