Ek u 01 Potrafi odróżniać I analizować jakościowe I ilościowe zaburzenia poszczególnych procesów psychicznychPobieranie 29.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.56 Kb.

 1. Symbole kierunkowych14.Zakładane efekty kształcenia (dla przedmiotu)13.Cele przedmiotu 12.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 11.Imiona, nazwiska, tytuły/stopnie naukowe osób prowadzących zajęcia 10.Forma zajęć i liczba godzin (dotyczy nazw różnych typów zajęć)9.Semestr (zimowy lub letni),8.Rok studiów7.Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)6.Kierunek studiów5.Rodzaj przedmiotu 4.Kod przedmiotu/modułu3.Jednostka prowadząca przedmiot Nazwa przedmiotu w języku angielskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

 2. EK_U_01 Potrafi odróżniać i analizować jakościowe i ilościowe zaburzenia poszczególnych procesów psychicznych

 3. EK_U_02 Potrafi posługiwać뾘ׂ稽ᬫ혷혹-ྺ⢂�฀쒓md64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>

  zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej (Dzień Świra reż. Marek Koterski).

 4. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy literatury (powieść autobiograficzna - Spowiedź szaleńca, August Strindberg).

 5. Analiza malarstwa i biografii twórcy – poszukiwanie patografizacji (Goya, van Gogh, Utrillo, Kurelek, Monsiel, Wawro).

 6. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 7. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 8. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 9. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 10. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 11. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 12. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 13. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium.

 14. Zasady różnicowania zdrowia psychicznego i choroby, diagnoza różnicowa na podstawie analizy zachowania postaci filmowej - prezentacja uczestników seminarium 15. K_W01, K_W02 16. EK_W_01 Dysponuje wiedzą pozwalającą odróżnić zaburzenia zdrowia psychicznego od stanu zdrowia; zna rolę czynników socjokulturowych modyfikujących obraz zaburzeń psychicznych

 17. EK_W_02 Posiada wiedzę o przedmiocie badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz uwarunkowaniach biologicznych, społecznych i kulturowych zaburzeń

 18. EK_W_03 Zna podstawowe systemy diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV-TR, zna ich konstrukcję, ma podstawową wiedzę o postępowaniu diagnostycznym z uwzględnieniem osi ICD-10 i DSM-IV-TR

 19. EK_W_04 Dysponuje wiedzą z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej

 20. EK_W_05 Dysponuje wiedzą o zaburzeniach okresu dzieciństwa i adolescencji i dorosłości, zna ich uwarunkowania

 21. efektów kształcenia, np.:

 22. K_W01*, K_U05, K_K03 (symbole dla kierunku)

 23. C1 Uwrażliwienie na problemy osób cierpiących z powodu zaburzeń będących przedmiotem zainteresowania psychopatologii.

 24. C2 Rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychopatologii do różnicowania zdrowia od zaburzeń psychicznych

 25. C3 Dostarczenie wiedzy o zdrowiu i zaburzeniach psychicznych, która znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej.

 26. C4 Dostarczenie wiedzy o objawach i warunkach koniecznych do rozpoznawania zaburzeń psychicznych w dzieciństwie, adolescencji i dorosłości.

 27. C5 Przedstawienie i omówienie relacji między różnymi formami zaburzeń a kreatywnością i możliwościami twórczymi.

 28. C6 Skonfrontowanie wiedzy z zakresu psychopatologii z mitami i potocznymi przekonaniami na temat genezy i przebiegu zaburzeń psychicznych

 29. Zaliczenie przedmiotów: Psychopatologia - część medyczna i Psychopatologia - część psychologiczna

 30. Barbara Dolińska, dr

 31. Forma zajęć: seminarium , 30godzin

 32. letni

 33. III 34. Tryb studiów (SS/SN) 35. SN 36. Jednolite studia magisterskie 37. Psychologia
 38. fakultatywny

 39. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,

 40. Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia 41. Psychopathology & creative activity1.

Nazwa przedmiotu w języku polskim

Psychopatologia i twórczość16.2.

Zalecana literatura
Obowiązkowa:


 1. Cierpiałkowska, L. (2007) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.

 2. Wciórka, J. (2008) Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier


Uzupełniająca: 1. Chlewiński, Z., Grzywa, A. (1992) Urojeniowa wizja świata. Warszawa: Wiedza Powszechna

 2. Kępiński, A. (1981) Schizofrenia. Warszawa: PZWL.

 3. Kottler, J. (2007) Boskie szaleństwo. Geniusz i psychoza wielkich twórców. Warszawa: Bellona.

 4. Madejska, N. (1975) Malarstwo i schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Trzebińska, E., Grabińska, A. (2009) Przeżywanie uczuć w zaburzeniach osobowości. W: E. Trzebińska (red.) Szaleństwo bez utraty rozumu (144-171). Z badań nad zaburzeniami osobowości.

Warszawa; ACADEMICA 1. Vallejo-Nágera, J.A. (2000) Wielcy odmieńcy i wielcy szaleńcy. Warszawa: Moderski i S-ka.
17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
wykład:

- wykład fakultatywny:

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- konwersatorium:

- warsztat:

- zajęcia fakultatywne: zaliczenie na ocenę; oceny formujące F1: ocena za aktywność na zajęciach, F2: ocena prezentacji multimedialnej, F3: ocena umiejętności prowadzenia dyskusji,F4: frekwencja; ocena podsumowującaP1: średnia arytmetyczna F1-F4

- inne:18.

Język wykładowy
polski


19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład: godzin

- wykład fakultatywny: godzin

- ćwiczenia: godzin

- laboratorium: godzin

- konwersatorium: godzin

- warsztat: godzin

- zajęcia fakultatywne: 30godzin

- inne: godzin
30 godzinPraca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć: 30 godzin

- opracowanie wyników: godzin

- czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

- napisanie raportu z zajęć: godzin

- przygotowanie do egzaminu: godzin

- przygotowanie do kolokwium: godzin
45 godzin
Suma godzin

75 godzinLiczba punktów ECTS


3©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna