Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Pobieranie 47.44 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.44 Kb.
MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.bip.brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53


NIP 524-26-88-913 REGON 141983460

Warszawa, dnia 05.08.2014 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, pieluch jednorazowych dla dzieci, pieluch tetrowych oraz majtek do kolonoskopii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/41/06/2014.

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, ofertę złożoną:W&A Adam Wasilewski

ul. Powstańców Wlkp. 47/5

63-800 Gostyń
Uzasadnienie:
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca zaoferował realizację całości zamówienia załączając formularz oferty i specyfikację asortymentowo - cenową dla całości (części od 1 do 4). Zamawiający pismem z dnia 11.07.2014 r. wraz z dokonaną zmianą ogłoszenia o zmianie nr 151687 z dnia 11.07.2014 r. dokonał modyfikacji postanowień SIWZ dopuszczając składanie ofert częściowych w podziale na cz. nr 1, cz. nr 2, cz. nr 3 i cz. nr 4, Wykonawca zaś oferując realizację zamówienia w całości postąpił niezgodnie z postanowieniami SIWZ. Z tych względów oferta podlegała odrzuceniu.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia niżej wymienionych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3:

- aktualnego odpisu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument nie podpisany przez Wykonawcę),

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenie nie podpisane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie),

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenie nie podpisane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Ilość przyznanych

punktów


1


1


W&A Adam Wasilewski

ul. Powstańców Wlkp. 47/5

63-800 Gostyń225 951,00 zł


Oferta odrzucona

Zamawiający odrzucił w/w ofertę.


Część 1
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy o wyniku postępowania.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto: 8 640,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Ilość przyznanych

punktów

1

1

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń8 640,00 zł


100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.Część 2
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy o wyniku postępowania.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto: 32 472,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następujące oferty:
Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Ilość przyznanych

punktów

1

1

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń32 472,00 zł


100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.Część 3
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy o wyniku postępowania.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto: 9 504,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset cztery złote 00/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Ilość przyznanych

punktów

1

1

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń9 504,00 zł


100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.Część 4
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy o wyniku postępowania.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę:TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń, która uzyskała 100 pkt. z ceną brutto: 150 876,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Ilość przyznanych

punktów

1

1

TZMO S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń150 876,00 zł


100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawców i nie odrzucił ofert.


Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie:

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

...................................................................

( data i podpis kierownika Zamawiającego lub  osoby której powierzono wykonanie

czynności w postępowaniu)

………………………….(akceptacja Wiceprezesa Zarządu)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna