Egzamin maturalny Język angielski Poziom podstawowy Zbiór zadańPobieranie 0.8 Mb.
Strona1/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Egzamin maturalny

Język angielski

Poziom podstawowy

Zbiór zadań

Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli

Centralna Komisja Egzaminacyjna

2015


Publikacja opracowana przez zespół koordynowany przez Joannę Berej i Ilonę Gąsiorkiewicz-Kozłowską działający w ramach projektu Budowa banków zadań realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod kierunkiem Janiny Grzegorek.

Autorzy

Aleksandra Bartmańska

Elżbieta Janicka-Biernat (kierownik zespołu przedmiotowego)

Aleksandra Kodzis

Maria Potocka-Grych

Agnieszka M. Sendur

Mariusz Zysk

Komentatorzy

Lucy Bindulska

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski

Barbara MichalecOpracowanie redakcyjne

Elżbieta MalinowskaRedaktor naczelny

Julia Konkołowicz-PniewskaZbiory zadań opracowano w ramach projektu Budowa banków zadań,

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Spis treści

Wprowadzenie 6

Rozumienie ze słuchu 7

Zadania typu prawda/fałsz 7

Zadania na dobieranie 10

Zadania wielokrotnego wyboru 13

Rozumienie tekstów pisanych 22


Zadania na dobieranie 22

Zadania wielokrotnego wyboru 30


Znajomość środków językowych 45


Zadania wielokrotnego wyboru 45

Wypowiedź pisemna 58

Transkrypcje tekstów do słuchania 63

Rozwiązania i komentarze do zadań 69

Wykaz umiejętności ogólnych i szczegółowych sprawdzanych zadaniami 81Wprowadzenie


Prezentowany zbiór zadań z języka angielskiego jest adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego w nowej formule. Zbiór został przygotowany tak, aby można było z niego korzystać zarówno podczas samodzielnej pracy w domu, jak i na lekcjach pod kierunkiem nauczyciela.

Zbiór, odwołując się do wymagań Podstawy programowej i struktury arkusza egzaminacyjnego z języka obcego, zawiera starannie dobrane zadania zróżnicowane pod względem sprawdzanych umiejętności, materiału źródłowego oraz formy testowania.

Forma testowania, czyli typy zadań, kształtuje strukturę arkusza egzaminacyjnego. Stąd to właśnie typy zadań stanowią w zbiorze podrozdziały w ramach rozdziałów poświęconych poszczególnym sprawnościom językowym.

Zbiór składa się z siedmiu rozdziałów, z których cztery pierwsze zawierają zadania testujące rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. W tych rozdziałach uczniowie i nauczyciele znajdą 31 zadań.

Następne rozdziały to transkrypcje do zadań oraz rozwiązania zadań wraz z komentarzami. W ostatnim zaś rozdziale przedstawiono wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych Podstawy programowej, na podstawie których zbudowano zadania.

Cechą szczególną publikacji jest obudowa zadań. Każdy typ zadania w poszczególnych podrozdziałach został poprzedzony wskazówkami ogólnymi, dotyczącymi sposobu jego rozwiązania.

Pierwsze zadania z serii zadań danego typu zawierają szczegółowe wskazówki odnoszące się do treści konkretnego zadania. Ten materiał ćwiczeniowy może stanowić dla ucznia samouczek lub służyć nauczycielowi jako pomoc w kształtowaniu u swoich podopiecznych strategii rozwiązywania zadań.

Kolejne zadania w każdym podrozdziale przeznaczone są do samodzielnego rozwiązania. Przygotowano do nich komentarze, dzięki którym uczeń może sprawdzić, czy jego tok rozumowania w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi był słuszny i czy w sposób właściwy odrzucił rozwiązania niepoprawne. Komentarze do zadań znajdują się w rozdziale z rozwiązaniami.

W celu odróżnienia zadań ze wskazówkami od tych do samodzielnego rozwiązania wskazówki zostały umieszczone w polach tekstowych na szarym tle.

Proponowany w zbiorze układ zadań, dzięki wskazówkom, pozwala nabyć umiejętność analizy tekstu, a następnie wykorzystać ją w zadaniach przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania. Kształtowanie umiejętności analizy informacji w tekście i zadaniach jest niezwykle ważne, ponieważ przyczynia się do świadomego, a nie przypadkowego wyboru odpowiedzi.

Podejmowanie przemyślanych decyzji okaże się istotne dla przyszłych absolwentów również w różnych sferach ich dorosłego życia. Życzymy im wszystkim wytrwałości w rozwijaniu umiejętności językowych i satysfakcji z sukcesu, jakim będzie swobodne komunikowanie się w świecie bez granic.

Rozumienie ze słuchu

Umiejętność rozumienia tekstów ze słuchu sprawdzana jest na egzaminie za pomocą zadań zamkniętych typu prawda/fałsz, na dobieranie i wielokrotnego wyboru. Sprawdzają one, czy zdający rozumie proste i typowe monologi oraz dialogi. Zadania mogą być oparte na jednym tekście albo na kilku. W niektórych zadaniach teksty połączone są wspólnym tematem lub słowem-kluczem, w innych każdy tekst dotyczy innego tematu z podstawy programowej.


Zadania typu prawda/fałsz


  • Zanim zapoznasz się z dialogiem, przeczytaj zdania w tabeli. Aby rozwiązać zadanie, musisz zdecydować, czy zawarte w nich informacje zgadzają się z tymi, które wystąpią w tekście. Możesz podkreślić w zdaniach słowa, które wydają Ci się kluczowe.

  • Nie wybieraj rozwiązań przed wysłuchaniem dialogu, kierując się jedynie swoją wiedzą ogólną.

  • Określ, jakich osób i wydarzeń dotyczą zdania oraz czy odnoszą się do wydarzeń teraźniejszych, przeszłych czy przyszłych.

  • Po analizie zdań w tabeli wiesz już, jakie zagadnienia poruszą rozmówcy w tekście. Informacje dotyczące poszczególnych zdań występują w tekście chronologicznie, ale często wyrażone są innymi słowami. W udzieleniu prawidłowej odpowiedzi pomoże zatem znajomość synonimów i antonimów wyrażeń występujących w dialogu.

  • Nie martw się, jeżeli nie znasz wszystkich słów. Staraj się zrozumieć kontekst.

  • Zaznacz swoje rozwiązania już w trakcie pierwszego słuchania dialogu. Nie panikuj, jeżeli po pierwszym zapoznaniu się z tekstem nie znasz poprawnej odpowiedzi. Na egzaminie maturalnym wysłuchasz każdego nagrania dwukrotnie.Zadanie 1.

Wskazówki do rozwiązania zadania

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z aktorem. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
T

F


1.1.

Douglas liked the idea of taking the part of a typical teenager.1.2.

Douglas complains that his parents made him learn the trumpet.1.3.

A lot of people came to the club to listen to Douglas.łącznik prosty ze strzałką 10


1.4.

Douglas has just decided to start his music career.1.5.

Douglas thinks dyslexia can make people stronger.łącznik prosty ze strzałką 11frame1
frame2
frame3
frame4
frame5


Transkrypcja

Woman:

In our studio today we’re talking to Douglas Banks. Could you tell us about your character Kyle in your latest film?

Man:

Kyle is very different from the characters I used to play. I usually got classic roles like Romeo in Romeo and Juliet. Kyle was a great chance to act as a real teenager, to go back to school and actually just have fun.

Woman:

Kyle is a musician, but how musical are you?

Man:

Before I became an actor, I played the trumpet. My parents wanted me to become a trumpeter, like my cousin. I thought it wasn’t a bad idea. Yet, for the role of Kyle I had to learn the guitar. One of my best friends helped me and he also tried to make me look like a real rock star. We were filming in a club in Chicago. The club was open only to our team, but even though I had no real audience, that was my rock star moment.

Woman:

Wouldn’t you like to become a musician?

Man:

Maybe one day, not now. I hardly have time to keep my phone battery charged, so starting a music career at the moment seems impossible.

Woman:

I know you are dyslexic. How does that influence your life?

Man:

When I was at school, I had some problems. However, now I think it makes you a better person, more determined and tough. As long as you work hard, it actually teaches you how to solve problems.

Woman:

Thank you, Douglas.Poprawne rozwiązania

1.1.

T

1.2.

F

1.3.

F

1.4.

F

1.5.

TZadanie 2.

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z artystą. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
T

F

2.1.

Lee Hadwin has drawn pictures in his sleep since he was a teenager.2.2.

Lee started to draw in his sleep as a reaction to a bad experience.2.3.

Lee can draw equally well in his sleep and when he is awake.2.4.

The doctors told Lee’s parents to allow him to continue his drawing.2.5.

Lee understands why critics have a negative opinion about his art.

Zadanie 3.

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z autorem książki. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
T

F

3.1.

Ollie’s book is for busy people who want to eat good food.3.2.

Creating the recipes was hard because there was a time limit.3.3.

Somebody checked the amount of fat and salt in Ollie’s meals.3.4.

Ollie suggests some dishes that fast food lovers should try.3.5.

Beginners will need more than 20 minutes to prepare the meals.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna