Efektywność zarządzania I jakość kształcenia miarą sukcesu w upjpiiPobieranie 20.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.15 Kb.

Projekt pt. Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Informacja Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

w Krakowie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do wszystkich zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP. 240-16/12


Nr sprawy: ZP. 240-16/12 Data: 2012-12-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania do wymiany informacji

i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem

e-dziekanatowym/platforma internetowa) oraz dostawa oprogramowania do realizacji

ankiet ewaluacyjnych dot. nauczycieli akademickich współpracującego z systemem

e-dziekanatowym, wdrożenie i szkolenia.

I. Działając zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm./ informuję, że

w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą dla II ZADAŃ wybrano ofertę

nr 1 złożoną przez :

APR SYSTEM Piotr Such, Zgórsko 3, 26-052 Nowiny k. Kielc
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta w każdym ZADANIU

jest najtańsza, gdyż jako jedyna wpłynęła do postępowania.


II. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Ustawy

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, może być zawarta

przed upływem terminu właściwego do wniesienia odwołania.
III. Wykaz firm które złożyły ofertę, cena brutto oferty, punktacja przyznana ofercie w kryterium

oceny ofert oraz łączna punktacja:


ZADANIE I - Oprogramowanie do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e-dziekanatowym/platforma internetowa:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]


Liczba pkt w kryt.

ryt: cena brutto zadania

- 100 %

Razem


1

APR SYSTEM Piotr Such,

Zgórsko 3, 26-052 Nowiny k.Kielc
12 300,00

100

100ZADANIE II - Oprogramowanie do realizacji ankiet ewaluacyjnych dotyczących nauczycieli akademickich współpracującego z systemem e-dziekanatowym, wdrożenie i szkolenia


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]


Liczba pkt w kryt.

ryt: cena brutto zadania

- 100 %

Razem


1

APR SYSTEM Piotr Such,

Zgórsko 3, 26-052 Nowiny k.Kielc
19 000,00

100

100

Z poważaniem:


Na oryginale podpisał:
REKTOR

ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył ofertę2. a/a


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna