Figury płaskie zadania zamkniętePobieranie 33.74 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar33.74 Kb.

FIGURY PŁASKIEZadania zamknięte
(w zadaniach od 1 do 12 - spośród odpowiedzi A, B, C, D, wskaż jedną prawidłową).

1. Proste a i b są równoległe na rysunku:
2. Na rysunku obok prosta a i odcinek AB są równoległe. Zatem suma kątów a i β jest równa:

A) 100°, B) 110°, C) 120°, D) 130°.

3. Miara kąta a trójkąta ABC (rysunek obok) jest równa:

A) 40°, B)50°, C)60°, D) 70°.4. Na rysunku obok odcinek CD jest wysokością trój­
kąta ABC. Zatem kąt a ma miarę równą:
A) 100°, B) 110°, C) 120°, D) 130°.

5. Na rysunku obok trójkąt ABC jest równoramienny, gdzie
|AC| = |BC| , a półproste AO i BO dwusiecznymi jego
kątów leżących przy podstawie. Zatem kąt α ma miarę
równą:
A) 90°, B) 91°, C) 92°, D) 93°.6. Na boku DC kwadratu ABCD zbudowano trójkąt równo­boczny DCE (rysunek obok). Miara kąta a jest równa:
A) 12°30', B) 15°, C) 17°30, D) 20°.7. Na rysunku obok punkt D jest środkiem boku AB. Jeżeli
|DB| =|DC|, to miara kąta ACB jest równa:

A) 45°, B) 60°, C) 90°, D) 100°.

8. Na rysunku obok proste AB i DC są równoległe. Zatem
miara kąta a jest równa:
A) 15°, B) 35°, C) 50°, D) 65°.9. Na rysunku obok proste k i / są równoległe. Zatem miara
kąta a jest równa:
A) 42°, B) 111°, C)69°, D) 153°.

10. Odcinki AE i CF zawierają się w dwusiecznych kątów ostrych równoległoboku ABCD (rysunek obok). Boki równoległoboku mają długości rów­ne 13 i 8. Zatem długość odcinka AF jest równa:

A) 13 + 8, B) 13 - 8, C) , D) .

11. Na rysunku obok odcinek AB jest średnicą okręgu o środku
w punkcie O. Zatem kąt a ma miarę równą:
A) 15°, B) 25°, C) 35°, D) 45°.12. Na rysunku obok odcinki równej długości zaznaczono
dwoma kreskami. Zatem suma a + β + γ jest równa:
A) 180°, B) 220°, C) 230°, D) 255°.

Zadania otwarte

13. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku, oblicz miarę kąta a
14. Na rysunku obok przedłużono boki trójkąta ABC i zazna­czono
kąty przyległe do jego kątów wewnętrznych.
Uzasadnij, że x+ y+ z = 360°.

15. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku, oblicz miary kątów α, β, γ.16. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku, oblicz miary kątów α, β.


  1. Na rysunku poniżej odcinek AB jest równoległy do prostej k. Oblicz miary kątów
    trójkąta ABC.  1. Uzasadnij, że w trapezie (rysunek obok) miary kątów
    α, β, γ i δ spełniają warunki: α + δ = 180º i β + γ = 180°.

19. Oblicz miary kątów α, β i γ, gdy:20. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku, gdzie O jest środkiem okręgu, oblicz miary kątów α i β.21. Prosta p jest styczna do okręgu w punkcie T. Oblicz miary kątów α, β, γ i δ.22. Na poniższym rysunku prosta k jest styczna do okręgu o środku O. Oblicz miarę kąta a.

23. Uzasadnij, że w trójkącie ABC (rysunek obok) β = α.

24. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku, gdzie półproste AD i BD są dwu­siecznymi dwóch kątów trójkąta ABC, oblicz miary kątów wewnętrznych tego trójkąta.

25. Na rysunku obok trójkąt ABC jest równoramienny,
a odcinki AE i BD zawierają się w dwusiecznych kątów
leżących przy jego podstawie AB. Uzasadnij, że:

  1. trójkąty AEC i BDC są przystające,

  2. trójkąty ABD i BAE są przystające,

  3. trójkąty AOD i BOE są przystające.

26. Które z prostokątów, oznaczonych literami od A do D,
są podobne do prostokąta KLMN ?

Zadania wybrane ze zbioru zadań „Przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki od roku 2012” pod red. A. Cewe (wyd. Podkowa)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna