Elektrotechnika ElektrostatykaPobieranie 13.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.44 Kb.
Dr hab. inż. Zygfryd Głowacz, prof. nadzwyczajny AGH

Program wykładu: „ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA”, wydz. IMIR, rok IA i IB
Elektrotechnika
Elektrostatyka


pole skalarne i wektorowe; rodzaje i oddziaływanie ładunków; prawo zachowania ładunków; prawo Coulomba; pole sił; pole elektryczne: definicja i rodzaje; praca w polu; potencjał; napięcie; tw. Gaussa; kondensator; pojemność; układy kondensatorów; energia kondensatora

Pola quasistacjonarne


prąd elektryczny; gęstość prądu; obwód elektryczny; strzałkowanie napięcia i prądu; rezystancja i konduktancja; prawo Oma; zależność rezystancji od temperatury; moc i praca w polu elektrycznym

Obwody prądu stałego


I prawo Kirchoffa; II prawo Kirchoffa; układy rezystancji; dzielniki napięcia i prądu; źródła rzeczywiste napięciowe i prądowe; łączenie równoległe i szeregowe oraz równoważność źródeł rzeczywistych

Rozwiązywanie obwodów elektrycznych


pojęcia wstępne; metoda praw Kirchoffa + przykład; metoda oczkowa (obwodowa); metoda superpozycji; tw. Thevenina; metoda węzłowa (konarowa) + przykład ze źródłami sterowanymi (wzmacniacz jednostopniowy WE z ujemnym sprzężeniem zwrotnym)

Pole magnetyczne


definicja; źródła; linie sił; magnesy stałe; siła Lorenza; prawo Biot-Savarta; wektor indukcji magnetycznej; strumień; napięcie magnetyczne; przepływ; opór magnetyczny; przewodność magnetyczna; prawo Kirchoffa dla obwodów magnetycznych; ferromagnetyki; zasada działania oscyloskopu

Indukcja magnetyczna


zjawisko indukcji, przypadki szczególne; reguła Lenza; prawo Laplace’a; oddzialywanie przewodów z prądem; indukcyjność własna; strzałkowanie napięcia na indukcyjności; indukcyjność wzajemna; sprzężenie magnetyczne; transformator dwuuzwojeniowy – zasada działania; energia pola magnetycznego w cewce
stany nieustalone – transformacja Laplace’a

związki napięciowo-prądowe dla elementów obwodu; stan ustalony nieokresowy; warunki początkowe; metoda klasyczna na przykładzie układu RL; stała czasowa; metoda operatorowa Laplace’a; schemat obliczeń; tablice oryginał-transformata; przykład dla układów RL i RC; impedancja i admitancja dwójników; układy RLC równoległe i szeregowe; transmitancja; operatorowe prawo OmaWielkości sinusoidalne


klasyfikacja funkcji czasu; przebiegi sinusoidalne; wielkości charakterystyczne: amplituda; częstotliwość; faza początkowa; przesunięcie fazowe; wartość średnia; średnia wyprostowana; skuteczna; wytwarzanie napięć sinusoidalnych; związki prądowo-napięciowe na R, L, C, szeregowy RLC, równoległy RLC; zagadnienie mocy, prawo Joula; moc chwilowa, moc czynna, bierna, pozorna, związki miedzy mocami

Metoda symboliczna


rachunek na liczbach zespolonych; założenia metody i opis zależności dla elementów R, L, C, szeregowego RLC, równoległego RLC; impedancja i admitancja zespolona; wykresy wskazowe na płaszczyźnie Gaussa; moc zespolona; przykład obliczeniowy; zjawisko rezonansu; rezonans szeregowy i równoległy; mostek dla obwodów sinusoidalnych i warunki równowagi

Układy trójfazowe


układy wielofazowe, wytwarzanie napięć; wykres wskazowy; układy gwiazdy trójkąta symetrycznego; wielkości fazowe i liniowe oraz związki między nimi; przewód zerowy; napięcie miedzy punktami gwiazdowymi źródła i odbiornika; moc czynna – pomiar w układach symetrycznych i niesymetrycznych; pomiar mocy biernej w układzie symetrycznym oraz z odbiornikiem niesymetrycznym; przełącznik gwiazda-trójkąt

ElektronikaProste układy z elementami biernymi


logarytmiczny stosunek napięć; filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy – charakterystyki częstotliwościowe amplitudowe i fazowe i częstotliwość graniczna

Diody


materiały półprzewodnikowe z domieszkami typ n i p, charakterystyki diody germanowej i krzemowej, dioda Schottky’ego; dioda Zenera; diody pojemnościowe; tyrystory; triaki

Tranzystory


tranzystory npn i pnp i ich polaryzacja; konfiguracja pracy – układy WE, WC, WB; tranzystor npn w układzie WE, ch-ki wejściowa, wyjściowa; układ WB; współczynnik wzmocnienia prądowego w układzie WB i WE oraz związki; tranzystor jako czwórnik, parametry czwórnika typu h i ich wyznaczanie; jednostopniowy wzmacniacz w układzie otwartym WE, zasada działania i współczynnik wzmocnienia napięciowego; małosygnałowy schemat zastępczy; proste wzmacniacze w układzie WB i WC, wtórnik emiterowy, układ Darlingtona; wzmacniacz różnicowy; tranzystory polowe i ich zastosowanie

Elementy optoelektroniczne


fotorezystory; fotodiody, przetworniki prądowo-napięciowe; fototranzystory, diody elektroluminescencyjne; transoptory; wskaźniki optyczne, diody elektroluminescencyjne, ciekłe kryształy, wskaźniki binarne, wskaźniki cyfrowe

Wzmacniacze operacyjne


układy scalone; budowa i zasada działania wzmacniacza operacyjnego, typowe parametry; praca przy ujemnym sprzężeniu zwrotnym, zasada działania, wzmocnienie układu; wzmacniacz nieodwracający; wtórnik napięciowy; wzmacniacz odwracający fazę; sumator odwracający; układ odejmujący z jednym wzmacniaczem; integrator; układ różniczkujący

Tranzystor jako element cyfrowy


praca tranzystora w układach liniowych i cyfrowych, element NOT; układy przerzutnikowe; klasyfikacja i własności, przerzutniki bistabilne, uniwibratory, multiwibratory; symetryczny przerzutnik bistabilny RS na tranzystorach i elementach NAND; przerzutnik Schmitta

Generatory

Warunek generowania drgań, mostek Wiena; generator z układem mostka Wiena-Robinsona

Układy logiczne


podstawowe funkcje; symbole bramek; realizacja podstawowych funkcji logicznych przy pomocy bramek NAND lub NOR; realizacja układowa bramek NAND i NOR w układzie RTL i TTL; układy kombinacyjne; dekoder 1 z n, demultiplekser; multiplekser; układy sekwencyjne; przerzutnik RS kluczowany; przerzutnik D kluczowany (zatrzask); przerzutnik JK master-slave, dzielnik częstotliwości; liczniki dwójkowe, przykład licznika asynchronicznego; licznik w kodzie BCD; rejestry przesuwające, przykład rejestru 4-bitowego
Literatura:

1. E.Koziej, B.Sochoń: Elektrotechnika i Elektronika

2. F.Przeździecki: Elektrotechnika i Elektronika

3. T.Masewicz: Radiotechnika dla praktyków

4. Z. Kulka, M. Nadachowski: Liniowe układy scalone i ich zastosowanie

5. J. Rydzewski: Oscyloskop elektroniczny6. U. Tietze, Ch. Schenk: Układy półprzewodnikowe. z niem. przeł. Adam Błaszkowski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna