Europejski fundusz rozwoju regionalnegoPobieranie 273.84 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar273.84 Kb.
  1   2   3

UNIA EUROPEJSKA Sąsiedzi w działaniu

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16,
10 – 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczych”
TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony

CPV: 38112100-4, 48810000-9

Znak sprawy: WT.2370-10/10

Olsztyn, październik 2010r.


Rozdział 1 – INFORMACJE OGÓLNE

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn; www.kwpsp.olsztyn.pl; tel. 089-500-95-00; fax 089-500-95-05, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 euro prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwaną dalej „Pzp” na realizację przedmiotu zamówienia: „System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczych”.

Zakup w ramach Projektu pt. „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.


Rozdział 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu wysyłania statusów i lokalizacji dla 41 pojazdów ratowniczych jednostek organizacyjnych PSP subregionu ełckiego (powiat ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski). W ramach dostawy w 6 komendach powiatowych PSP i komendzie wojewódzkiej jako jednostce nadzorującej, wdrożony zostanie system wysyłania statusów i lokalizacji. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również instalację zakupionych elementów, uruchomienie systemów w poszczególnych lokalizacjach oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z ich obsługi (po minimum 2 osoby dla każdego systemu, osobno w każdej lokalizacji).

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; 1. Terminale statusów przeznaczone są dla 6 jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego:

- 10 terminali - KP PSP Ełk,

- 5 terminali - KP PSP Giżycko,

- 5 terminali - KP PSP Gołdap,

- 8 terminali - KP PSP Olecko,

- 8 terminali - KP PSP Pisz,

- 5 terminali - KP PSP Węgorzewo.

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji poszczególnych jednostek PSP zostaną podane na etapie realizacji, dostępne są one również na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).

Dostawy winny zostać zrealizowane w godzinach od 800 do 1400.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Informacje dodatkowe:

Wymagany okres gwarancji – co najmniej na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.


Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.Rozdział 3 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 21.12.2010r.
Rozdział 4 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz poniżej dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w zakresie warunku 2 (ust. 1 pkt b), posiada wiedzę i doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, co najmniej 1 dostawy bezprzewodowego systemu nadzoru lub lokalizacji pojazdów o wartości co najmniej 200.000,00 zł, potwierdzone, że dostawa ta została wykonana należycie.

b) w zakresie warunku 4 (ust. 1 pkt d), potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000,00 zł.

/przy pkt. a i b dla wykonawców zagranicznych wartość podana w innej niż PLN walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania/.


 1. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale 5 SIWZ (na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu do poszczególnych warunków). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 2. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt b-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

 3. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp):

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 1. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

 3. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 5. wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Ocena spełnienia warunku dot. braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, wymienionego w rozdziale 5 SIWZ – ust. 1 pkt c (na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnych z ustawą Pzp.

7. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), celem potwierdzenia reprezentacji firmy.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Pzp wykonawcy spełniają łącznie (ust. 1, pkt a-d siwz), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 Pzp musi spełniać każdy z wykonawców (ust. 5, pkt 1-9 siwz). W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:


 • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:

 • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty oraz zawartej umowy. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

Rozdział 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ – Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).

 2. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał); z zastrzeżeniem rozdziału 4 ust. 8 w przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) – załącznik nr 4a do SIWZ - osoby fizyczne; załącznik nr 4b do SIWZ - inne podmioty;

 4. Dowód wniesienia wadium;

 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. 1. Doświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o wykonanej przez Wykonawcę co najmniej 1 dostawie bezprzewodowego systemu nadzoru lub lokalizacji pojazdów o wartości co najmniej 200.000,00 zł z ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, a także dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w załączniku zostały wykonane należycie.

 2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej 200.000,00 zł.

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie z ust. 1 pkt c). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej w ust. 1 pkt g dotyczącej tych podmiotów.

4. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, właściwego dokumentu rejestrowego, tj. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5. Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zastrzeżeniem dot. dokumentu oferty, pełnomocnictwa, oświadczeń wymienionych powyżej w ust. 1 pkt. b-c SIWZ.

Rozdział 6 – SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury: Anna Zmitrowicz - Pracownik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn; tel. (0-89)522-95-29, fax (0-89)522-95-05;

- merytorycznie: Mirosław Wiereńko – Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, tel. (0-89)522-95-31, fax (089)522-95-05;

w godz. 8.00 – 15.00.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie na piśmie – adres do korespondencji: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16; 10-045 Olsztyn, fax (089)522-95-05.

 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niepowodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza w/w informacje na tej stronie.Rozdział 7 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, określone w art. 6b ust. 5 p 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 42 , poz. 275 ze zm.).

  1. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

NBP O/Olsztyn nr konta 74101013970056141391200000

z dopiskiem: „wadium na system do pojazdów ratowniczych – WT.2370 –10/10”

przed terminem składania ofert tj. do dnia 29 października 2010 r. godz. 10:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (tj. wpływ środków na konto Zamawiającego). 1. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2 (sekretariat), przed terminem składania ofert tj. do dnia 29 października 2010 r. godz. 10:00.

 2. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Pzp, wymienionymi poniżej:

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp.

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c)zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

    1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

    2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

    4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna