Format A4, marginesy: lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cmPobieranie 24.42 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar24.42 Kb.
Informacje dla autorów referatów zgłaszanych na konferencję „Finanse i ubezpieczenia bez tajemnic”2011r. 1. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

 • imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy,

 • wykaz literatury,

 • streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem referatu,

 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.


Literatura

 1. Wykaz literatury należy umieszczać na końcu artykułu.

 2. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie.

 3. W opisie każdej pozycji literatury należy podać:


Przykład:

Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.


3. Prace zbiorowe (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową) można opisać jak w poniższych przykładach.
Przykład:

Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002

lub

Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE, Wrocław 2002.


Przykład powołania na rozdział w pracy zbiorowej:

Waniowski P., Badanie cen, w: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Ł opacińska, AE, Wrocław 2002.


4. W razie powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy podać:

 • nazwisko i inicjał imienia autora,

 • tytuł artykułu (kursywą),

 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej,

 • rok wydania,

 • numer zeszytu (lub tomu).


Przykład:

Kowal A., Perspektywy integracji europejskiej, „Teraźniejszość i Przyszłość” 2003, nr 4.

Tulibacki W., Wartości wartości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 722, AE, Wrocław 2002.

Przypisy

 1. Przypisy należy umieszczać u dołu odpowiednich stron.

Cytaty

 1. Przy wszystkich cytatach powinno być wskazane ich źródło.Tabele i rysunki

1. Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.

2. Przy każdej cytowanej tabeli, rysunku, wykresie należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie".

3. Tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie o wymiarach 13 x 19 cm. 1. W tabelach i rysunkach należy stosować czcionkę Times New Roman, wielkość 10p.

 2. Należy dołączyć plik z tabelami, rysunkami oraz wykresami – celem możliwości ich edytowania.


Proponowany układ pracy

imię nazwisko


TUTUŁ
Słowa kluczowe: ubezpieczenia


 1. WPROWADZENIE

Treść Treść Treść Treść Treść Treść Treść


 1. TYTUŁ ROZDZIAŁU
 1. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Tabela 1. Wpływ lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na wysokość należnego świadczenia (emerytury i renty rolniczej)Wysokość świadczenia (jako procent emerytury podstawowej)

Część składkowa (lata opłacania składki)

Część uzupełniająca – przed zmianą wynikającą z długości ubezpieczenia (w % emerytury podstawowej)

Część uzupełniająca – po zmianie wynikającej z długości ubezpieczenia (w % emerytury podstawowej)

100

1

95

95

105

10

95

95

110

15

95

95

115

20

95

95

120

30

95

90

125

40

95

85

Źródło: D. Walczak, Charakterystyka ubezpieczeń społecznych rolników, [w:] Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, W. Sułkowska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 210 1. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Treść Treść Treść Treść Treść Treść Treść
LITERATURA

1. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, red. D. Walczak, PTE, Toruń 2010.

2.
TUTUŁ po angielski
Key words: ubezpieczenia
SUMMARY

Words, words…..


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna