Egzemplarz nr 2” sygn. Rn/2010/086Pobieranie 31.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.09 Kb.

egzemplarz nr 2”sygn. RN/2010/086
Regulamin

podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu

Zabrze 2010 rok

Podstawa prawna:


Celem regulaminu jest określenie podstawowych obowiązków dotyczących utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości Spółdzielni a także podziału tych obowiązków pomiędzy Spółdzielnią i użytkownikami lokali w zakresie konserwacji oraz remontów budynków wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię.
§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym za wyjątkiem obiektów zabytkowych.

 2. konserwacji – należy przez to rozumieć wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku, lokali i urządzeń wchodzących w skład zarządzanych nieruchomości a także utrzymanie ich we właściwym stanie estetycznym

 3. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

 4. lokalu – należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny lub uzytkowy wchodzacy w skład budynku wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali

 5. użytkownikach lokali – należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym charakterze a także inne osoby, które faktycznie takimi lokalami władają

 6. nieruchomości Spółdzielni – należy przez to rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 2
Spółdzielnia oraz użytkownicy lokali zobowiązani są do wykonywania remontów oraz prowadzenia robót konserwacyjnych w terminach i z częstotliwością umożliwiającą utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym.

§ 3
Spółdzielnia oraz użytkownicy lokali zobowiązani są prowadzić roboty remontowe i konserwacyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP a także w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z budynku oraz znajdujących się w nim innych lokali oraz stosować się do zasad porządku domowego.

§ 4
Za szkody wynikłe z samowolnej ingerencji użytkownika lokalu w instalację i urządzenia będące w gestii Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu.

§ 5
Remonty należące do obowiązków Spółdzielni finansowane są ze środków funduszu remontowego.

§ 6
Spółdzielnia nie uczestniczy w finansowaniu remontów należących do obowiązków użytkowników lokali

§ 7
Do obowiązków spółdzielni należy wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w pełnym zakresie na terenie wszystkich nieruchomości Spółdzielni, w szczególności jego elementów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, w tym:


 1. remont przyłaczy, elementów przyłączy budynku będących własnością Spółdzielni lub wykonanie nowych przyłączy obejmujące:

a) przyłącza wodociągowe

b) kanalizacyjne

c) sieci cieplnej

d) sieci elektrycznej

e) sieci gazowej


 1. remont fundamentów, łacznie z izolacjami obejmujący:

a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie

b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

c) osuszanie fundamentów


 1. remont elementów konstrukcyjnych budynku lub ich cześci dotyczacy:

a) konstrukcji stropów

b) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych

c) konstrukcji i pokrycia dachu

d) ocieplenia stropów i stropodachów

e) kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku np. słupów, biegów schodowych, zadaszeń, konstrukcji balkonów 1. remont elewacji budynku dotyczący:

a) tynków i okładzin zewnętrznych

b) malowania elewacji za wyjątkiem ściany podokiennej płyt balustrad balkonowych od wewnętrznej strony

c) wylewek balkonowych z wymianą izolacji

d) ocieplenia ścian budynku

e) obróbek blacharskich i elementów odwodnienia budynku

f) ramek przegród balkonowych 1. remont lub modernizacja instalacji w budynku, w tym:

a) przewodów instalacji wodociągowej do zaworu głównego odcinającego dopływ wody do instalacji wewnątrz lokalu wraz z zaworem

b) poziomów i pionów kanalizacyjnych ( zbiorczych, obsługujących wiele lokali wraz z trójnikami odgałęziającymi na pionie i poziomie)

c) przewodów instalacji elektrycznej od przyłacza do podłaczenia ich do tablicy bezpieczników, znajdującej się w lokalu.

d) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

e) przewodów instalacji gazowej do zaworu odcinającego dopływ gazu do urządzeń odbiorczych wraz z zaworem

f) kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych

g) instalacji domofonowej

i) instalacja oddymiających 1. remont innych elementów nieruchomości wspólnej budynku, w tym:

a) ciągów komunikacyjnych tj. Klatek schodowych i korytarzy

b) dźwigów i szybów dźwigowych

c) pomieszczeń gospodarczych i technicznych, suszarni oraz cześci wspólnych piwnic

d) urzadzeń i elementów zagospodarowania terenu wchodzącego w skład nieruchomości 1. wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien w pomieszczeniach wspólnego uzytku, drzwi w tych pomieszczeniach oraz drzwi zewnętrznych do budynku

 2. przebudowa układu funkcjonalnego budynku, w tym mająca na celu udostępnianie lub przystosowanie całego obiektu lub pomieszczeń ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych

 3. naprawy ścian, sufitów i innych zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek awarii uszkodzenia instalacji wewnętrznych bedących w gestii Spółdzielni z wyłączeniem szkód, za które uzytkownik otrzymał odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej

 4. remont uszkodzeń wewnątrz lokalu wynikłych z tytułu występowania wad technologicznych w budynku, w tym:

a) spękań ścian nośnych i działowych oraz uszkodzeń tynków o powierzchni powyżej 1m2

b) wylewek podłogowych o powierzchni powyżej 1m2 bez obowiązku wymiany okładziny podłogowej. 1. Do obowiązków Spółdzielni należy także wykonywanie robót modernizacyjnych w zakresie rzeczowym określonym w ust. 4 oraz kontroli określonych w Rozdziale 6 ustawy Prawo budowlene

§ 8
Do obowiązków uzytkowników lokali nalezy wykonywanie robót zaliczonych do remontu oraz modernizacji lokalu wraz z balkonem (poza jego konstrukcją i wylewkami) oraz pomieszczeniami przynależnymi, w tym:

 1. ścianek działowych, sufitów i okładzin wewnętrznych za wyjątkiem uszkodzeń wywołanych pracą konstrukcji budynku (wady technologiczne)

 2. podłóż, podłóg i posadzek

 3. okien i drzwi wraz z ich oszkleniem elementów bieżącą konserwacją

 4. elementów ślusarskich

 5. powłok malarskich i tapet

 6. pozostałych np.: pawlaczy, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników

 7. wymiany drzwi wewnętrznych i zewnetrznych w istniejących otworach

 8. remont lub modernizacja instalacji w lokalu obejmujący rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionego wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

a) instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych od tablicy bezpiecznikowej w lokalu

b) instalacji wodociągowej od zaworu odcinającego lokal od pionu

c) instalacji urzadzeń grzewczych za wyjątkiem instalacji c.o. Wraz z grzejnikami wykonanej zgodnie z projektem wykonawczym budynku (tj. Instalacji elementów zmienionych przez uzytkownika)

d) instalacji ogrzewania i urządzeń grzewczych w lokalach wyposażonych w kotły ogrzewania

e) instalacji kanalizacji sanitarnej , w tym usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urzadzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych oraz udrożnienie tych pionów w razie stwierdzenia ich zatkania z winy uzytkownika


 1. dokonywanie wszelkich napraw okien i drzwi oraz mebli wbudowanych wraz z naprawą lub wymianą zamków, okuć okiennych oraz drzwiowych, uzupełnianie wybitych szyb itp.

 2. Dokonywanie wymiany wkładek patentowych w zamkach drzwi do korytarzy lokatorskich

 3. naprawa i wymiana wykładziny podłogowej oraz wszelkich innych podłóg wraz z oblistwowaniem również po naprawie wylewek podłogowych a także naprawa wylewek podłogowych o pow. Do 1m2

 4. odnawianie lokalu i pomieszczeń przynależnych w okresach gwarantujących ich utrzymanie w nalezytej czystości i we właściwym stanie technicznym poprzez:

a) malowanie (tapetowanie) ścian i sufitów wraz z naprawą uszkodzeń tynków nie bedących skutkiem wad technologicznych budynku

b) malowanie olejne stolarki okiennej (drewnianej) i drzwiowej od strony wewnetrznej i zewnetrznej z zachowaniem pierwotnej kolorystyki elewacji

c) malowanie olejne grzejników, rur i innych urządzeń wraz z zabezpieczeniem przed korozją

d) odnawianie ścian balkonowych i innych elementów wyposażenia balkonu z zachowaniem pierwotnej kolorystyki


§ 9

Do obowiązków uzytkowników lokali nalezy również wykonywanie robót modernizacyjnych w zakresie rzeczowym ustalonym w § 8.

§ 10

W przypadkach szczsególnie uzasadnionych sytuacją losową lub materialną (np. Choroba, podeszły wiek) zarząd Spółdzielni na pisemny, umotywowany wniosek użytkownika może podjac decyzję o wykonaniu koniecznych napraw wewnątrz lokalu zaliczonych do obowiazków uzytkownika, przez Spółdzielnie i na jej koszt.


§ 11

Dokonywanie przeróbek wewnatrz lokalu zmnieniajacych funkcje poszczególnych pomieszczeń lub naruszających konstrukcje budynku oraz wymagających zmiany podłaczeń do instalacji wewnętrznych bedacych w gestii Spółdzielni – wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.


§ 12
Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą nr 45/V/2010 przez Radę Nadzorczą GSM „Luiza” w Zabrzu w dniu 07.10.2010 i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

............................................... ..................................................

Sekretarz Przewodniczący
Stwierdzam brak zastrzeżeń formalno – prawnych:
Dokument zawiera 9 numerowanych stron.

Dokument przechowuje Zarząd GSM „Luiza”.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna