Elementy składowe sylabusu OpisPobieranie 28.94 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar28.94 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTU 2010/2011

Seminarium dyplomowe

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu

0400-AN1-3SEM

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język angielski

Charakterystyka przedmiotu

Blok: przedmioty kierunkowe, przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/ semestr


III rok studia niestacjonarne I stopnia, 5 i 6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin – seminarium

Punkty ECTS

4

Prowadzący


Prof. dr hab. Albertas Steponavičius

Założenia i cele przedmiotu

  • metodyka pracy naukowej

  • zbieranie danych

  • napisanie całej pracy

Wymagania wstępne


Podstawy językoznawstwa ogólnego

Treści merytoryczne przedmiotu

Tematyka: semantyka idiomów języka angielskiego.

Topics in semantics of English idioms.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
  • zaliczenie przedmiot

  • ocenianie ciągle

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejSłowniki idiomów

Cambridge dictionary of American idioms. 2006. Edited by Paul Heacock. Cambridge: Cambridge University Press.

Cowie, A.P.CR. Mackin. 1975. Oxford dictionary of current idiomatic English. Vol. 1: Verbs with prepositions and particles. London: Oxford University Press.

Cowie, A.P.CR. MackinCI.R. McCaig. 1983. Oxford dictionary of current idiomatic English. Vol. 2: Phrase, clause & sentence idioms. Oxford University Press.

Curry, Dean. 1989. Illustrated American idioms. Advanced level functional activities for development of vocabulary. Washington D.C.: English Language Programmes Division, Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Information

Agency.

Kövecses, Zoltán. 2002. Metaphor: a practical introduction. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, George—Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Longman dictionary of English idioms. 1979. Harlow: Longman.

Longman idioms dictionary. 1998. Edinburgh Gate, Harlow, Essex, England: Pearson Education, Ltd.

McLay, Vera. 1992. Idioms at work. Hove: Language Teaching Publications.

Oxford collocations dictionary for students of English. 2007. Oxford: Oxford University Press.

Radziejewski, D. 1997. Tematyczny słownik idiomów, zwrotw i wyrażeń. Włocławek: Altravox.
Literatura podstawowa


Baldwin, Timothy. 1988. Lexical semantics: Introduction. Melbourne: The University of Melbourne.

Bauer, Laurie. 1991. English word-formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carter, Ronald. 1987. Vocabulary-applied linguistic perspectives. London—New York: Routledge.

Cruse, D.A. 1997. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Ln/7961

Crystal, David. 1995. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Fromkin, Victoria—Robert Rodman.1993. An introduction to language. 5th edition. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

Goddard, Cliff. 1998. Semantic analysis. A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.

Griniewicz, S. W.--E. M. Dubieniec. 2001. Introduction to linguistics. Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Białymstoku.

Griniev-Griniewicz S. —S S.M. Raube—P. Thomas. 2004. Language and culture: establishing foundations for anthropological linguistics. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły i Zarządzania.

Hipkiss, Robert. 1995. Semantics: Defining the discipline. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hudson, Richard. 1995. Word meaning. London: Routledge.

Hurford, James R.—Brendan Heasley. 1983. Semantics: A coursebook. Cambridge: Cambridge University Press

Jackson, Howard. 1988. Words and their meaning. London: Longman.

Leech, Geoffrey. 1990 (1974). Semantics. Harmondsworth: Penguin.

Lehrer, Adrian. 1974. Semantic fields and lexical structure. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Lyons, John. 1981. Introduction to theoretical linguistics. London: Bentley House.

Lyons, John. 1977. Semantics. Vol. 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, John. 1990. Language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F.R. 1981. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Steponavičius, Albertas. 2009. General and English linguistics. A course of lectures.

Stockwell, Robert and Minkova, Donka. 2001. English Words: History and Structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Ullmann, S. 1987. Semantics: An introduction into the science of meaning. London.

Wierzbicka, Anna. 1972. Semantic primitives. Frankfurt/M.: Athenäum Verlag.

Wierzbicka, Anna. 1985. Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, MI: Karoma.

Wierzbicka, Anna. 1996. Semantics: Primes and universals. OxfordCNew York: Oxford University Press. Ln/8764.

Yule, George. 1991 (2nd ed. 1996). The study of language: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Ln/4371B4383.

Słowniki

Cambridge advanced learner’s dictionary. Edited by Kate Woodford and Guy Jackson. 2003. Cambridge: Cambridge University Press.

Cambridge international dictionary of English. 1996. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins concise thesaurus. 1997. 1st ed. Edited by Lorna Gilmour. Glasgow: Harper Collins Publishers.

Chambers thesaurus. New edition in A-Z form. 1991. Edinburgh: W&R Chambers Ltd.

Longman dictionary of contemporary English. 1995. Harlow: Longman.

MacMillan English dictionary for advanced learners. 2007. Macmillan Education.

Oxford advanced learner’s dictionary. 2000. Oxford: Oxford University Press.

Oxford collocations dictionary for students of English. 2002. Oxford: Oxford University Press.

Roget’s thesaurus of English words and phrases. 1991. Harlow: Longman.

Webster’s new twentieth century dictionary. 1972. 2nd ed. New York.
Metodyka

Abdullah, Kamsiah. 1993. “Teaching reading vocabulary: From theory to practice”//English Teaching Forum. 31/3:10-18.

Allen, FrenchVirginia.1983. Techniques in teaching vcabulary. Oxford: Oxford University Press.

Cameron, Lynne. 2002. Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Celce-Murcia, Marianne—Lois McIntosh (eds.). 1979. Teaching English as a second or foreign language. New York: Newbury House Publishers, Inc.

Deacon, B. and Murphey. 2001. “Deep impact to story telling”//English Teaching Forum. 39/4:10-15.

Dimpere, I. 1996. “How to make drills more exciting by using pictures”// English Teaching Forum. 34/3:82.

Ediger, Marlow. 1999. “Reading and vocabulary development”//Journal of Instructional Psychology. 26/1:7-15.

Eken, D.K. 1996. “Ideas for using songs in the English language classroom”//English Teaching Forum. 34/1:46.

Gairns, Ruth—Stuart Redman. 1993 (1986). Working with words. A guide to teaching and learning vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.

Gnoinska, Anna. 1998. “Teaching vocabulary in colour”// English Teaching Forum. 36/3:12-15.

Harmer, Jeremy. 1990. The practice of English language teaching. London and New York: Longman Group UK Limited.

Harmer, Jeremy. 2001. The practice of English language teaching. England: Longman.

Harmer, Jeremy. 2003. How to teach English. An introduction to the practice of English language teaching. Harlow: Pearson Education Limited.

Joe, Angela. 1996. “Vocabulary Learning and Speaking Activities”//English Teaching Forum. 34/1:2-5.

Komorowska, H., 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kreidler, Charles W. 2002. Introducing English semantics. New York: Routledge.

Lengeling, M. M.—C. Malarcher. 1997. “Index cards: A natural resource for teachers”//English Teaching Forum. 35/4:42.

Littlewood, William. 1995. Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Lo, R.S.M.— H.Ch.F. Li. 1998. “Songs enhance learner involvement”//English Teaching Forum. 36/3:8-12.

McCarthy, Michael. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.

Mendez-Garcia, M. del Carmena—M.R. Ramos. 1999. “The new Guinness book of records: A vocabulary resource”//English Teaching Forum. 37/3:10-17.

Miller, George. 1999. “On knowing a word”//Annual Review of Psychology. 50:1-19.

Nation, I. S. P. 1990. Teaching and learning vocabulary. Victoria University of Wellington: Heinle & Heinle Publishers.

Nation, Paul. 1994. New ways in teaching vocabulary. Bloomington.

Nunan, David. 1991. Language teaching methodology. A textbook for teachers. United Kingdom: Prentice Hall International.

Richards, J.—J. Platt—H. Platt. 2002. The Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Harlow: Pearson Education Limited.

Thornbury, Scott. 2002. How to teach vocabulary. Pearson Education Limited

Uberman, A. 1998. “The use of games for vocabulary presentation and revision”//English Teaching Forum. 36/1:20-28.

Ur, P., 1996. A course in language teaching. Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Xi, Z. 1992. “Using coloured chalk in teaching English words”//English Teaching Forum. 30/2:33-34.

Ying, Y. S. 2001. “Acquiring vocabulary through a context-based approach”//English Teaching Forum. 39/1:19.………………………………. podpis osoby składającej sylabus


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna