Ects european credit transfer and accumulation system transcript of records name of sending institutionPobieranie 55.73 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.73 Kb.

Zał. Nr 11 do ZR 125/2012ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
TRANSCRIPT OF RECORDSNAME OF SENDING INSTITUTION:

Faculty/Department of

ECTS departmental coordinator:

Tel.: ………. Fax: ……….. e-mail:NAME OF STUDENT: First name:

Date and place of birth: (sex):

Matriculation date: Matriculation number:


NAME OF RECEIVING INSTITUTION:

Faculty/Department of

ECTS departmental coordinator:

Tel.: ………... Fax: ………….. e-mail:


Course Unit code (1)

Title of the course unit

Duration of

course unit (2)Local

grade (3)ECTS

grade (4)ECTS

credits (5)
to be continued on a separate sheet


Total:


(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page

Diploma/degree awarded:

Date Signature of registrar/dean/administration officer Stamp of institution:

NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp of the institution.
(1) Course unit code:
Refer to the ECTS information Package

(2) Duration of course unit:


Y = 1 full academic year

1S = 1 semester 2S = 2 semesters

1T = 1 term/trimester 2T = 2 terms/trimesters

(3) Description of the institutional grading system:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(4) ECTS grading scale:
ECTS Grade

% of successful students normally achieving the grade

Definition (only of failing grades)

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

3025

10

--

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

FAIL - considerable further work is required

(5) ECTS credits:


1 full academic year = 60 credits

1 semester = 30 credits

1 term/trimester = 20 credits

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
WYCIĄG Z INDEKSUNAZWA UCZELNI MACIERZYSTEJ:

Kierunek/Wydział

Wydziałowy Koordynator punktów ECTS:

Tel.: ………. Fax: ……….. e-mail:NAZWISKO STUDENTA: Imię:

Data i miejsce urodzenia: (płeć):

Data immatrykulacji: Numer albumu:


NAZWA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ:

Kierunek/Wydział

Wydziałowy Koordynator punktów ECTS:

Tel.: ………... Fax: ………….. e-mail:


Kod przypisany kursowi (1)

Nazwa kursu

Długość kursu (2)

Ocena lokalna (3)

Ocena ECTS

(4)


Punkty ECTS (5)


kontynuacja na dodatkowej stronie


Suma:


(1) (2) (3) (4) (5) wyjaśnienie punktów na odwrocie

Dyplom/zdobyty stopień:

Data Podpis rejestratora/dziekana/pracownika administracji Pieczęć instytucji:

NB : Dokument nie jest ważny bez podpisu rejestratora/dziekana/pracownika administracji i pieczęci instytucji.
(1) Kod przypisany kursowi:
Proszę sięgnąć do pakietu informacyjnego ECTS

(2) Długość kursu:


Y = 1 pełny rok akademicki

1S = 1 semestr 2S = 2 semestry

1T = 1 okres/trymester 2T = 2 okresy/trymestry

(3) Opis uczelnianego systemu oceniania:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(4) Skala ocen ECTS:
Ocena ECTS

% studentów pomyślnie otrzymujących ocenę

Definicja (tylko dla ocen niedostatecznych)

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

3025

10

--

FAIL – trochę więcej pracy wymaga się do przyznania punktów kredytowych

FAIL – wymaga się uważnej dalszej pracy

(5) Punkty kredytowe ECTS:


1 cały rok akademicki = 60 punktów

1 semestr = 30 punktów1 okres/trymester = 20 punktów
Formularz w wersji polskiej wyłącznie do użytku wewnętrznego – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna