EuropubhealthPobieranie 284.57 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar284.57 Kb.
  1   2   3   4


Instytut Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum


Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych

Zdrowie Publiczne

Międzynarodowe studia

II stopnia
EUROPUBHEALTH

Specialization: Health Economics

and Governance of Health System

ROK AKADEMICKI 2013/2014
Dyrekcja Instytutu Zdrowia Publicznego:

Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Dyrektor

Dr Christoph Sowada – Zastępca Dyrektora

Jednostki Instytutu Zdrowia Publicznego:

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Golinowska

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Kierownik: prof. dr hab. Cezary Włodarczyk

Zakład Żywienia Człowieka, Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Zakład Informacji Naukowej, p.o. Kierownika: dr Barbara Niedźwiedzka

Zakład Gospodarki Lekiem, Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Zakład Promocji Zdrowia, p.o. Kierownika: dr Mariusz Duplaga

Zakład Zdrowia i Środowiska, Kierownik: dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych, Kierownik: dr hab. Wojciech Trąbka


Zespół ds. Organizacji Dydaktyki i Programów Nauczania Instytutu Zdrowia Publicznego:
Przewodniczącydr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJ

dr Ewa Kocot

dr Christoph Sowada

mgr Anna Szetela

dr Roman Topór-Mądry

dr Andrzej Galbarczyk

dr Michał Seweryn

dr Mariusz Duplaga

lic. Monika Natkaniec
Redaktor dokumentu:

mgr Irmina Jurkiewicz-Świętek
Szczegółowy program i plan studiów stacjonarnych I stopnia Zdrowie Publiczne przyjęty uchwałą Rady Instytutu Zdrowia Publicznego z dnia 15 maja 2013 roku.
Przewodniczący Rady Instytutu Zdrowia Publicznego

dr hab. Grażyna Jasieńska, prof. UJOdpowiedzialność za opis przedmiotu i treści nauczania zawarte
w sylabusach ponoszą osoby prowadzące moduły.


PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH
Zdrowie Publiczne

The European Public Health Master
SPECJALIZACJA: Ekonomika zdrowia i rządzenie w sektorze ochrony zdrowia Health Economics and Governance of Health System
Program drugiego roku studiów Europubhealth dla studentów zagranicznych
(nie dotyczy studentów polskich wybierających ścieżkę anglojęzyczną) realizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM.

Studenci pierwszy rok studiów – podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego - odbywają na uczelniach w Sheffield (University of Sheffield, Wielka Brytania), lub Granadzie (Andalusian School of Public Health, University of Granada, Hiszpania).
 1. WYMAGANIA OGÓLNE

Specjalizacja trwa dwa semestry. Liczba godzin zajęć obowiązkowych na ścieżce wynosi 230 (nie wliczając seminarium magisterskiego, praktyk studenckich oraz Modułu Integracyjnego) oraz 670 godzin pracy własnej studenta. Minimalna liczba uzyskanych punktów ECTS z przedmiotów wynosi 30. Dodatkowo 11 punktów ECTS studenci otrzymują za praktykę, która trwa 2 miesiące oraz 17 punktów ECTS za seminarium magisterskie. Natomiast 2 punkty ECTS studenci uzyskują za zaliczenie Modułu Integracyjnego, w ramach którego zajęcia odbywają się w Rennes (French School of Public Health EHESP, Francja).


 1. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Celem studiów II stopnia jest wykształcenie umożliwiające zajęcie poniżej wymienionych pozycji zawodowych oraz kierunków doskonalenia zawodowego:

• uczestnik zespołów opracowujących programy ochrony zdrowia ,

• kierownik zespołów wykonujących programy ochrony zdrowia,

• kierownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej,

• kierownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach
i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej,

• kandydat do szkoleń podyplomowych w dziedzinie epidemiologii, ekonomii, zarządzania opieką zdrowotną, dziennikarstwa, pedagogiki itp.,

• samodzielny pracownik i pracownik zarządzający w administracji opieki zdrowotnej,

instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych


i organizacjach pozarządowych,

• kandydat na studia III stopnia.
 1. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Nie dotyczy.
 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów, zaliczenie praktyki, uzyskanie w toku studiów, w tym z I roku zrealizowanego w uczelni partnerskiej (Sheffield, Granada), nie mniej niż 120 punktów ECTS oraz złożenie pracy magisterskiej połączone ze zdaniem egzaminu magisterskiego.
 1. PRAKTYKI

Praktyka trwa 2 miesiące. Student otrzymuje za jej zaliczenie 11 punktów ECTS.

 1. ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nie dotyczy.


 1. JĘZYKI OBCE

Nie dotyczy.


 1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Nie dotyczy.


 1. INNE WYMAGANIA

Nie dotyczy.
PLAN STUDIÓW KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH:

Zdrowie Publiczne,

Specjalizacja: Ekonomika zdrowia i rządzenie w sektorze ochrony zdrowia

Health Economics and Governance of Health System


I semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1

Funding of health system and financial methods

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

30

4

2

Determinants of health and health care expenditures

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

20

2

3

Health insurance

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

20

3

4

Economic analysis of health care and public health programmes

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

20

3

5

Economic burden of diseases

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

25

3

6

Labour market of health sector

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

20

2

7

Drug economics

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

30

4

8

Governance of health sector

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

30

4

9.

Health Technology Assessment

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

20

3

10.

Quantitative methods of health care and public health

Seminarium

O(s)

Zaliczenie na ocenę

15

2

Łączna liczba godzin obowiązkowych (bez pracy własnej): 230

Łączna liczba punktów ECTS: 30


II semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

1

Praktyka

Practical placementPraktyka

O(s)

Zaliczenie

160

11

2

Seminarium magisterskie

Magister’s seminarSeminarium

O(s)

Zaliczenie

8

17

3

Moduł integracyjny 2- Interspecializacja

Integration Module 2 - InterspecializationSeminarium/

praca własnaO(s)

Zaliczenie

25/25

2

Łączna liczba godzin obowiązkowych (bez pracy własnej): 193

Łączna liczba punktów ECTS: 30

O(s) – obowiązkowy do zaliczenia studiów


Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

Funding of health system and financial methods

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Health Economics and Social Security Department

Institute of Public Health

Faculty of Health Sciences

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

Instytut Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu


3.

Kod przedmiotu
4.

Język

English

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany
6.

Typ przedmiotu

Obligatory

7.

Rok studiów, semestr

year II, semester III

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

Prof. Stanisława Golinowska

Marzena Tambor MSc9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany przedmiot
10.

Forma zajęć

Seminar

11.

Wymagania wstępne

Basic knowledge on health care financing

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Seminar: 30

13.

Liczba punktów ECTS

4

14.

Czy podstawa obliczania średniej ważonej?

yes

15.

Założenia i cele przedmiotu

Models of health care funding . Types of social health insurance and national health system. Types of private health insurance . Out -of -pocket payments Fiscal balance in health care system. Providers payment methods . To assess health care system funding based on defined criteria To analyze and present health care system in a given country To find and select an adequate literature and data To understand cultural influence and past dependency of health care systems Team working and cooperation within multicultural groups Openness to different approaches and solution related to health issues Understanding and use of ethical principles in health care Sensitivity and responsibility for efficiency and sustainable health care funding

16.

Metody dydaktyczne

Interactive lecture, discussion, students presentations

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obligatory attendance in all classes Final score from the written exam min 60%

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

1. Funding methods of health care 2. Social health insurance and national health system 3. Private health insurance 4. Out -of -pocket payments 5. Providers payment methods

19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

 • - Culyer A., Newhouse J. (ed.) (2005), Handbook of Health Economic's volume 1A, fourth impression, Elsevier North Holland, Amsterdam a.o.

 • - Wonderling D., Gruen R., Black N. (2005), Introduction to health Economics, Open University Press, Maidenhead

 • - Mossialos E., Thomson S. (2002), Voluntary health insurance in the EU, Report prepaerd for the Directorate General for Employment and Social Affairs of the Europen Commission

 • - Phelp S. (1992), Health Economics, HarperCollinsPublishers, New York

 • - Zweifel P., Breier F. (1997), Health Economics, Oxford University Press

 • - Folland S., Goodman A., Stano M. (2003), Economics of Health and Health Care, fourth (or fifth) edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River NJ

 • - Mossialos M., Dixon A., Figueras F., Kutzin J., (2002), Funding health care: options for Europe, Open University Press, European Observatory on Health Systems and Polices, WHO, Buckingham - Philadelphia

 • - Morris S., Devlin N., Parkin D. (2007), Economic Analysis in Health Care, John Wiley and Sons,Chichester
Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

Determinants of health and health care expenditures

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Health Economics and Social Security Department

Institute of Public HealthFaculty of Health Sciences

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia SpołecznegoInstytut Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

3.

Kod przedmiotu
4.

Język

English

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany
6.

Typ przedmiotu

Obligatory

7.

Rok studiów, semestr

year II, semester III

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

Ewa Kocot PhD

9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany przedmiot
10.

Forma zajęć

Seminar

11.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of economy and health care system financing, basic skills of Excel usage

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Seminar: 20

13.

Liczba punktów ECTS

2

14.

Czy podstawa obliczania średniej ważonej?

yes

15.

Założenia i cele przedmiotu

Knowledge 1 - A student has detailed knowledge about the financing of health care system in selected countries, knows what are the main factors influenced the level of sector revenues. 2 - A student has a knowledge about principles of construction and writing of reports and scientific papers. Abilities 3 - A student can search, evaluate, analyze and join information from different sources and project a potential financial risk on that base. 4 - A student can present results of research in a form of presentation and paper. 5 - A student knows foreign language, understands the meaning of the main idea of complex texts, connected with a public health as well. Social competences 6 - A student can formulate clear and detailed oral and written statements, explain his/her position on matters of discussion. 7 - A student can independently acquire knowledge and broaden their research skills using objective sources of information.

16.

Metody dydaktyczne

- Presentations - Discussions - Projects prepared by students (prognostic model in Excel)

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

To complete the module preparation of health expenditures/revenues projection for selected country is required. The results of projection should be presented in the oral form at the seminar and in the written form as a paper.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Health determinants with a particular references to economic factors, Determinants of health care expenditures: demography, economy, health status, technology development, organization, Sources of revenues of health care system in selected countries and factors influenced the level of revenues, Projections of health expenditures and revenues: basic models, especially actuarial type.

19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

- Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2007), Health Expenditure Scenarios in the New Member States. Comparative Report on Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, ENEPRI Research Reports No.43

- Cichon M. et.al.(1999), Modelling in health care finance, International Labour Office, Geneva (selected parts)

- OECD (2006), Projecting OECD health and long term care expenditures: What are the main drivers?, Economics Department Working Papers No.477

- Joumard I.et al.(2008), Health status determinants: lifestyle, enviroment, health care resources and efficiency, Economics Department Working Paper No.627

- Gabriele S. et.al.(2006), Demographic factors and health expenditure profiles by age: the case of Italy, ENEPRI Research Report No.18

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna