Formularz dla ogłoszeniodawców instytucja: wojskowa akademia techniczna – Wydział Mechatroniki I LotnictwaPobieranie 12.92 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.92 Kb.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: mechaniki płynów, aerodynamika

DATA OGŁOSZENIA: 27.06.2014 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2014 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: lotnictwo, mechanika płynów, aerodynamika stosowana, numeryczna dynamika płynów (CFD)OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 109 i 114 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

 • wykształcenie wyższe techniczne, tytuł zawodowy - magister inżynier w zakresie mechaniki;

 • posiadanie udokumentowanej wiedzy z zakresu mechaniki płynów, aerodynamiki i modelowania przepływów metodami numerycznymi (CFD);

 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki płynów, aerodynamiki – ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych;

 • umiejętność rozwiązywania zagadnień mechaniki płynów z wykorzystaniem metod doświadczalnych i numerycznych (wykazanie doświadczeń w tym zakresie na podstawie np. pracy w kołach naukowych, pracy dyplomowej, ewentualnego udziału w pracach n-b, itp.),

 • dobra znajomość języka angielskiego,


Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

 • kwestionariusz osobowy;

 • życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.Dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. Kaliskiego 2, bud. 63, pok. 10

 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

 • 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 • pocztą elektroniczną/faksem: adm_wml@wat.edu.pl /(+48) (22) 683 75 81

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) (22) 683 90 46

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna