Filologia szwedzka (I) Praktyczna nauka języka szwedzkiegoPobieranie 106.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar106.11 Kb.
2006/07
FILOLOGIA SZWEDZKA (I)
Praktyczna nauka języka szwedzkiego

ćwiczenia, sem. I, 10 godz. tyg., 15 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 8 godz. tyg., 10 pkt.

lekt. Anna Teresia Moberg, dr Ewa Niewiarowska-Rasmussen, dr Piotr Zborowski, dr Magdalena Żmuda-Trzebiatowska, dr Dominika SkrzypekTematyka: Celem zajęć jest wyćwiczenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim w mowie i piśmie, tzn. poznanie podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa w zakresie podstawowym, kształtowanie umiejętności poprawnego pod względem fonetycznym i gramatycznym posługiwania się językiem szwedzkim. Poznanie i rozwijanie umiejętności rozumienia i formułowania poprawnych wypowiedzi związanych z tematyką przerabianych tekstów. Ćwiczenie umiejętności formułowania tekstów pisanych w języku szwedzkim na poziomie podstawowym.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Gull M. & Klintenberg B. 1999. +46, del 1. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Fasth, C. & Kannermark, A. 1996-1998. Form i fokus. Del A. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Göransson, U. & Parada, M. 1997. På svenska! Svenska som främmande språk. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Hellström, G. 1994. Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning.

Hellström, G. 1989. Så säger man. Fraser och dialoger med övningar för undervisningen i svenska som andra- och främmande språk. Stockholm: Almqvist och Wiksell förlag.

Manne, G. & Lundh, D. 2003. Vägen till Sverige. Lund: Gleerups Utbildning.

Nyborg, R., Pettersson, N.-O. & Holm, B.. 2001. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm: Svenska institutet.

Uhr, K. 1992. Människor och möten. Svenska för vuxna invandrare. Stockholm: Almqvist och Wiksell förlag.
Gramatyka opisowa języka szwedzkiego

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 3 pkt.

dr Piotr Zborowski

Tematyka: Opanowanie podstaw teorii gramatyki języka szwedzkiego i umiejętności poprawnego stosowania reguł gramatycznych w mowie i piśmie, zapoznanie ze szwedzką terminologią językoznawczą. Zakres materiału obejmuje morfologię (w aspekcie fleksyjnym i słowotwórczym) i składnię języka szwedzkiego oraz podstawowe problemy z analizy tekstu, szczegółowy przegląd części mowy, części zdania, typy zdań, analiza zdania.

Formy oceny: zaliczenie, egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Andersson, E. 1993. Grammatik från grunden. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Bolander, M. 2005. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber AB

Bolander, M. 2005. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. Stockholm: Liber AB

Josefsson, G., 2001. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur

Josefsson, G. 2003. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar. Lund: Studentlitteratur


Historia Skandynawii

wykład, sem. II, 2 godz. tyg., 2 pkt.

prof. dr hab. Bernard Piotrowski

Tematyka: Przekazanie informacji o najważniejszych procesach oraz wydarzeniach politycznych, społeczno-gos­podarczych i częściowo kulturalnych, historii krajów i społeczeństw skandynawskich od czasów najdawniejszych do końca XVIII w. Program zajęć podzielony został na najważniejsze epoki w historii Skandynawii: czasy najdaw­niejsze, epoka wikińska, doba skandynawskiego średniowiecza, Skandynawia w epoce Unii Kalmarskiej, odrodzenie i reformacja, dominacja szwedzka nad Bałtykiem w XVII w., Skandynawia w XVIII w. (światły absolutyzm i oświecenie).

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Piotrowski B. Integracja Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006

Cieślak, T. 1978. Historia najnowsza krajów skandynawskich. Warszawa: PWN

Bereza-Jarociński, A. 1991. Zarys dziejów Norwegii. Warszawa: PWN

Kersten, A. 1973. Historia Szwecji. Wrocław: Ossolineum

Cieślak, T. 1983. Historia Finlandii. Wrocław: Ossolineum


Zarys literatur skandynawskich


ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 3 pkt.

dr Ewa Niewiarowska-Rasmussen, dr Justyna Haber-BiałyTematyka: Dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu historii literatury krajów skandynawskich od początków piśmiennictwa do XX w. włącznie. Najstarsze zabytki piśmiennictwa, napisy runiczne, Edda i poezja skaldyczna, sagi, religijna i świecka literatura okresu średniowiecza, humanizm i reformacja, barok, oświecenie. Romantyzm, literatura "przełomu nowoczesnego", neoromantyzm i symbolizm, literatura okresu międzywojennego i okresu po 1945 r., najnowsze prądy i kierunki w literaturze krajów skandynawskich.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Floryan, W. (red.). 1983. Dzieje literatur europejskich cz. 2. Warszawa: PWN

Kaszyński, S. H., Krysztofiak M. 1985. Dzieje literatury duńskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Krysztofiak M. 2000. Przewodnik po literaturach skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Ciesielski, Z. 1990. Historia literatury szwedzkiej. Wrocław: Ossolineum
Wstęp do językoznawstwa

wykład, sem. I, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem.II, 2 godz. tyg., 2 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold Maciejewski, dr Dominika SkrzypekTematyka: Zapoznanie z językoznawstwem jako dziedziną badań naukowych. Językoznawstwo jako samo­dzielna dyscyplina badań naukowych. Główne działy językoznawstwa. Definicja języka. Opis języka z punktu widzenia fonetyki, fonologii, morfologii, składni i semantyki. Współczesne kierunki w językoznawstwie.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin

Podstawowa literatura przedmiotu:

Lyons, J. 1975. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN

Milewski, T. 2004. Językoznawstwo. Warszawa: PWN

Polański, K. (red.). 1999. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Ossolineum

Weinsberg, A. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN

Wstęp do literaturoznawstwa


ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg., 2 pkt.

dr Ewa Niewiarowska-RasmussenTematyka: Celem zajęć jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy w zakresie teorii literatury oraz historii nauki o literaturze. Program zajęć obejmuje wprowadzenie podstawowych definicji i pojęć z zakresu literaturoznawstwa, omówienie podstawowych zagadnień z teorii literatury (istota i funkcje literatury, struk­tura dzieła literackiego, kompozycja dzieła, środki stylistyczne dzieła literackiego, rodzaje i gatunki literac­kie), analiza związków literatury z biografii pisarza oraz z innymi dziedzinami wiedzy (psychologia, socjologia, filozofia, sztuka), a także przegląd najważniejszych kierunków w badaniach literackich.

Formy oceny: zaliczenie i kolokwium

Podstawowa literatura przedmiotu:

Głowiński, M., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. 1986. Zarys teorii literatury. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Kaniewska B. & Legeżyńska A. 2002. Teoria literatury. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie. Studia Polonistyczne.

Kulawik, A. 1997. Teoria literatury. Kraków: Antykwa

Mitosek, Z. 2004. Teorie badań literackich. Warszawa: PWN.
Praktyczna nauka języka angielskiego

ćwiczenia, sem. I, 6 godz. tyg., 9 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 6 godz. tyg., 9 pkt.

dr Tadeusz W. Lange, mgr Anna Leśkiewicz, mgr KowalewskiTematyka: Wyrównanie znajomości języka u studentów do poziomu między Cambridge First Certificate, a Cambridge Advanced English w zakresie wszystkich sprawności językowych. Studenci poznają podstawo­we pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii, użycie czasów angielskich, czasowników modalnych, trybów wa­runkowych, liczby mnogiej rzeczowników i szyku wyrazów w zdaniu. Konwersacja obejmuje problemy społecz­ne, systemy klasowe, przemoc, zdrowie, ekologia, katastrofy naturalne i wywołane działalnością człowieka.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Wells, J.C. 2000. Pronunciation Dictionary. Longman

Dean, M. 2000. English Grammar Lessons – Interactive Classroom Grammar. OUP

Hewings, M. 2000. Advanced Grammar in Use. CUP


Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia, sem. I, 6 godz. tyg., 9 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 6 godz. tyg., 9 pkt.

mgr Piotr Jankowiak, mgr Marianna Meyer-Czajka, mgr Krzysztof Stęsik (SNJO)Tematyka: Wyrównanie poziomu studentów do standardu Mittelstufe III w zakresie wszystkich sprawności językowych. Zajęcia obejmują następujące komponenty: fonetyka, poszerzanie słownictwa, gramatyka praktyczna, konwersacja. Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii, zasady ar­tykulacji i opisu samogłosek niemieckich oraz transkrybowania w zakresie podstawowym, a także nabywają praktycznej umiejętności artykulacji samogłosek. W ramach zajęć z gramatyki omawiane jest użycie czasów niemieckich, czasowników modalnych, trybów warunkowych, liczby mnogiej rzeczowników.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Földeak, H. 2000. Sag’s besser. Verlag für Deutsch

Schmitt, R., 2000. Weg mit den typischen Fehlern. Verlag für Deutsch

Adler, K. 1989. Deutsch für die Mittelstufe. München: Hueber

Martens, C. 1995. Übungstexte zur deutschen Aussprache. München: Hueber
Łacina

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg., 1 pkt.

ćwiczenia, sem. II, 2 godz. tyg., 1 pkt.

mgr Ewa PlucińskaTematyka: Podstawy gramatyki łacińskiej pozwalające na swobodne tłumaczenie łacińskich tekstów preparowanych i wybranych tekstów oryginalnych, zwroty i skróty łacińskie stosowane obecnie w języku polskim, przysłowia i sentencje, realia rzymskie w zakresie tematyki tekstów przerabianych na zajęciach, elementy kultury i literatury antycznej.

Formy oceny: zaliczenie oraz kolokwium

Podstawowa literatura przedmiotu:

Winniczuk, L., 1975, Lingua Latina, PWN

Wikarjak, J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN

Kalinkowski, S., 1993, Aurea dicta, VEDA


Technologia informacyjna

ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 1 pkt

mgr K. Klossa

Tematyka: Podstawy redagowania tekstów, pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz tworzenia prezentacji i stron www w praktyce. Przegląd technologii informacyjnych dający orientację w wykorzystywanych współcześnie systemach informatycznych, oprogramowaniu i sprzęcie komputerowym.

Formy oceny: zaliczenie
Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 0 pkt

Ćwiczenia, sem. I, 2 godz. tyg. 0 pkt

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i SportuTematyka: w zależności od wybranej dyscypliny sportu

Formy oceny: zaliczenie
FILOLOGIA SZWEDZKA (III)
Praktyczna nauka języka szwedzkiego

ćwiczenia, sem. V, 8 godz. tyg., 10 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 8 godz. tyg., 10 pkt.

lekt. Anna Teresia Moberg, dr Ewa Niewiarowska-Rasmussen, dr Dominika Skrzypek, dr Magdalena Żmuda-TrzebiatowskaTematyka: Celem zajęć jest doskonalenie zaawansowanych umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim oraz osiągnięcie umiejętności swobodnej i poprawnej wypowiedzi ustnej i pisemnej na trudniejsze tematy. Czytanie i omawianie artykułów prasowych oraz różnych utworów literackich wraz z analizą tekstu, rozwój słownictwa z różnych dziedzin. Rozwijanie umiejętności idiomatycznego wysławiania się, ćwiczenia w pisaniu dłuższych prac na różne tematy oraz ich analiza krytyczna, dyskusje na tematy przedstawione w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych, ćwiczenie umiejętności wygłaszania wykładu na podstawie przeczytanych artykułów.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Bruzæus L. & Watcyn-Jones. 1993. Öva vidare. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Gull M. & Sandwall K. 1999. +46, del 2. Stockholm: Almqvisy & Wiksell.

Lengqvist, I., Lindecrantz, K., Svedjeholm L., 1999 Arbetsbok i svenska för vuxna, Stockholm: Almqvist & Wiksell.


Gramatyka opisowa języka szwedzkiego

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 3 pkt

dr Piotr ZborowskiTematyka: Opanowanie podstaw teorii gramatyki języka szwedzkiego i umiejętności poprawnego stosowania reguł gramatycznych w mowie i piśmie, zapoznanie ze szwedzką terminologią językoznawczą. Zakres materiału obejmuje morfologię (w aspekcie fleksyjnym i słowotwórczym) i składnię języka szwedzkiego oraz podstawowe problemy z analizy tekstu. W sem. V przewiduje się szczegółowe omówienie grup składniowych (fraz), części zdania (pojedynczego) i jego analizę oraz takich zjawisk składniowych języka szwedzkiego, jak (utbrytning, satsmotsvarigheter, ellips, kongruens, subjektsregeln, reflexiv syftning, infinitivers tankesubjekt, räckvidd oraz negativ polaritet). W semestrze VI planuje się omówić typy zdań oraz składnię zdania podrzędnie złożonego.

Formy oceny: zaliczenie, egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Andersson, E. 1993. Grammatik från grunden. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Bolander, M. 2005. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber AB

Bolander, M. 2005. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. Stockholm: Liber AB

Hultman, Tor G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien

Josefsson, G., 2001. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur

Josefsson, G. 2003. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar. Lund: Studentlitteratur

Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka

ćwiczenia, sem. V, 1 godz. tyg., 1 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold Maciejewski

Tematyka: Konwersatorium poświęcone jest badaniom porównawczym między językiem polskim i szwedzkim i ma na celu zwrócenie uwagi na różnice i podobieństwa występujące w obu językach, a także na różnice wystę­pujące w terminologii językoznawczej. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące grupy nominalnej oraz grupy werbalnej (tryb, użycie czasów, aspekt), szyk wyrazów, a także zagadnienia dotyczące odmiennych uwarunkowań społeczno-kulturowych obu języków znajdujących odbicie w leksyce.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Eliasson, S. 1979. A bibliography of Swedish contrastive linguistics and error analysis. Uppsala.

Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zabrocki, T. 1978. An introductory English-Polish contrastive grammar. Warszawa: PWN.

Gruszczyńska, E. 2001. Linguistic images of emotions in translation from Polish into Swedish. Henryk Sienkiewicz as a Case Point. (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 42). Uppsala.

Maciejewski, W. 1983. Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej lingwistyki tekstu. (= Uppsala Slavic papers 7). Uppsala.

Maciejewski, W. 2000. Rumsuppfattningen i svenskan och polskan. En jämförande studie i prepositionsbruk. Folia Scandinavica Posnaniensia 6, s. 141-181.

Strzelecka, E. 2003. Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner. En semantisk studie ur kognitivt perspektiv. (= Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 62). Uppsala.

Grzegorczykowa, R., Waszakowa, K. (red.). 2000. Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Warszawa: Wyd. UW.

Zborowski, P. 2005. Dankbarkeit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch. (= Seria Filologia Skandynawska 11). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czasopisma:

Folia Scandinavica Posnaniensia

Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Poznań


Gramatyka porównawcza języków skandynawskich

ćwiczenia, sem. V, 1 godz. tyg., 1 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold Maciejewski

Tematyka: Celem wykładu jest przedstawienie cech wyróżniających języki skandynawskie wśród języków germańskich oraz porównanie struktur gramatycznych języków nordyckich. Podkreślenie różnic struktural­nych, zwłaszcza między szwedzkim, norweskim i duńskim ma także na celu ułatwienie rozróżniania tych języków w nauczaniu praktycznym.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Barđdal, J. et al. 1997. Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund: Studentlitteratur

Bergman, G. 1971. Likt och olikt i de skandinaviska språken. Stockholm: Rabén & Sjögren

Börestam Uhlmann, U. 1994. Skandinaver samtalar. Uppsala: Inst. för nordiska språk vid Uppsala Universitet

Braunmüller, K. 1999. Die skandinavischen Sprachen im Überblick. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag

Lundén, Th. 1993. Språkens landskap i Europa. Lund: Studentlitteratur

Wessén, E. 1960. De nordiska språken. Stockholm: Almqvist & Wiksell

Wessén, E. 1962. Svensk språkhistoria, Bd I - Ljudlära och ordböjningslära. Stockholm: Almqvist & Wiksell

Vladimirovitch Cimmerling, A. Tipologitcheskij sintaksis skandinavskich jazykov, Studia Philologica 2002. Moskva
Translatoryka szwedzka

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 3 pkt.

dr Piotr Zborowski

Tematyka: Zapoznanie z teorią tłumaczeń jako dziedziną badań naukowych oraz umożliwienie studentom podjęcia prób w tłumaczeniu różnego typu tekstów. Translatoryka jako samodzielna dyscyplina badań naukowych. Najważniejsze kierunki badań translatorycznych. Fazy i elementy procesu przekładu. Ćwiczenia w przekładzie ustnym i pisemnym różnego rodzaju tekstów.

Formy oceny: zaliczenie (egzamin pisemny i ustny po VII semestrze, IV rok)

Podstawowa literatura przedmiotu:

Kleberg, L. (red.) 1998. Med andra ord. Texter om litterär översättning. Stockholm: Natur och Kultur.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wawrzyniak, Z. 1991. Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. Warszawa: PWN.

Pieńkos, J. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: PWN
Literatura szwedzka

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 3 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 2 pkt.

dr Ewa Niewiarowska-RasmussenTematyka: Zapoznanie studentów z literaturą szwedzką XIX w., jej głównymi prądami literackimi i twórczością najwybitniejszych przedstawicieli oraz wprowadzenie do literatury XX w.: romantyzm szwedzki, realizm i naturalizm oraz neoromantyzm. Analiza wybranych tekstów z uwzględnieniem terminologii fachowej. Kurs ten poprzedzony jest kilkoma wykładami dotyczącymi wcześniejszych dziejów literatury szwedzkiej.

Formy oceny: zaliczenie, egzamin pisemny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Lönnroth, L. Göransson, S. 1997 Den Svenska Litteraturen. tom IV-V. Stockholm: Bonnier Alba:

Olsson, B. Algulin, I. 1987. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedts Förlag.

Hägg, G. 1996. Den svenska litteraturhistorien. Stockholm: W&W


Wiedza o Szwecji

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 3 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 2 pkt.

lekt. Anna Teresia Moberg, dr Magdalena Żmuda-Trzebiatowska

Tematyka: Zapoznanie z funkcjonowaniem współczesnego państwa i społeczeństwa szwedzkiego. Stworzenie podstaw do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy na temat przeszłości i współczesności Szwecji. Wiadomości dotyczące szwedzkiego systemu politycznego, podstawowych dziedzin życia społecznego oraz dyskusja nad szwedzkimi sposobami rozwiązywania problemów natury społecznej. Poruszone zostaną m. in. następujące tematy: szwedzka droga do demokracji, partie polityczne i ich programy, parlament, rząd i administracja państwowa, powstanie i przemiany szwedzkiego modelu państwa dobrobytu, oświata i nauka, służba zdrowia i opieka społeczna, ochrona środowiska, kościół i religia, imigracja, media, organizacje społeczne i związki zawodowe, pozycja kobiety w społeczeństwie szwedzkim, przestępczość i resocjalizacja. Dyskutowane będą również nowe zjawiska i kierunki w kulturze szwedzkiej.

Formy oceny: zaliczenie, egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Exposé. Samhällskunskap kurs AB. 2003. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Sverige en pocketguide. 2001. Norrköping: Integrationsverket.

Norborg L.-A., 1993. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Hellstam, D., 1993. Sverige på svenska. Lund: Kursverksamhetens förlag

Johnsson, H.-I., 1995 Sverige i fokus. Landet och folket. Stockholm: Svenska institutet

Weibull, J. 1997. Sveriges historia. Stockholm: Svenska institutet
Język staroislandzki

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 2 pkt.

mgr Przemysław Czarnecki

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 2 pkt.

prof. dr hab. Edmund Gussmann

Tematyka: Celem zajęć jest wprowadzenie do języka staroislandzkiego w aspekcie synchronicznym i typologiczno-diachronicznym. W perspektywie synchronicznej prezentowana będzie struktura języka poprzez przegląd najważniej­szych zjawisk gramatycznych i lekturę prostych tekstów. W aspekcie diachronicznym omówione zostaną najważniej­sze zjawiska fonologiczne i morfologiczne, które z jednej strony określają język staroislandzki jako skandynawski (nordycki), a z drugiej strony oddzielają go od języków zachodnio- i wschodniogermańskich.

Formy oceny: kolokwium zaliczeniowe

Podstawowa literatura przedmiotu:

Barnes M. 1999. A new introduction to Old Norse. Grammar. London: University College


Valfells A., Cathey J. E. 1981. Old Icelandic. An introductory course. Oxford: Oxford University Press
Iversen R. 1961. Norrøn grammatikk. Oslo: Aschehoug
Wprowadzenie do historii języków skandynawskich

wykład, sem. V, 1 godz., 1 pkt

wykład, sem. VI, 1 godz., 1 pkt

prof. Edmund GussmannTematyka: Celem wykładu jest przedstawienie miejsca języków skandynawskich wśród języków germańskich oraz, szerzej, języków indoeuropejskich. Przedstawione zostają główne cechy fonologiczne i morfologiczne grupy językowej germańskiej oraz ich przekształcenia w podgrupie skandynawskiej. Podkreślone powiąza­nia z językami zachodnio- i wschodniogermańskimi. Materiał germańsko-skandynawski zostaje wykorzystany do przedstawienia mechanizmów zmian fonologicznych i morfologicznych. Wyeksponowana zostaje rola ety­mologii oraz zależności między rozwojem języka a zapożyczeniami.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Campbell, L. 1998. Historical linguistics. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press

Haugen, E. 1976. The Scandinavian languages. An introduction to their history. Harvard: Harvard University Press

König, E., Van der Auwera, J. 1994. The Germanic languages. London/New York: Routlege


Praktyczna nauka języka angielskiego

ćwiczenia, sem. V, 6 godz. tyg., 7 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 6 godz. tyg., 7 pkt.

dr Witosław Awedyk, dr Tadeusz W. Lange, lekt. Keith StewartTematyka: Rozwinięcie umiejętności dyskutowania w sposób formalny, argumentowanie i komentowanie; nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem biurowym i zawodowym; przygotowanie do różnorakich zadań tłumaczeniowych w zakresie krótkich form narracyjnych i artykułów gazetowych. Wyrów­nanie poziomu studentów do standardu pomiędzy CAE i Cambridge Proficiency w zakresie wszystkich spraw­ności językowych. Elementy składowe zajęć to: konwersacja, komponent pisany, język zawodowy w zakresie biu­rowym i handlu oraz elementy tłumaczeń.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Evans, V. 1998. Successful Writing Proficiency. Express Publishing.

Trzeciak, J., S.F. MacKay. 1995. Study Skills for Academic Writing. Prentice Hall International.

McCarthy, M, F. O'Dell. 1996. Advanced Vocabulary in Use. CUP.


Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia, sem. V, 6 godz. tyg., 7 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 6 godz. tyg., 7 pkt.

mgr Piotr Jankowiak, mgr Marianna Meyer-Czajka, mgr Krzysztof Stęsik (SNJO)Tematyka: Rozwinięcie umiejętności dyskutowania w sposób formalny, argumentowanie i komentowanie; nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem biurowym i zawodowym; przygotowanie do różnorakich zadań tłumaczeniowych w zakresie krótkich form narracyjnych i artykułów gazetowych. Elementy skła­dowe zajęć to: konwersacja, komponent pisany, język zawodowy w zakresie biurowym i handlu oraz elementy tłumaczeń. Nacisk jest położony na poprawność gramatyczną i leksykalną tłumaczeń, adekwatność rejestrów.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Buscha J. /Lindhout, 2002. {Das Oberstufenbuch}. Leipzig: Schubert.

{Aktuelle Texte 1-3.}. 1998. Stuttgart: Klett.

Allmann, K. 1992. {Deutsch. Keine Angst vor dem Aufsatz}. München: Hueber.

Schade, G. 1993. {Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften}. Berlin: Erich-Schmidt.

Raab, O., Seibel, H-G. 1990. {Texte aus den Wissenschaften}. Berlin: Erich-Schmidt.


Gramatyka opisowa języka angielskiego (przedmiot fakultatywny)

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem. VI, 2 godz. tyg., 2 pkt.

dr Witosław AwedykTematyka: Celem zajęć jest analiza syntaktyczna języka angielskiego oraz wprowadzenie terminologii języ­koznawczej w języku angielskim. Zakres materiału obejmuje morfologię i składnię języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń, gdzie studenci otrzymują dużo materiałów do analizy praktycznej.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Downing A., Locke P. 2002. A university course in English grammar. Routledge

Huddleston R. 1988. English grammar. Cambridge University Press

Szymanek B. 1998. Introduction to morphological analysis. PWN


Gramatyka opisowa języka niemieckiego (przedmiot fakultatywny)

ćwiczenia, sem. V, 2 godz. tyg., 2 pkt.

ćwiczenia, sem. IV, 2 godz. tyg., 2 pkt.

mgr Marianna Meyer-CzajkaTematyka: Powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości z gramatyki praktycznej języka niemieckiego, pogłębienie tejże wiedzy oraz zapoznanie się z terminologią oraz teoriami z zakresu gramatyki opisowej. Szczegółowy przegląd części mowy, analiza zdania. Studenci przygotowują na zajęcia referaty na wybrane tematy. Referaty uzupełniane są ćwiczeniami pozwalającymi na praktyczne zastosowanie przedstawionej wiedzy.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny

Podstawowa literatura przedmiotu:

Helbig, G., Buscha J. 1980. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.

Hall, K., Scheiner, B. 1997. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für Deutsch.

Dreyer, H., Schmitt, R. 1995. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Verlag für Deutsch.


FILOLOGIA SZWEDZKA (V)
Praktyczna nauka języka szwedzkiego

ćwiczenia, sem. IX, 4 godz. tyg., 13 pkt.

ćwiczenia, sem. X, 2 godz. tyg., 3 pkt.

lekt. Anna Teresia MobergTematyka: Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim w mowie i piśmie w celu swobodnego i poprawnego wypowiadania się, również w formie przygotowywanej przez studentów pracy magisterskiej. W 9. i 10. semestrze studenci przygotowują prezentację wybranych przez siebie 4-5 tematów. Każdy z tematów jest przedstawiany w formie pisemnej lub ustnej. Studenci muszą wykazać się przy tym fachowością oraz naukowym potraktowaniem zagadnienia. Zapoznanie się ze zróżnicowaną sytuacją dialektalną w Szwecji.

Formy oceny: zaliczenie oraz egzamin pisemny i ustny po 9. semestrze, zaliczenie po 10. semestrze

Podstawowa literatura przedmiotu:

Andersson, Lars-Gunnar. 200. Vi säger så, Stockholm: Norstedts Ordbok

Brodow et al. 1972. Skrivträningsprogram 1. Stockholm: LiberLäromedel.

Brodow et al. 1973. Skrivträningsprogram 2. Stockholm: LiberLäromedel.

Westman, Margareta. 1998.Språkets lustgård och djungel. Stockholm: Norstedts Ordbok

Materiały własne (artykuły z pism fachowych) oraz materiały związane z planowanymi pracami magisterskimi studentów.


Praktyczna nauka języka angielskiego

ćwiczenia, sem. IX, 2 godz. tyg., 5 pkt.

dr W. Awedyk

Tematyka: Doskonalenie umiejętności swobodnego dyskutowania, doskonalenie rozumienia różnych rodzajów języka ze słuchu, doskonalenie sprawności pisania. Po ukończeniu kursu studenci winni posiadać swobodę w wypowiadaniu się na różne aktualne tematy, zdolność rozumienia obu odmian języka angielskiego ze słuchu w materiałach niepreparowanych, umiejętność pisania tekstów o charakterze narracyjnym.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Jones, L. Progress to Proficiency. CUP 1993

Newbrook, J., J. Wilson. New Proficiency Gold. Longman 2001

Wellman, G. The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann 1992


Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia, sem. IX, 2 godz. tyg., 5 pkt.

mgr Marianna Meyer-Czajka

Tematyka: Doskonalenie umiejętności językowych nabytych przez 8 semestrów - poszerzanie słownictwa, prowadzenie dyskusji, swobodna wypowiedź na wybrany temat. Materiały do tych zajęć studenci przygotowują sami i następnie przeprowadzają dyskusję w grupach. Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami dotyczącymi poszczególnych tematów.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Schade, G. 1993. Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Erich-Schmidt. Berlin.

Raab, O., Seibel, H-G. 1990. Texte aus den Wissenschaften. Erich-Schmidt. Berlin.
Wykład monograficzny (wybrane zagadnienia z filozofii krajów skandynawskich)

wykład, sem. IX, 2 godz. tyg., 3 pkt.

prof. dr hab. Ewa Piotrowska

Tematyka: Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami, wiodącymi problemami oraz wybitniejszymi postaciami filozofii krajów skandynawskich. Szczególną uwagę zwraca się na osiągnięcia twórcze i oryginalne myśli tej filozofii. W wykładzie uwzględnione są związki tej filozofii z Europą kontynentalną, np. filozofią niemiecką, francuską, a w okresie powojennym z anglosaską.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Åhlberg, H. 1974. Filosofiskt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur

Holm, S. 1967. Filosofien i Norden før 1900. København: Gyldendal

Holm, S. 1967. Filosofien i Norden efter 1900. København: Gyldendal

Rydling, E. 1959. Den svenska filosofins historia. Stockholm: Bonniers

Myśliwczenko, A.G., 1972. Filosofskaja mysl w Szwecji. Moskwa: Nauka


Wykład monograficzny (antropologia lingwistyczna)

wykład, sem. IX, 2 godz. tyg., 3 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold Maciejewski

Tematyka: Celem wykładu jest wprowadzenie do jednego z najbardziej podstawowych zagadnień filozofii języka i językoznawstwa: tezy o zróżnicowaniu obrazów świata, zakodowanych w języku. Punktem wyjścia jest tzw. teza Sapira-Whorfa, głosząca istnienie związku języka i myślenia oraz odmiennego ustrukturowania planu znaczeniowego w językach odległych kulturowo. Słuchacze powinni posiąść orientację w literaturze przedmiotu, a celem ćwiczeń powinno być utworzenie umiejętności analizy kategorii pojęciowych, reprezentowanych w znanych im językach.

Podstawowa literatura przedmiotu:

Blom, Paul, Peterson, Mary A., Nadel, Lynn and Garrett, Merill F. (eds). 1996. Language and space, Cambridge, Mass.: MIT Press.

Comrie, Bernard (ed.). 1981. Language universals and linguistic typology. Oxford: Blackwell.

Croft, Wiliam. 1990. Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.

Goddard, Cliff, Wierzbicka, Anna (eds). 1994. Semantic and lexical universals. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Greenberg, Joseph H. 1966. Language universals. The Hague: Mouton.

Gumperz, John, Levinson, Stephen (eds). 1994. Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge University Press.

von Humboldt, Wilhelm. 2001. Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. Lublin: RW KUL.

Kuryłowicz, Jerzy. 1968. O rozwoju kategorii gramatycznych. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Lakoff, George, Johnson, Mark. 1980. Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press. Wyd. pol.: 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lyons, John. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Wyd. pol.: Semantyka, t. 1 i 2. Warszawa: PWN.

Maciejewski, Witold. 1996. O przestrzeni w języku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Maciejewski, Witold. 1999. Świat języków. Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV. Poznań: Wyd. Kurpisz.

Majewicz, Alfred .1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.

Taylor, John R. 2001. Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Kraków: TAiWPN Universitas.

Voegelin, C. F., Voegelin, F. N. 1977. Classification and index of the world’s languages, New York: Elsevier.

Whorf, Benjamin Lee. 1982. Język, myśl, rzeczywistość. Warszawa: PWN.

Wierzbicka, Anna. 1999. Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. Jerzego Bartmińskiego. Warszawa: PWN.


Wykład monograficzny (językoznawstwo ogólne)

wykład, sem. X, 2 godz. tyg., 3 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold Maciejewski

Tematyka: Podstawy teoretyczne językoznawstwa kognitywistycznego: teoria metafor języka potocznego. Systematyczność metafor. Pojęcia prototypowe i tzw. podobieństwo rodzinne. Kulturowy sens doświadczenia. Zagadnienie relatywizmu kulturowego i kwestia uniwersaliów językowych. Dwa sprzeczne stanowiska w sporze o uniwersalia, Hipoteza Sapira-Whorfa i koncepcje antywhorfiańskie. Gramatykalizacja pojęć przestrzennych: porównanie języka polskiego, niemieckiego i szwedzkiego. Charakterystyka porównawcza języków skandynawskich. Cechy genetyczne rodziny skandynawskiej. Cechy gramatyczne współczesnych języków skandynawskich. Rozszerzenie wiadomości z dziedziny współczesnego językoznawstwa ogólnego.

Podstawowa literatura przedmiotu:

Lakoff, G., Johnson, M. 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: PWN

Lyons, J. 1977. Semantics, Vol. 1-2. Cambridge: Cambridge University Press

Maciejewski, W. 1999. Świat języków. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XIV. Poznań: Kurpisz

Weinsberg, A. 1973. Przyimki przestrzenne w języku polskim, niemieckim i rumuńskim. Wrocław: Ossolineum
Wykład monograficzny (Skandynawia w epoce przemian – lata 80-te i 90-te XX w. i początku XXI w.)

wykład, sem. X, 2 godz. tyg., 3 pkt.

prof. dr hab. Bernard Piotrowski

Tematyka: Symptomy kryzysowe „państwa dobrobytu” lat 80. i pierwszej połowy lat 90. XX wieku oraz istotne przemiany strukturalne (postindustrializm) i globalizujące (epoka informatyczna) przełomu tysiącleci. Szeroko zostanie uwzględniona problematyka społeczno-gospodarcza Północy (skandynawski model państwa dobrobytu) i naukowo-technologiczna (high-tech) w Europie nordyckiej. Podstawowe formy integracji gospodarczej w sprawach społecznych. Przejawy współpracy Skandynawów w dziedzinie mass-mediów, kultury i nauki. Problemy ekologiczne a współpraca nordycka. Problem europeizmu i baltyzmu we współpracy nordyckiej w latach ostatnich.

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Piotrowski B. Integracja Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006

Piotrowski B. Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006

Andrzejewski, P. 1988. Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji. Warszawa: PWN

Klinge, M. 1998. Bałtycki świat. Helsinki : Wydaw. Otava

Fulbrook, M. (red.). 2004. XX wiek (po 1945 roku). Warszawa: Świat Książki

Maciejewski, W. (ed.). 2002. The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies. Uppsala: The Baltic University Press
Wykład monograficzny (literaturoznawstwo)

wykład, sem. IX, 2 godz. tyg., 3 pkt.

wykład, sem. X, 2 godz. tyg., 3 pkt.

prof. dr hab. Thomas SeilerTematyka: Tematem wykładu jest literatura i pamięć. Według starożytnych Greków Mnemosyne jest matką muz, a techniki pamięciowe są częścią retoryki. Celem jest przekazanie podstaw umożliwiających zrozumienie związku między literaturą a pamięcią, a w centrum uwagi znajduje się literatura i filozofia skandynawska (Kierkegaard, pamięć w literaturze romantycznej i symbolicznej, funkcja pamięci w sztukach Ibsena, pamięć w epoce modernizmu (Ekelöf)).

Formy oceny: zaliczenie

Podstawowa literatura przedmiotu:

Assmann Aleida. 1999. Erinnerungsräume, München: Beck.

Heitmann Annegret. (Hrsg.) 2001. Arbeiten zur Skandinavistik. 14. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik 1.-5.9.1999 in München, Frankfurt a.M.: Lang, S. 481-546.

Yates Frances A. 1966. The art of memory, Chicago: University of Chicago Press.


Seminarium magisterskie (historia i kultura Szwecji)

ćwiczenia, sem. IX, 2 godz. tyg., 9 pkt.

ćwiczenia, sem. X, 2 godz. tyg., 9 + 15 pkt.

prof. dr hab. Bernard PiotrowskiTematyka: Programem zajęć jest teoretyczne i merytoryczne przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z historii i kultury Szwecji.

Formy oceny: zaliczenie i egzamin magisterski
Seminarium magisterskie (literatura szwedzka)

ćwiczenia, sem. IX, 2 godz. tyg., 9 pkt.

ćwiczenia, sem. X, 2 godz. tyg., 9 + 15 pkt.

dr Ewa Niewiarowska-RasmussenTematyka: Programem zajęć jest teoretyczne i merytoryczne przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z literatury szwedzkiej.

Formy oceny: zaliczenie i egzamin magisterski
Seminarium magisterskie (językoznawstwo szwedzkie)

ćwiczenia, sem. IX, 2 godz. tyg., 9 pkt.

ćwiczenia, sem. X, 2 godz. tyg., 9 + 15 pkt.

prof. UAM dr hab. Witold MaciejewskiTematyka: Programem zajęć jest teoretyczne i merytoryczne przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich z językoznawstwa szwedzkiego.

Formy oceny: zaliczenie i egzamin magisterski©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna