Elektroniczne archiwumPobieranie 25.52 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.52 Kb.

Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

ELEKTRONICZNE ARCHIWUM


2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

3.

Kod przedmiotu

WZ.IB-470add

4.

Język przedmiotu

Polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

Grupa treści kształcenia do wyboru – specjalizacje


6.

Typ przedmiotu

obowiązkowy do zaliczenia specjalizacji

7.

Rok studiów, semestr

Rok 2, semestr 3, studia II stopnia, stacjonarne

Rok 2, semestr 3, studia II stopnia dla licencjatów innych kierunków, stacjonarne

Rok 5, semestr 9, studia jednolite magisterskie, stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Specjalizacja: Archiwizacja i digitalizacja dokumentów

2009/2010


8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

Mgr Agnieszka Długosz

9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany przedmiot

Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem

dr hab. Urszuli Perkowskiej10.

Formuła przedmiotu

laboratorium

11.

Wymagania wstępne

Zaliczenie I części specjalizacji

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

13.

Liczba punktów ECTS
14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

NIE

15.

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dostępnymi współcześnie rozwiązaniami w zakresie elektronicznego archiwizowania.

W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):

 • systemy do zarządzania dokumentami elektronicznymi i elektronicznego archiwizowania dokumentów

 • kryteria oceny programów komputerowych do obsługi elektronicznych archiwów

W efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności):

 • stworzyć elektroniczną kolekcję przy użyciu właściwych programów komputerowych

 • wykonać backup danych na dostępnych nośnikach lub w usługach internetowych


W efekcie zajęć student powinien aprobować / docenić (postawy i wartości):

rolę sprawnych systemów archiwizacji i backup, umożliwiających odtworzenie danych w sytuacji awarii systemu, ataku wirusów, wystąpienia zdarzeń losowych oraz celowego lub omyłkowego usunięcia danych bądź sfałszowania informacji
16.

Metody dydaktyczne

Prezentacja programów komputerowych i narzędzi internetowych, obsługa programów komputerowych i narzędzi internetowych (wykonywanie ćwiczeń), samodzielne tworzenie elektronicznego archiwum, referaty

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach, realizacji zadań domowych oraz przedstawienia pracy tematycznej. Dopuszczalna 1 nieobecność.

Zaliczenie na ocenę.

Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):


 • 0-50 pkt. – ocena ndst

 • 51-60 pkt. – ocena dst

 • 61-70 pkt. – ocena + dst

 • 71-80 pkt. – ocena db

 • 81-90 pkt. – ocena + db

 • 91-100 pkt. – ocena bdb

Ocenie podlega:

 • Praca tematyczna: 0-60 pkt.

Realizacja zadań: 0-40 pkt.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Systemy zarządzania dokumentami (Dokmistrz, AzAK, eDysk, Sekretariat, DMM ISO 9000, ELOoffice)

Współczesne rozwiązania w zakresie archiwizacji, ochrony i backupu danych


19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura podstawowa:
 1. Berninger, Peter; Wajs, Hubert (tłum.) (2001). Cele i osiągnięcia europejskiego DLM-Forum. Archiwista Polski nr 1(21), s. 11-28

 2. Bojarski, Bartłomiej (2005). Na ratunek? Backup! CHIP nr 5, s. 18-22

 3. Budny, Marek (2005). Okiełznać gigabajty. CHIP nr 5, s. 24-27
 1. Brągoszewski Paweł (2008), Cyfrowe archiwum, PC World Komputer nr 8, str 144

 2. Füchsel Halina (2008), Elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów, Sekretariat nr 8, str 16.

 3. Golachowski Krzysztof (2002). E-porządki w biurze bez papieru, Teleinfo, nr 15, s. 21-22.

 4. Gontarz Andrzej (2004). Dokument to podstawa, Computerworld, nr 44, s. 14-5

 5. Piesik Lech (2006). Zarządzanie dokumentami, Gazeta Bankowa nr 23, s. 5-6.

Dokumentacja programów komputerowych:AzAK, Dokmistrz, Sekretariat, ELO Office, ABC Backup, Backupmanager, Nero BackItUp & Burn, NT Backup, NTI Backup Now, Shadow Copy Win 2003©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna