Egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowejPobieranie 73.73 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar73.73 Kb.
EGZAMIN DOKTORSKI W ZAKRESIE DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ:

PEDAGOGIKA

(zmiana od roku akademickiego 2013 - 2014)
Wariant A (podstawowy): dla doktorantów, którzy nie piszą pracy z zakresu danej dyscypliny szczegółowej;

Wariant B (rozszerzony): dla doktorantów, którzy piszą pracę z zakresu danej dyscypliny szczegółowej.


DYSCYPLINA

SZCZEGÓŁOWAZAKRES WIEDZY

PROPONOWANE LEKTURY

Dydaktyka ogólna

1. Uczenie się i nauczanie

2.Relacje nauczyciel –uczeń
3. Treści kształcenia:

wiedza i umiejętności.

4. Społeczne znaczenie edukacji
Wariant A:

Wariant B:
Literatura do wariantu A:

1. Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, WSiP, Warszawa 1988.

2. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Literatura do wariantu B:

1. Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, WSiP, Warszawa 1988.

2. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja, Elementy teorii nauczania, PWN, Warszawa 1990.

3. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006.

4. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1989.

5. Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

6. Z. Kwieciński, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo UMK, Toruń-Olsztyn 2002.

7. E. Potulicka, Nowa prawica a edukacja, cz. II, „Edytor”, Poznań-Toruń 1996.Historia wychowania


Wariant A:

1. Rozwój szkoły europejskiej - od starożytnej Grecji do końca PRL-u.

2. Dziecko i rodzina w pedagogice europejskiej XIX i XX wieku.

3. Początki i rozwój edukacji wczesnoszkolnej na tle rozwoju europejskiej myśli

pedagogicznej.

4. Historyczne prawidłowości rozwoju pedagogiki specjalnej.

5. Rola społeczna nauczyciela oraz jego kształcenie w wybranych epokach i krajach.

Wariant B:
1. Udział szkoły w procesie edukacji elit. Doświadczenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów,

Drugiej Rzeczypospolitej oraz PRL-u.

2. Państwo – społeczeństwo – szkoła: wzajemne relacje i ich uwarunkowania w wybranych

epokach.

3.. Dziecko i dzieciństwo jako przedmiot zainteresowań pedagogów zorientowanych

retrospekcyjnie od XV do XX wieku.

4. Tradycje gdańskiej nauki i oświaty w epoce staropolskiej.

5. Rozwój pedagogiki polskiej od XVI do XX wieku. Kierunki, szkoły, twórcy.

6. Reformy szkolne i ich determinanty społeczno – polityczne, kulturowe i ekonomiczne oraz

religijne. Wybrane przykłady dziejowe.

7. Kształtowanie pedagogiki naukowej (różne paradygmaty) a ideologie wychowawcze w

XIX i XX wieku.

8. Pedagogika i pedagogia w warunkach państwa totalitarnego – na przykładzie PRL-u.


Literatura do wariantu A:

1. R. Grzybowski, Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946 – 1956, Toruń 2010.

2. K. Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.

3. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007.

4. I. Szybiak, Z dziejów szkoły, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, red K. Konarzewski, PWN, Warszawa 1992.

5. Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, R. Grzybowski (red.), Toruń 2013.


Literatura do wariantu B:

1. P. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995.

2. D. Drynda, Pedagogika w II Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje, Katowice 1987.

3. R. Grzybowski, Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946 – 1956, Toruń 2010.

4. K. Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.

5. L. Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Gdańsk 2001.

6. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007.

7. J. Sobczak, Nowe Wychowanie w Polsce w pedagogice okresu II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1998.

8. Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013.


Metodologia badań pedagogicznych


1. Zwrot metodologiczny w pedagogice. Badania jakościowe: od zmiany metod do zmiany paradygmatu.

2. Podstawowe podejścia w badaniach jakościowych


Wariant A:

Lektury: pozycje od 1 do 5.


Wariant B:

Wszystkie lektury z listy.
Literatura dla wariantów A i B:

1. Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, Wrocław 2003.

2. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.

3. Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kubinowski D., Nowak M. (red.),. Impuls, Kraków 2006.

4. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

5. K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, WAiP, Warszawa 2008.

6. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007.


Pedagogika medialna


  1. Media, nowe media, nowe nowe media – społeczny i edukacyjny kontekst przemian

  2. E-kształcenie – założenia, modele, organizacja e-kształcenia, rola e-nauczyciela, ewaluacja kursów zdalnych

  3. Zagrożenia ze strony mediów, rola edukacji medialnej, podstawowe zagadnienia pedagogiki medialnej


Wariant A:

Wariant B:


Literatura do wariantu A:

1. Pedagogika medialna, t. 1 i 2, B. Siemieniecki (red.) Adam Marszałek, Toruń 2007.


Literatura do wariantu B:

1. Desmurget M., Teleogłupianie, Wydawnictwo Czarna owca, Warszawa 2012.

2. Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

3. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

4. Penkowska G., Meandry e-learningu, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2010.

5. Pedagogika medialna, t. 1 i 2, Siemieniecki B. (red.) Adam Marszałek, Toruń 2007.Pedagogika ogólna


1. Kontekst społecznych praktyk edukacyjnych:

- porządek społeczny a praktyki edukacyjne

- ideologie społeczne a praktyki pedagogiczne

- kontekst ekonomiczny a praktyki edukacyjne

2. Pedagogika a pedagogie:

- rozum instrumentalny

- rozum cyniczny

- refleksja krytyczna

3. Główne nurty i kierunki myśli pedagogicznej

4. Wiedza i wolność w myśli pedagogicznejWariant A:

Wariant B:Literatura dla wariantu A:

1. Lewartowska - Zychowicz M., Homo Liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności, IMPULS, Kraków 2010.

2. Odmiany myślenia o edukacji, Rutkowiak J. (red.), Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 1995.
Literatura dla wariantu B:

1. Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

2. Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Fenomeno - graficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2007.

3. Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 1987.

4. Lewartowska –Zychowicz M., Homo Liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności, IMPULS, Kraków 2010.

5. Odmiany myślenia o edukacji, Rutkowiak J. (red.), Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 1995.

6. Szkudlarek T. , Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków, Impuls 1993.


Pedagogika resocjalizacyjna


Resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie: istota procesu, cele, adresaci; resocjalizacja w środowisku otwartym i izolacyjnym; współczesne koncepcje resocjalizacji.
Wariant A:


Wariant B:Literatura dla wariantu A:

1.      Hillenbrand. C., Pedagogika zaburzeń zachowania, GWP, Gdańsk 2007.

2.      Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Literatura dla wariantu B:

1.      Hillenbrand. C., Pedagogika zaburzeń zachowania, GWP, Gdańsk 2007.

2.      Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

3.      Opora R., Ewoucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo UG. Gdańsk 2010.

4.       Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2001.

5.      Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna wobec zmian społeczno-kulturowych: problematyka wykluczania, integracji normalizacji

1. Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Impuls, Kraków 2004.

Pedagogika społeczna


Wariant A:

a. Perspektywa pedagogiki społecznej [wg. J. Piekarskiego];

b. Wybrane podejścia w pedagogice społeczne (jedno wybrane dowolne podejście:

- środowiskowe [wg. M. Grewińskiego i B. Skrzypczaka]

- biograficzne [wg. D. Lalak]

- przestrzenne [wg. M. Winklera]

c. Pedagogika społeczna jako proces;

d. Teorie pedagogiki społecznej;

e. Szczegółowe aspekty pedagogiki społecznej i przykładowe kategorie analiz w jej obszarze.

Wariant B:

a. Wymiary (względnie perspektywa) pedagogiki społecznej (według Ewy Marynowicz-Hetki lub Jacka Piekarskiego);

b. Wybrane podejścia w pedagogice społecznej (obowiązkowo: jedno wybrane dowolnie podejście:

- środowiskowe [według Wiesława Theissa (poz.2) lub Mirosława Grewińskiego i Bohdana Skrzypczaka (poz.10), lub Marii Mendel (poz.4)]

- biograficzne [według Danuty Lalak (poz.1) lub Ewy M. Skibińskiej (poz.9) lub Marii Mendel (poz.6]

- przestrzenne [według Michaela Winklera (poz.11) lub Marii Mendel (poz.5 lub 7)]
Literatura do wariantu A:

1. Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Grewiński M., Skrzypczak B. (red.): Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.

2. D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.

5. J. Piekarski, U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

6. M. Winkler, Pedagogika społeczna, GWP, Gdańsk 2009.
Literatura do wariantu B:

1. D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.

2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Theiss W. (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

3. E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4. Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

5. Mendel M., Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

6. Pedagogika miejsca, Mendel M. (red.), Wyd.DSW, Wrocław 2006.

7. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

8. E.M. Skibińska, Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

9. Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, M. Grewiński , B. Skrzypczak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa2011,

10. M. Winkler, Pedagogika społeczna, GWP, Gdańsk 2009


Pedagogika wczesnej edukacji


Wariant A:

1. Dzieciństwo jako konstrukt socjokulturowy;

2. Współczesna polityka wobec dzieci.

Wariant B:

1. Historyczna zmienność myślenia o dziecku i jego edukacji.

2. Dzieciństwo jako konstrukt socjokulturowy.

3. Współczesne badania nad dzieckiem i jego rozwojem.

4. Uczenie się szkolne i szkolna socjalizacja dzieci: perspektywy i ograniczenia.

5. Dziecięce myślenie i rozumienie świata. 6. Współczesna polityka wobec dzieci i warunków ich życia oraz kontrowersje publicznych debat nad dzieciństwem.
Literatura do wariantu A:

1. Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

2. Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. GWP, Gdańsk 207.
Literatura do wariantu B:

1. Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

2. Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa 2005.

3. Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia (Casus władzy (i demokracji). Impuls, Kraków 2011.

4. Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. GWP, Gdańsk 207.

5. Nowicka M., Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – przestrzenie – konceptualizacje. Adam Marszałek. Toruń 2010.

6. Wiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Pedeutologia


1. Nauczyciel: między teorią i praktyką.

2. Refleksja nad własnym nauczaniem.


Wariant A:

Wybrane dwie lektury z listyWariant B:

Wszystkie lektury z listy
Lektury do wersji A i B:
1. K. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2005.

2. A. Jurgiel, Nauczyciel dorosłych społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

3. H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli, GWP, Gdańsk 2005.

4. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008.

5. Pearson T., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa 1994.

6. Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP, Warszawa 1996.Studia kulturoweWariant A:

Wybrane dwie lektury z listyWariant B:

Wszystkie lektury z listy
Lektury do wersji A i B:

1. Kopciewicz L., Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Difin, Warszawa 2012.

2. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

3. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja, Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

4. Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2009.


Teoria wychowania


1. Wychowanie jako zjawisko kulturowe.

2. Kontrowersje wokół istoty i funkcji wychowania i jego celów. 3. Ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne źródła różnych systemów wychowania.

4. Świat współczesny a wychowanie: kryzys wartości i zaufania, obszary ryzyka społecznego, globalizacja i wielokulturowość.

5. Współczesne nurty i teorie wychowania.1. R. Miller, Socjalizacja wychowanie psychoterapia, Warszawa 1981

2. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

3. Tożsamość teorii wychowania,  J. Papież, (red.), Kraków 2011

4. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna