Express publishingPobieranie 0.8 Mb.
Strona1/11
Data04.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Alicja Cholewa-Zawadzka

Rozkład materiału

z tematami lekcji

opracowany zgodnie z:

- nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.

- strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.


EXPRESS PUBLISHING

MATURA 2015 REPETYTORIUM
POZIOM PODSTAWOWY

Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)
luty 2014
Wstęp

Express Publishing Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy to publikacja adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Materiał znajdujący się w Repetytorium (poziom B1 w skali przyjętej przez Radę Europy) jest zgodny z wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 r. oraz Informatorem o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2014/2015.

W Repetytorium szczegółowo opracowano wszystkie wymagane na egzaminie zakresy tematyczne, z których 14 ujęto w oddzielnych modułach, a temat poświęcony elementom wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego oraz o kraju ojczystym – w pięciu sekcjach zatytułowanych Culture. W ramach każdego tematu uczeń ma możliwość powtórzenia, przećwiczenia i utrwalenia materiału leksykalnego (zob. słowniczek w sekcji Vocabulary Bank) za pomocą urozmaiconych ćwiczeń oraz ciekawych i – co ważne – aktualnych tekstów do słuchania i czytania. Moduły nieparzyste zamyka sekcja Matura Exam zawierająca zadania formatu egzaminacyjnego z części ustnej i pisemnej. Nieocenioną pomocą są sekcje Speaking Bank i Writing Bank pomagające uczniom tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne. Na końcu publikacji zamieszczono sekcję Grammar Section z obszernymi wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i bogatym materiałem ćwiczeniowym, Przykładowy zestaw egzaminacyjny oraz zapisy nagrań (Audioscripts). Dzięki powyższym zaletom Repetytorium pozwala na kompleksowe i systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno w jego części pisemnej (w nowym formacie obowiązującym od 2015 r.), jak i części ustnej (bez określania poziomu od 2012 r.).

W prezentowanym poniżej szczegółowym rozkładzie materiału do Express Publishing Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy tabele podzielono: 1) na sześć kolumn, z których dwie poświęcone są słownictwu i gramatyce (powtórzenie), a następne – czterem głównym sprawnościom językowym lub 2) na pięć kolumn – słownictwo, gramatyka (powtórzenie), słuchanie, znajomość środków językowych i mówienie. W pierwszej kolumnie tabeli zamieszczono kolejny numer lekcji oraz miejsce wykropkowane służące do wpisania daty zajęć (dodatkowo wyróżniono kolorem). Ponadto tabela zawiera propozycje tematów lekcji, a także odnośniki do konkretnych stron w podręczniku. Na końcu każdego modułu opisano zarówno funkcje językowe związane ze sprawnościami produktywnymi (czyli mówieniem i pisaniem), jak również wymagania szczegółowe zapisane w nowej podstawie programowej.

Z podręcznika można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu do samodzielnej pracy ucznia. W tym pierwszym przypadku Repetytorium może służyć jako podręcznik przygotowujący do egzaminu maturalnego w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub stanowić uzupełnienie ogólnego kursu języka angielskiego już od klasy pierwszej.

Poniższy rozkład materiału zakłada, że nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z piętnastu modułów zajmie pięć godzin. Na realizację sekcji Matura Exam przeznaczonych zostało siedem godzin, a na Przykładowy arkusz egzaminacyjny – trzy godziny. Ponadto przyjmuje się, że część zadań (szczególnie ćwiczeń leksykalnych) uczeń wykona indywidualnie jako pracę domową.

Niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 85 godzin zajęć w klasie maturalnej.


Rozkład materiału – Express Publishing Matura 2015 – Repetytorium. Poziom podstawowy


Nr lekcji/ data

MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA (powtórzenie)

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

MÓWIENIE

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP: 1.1)

1
……

 • dane personalne

 • wygląd zewnętrzny

 • ubrania/ odzież

 • cechy charakteru

 • kolokacje (np. tailored suit, patterned tie)

Vocab Bank (str. 186-187)

  • to be

 • to have (got)

 • przymiotniki – kolejność w zdaniu; antonimy

 • spójniki

Grammar Section:

Rozdz. 6 (Przymiotniki, przysłówki, str. 233-234) • dialog między policjantem a kobietą zgłaszającą włamanie, opis przestępcy – wybór wielokrotny

 • uzupełnianie zdań brakującymi przymiotnikami, spójnikami

 • opis wyglądu zewnętrznego swojego oraz koleżanek/ kolegów z klasy

 • zadawanie pytań o dane personalne i udzielanie odpowiedzi na takie pytania

 • opisywanie koleżanki/ kolegi z klasy (wygląd, ubranie)

 • opisywanie osób na zdjęciach

 • opisywanie członków rodziny – praca w parach

Speaking Bank (str. 170-171)

str.

4-5

Temat lekcji: Dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.
SŁOWNICTWO

GRAMATYKA (powtórzenie)

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

MÓWIENIE

2
……

 • dane personalne

 • wygląd zewnętrzny

 • czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous

 • przysłówki częstotliwości


Grammar Section:

Rozdz. 1 (Present Simple, Present Continuous, stative verbs, przysłówki częstotliwości, str. 216-218)

 • anonse internetowe: praca z tekstem – wyszukiwanie w nagłówkach i tekstach kluczowych słów/ wyrażeń oraz znajdowanie ich synonimów

 • dobieranie nagłówków do anonsów

 • e-mail prywatny – analiza zadania, przykładu; początek i zakończenie e-maila prywatnego, styl nieformalny

 • list do koleżanki/ kolegi ze Szkocji na temat podróży do USA, wad i zalet uczelni, współlokatora i planów na następny dzień

Writing Bank (str. 184)str.

6-7

Temat lekcji: Praca z tekstem: czytanie (dobieranie) i pisanie (e-mail prywatny). Powtórzenie – czasy teraźniejsze.
Nr lekcji/ data

MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA (powtórzenie)

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

MÓWIENIE

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP: 1.1)

3
……

 • części ciała

 • cechy charakteru

 • uczucia i emocje

Vocab Bank (str. 186-187)

 • imiesłowy czynne (np. terrifying)

 • imiesłowy bierne (np. terrified)

 • czasowniki i przymiotniki z przyimkami (np. care about, jealous of)Grammar Section:

Rozdz. 4 (Imiesłowy, str. 228)

 • dobieranie definicji do podanych przymiotników

 • uzupełnianie luk w wiadomościach na stronie agencji e-pal/ poście z forum dla studentów podanymi wyrazami

 • uzupełnianie zdań – wybieranie jednej z dwóch opcji

 • wiadomość o sobie do zamieszczenia na stronie agencji e-pal

 • komentarz do zamieszczenia na forum dla studentów

 • opisywanie cech charakteru różnych osób

 • opisywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru przyjaciela/ przyjaciółki, uzasadnianie swojej opinii

 • opisywanie sytuacji związanej z określonymi uczuciami i emocjami


Speaking Bank (str. 170-171)

str.

8-9

Temat lekcji: Części ciała, uczucia i emocje – ćwiczenia leksykalne; imiesłowy – ćwiczenia gramatyczne. Opisywanie osób – ćwiczenia w mówieniu.
SŁOWNICTWO

GRAMATYKA (powtórzenie)

SŁUCHANIE

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

MÓWIENIE

4
……

 • cechy charakteru

 • uczucia i emocje
 • stopniowanie przymiotników i przysłówkówGrammar Section

Rozdz. 6 (Stopniowanie przymiotników, przysłówków, str. 235-236) • rozmowa kobiety i mężczyzny podczas zjazdu szkolnego – zadanie typu T/ F

 • wypowiedzi czterech osób nt. przyjaźni – zadanie na dobieranie

 • przykładowa rozmowa wstępna – wyszukiwanie informacji

Zadania typu wybór wielokrotny:

 • tekst Chinese Face Reading – uzupełnianie luk w tekście (by otrzymać tekst poprawny pod wzgl. leksykalnym i gramatycznym)

 • wybieranie jednego wyrazu, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu podanych zdaniach

 • wybieranie parafrazy zastępującej zaznaczony fragment

 • wybieranie właściwego tłumaczenia fragmentu podanego w nawiasie

 • uzupełnianie mini dialogów właściwymi rekcjami językowymi

 • rozmowa wstępna – analiza zadania

 • odpowiadanie na przykładowe pytania, jakie mogą paść podczas rozmowy wstępnejSpeaking Bank (str. 170-171)

str.

10-11

Temat lekcji: Przymiotniki – powtórzenie. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – słuchanie (T/ F, dobieranie), mówienie (rozmowa wstępna) i znajomość środków
językowych (wybór wielokrotny).Nr lekcji/ data

MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA (powtórzenie)

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

MÓWIENIE

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP: 1.1)

5
……

 • fragment powieści Little Women L.M.Alcott – zadanie typu wybór wielokrotny, analiza zadania

 • wpis do pamiętnika na temat incydentu opisanego w tekście

 • uzupełnianie opisu ilustracji

 • opis ilustracji – analiza przykładu i przygotowanie do wykonania zadania

 • opisywanie ilustracji


Speaking Bank (str. 170-171)

str.

12-13

Temat lekcji: Analiza zadań typu egzaminacyjnego – słuchanie (wybór wielokrotny), mówienie (opis ilustracji) i czytanie (wybór wielokrotny).

Funkcje językowe – poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych w celu:

 1. udzielania i uzyskiwania informacji: dane personalne,

 2. udzielania podstawowych informacji na swój temat,

 3. opisywania osób: wygląd zewnętrzny, charakter,

 4. przedstawiania i uzasadniania własnych opinii,

 5. relacjonowania wydarzeń z przeszłości: uczucia i emocje,

 6. opisywania ilustracji.

Wymagania szczegółowe – zakres podstawowy:

 • słuchanie – 2.1; 2.3; 2.5

 • czytanie – 3.2; 3.3

 • mówienie – 4.1; 4.5; 4.12; 6.1; 6.4; 6.8

 • pisanie – 5.1; 5.4; 5.5; 5.7; 5.12; 5.13; 7.2; 7.5

 • znajomość środków językowych – 3.1; 3.6; 6.4; 6.8; 8.1; 8.3Nr lekcji/ data

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Strona podr.

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

CZYTANIE

SŁUCHANIE

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

PISANIE

MÓWIENIE

MODULE 1 – MATURA EXAM

6
……

 • tekst o języku ciała – zadanie typu wybór wielokrotny

(opcja: uczniowie wykonują zadania samodzielnie jako pracę domową) • wypowiedzi czterech osób na temat wyglądu –zadanie na dobieranie

 • wybieranie jednego wyrazu, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu podanych zdaniach – wybór wielokrotny

 • e-mail prywatny z kursu j.ang. w Wielkiej Brytanii do przyjaciela/ przyjaciółki

(opcja: uczniowie wykonują zadania samodzielnie jako pracę domową) • rozmowa wstępna (moda, ubrania, opis przyjaciela/ przyjaciółki i jego/ jej wyglądu i charakteru)

 • opis ilustracji i odpowiedzi na pytania (2 zadania)

str.

14-15

Temat lekcji: Matura Exam – ćwiczenie strategii egzaminacyjnych.

Funkcje językowe – poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych w celu:

 1. uzyskiwania i przekazywania informacji,

 2. wyrażania opinii,

 3. opisywania ilustracji i udzielenia odpowiedzi na pytania,

 4. uzasadniania swojego wyboru.

Wymagania szczegółowe – zakres podstawowy:

 • słuchanie – 2.1; 2.5

 • czytanie – 3.3; 3.4; 3.5

 • mówienie – 4.1; 4.5; 4.12; 6.2; 6.3; 6.4

 • pisanie – 5.1; 5.4; 5.5; 5.12; 5.13; 7.2; 7.4; 7.10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna