Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm) Dr Katarzyna Badowska, dr Małgorzata Domagalska, mgr Michał Płusa, dr hab prof. Dorota Samborska-KukućPobieranie 41.14 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.14 Kb.
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE PROPOZYCJE KULTUROWE (POZYTYWIZM)

Dr Katarzyna Badowska, dr Małgorzata Domagalska, mgr Michał Płusa, dr hab. prof. Dorota Samborska-Kukuć

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Typ studiów


stacjonarne

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm)

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


dr Katarzyna Badowska

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


Aktywny udział w zajęciach

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia poszerzają wiedzę studentów o literaturze lat 1864-1890

Treści programoweZajęcia poświęcone są analizie wybranych utworów polskich i europejskich:

  1. Pani Bovary, G. Flaubert

  2. Nana, E. Zola

  3. Cham, E. Orzeszkowa

  4. Na skałach Calvados, A. Sygietyński

  5. małe formy prozatorskie

  6. Idiota, F. Dostojewski

Wykaz literaturyBibliografia ogólna:

J. Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracje Emila Zoli. Studia, Wrocław 1974

- J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993

- J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu - próba odtworzenia, w: Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, wstęp B. Mazan, Łódź 1996Pełną bibliografię stanowi lista lektur zamieszczona na stronach Wydziału


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Typ studiów


II stopień magisterskie

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2011

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm)

Rodzaj zajęć


Konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


Dr Małgorzata Domagalska

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


ocena

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Zapoznanie studentów z uzupełniającą literaturą epoki pozytywizmu, wynikającą z ustaleń programowych..

Treści programoweUzupełnienie podstawowych treści programowych. Głównie zagadnienie bowaryzmu oraz aspektów kulturowych i kręgów obcości w literaturze pozytywizmu.

Wykaz literaturyZagadnienie bowaryzmu: .Flaubert, Pani Bovary, E. Orzeszkowa Cham, A. Sygietyński, Na skałach Calvados; Obcy w literaturze pozytywizmu: Żyd, Niemiec, Rosjanin. Maska obcego: B. Prus, Faraon, Obcy w Trylogii; nowele żydowskie z tomu: Z jednego strumienia; Niemcy w nowelistyce i powieści okresu pozytywizmu.


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Typ studiów


stacjonarne

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm)

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


dr hab. prof. UŁ Dorota Samborska-Kukuć

Punkty ECTS


2

Forma zaliczenia


ocena

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Celem kursu uczyni się naświetlenie najważniejszych zjawisk kulturowych 2. poł. XIX wieku, zarówno rodzimych, o cechach wynikających ze specyfiki historycznej oraz polityczno-społecznej, jak i europejskich, stanowiących kontekst (równoległość, kontrastowość, interferentyzm etc.) w wielu perspektywach. Dominantą prezentacji procesu historycznoliterackiego stanie się metoda korelacji dyscyplin humanistycznych: filozofii, antropologii filozoficznej, historii idei, socjologii, psychologii oraz komparatystyka (zwrócenie w stronę literatur obcych).

W obszarze zainteresowań znajdą się najbardziej interesujący twórcy okresu pozytywizmu, których dzieło pozostaje po dziś dzień tradycją żywą, ponawianą w niekończącej się dyskusji i recepcji, znajdą się fenomeny literackie i arcydzieła epoki ukazane w przestrzeni wielokontekstowej, w układzie konfrontatywnym i autonomicznym, a także, co dla filologa fascynujące, próba spojrzenia na dzieła zapomniane, odrzucone, z jakichś przyczyn nieprzystające do swego czasu, znajdą się także fluktuacje estetyczne i przemiany genologiczne. W sferze metodologii oglądu dzieł uwzględnione zostaną, poza tradycyjnymi, także nowoczesne techniki badań kulturowych oraz semiotyka i teorie gender.
Treści programowe1/ Biedermeier:

a/A. Stifter, Późne lato (fragm.);

b/ J.I. Kraszewski, Złote jabłko;

2/ Bovaryzm:

a/ G. Flaubert, Madame Bovary;

b/ E. Orzeszkowa, Cham;

3/ Entourage XIX-wiecznej zdrady

a/ E. Wharton, Wiek niewinności;

b/ H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich;

4/ Naturaliści:

a/ E. Zola, Bestia ludzka;

b/ G. Zapolska, Menażeria ludzka;

5/ Historyzm. Różne koncepcje historii w 2. poł. XIX wieku (J.I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, B. Prus);

6/ Traktaty filozoficzne (i literackie) epoki:

Optymizm: wybrane prace filozoficzne (np. K. Darwina, A. Comte`a);

Sceptycyzm: E. Renan oraz B. Prus, Cienie, Pleśń świata;

Pesymizm: A. Świętochowski, Dumania pesymisty;


Wykaz literaturybibliografia podmiotowa – j.w. wg wydań podanych w odnośnym Spisie lektur;

bibliografia przedmiotowa:


K. Gajda, „Cienie” w świetle paraboli, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” XXIX–XXX, 1992/1993;

M. Głowiński, Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna w: "Lalka" i inne. Studia w stulecie powieści realistycznej, pod. red. J. Bachórza i M. Głowińskiego, Warszawa 1992;

B. Mazan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998;

D. Samborska-Kukuć, Entourage XIX-wiecznej zdrady, (w druku);

A. Mazur, Łagodne prawo pozytywizmu, czyli katastrofista Adalbert Stifter, „Znak” 1996 nr 2;

Idem, „Rodzina Połanieckich” – powieść rozwojowa [w:] Henryk Sienkiewicz, twórca i obywatel, red. W. Hendzel, Z. Piasecki, Opole 2002;

Idem, Między błogosławieństwem a przekleństwem – codzienność u Gustawa Flauberta, Adalberta Stiftera i Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. G. Borkowska, A. Mazur, Opole 2007.

Spory o biedermeier, red. J. Kubiak, Poznań 2006;

Janina Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Wrocław 1974;

Wiktor Werner, Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009

Barbara Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989;

Jerzy Topolski, Świat bez historii, Poznań 1997;

Wojciech Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009;

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna