Effect of soil and plant covering as well as sowing term upon fennel bulb nutritional valuePobieranie 52.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar52.11 Kb.
3-12
Effect of soil and plant covering as well as sowing term upon fennel bulb nutritional value
Marzena Błażewicz-Woźniak
Abstract. Fennel (Foeniculum vulgare var. azoricum Mill.), despite its high dietary value, is not a very popular vegetable in Poland. It bulbs constitute a low-calorie food, abundant in vitamins and mineral salts. They also contain, though in smaller amounts, the essential oil, determining the use of fennel fruit in medicine. In the field experiment with fennel growing the influence of soil mulching and flat plant shielding, as well as sowing term upon the nutritional values of two fennel cultivars, was examined. The studies covered 3 kinds of covers (covering the soil with black polyethylene film PE, covering the soil with black polypropylene unwoven PP 50 g m-2 and flat covering of plants with white unwoven PP 17 g m-2 (the controls were plots without covers), 3 sowing terms directly in the field, 2 cultivars (Rudy F1 and Zefa Fino). The applied covers did not significantly affect the nutritional value of fennel bulbs. The bulbs of plants from June sowings contained the most protein, total nitrogen and nitrate nitrogen, as compared to earlier sowing terms. The most dry matter, vitamin C, sugars,0 phosphorus and potassium were determined in fennel bulbs from May sowings. The least protein, sugars and potassium was contained in plant bulbs from April sowings. The bulbs of Rudy F1 cultivar were more abundant in protein, phosphorus and calcium than those of Zefa Fino cultivar. The cultivars did not differ in dry matter, nitrate, vitamin C, total sugars, fibre and potassium contents in the bulbs.
Key words: Foeniculum vulgare var. azoricum Mill., cultivar, mulching, vitamin C
Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wartość odżywczą zgrubień kopru włoskiego
Streszczenie. Koper włoski (Foeniculum vulgare var. azoricum Mill.), pomimo wysokiej wartości dietetycznej jest w Polsce mało popularnym warzywem. Jego zgrubienia są pokarmem niskokalorycznym bogatym w witaminy i sole mineralne. Zawierają również, chociaż w mniejszej ilości, olejek eteryczny, który decyduje o wykorzystaniu w lecznictwie owoców fenkułu. W doświadczeniu polowym z uprawą kopru włoskiego badano wpływ ściółkowania gleby i płaskiego osłaniania roślin oraz terminu siewu na wartość odżywczą dwóch odmian kopru włoskiego. W badaniach uwzględniono 3 rodzaje osłon (okrycie gleby czarną folią polietylenową PE, okrycie gleby czarną włókniną polipropylenową PP 50 g m-2 i płaskie okrycie roślin białą włókniną polipropylenową PP 17 g m-2 (kontrolę stanowiły poletka bez osłon), 3 terminy siewu wprost na polu, 2 odmiany (Rudy F1 i Zefa Fino). Zastosowane osłony nie wpłynęły znacząco na wartość odżywczą zgrubień kopru włoskiego. Zgrubienia roślin z siewów czerwcowych zawierały najwięcej białka, azotu ogółem i azotu azotanowego w porównaniu z wcześniejszymi terminami siewu. Najwięcej suchej masy, witaminy C, cukrów, fosforu i potasu oznaczono w zgrubieniach fenkułu z siewów majowych. Najmniej białka, cukrów i potasu zawierały zgrubienia roślin z siewów w kwietniu. Zgrubienia odmiany Rudy F1 były bogatsze w białko, fosfor i wapń niż odmiany Zefa Fino. Odmiany nie różniły się pod względem zawartości suchej masy, azotanów, witaminy C, cukrów ogółem, włókna i potasu w zgrubieniach.
Słowa kluczowe: Foeniculum vulgare var. azoricum Mill., odmiana, ściółkowanie, witamina C

13-24
The effect of plant biostimulation with ‘Pentakeep v’ and nitrogen fertilization on the content of fourteen elements in spinach


Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
Abstract. Foliar application of growth regulators or fertilizers containing biostimulators can influence the uptake and accumulation of mineral elements by plants. The aim of the research was to determine the influence of foliar application of ‘Pentakeep V’ and diverse nitrogen fertilization on the content of: Ag, Al, Ba, Cd, Co, Cr, Ga, Li, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti and V in spinach leaves. In 2006–2007 pot experiment with spinach Spinacia oleracea L. ‘Spinaker F1’ cultivation on silty medium loam was carried out. The experiment design included two sub-blocks: with and without foliar nutrition. Plants with foliar nutrition were sprayed twice with 0.02% w/v ‘Pentakeep V’ fertilizer (3000 dm3 water per 1 ha). In each sub-block soil nitrogen fertilization (in the form of ammonium nitrate) was applied in following combinations: 1 – control (without N), 2 – 50% N dose prior to seed sowing (25 mg N∙dm-3 of soil), 3 – 100% N dose prior to seed sowing (50 mg N∙dm-3 of soil). Foliar application of ‘Pentakeep V’ resulted in (compared to not treated plants): a) significant reduction of the Ag, Al, Ba, Ga, Sr and Ti concentration in plants not fertilized with nitrogen, b) increase in Sr content in spinach fertilized with 100% of N dose, c) relatively weak tendency to lower V accumulation in control plants. The lowest concentration of cobalt was found in plants fertilized with 50% of N dose and not treated with ‘Pentakeep V’. No interaction between foliar nutrition and nitrogen fertilization was found in reference to Cd, Cr, Li, Ni, Pb and Sb content in spinach plants.
Key words: foliar nutrition, mineral composition, heavy metals, trace elements
Wpływ biostymulacji roślin nawozem ‘Pentakeep V’ oraz nawożenia azotem na zawartość czternastu pierwiastków w szpinaku
Streszczenie. Dolistna aplikacja regulatorów wzrostu lub nawozów zawierających biostymulatory mogą wpływać na pobieranie i akumulację składników mineralnych przez rośliny. Celem badań było określenie wpływu dokarmiania dolistnego nawozem ‘Pentakeep V’ oraz zróżnicowanego pod względem dawki nawożenia azotem na zawartość: Ag, Al, Ba, Cd, Co, Cr, Ga, Li, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti i V w szpinaku. W latach 2006–2007 przeprowadzono doświadczenie wazonowe z uprawą szpinaku Spinacia oleracea L. ‘Spinaker F1’. Szpinak uprawiano w glinie średniej pylastej. Badaniami objęto dwa podbloki z dolistnym i bez dolistnego dokarmiania roślin. Rośliny dokarmiano dolistnie dwukrotnie nawozem ‘Pentakeep V’ w dawce 0,02% m/o, stosując w przeliczeniu 3000 dm3 wody na hektar. W obrębie podbloków zastosowano doglebowe przedsiewne nawożenie azotem (w formie saletry amonowej): 1 – kontrola (nienawożona azotem), 2 – 50% dawki N (25 mg N∙dm-3 gleby), 3 – 100% dawki N (50 mg N∙dm-3 gleby). Dolistna aplikacja ‘Pentakeep V’ w porównaniu do roślin niedokarmianych dolistnie powodowała: a) istotne zmniejszenie zawartości Ag, Al, Ba, Ga, Sr i Ti w roślinach kontrolnych nienawożonych azotem, b) zwiększenie zawartości Sr w szpinaku nawożonym 100% dawki N, c) stosunkowo niewielką tendencję do obniżenia zawartości wanadu w roślinach kontrolnych. Najniższą zawartością kobaltu charakteryzowały się rośliny nawożone 50% dawki N i niedokarmiane dolistnie. Nie stwierdzono istotnego wpływu współdziałania dokarmiania dolistnego Pentakeep V i nawożenia azotem na zawartość Cd, Cr, Li, Ni, Pb i Sb w szpinaku.
Słowa kluczowe: dokarmianie dolistne, skład mineralny, metale ciężkie, pierwiastki śladowe

25-36
The effect of plant biostimulation with ‘Pentakeep v’ and nitrogen fertilization on yield, nitrogen metabolism and quality of spinach


Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
Abstract. Foliar application of fertilizers containing biostimulators can influence yield and the uptake and accumulation of NO3- by plants. The aim of the research was to determine the influence of foliar nutrition with ‘Pentakeep V’ and diverse doses of nitrogen fertilization on yield, plant nitrogen metabolism and nutritional quality of spinach. The experiment design included two sub-blocks with and without foliar nutrition. Plants with foliar nutrition were sprayed twice with 0.02% w/v ‘Pentakeep V’ fertilizer (3000 dm3 water per 1 ha). In each sub-block soil nitrogen fertilization (in the form of ammonium nitrate) was applied in following combinations: 1 – control (without N), 2 – 50% N dose prior to seed sowing (25 mg N∙dm-3 of soil), 3 – 100% N dose prior to seed sowing (50 mg N∙dm-3 of soil). The interaction between foliar nutrition and nitrogen fertilization had a significant effect on the content of: nitrates(V), soluble oxalates and ascorbic acid in spinach leaves. The effect of tested factors on the content of nitrates(V) and ascorbic acid was additionally modified by the weather conditions in both years of research. Foliar application of ‘Pentakeep V’ resulted in decreased concentration of soluble oxalates in control plants (without N) as well as higher amount of these compounds in plants fertilized with 100% of N dose. No significant effect of tested interaction was observed in the case of yield and the content of: dry matter, nitrates(III), ammonium ions, free amino acids, N-total, soluble sugars and phenolic compounds in spinach leaves.
Key words: 5-aminolevulinic acid, nitrates, oxalates, ascorbic acid, biological quality
Wpływ biostymulacji roślin nawozem ‘Pentakeep V’ oraz nawożenia azotem na plon, gospodarkę azotem oraz jakość szpinaku
Streszczenie. Dolistna aplikacja nawozów zawierających biostymulatory może wpływać na plon oraz na pobieranie i akumulację NO3- przez rośliny. Celem badań było określenie wpływu dokarmiania dolistnego nawozem ‘Pentakeep V’ oraz zróżnicowanego pod względem dawki nawożenia azotem na plonowanie, gospodarkę azotem roślin oraz jakość odżywczą szpinaku. Badaniami objęto dwa podbloki z dolistnym i bez dolistnego dokarmiania roślin. Rośliny dokarmiano dolistnie dwukrotnie nawozem ‘Pentakeep V’ w dawce 0,02% m/o, stosując w przeliczeniu 3000 dm3 wody na hektar. W obrębie podbloków zastosowano doglebowe przedsiewne nawożenie azotem (w formie saletry amonowej): 1 – kontrola (nienawożona azotem), 2 – 50% dawki N (25 mg N∙dm-3 gleby), 3 – 100% dawki N (50 mg N∙dm-3 gleby). Stwierdzono istotny wpływ współdziałania dokarmiania dolistnego z nawożeniem azotem na zawartość azotanów(V), szczawianów rozpuszczalnych i kwasu askorbinowego w szpinaku. Oddziaływanie tych czynników na zawartość azotanów(V) i kwasu askorbinowego w szpinaku uzależnione było jednak od przebiegu warunków klimatycznych. Dokarmianie dolistne roślin nawozem ‘Pentakeep V’ powodowało obniżenie zawartości szczawianów rozpuszczalnych w roślinach kontrolnych oraz wzrost zawartości tych związków w roślinach nawożonych 100% dawki N. Stwierdzono brak współdziałania dokarmiania dolistnego z nawożeniem azotem na plon oraz na zawartość suchej masy, azotanów(III), jonów amonowych, wolnych aminokwasów, N-ogółem, cukrów rozpuszczalnych i związków fenolowych w szpinaku.
Słowa kluczowe: kwas 5-aminolewulinowy, azotany, szczawiany, kwas askorbinowy, wartość biologiczna

37-44
Effect of pruning time on yielding and fruit quality of several early ripening plum cultivars


Ireneusz Sosna
Abstract. The aim of carried out research was comparing the effect of different pruning time on cropping and fruit quality of several early ripening plum cultivars. The experiment was conducted at Fruit Experimental Station – Samotwór near Wrocław in 2001–2004. Objects of studies consisted of 8 year-old plum trees of ‘Herman’, ‘Čačanska Rana’, ‘Sanctus Hubertus’ and ‘Čačanska Lepotica’ cultivars budded on ‘Myrobalan’ seedlings (Prunus divaricata). The experiment was established in a randomised block design in three replications with six trees per plot. In 2001–2003, time of tree pruning was differentiated. Half of trees was pruned only at the end of August (summer pruning after harvest of fruit) and the other one only at the end of March (dormant pruning before blooming time). Time of pruning had no influence on yielding and chemical composition of fruit. Soluble solids, vitamin C, magnesium, calcium, potassium and phosphorus contents in fruit were similar independently of pruning time. Mean fruit weight was significantly higher from trees with dormant pruning.
Key words: plum, summer pruning, dormant pruning, crop, fruit weight, chemical constituents
Wpływ terminu cięcia na plonowanie i jakość owoców kilku wcześnie dojrzewających odmian śliwy
Streszczenie. Celem przeprowadzonych badań było porównanie wpływu zróżnicowanych terminów cięcia na plonowanie i jakość owoców kilku wczesnych odmian śliwy. Doświadczenie prowadzono w latach 2001–2004 w Sadowniczej Stacji Badawczej w miejscowości Samotwór pod Wrocławiem. Przedmiotem badań były ośmioletnie drzewa śliw ‘Herman’, ‘Čačanska Rana’, ‘Sanctus Hubertus’ i ‘Čačanska Lepotica’ okulizowane na siewkach ałyczy. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków, w 3 powtórzeniach, po 6 drzew na poletku. W latach 2001–2003 zróżnicowano terminy cięcia drzew. Połowę z nich (3 szt.) cięto tylko pod koniec sierpnia (cięcie letnie po zbiorach owoców), natomiast drugą połowę tylko pod koniec marca (cięcie zimowe przed kwitnieniem). Termin cięcia nie miał wpływu na plonowanie i skład chemiczny owoców. Zawartość ekstraktu, witaminy C, magnezu, wapnia, potasu i fosforu była zbliżona, niezależnie od czasu cięcia. Owoce bardziej plennych odmian miały niższą zawartość potasu. Średnia masa owocu była istotnie wyższa u drzew ciętych pod koniec marca.
Słowa kluczowe: śliwa, cięcie letnie, cięcie zimowe, plon, masa owocu, związki chemiczne

45-54
Germination and vigour of kohlrabi seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire


Hanna Dorna, Dorota Szopińska, Krystyna Tylkowska
Abstract. Priming is a treatment applied for seed enhancement. Brassica vegetable seeds are commonly affected by Alternaria brassicicola. The changes in germination and vigour of kohlrabi (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) seeds subjected to two priming methods in the presence of A. brassicicola were investigated. The following treatments were applied: uninoculated non-primed seeds (control), seeds inoculated with A. brassicicola (2∙104 spores ml-1), uninoculated and inoculated seeds hydroprimed for 1–2 days, and uninoculated and inoculated seeds osmoprimed for 1–4 days. The percentage of germinating seeds, germination capacity, the percentages of diseased seedlings and dead seeds were determined. The speed of germination, tetrazolium staining index, and electrical conductivity described seed vigour. The presence of A. brassicicola on/in seeds was confirmed on CW semiselective agar. Osmopriming was conducive to penetration of A. brassicicola into kohlrabi seeds. The presence of the fungus had no influence on the percentage of germinating seeds, but a significantly lower germination capacity and a higher percentage of diseased seedlings and dead seeds were observed after inoculation. Non-primed inoculated seeds germinated faster than uninoculated ones. Despite the presence of A. brassicicola, osmotic priming improved seed vigour as measured by the speed of seed germination and electrical conductivity. The results of the tetrazolium vigour test showed its limited usefulness for seeds heavily infected with A. brassicicola.
Key words: Brassica oleracea var. gongylodes, seed enhancement, seed health, seed quality
Kiełkowanie i wigor nasion kalarepy poddanych kondycjonowaniu w obecności Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
Streszczenie. Kondycjonowanie nasion jest zabiegiem poprawiającym ich jakość. Nasiona warzyw kapustnych są powszechnie zasiedlone przez grzyb Alternaria brassicicola. W pracy analizowano wpływ dwóch metod kondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion kalarepy (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) inokulowanych A. brassicicola. Badano nasiona nieinokulowane i niekondycjonowane (kontrola), nasiona inokulowane A. brassicicola (2∙104 zarodników·ml-1), nasiona nieinokulowane i inokulowane hydrokondycjonowane przez 1 i 2 dni oraz nasiona nieinokulowane i inokulowane osmokondycjonowane przez 1–4 dni. Określano liczbę nasion kiełkujących, zdolność kiełkowania oraz procent siewek chorych i nasion martwych. Wigor nasion oceniano na podstawie szybkości ich kiełkowania, testu tetrazolinowego oraz testu konduktometrycznego. Zasiedlenie nasion przez A. brassicicola badano na półselektywnej agarowej pożywce CW. Osmokondycjonowanie sprzyjało penetracji nasion przez patogen. Obecność grzyba w/na nasionach nie miała wpływu na procent kiełkujących nasion, ale znacząco zmniejszała ich zdolność kiełkowania, zwiększając jednocześnie liczbę siewek chorych i nasion martwych. Pomimo obecności patogena kondycjonowanie osmotyczne poprawiało szybkość kiełkowania nasion i wyniki testu konduktometrycznego. Wyniki testu tetrazolinowego wykazały jego ograniczoną przydatność do badania wigoru nasion porażonych w dużym stopniu przez A. brassicicola.
Słowa kluczowe: Brassica oleracea var. gongylodes, uszlachetnianie nasion, zdrowotność nasion, jakość nasion
55-63
Yield quality of melon (Cucumis melo L.) depending on foliar feeding
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Robert Rosa
Abstract. Foliar feeding of plants is an important supplementation of soil fertilization in vegetable cultivation. Foliar-fertilized plants deliver high yields of good quality at lower rates of mineral fertilization. In horticultural practice foliar fertilization is also recommended as the most effective method of supplying plants with nutrients under deficiency conditions. An experiment was established to evaluate an effect of foliar application with Florovit and combination Ekolist-Warzywa+Urea on the yield quality of six large-fruit melon cultivars (‘Pacstart’, ‘Yupi’, ‘Gattopardo’, ‘Polydor II’, ‘Seledyn’, ‘Legend’) cultivated in the climatic conditions of central-eastern Poland. The total yield was achieved from Florovit and Ekolist-fertilized plants did not differ significantly. A higher total yield was achieved from Florovit-fertilized plants compared with control object. ‘Yupi’ was characterised by higher total yields compared with the other cultivars. The greatest fruit number per 1 m2 was set by ‘Gattopardo’. On the basis of the results obtained it was found that, due to the highest share of marketable fruit, ‘Yupi’ is the cultivar recommended for cultivation under the growing conditions of central-eastern Poland. ‘Seledyn’ was gave at least unripe fruit whereas ‘Pacstart’ produced the lowest share of disease-affected fruit. An application of the foliar fertilizers reduced the total sugar and monosaccharides content in melon fruit. Regardless of the kind of foliar feeding, most dry matter in the fruit was produced by ‘Pacstart’, total sugar and monosaccharides by ‘Yupi’ and ascorbic acid by ‘Legend’.
Key words: Ekolist-Warzywa, Florovit, foliar fertilizers, yield of fruit, nutritive value
Jakość plonu melona (Cucumis melo L.) w zależności od zastosowanego dokarmiania dolistnego
Streszczenie. Dokarmianie dolistne stanowi ważne uzupełnienie nawożenia doglebowego w uprawie warzyw, pozwala na uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów przy znacznie mniejszym zużyciu nawozów mineralnych. W praktyce ogrodniczej nawożenie dolistne jest stosowane jako najbardziej skuteczna metoda dostarczenia roślinom składników odżywczych w warunkach niedoboru. W doświadczeniu badano wpływ dokarmiania dolistnego Florowitem i Ekolistem-Warzywa z dodatkiem Mocznika na jakość plonu sześciu wielkoowocowych odmian melona (‘Pacstart’, ‘Yupi’, ‘Gattopardo’, ‘Polydor II’, ‘Seledyn’, ‘Legend’) uprawianego w warunkach klimatycznych środkowowschodniej Polski. Plon ogółem uzyskany z roślin dokarmianych Florowitem i Ekolistem z dodatkiem Mocznika nie różnił się istotnie. Większy plon ogółem zebrano z roślin dokarmianych Florowitem niż w obiekcie kontrolnym. Większym plonem ogółem w porównaniu z pozostałymi odmianami charakteryzowała się odmiana Yupi. Najwięcej owoców z 1 m2 dała odmiana Gattopardo. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że najbardziej przydatna do uprawy w warunkach środkowowschodniej Polski ze względu na największy udział owoców handlowych okazała się odmiana Yupi, najmniej owoców niedojrzałych dała odmiana Seledyn, a najmniejszym udziałem owoców porażonych przez choroby charakteryzowała się odmiana Pacstart. Zastosowane w doświadczeniu nawozy dolistne przyczyniły się do zmniejszenia zawartości cukrów ogółem i redukujących w porównaniu z obiektem kontrolnym. Niezależnie od rodzaju dokarmiania dolistnego najwięcej suchej masy zawierała odmiana Pacstart, cukrów ogólem i redukujących Yupi, a kwasu askorbinowego Legend.
Key words: Ekolist-Warzywa, Florowit, nawozy dolistne, plon owoców, wartość odżywcza

65-72
Yield and quality of sweet marjoram herb depending on harvest time


Grażyna Zawiślak, Katarzyna Dzida
Abstract. One of the more important species of herbal plants, grown in many countries for medical and nutritional purposes is sweet marjoram. The marjoram herb is an abundant source of valuable biologically active substances and mineral components. Considering the vast application of this plant studies were undertaken on the assessment of growth and yielding of sweet marjoram, depending on harvest time. The studies were conducted in the years 2004–2005. The sweet marjoram plantation was established from seedlings produced in a glasshouse. The marjoram herb was collected in two harvest time: in mid July (beginning of flowering) and in early September. The yields of fresh, air dry and grated herb were assessed. The contents of essential oil in grated herb, as well as the mineral composition of the herb were determined. The significant effect of harvest time upon the yield of fresh, air-dried and grated herb was demonstrated: the greater yield was achieved in the second harvest time (early September). The herb collected at the beginning of September contained more essential oil than that cut in mid July. Total nitrogen content was significantly greater in marjoram herb from the first harvest than in that from the second harvest.
Key words: Origanum majorana L., essential oil, macro- and microelements
Plon i jakość ziela majeranku ogrodowego w zależności od terminu zbioru
Streszczenie. Jednym z ważniejszych gatunków roślin zielarskich uprawianych w wielu krajach dla celów leczniczych i spożywczych jest majeranek ogrodowy. Ziele majeranku jest bogatym źródłem cennych substancji biologicznie aktywnych oraz składników mineralnych. Mając na uwadze szerokie zastosowanie tej rośliny, podjęto badania nad oceną wzrostu i plonowania majeranku ogrodowego w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono w latach 2004–2005. Plantację majeranku ogrodowego założono z rozsady wyprodukowanej w szklarni. Ziele majeranku zebrano w dwóch terminach: w połowie lipca (początek kwitnienia) oraz na początku września. Oceniono plon świeżego, powietrznie suchego oraz ziela otartego. Określono zawartość olejku eterycznego w zielu otartym oraz skład mineralny ziela. Wykazano istotny wpływ terminu zbioru na plon świeżego, powietrznie suchego i ziela otartego, większy plon uzyskano w drugim terminie zbioru (początek września). Ziele zebrane na początku września zawierało więcej olejku niż ścięte w połowie lipca. Zawartość azotu ogółem była istotnie większa w zielu majeranku z pierwszego niż drugiego zbioru.
Słowa kluczowe: Origanum majorana L., olejek eteryczny, makro- i mikroskładniki

73-85
Indicators of soil aggregation and their changes in conservation tillage for onion


Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak
Abstract. Soil structure depends on several factors, among which are farming system and soil tillage. The state of aggregation determines the water-air relations in soil and influences the thermal conductivity, porosity and density of soil, availability of nutrients, as well as biological processes, etc. In the field experiment with conservation tillage for onion we studied the influence of various methods of conventional tillage, no tillage, and disking as well as the biomass of the inter-harvest plants on the aggregation and structure of soil. Secale cereale and Vicia sativa cultivated as inter-crop cover plants favourably influenced the soil aggregation. It was expressed by greater share of valuable soil aggregates (ø 1–5 mm) and better soil structure index in comparison with conventional tillage (CT), without plant mulches. The leaving of mulches from cover plants on the surface of the soil from fall to spring and direct sowing on onion without tillage (NT) decreased soil cloddiness index. The positive influence of plant mulches on soil structure was mainly observed after wintering and in the initial period of onion vegetation. The changes in indicators of soil aggregation under the influence of mulching and simplifications of the soil tillage system for vegetables were predominantly recorded in the soil arable layer of 0–20 cm.
Key words: soil structure index, soil pulverization index, soil cloddiness index, MWD
Wskaźniki agregacji gleby i ich zmiany w uprawie konserwującej pod cebulą
Streszczenie. Struktura gleby zależy od szeregu czynników, wśród których ważną rolę odgrywają system gospodarowania i sposób uprawy roli. Stan agregacji determinuje stosunki wodno-powietrzne w glebie, wpływa na przewodnictwo cieplne, porowatość i gęstość gleby, dostępność składników pokarmowych, a także procesy biologiczne i in. W doświadczeniu polowym z konserwującą uprawą roli pod cebulę badano wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy przedzimowej i przedsiewnej (tradycyjna uprawa płużna, talerzowanie, uprawa zerowa) oraz biomasy roślin międzyplonowych na stan agregacji i strukturę gleby. Secale cereale i Vicia sativa uprawiane w międzyplonach jako rośliny okrywowe korzystnie wpłynęły na agregację gleby, wyrażającą się większym udziałem najcenniejszych rolniczo agregatów glebowych (ø 1–5 mm) oraz wskaźnikiem strukturalności gleby w porównaniu z uprawą tradycyjną (CT) bez mulczów roślinnych. Pozostawienie mulczu z roślin okrywowych na powierzchni roli od jesieni do wiosny i siew bezpośredni cebuli w glebę nieuprawnioną (NT) spowodowało obniżenie wskaźnika zbrylenia gleby. Dodatni wpływ mulczów roślinnych zaznaczył się przede wszystkim po przezimowaniu i w początkowym okresie wegetacji cebuli. Zmiany agregacji gleby pod wpływem mulczujących roślin okrywowych i uproszczeń całokształtu uprawy roli pod warzywa odnotowano przede wszystkim w ornej warstwie gleby 0–20 cm.
Słowa kluczowe: wskaźnik strukturalności gleby, wskaźnik rozpylenia, wskaźnik zbrylenia gleby, MWD

87-96
Effect of substrate type and nitrogen fertilization upon yielding and chemical composition of „Elsanta” strawberry cultivar grown in unheated foil tunnel


Zbigniew Jarosz, Joanna Konopińska
Abstract. The main factors determining the quantity and quality of the yield of plants grown in the soilless system is the kind of cultivation substrate used and the level of supplying the plants with nutrients. Studies conducted in the years 2005–2006 were aimed at determining the effect of substrates (peat, peat mixed with pine bark in the proportion of 1:1, peat with pine sawdust in the ratio of 1:1), as well as of differentiated nitrogen dose (140 and 210 mg N·dm-3) upon yielding, chemical composition of strawberry (Fragaria × ananasa Duch.) leaves and fruit, cultivar 'Elsanta’, grown in unheated foil tunnel. In those studies no significant differences were found in total and marketable yield of strawberry fruit grown in peat, as well as in peat with pine bark. Significantly smaller total (435.8 g·plant-1) and marketable (286.5 g·plant-1) fruit yield was reported when strawberries were grown in peat mixed with pine sawdust. In plants grown in peat mixed with sawdust significantly smaller fruit unit weight (10.7 g) was found, as compared to plants that grew in the remaining substratums. In our studies no significant effect of differentiated nitrogen fertilization upon strawberry yielding was demonstrated. In the leaves of strawberries fertilized with nitrogen in the dose of 210 mg N·dm-3 we found significantly more nitrogen and phosphorus, as well as less calcium and magnesium, as compared to plants fertilized with smaller doses of this nutrient. The fruit of strawberries fertilized with a higher nitrogen dose contained significantly more nitrogen and potassium, as well as less vitamin C and soluble solids, as compared to the fruit collected from plants fertilized with nitrogen in the dose of 140 mg N·dm-3.
Key words: soilless cultivation, peat, peat with bark, peat with sawdust, nitrogen dose, fruit yield, chemical composition
Wpływ rodzaju podłoża i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany 'Elsanta' uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym
Streszczenie. Głównymi czynnikami decydującymi o ilości i jakości plonu roślin w uprawach bezglebowych jest rodzaj podłoża uprawowego oraz poziom zaopatrzenia w składniki pokarmowe. Badania przeprowadzone w latach 2005–2006 miały na celu określenie wpływu podłoży (torf , torf zmieszany z korą sosnową w proporcji 1:1, torf z trocinami sosnowymi w proporcji 1:1) oraz zróżnicowanej dawki azotu (140 i 210 mg N·dm-3) na plonowanie, skład chemiczny liści oraz owoców truskawki (Fragaria × ananasa Duch.) odmiany 'Elsanta' uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym. W badaniach nie stwierdzono istotnych różnic w plonie ogólnym i handlowym owoców truskawki uprawianej w torfie oraz w torfie z korą sosnową. Istotnie mniejszy plon ogólny (435,8 g·roślina-1) i handlowy (286,5 g·roślina-1) owoców odnotowano przy uprawie truskawki w torfie zmieszanym z trocinami sosnowymi. U roślin uprawianych w torfie zmieszanym z trocinami stwierdzono istotnie mniejszą masę jednostkową owoców (10,7 g) w porównaniu do roślin rosnących w pozostałych podłożach. W badaniach nie wykazano istotnego wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie truskawki. W liściach truskawki nawożonych azotem w dawce 210 mg N·dm-3 stwierdzono istotnie więcej azotu i fosforu oraz mniej wapnia i magnezu w porównaniu z roślinami nawożonymi mniejszą dawką tego składnika. Owoce truskawki nawożonej większą dawką azotu zawierały istotnie więcej azotu i potasu oraz mniej witaminy C i ekstraktu w porównaniu do owoców zebranych z roślin nawożonych azotem w dawce 140 mg N·dm-3.
Słowa kluczowe: uprawa bezglebowa, torf, torf z korą, torf z trocinami, dawka azotu, plon owoców, skład chemiczny


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna