Ekologiczne scenariusze rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznegoPobieranie 251.96 Kb.
Strona2/2
Data05.05.2016
Rozmiar251.96 Kb.
1   2

Podsumowanie


Rola i znaczenie krajowego sektora energetycznego oraz jego zakres oddziaływania na otoczenie środowiskowe i gospodarcze tworzą warunki dla wypracowania podstaw funkcjonowania tego sektora gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W przeszłości badania nad systemami energetycznymi skupiały się przede wszystkim na planowaniu ich długoterminowego rozwoju w oparciu o krajowe możliwości techniczne, paliwowe i ekonomiczne; problemy środowiskowe były w zasadzie pomijane. Obecnie problematyka zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych jest kwestią pierwszoplanową w tego typu badaniach. Podstawowym zadaniem, przed jakim stoi ich rozwój, jest dostosowanie się do aktualnych i przyszłych programów środowiskowych, opartych zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych regulacjach emisyjnych. Jak wynika z przeprowadzonych do tej pory analiz przepisy te, wzbudzające tak wiele kontrowersji wśród zobligowanych do ich wypełnienia przedsiębiorstw, mają jednak swoje uzasadnienie, co zostało m.in. udowodnione w niniejszym artykule. Ich spełnienie wymaga co prawda wydatkowania bardzo dużych środków finansowych, jednak w dłuższej perspektywie społeczeństwo jako całość zyskuje na tego rodzaju rozwiązaniach.

Należy podkreślić, że wysoki poziom kosztów zewnętrznych powodowanych emisją zanieczyszczeń gazowych całkowicie uzasadnia podejmowanie przez energetykę działań zmierzających do ich eliminacji. Wydaje się więc celowym i ekonomicznie uzasadnionym wprowadzenie powszechnego obowiązku spełnienia przez elektrownie bardzo restrykcyjnych norm lub obowiązku ich wyposażenia w instalacje redukujące emisje. Procesy tego rodzaju można zresztą już od wielu lat zaobserwować w krajowej energetyce, gdzie istnieje coraz mniej obszarów działalności produkcyjnej nie poddanej żadnym regulacjom ekologicznym. Przepisy te pozwalają także na większe niż do tej pory wykorzystanie źródeł odnawialnych, stanowiących do tej pory jedynie ułamek produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Uwzględnienie środowiskowych i pozaśrodowiskowych skutków funkcjonowania sektora energetycznego jest więc niezbędnym warunkiem do wypracowania zasad służących realizacji polityki energetycznej kraju, realizowanej w warunkach rozwoju zrównoważonego.


Literatura:


 1. Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 2004, ARE S.A., Warszawa.

 2. European Commission, 1995, ExternE – externalities of energy, vol. 1: Summary, Directorate-General XII, European Commission.

 3. European Commission, 1998, Newsletter of the EC study on the externalities of energy, http://externe.jrc.es/nletter6.html.

 4. Frankhauser S., 1994, The social costs of greenhouse gas emissions: An expected value approach, The Energy Journal 15, no. 2, IAEE Publications, Ohio.

 5. Friedrich R., Voss A., 1993, External costs of electricity generation, Energy Policy, vol. 21, no. 2, Elsevier Science, Amsterdam.

 6. Kamiński J., Kudełko M., Kwiatkowski M., Suwała W., Wawrzyszczuk M., 2002, Bilansowanie dostaw węgla dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Sympozja i Konferencje nr 57, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 7. Kategoria i wycena kosztów zewnętrznych sektora paliwowo-energetycznego – część I. IGSMiE PAN, Kraków 2002. Autorzy: Suwała W., Kudełko M., Kamiński J (praca niepublikowana).

 8. Krewitt W., 2002, External costs of energy – do the answers match the questions? Looking back at 10 years of ExternE, Energy Policy, vol. 30, no. 10, Elsevier Science, Amsterdam.

 9. Krewitt W., Heck T., Trukenmuller A., Friedrich R., 1999, Environmental damage costs from fossil electricity generation in Germany and Europe, Energy Policy, vol. 27, no. 3, Elsevier Science, Amsterdam.

 10. Kudełko M., 2000, Model oceny funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki w elektroenergetyce. Studia, Rozprawy, Monografie nr 72, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 11. Kudełko M., 2003, Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym. Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 12. Kudełko M., 2004, Proekologiczny model decyzyjny przedsiębiorstwa pozyskiwania surowców skalnych – cz. 1. Ekonomia i Środowisko, nr 2(26), Białystok.

 13. Kudełko M., 2005, Efektywność alokacyjna przy występowaniu kosztów zewnętrznych – model równowagi cząstkowej krajowego sektora energetycznego, Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 14. Kudełko M., 2003, Koszty zewnętrzne systemów energetycznych, Polityka Energetyczna, tom 6, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 15. Kudełko M., Suwała W., Kamiński J., 2001, Optymalizacja sprzedaży węgla w spółce węglowej, Przegląd Górniczy, nr 10, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice.

 16. Kudełko M., 2005, Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju systemów paliwowo-energetycznych, Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 17. ORNL/RFF, 1992, U.S. – EC fuel cycle study: background document to the approach and issues. Report prepared by Oak Ridge National Laboratory and Resources For The Future. ORNL/M-2500, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN 37831.

 18. Radowic U., 2002, Uproszczona metodyka szacowania kosztów zewnętrznych w wyniku emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, Sympozja i Konferencje nr 57, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 19. Rowe R. D., Chestnut L. G., Lang C. M., Bernow S. S., White D. E., 1995, The New York environmental externalities cost study: summary of approach and results, IEA, OECD workshop on the External Costs of Energy, Brussels.

 20. Sundqvist T., 2002, Explaining the Disparity of Electricity Externality Estimates, 25th Annual IAEE International Conference, University of Aberdeen.

 21. Suwała W., 1995, Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie nr 38, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 22. Suwała W., Kudełko M., Kamiński J., 2001, Zastosowanie modeli komputerowych w gospodarce paliwowo-energetycznej, Konferencja Naukowa „Paliwa i energia dziś i jutro”, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.

 23. Suwała W., Kudełko M., Kamiński J., 2002, Model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczym. Sympozja i Konferencje nr 54, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 24. Suwała W., Kudełko M., Kamiński J., 2004, Modelowanie rozwoju technologii czystego węgla, Polityka Energetyczna, t. 7, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 25. Suwała W., Kudełko M., Kamiński J., 2005, Modelling clean fossil fuels technologies deployment, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

 26. Sztaba K.S, Blaschke Z., Tumidajski T., Gawęda T., Suwała W., Kamiński J., Kudełko M., 2004, Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla, [w]:. Tom 1: Bazy i prognozy gospodarki surowcami mineralnymi i energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Praca zbiorowa pod redakcją J. Sablika, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.

1 Doc. dr hab. inż., IGSMiE PAN w Krakowie.

2 Doc. dr hab. inż., IGSMiE PAN w Krakowie.

3 Mgr inż., IGSMiE PAN w Krakowie.

4 Szczegółowy opis struktur, zadań i sposobów wykorzystania wyników zbudowanych w IGSMiE PAN modeli można znaleźć m.in. w: Suwała 1995, Suwała i in. 2001, 2002, 2004, 2005, Kudełko 2000, 2003, 2004, 2005, Kudełko i in. 2001, Sztaba i in. 2004, Kamiński i in. 2002.

5 Szczegółowy opis wykorzystanych danych i przyjętych założeń można znaleźć w pracy Kudełko (2003).

6 Limity globalnej emisji zawarte w Traktacie Akcesyjnym dotyczące energetyki zawodowej: SO2: 2008 – 454 tys. ton, 2010 – 426 tys. ton, 2012 – 358 tys. ton; NOX – 2008 – 254 tys. ton, 2010 – 251 tys. ton, 2012 – 239 tys. ton.

Limity emisji CO2 wynikające z dyrektywy o handlu pozwoleniami zbywalnymi (tylko dla energetyki zawodowej): 2005 – 156200 tys. ton, 2006 – 160400 tys. ton, 2007 – 164800 tys. ton.

Limity określające ilość produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 2006 – 3,6%, 2007 – 4,3%, 2008 – 5,4%, 2009 – 7,0%, 2010 – 9,0%.

Przyjęto, że w kolejnych latach (2015, 2020) limity będą ustalone na bazie limitu określonego dla ostatniego roku.7 Z uwagi na ograniczony rozmiar artykułu nie przedstawiono tu szczegółowych wyników przyjęcia takiej opcji rozwoju krajowego sektora energetycznego, wskazano jedynie możliwe skutki popytowe, strukturalne i ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych.

8 Problematyka szacowania kosztów zewnętrznych sektorów energetycznych jest przedstawiona w pracach Kudełko (2003, 2005) oraz pracach niepublikowanych autorów niniejszego artykułu.

1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna