Formularz do wypełnienia przy użyciu programu Office Word. Proszę użyć klawisza tab, aby przełączać się między kolejnymi polami do wypełnieniaPobieranie 40.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar40.83 Kb.

onet_rgb

Formularz do wypełnienia przy użyciu programu Office Word.
Proszę użyć klawisza TAB, aby przełączać się między kolejnymi polami do wypełnienia.


WYMUSZENIE ZMIANY HASŁA DO KONTA W PORTALU ONET – ZAMÓWIENIE


1

Data złożenia zamówienia

1 stycznia 2011

I. Usługodawca

2

Nazwa i adres

Grupa Onet.pl SA

ul. Gabrieli Zapolskiej 44

30-126 Kraków

tel. 0801 080 200, (12) 26 00 200, fax. (12) 277 40 67, e-mail: bok@grupaonet.pl

Informacje podane w niniejszym formularzu posłużą do porównania z danymi zapisanymi w koncie. Jeśli którychś danych w profilu nie zapisano – proszę wpisać znak „x”.

II. Dane profiloweDane zapisane w koncie

3

Login do konta (adres e-mail)

@

4

Imię i nazwisko

Imię Nazwisko

5

Data urodzenia

1 stycznia 2011

6

Miejscowość / kod pocztowy

XX-XXX Miejscowość

Informacje podane w niniejszym formularzu posłużą do kontaktu z osobą zlecającą zmianę hasła.

III. Dane do kontaktu z osobą zlecającą

7

Imię i nazwisko

Imię Nazwisko

8

Telefon

+48

9

Adres e-mail do kontaktu

@

Prosimy wypełnić tylko wtedy, jeśli zamówienie dotyczy konta firmy:

10

Pełna nazwa firmy

Nazwa firmy

11

NIP

XXX-XX-XX-XXX

Prosimy wymienić usługi, które działają w powiązaniu z kontem. Podanie numeru transakcji lub numeru faktury VAT nie jest wymagane, ale może pomóc w zweryfikowaniu właściciela konta.

IV. Usługi w koncie
Usługi

Nazwa (adres e-mail, nazwa konta WWW, nazwa domeny itd.)

Nr transakcji lub nr faktury VAT, jeśli usługa płatna

12

Skrzynka e-mail

@

nie dotyczy

13

Konto WWW

WWW.

nie dotyczy

14

Domena

WWW.

nie dotyczy

15

Blog

WWW.

nie dotyczy

16

Inne

inne usługi

nie dotyczyV. Zmiana hasła

Nowe hasło w formacie literowo-cyfrowym
(minimum 6 znaków, w tym co najmniej 1 cyfra, małe i/lub wielkie litery, bez polskich znaków)

17

tu wpisz nowe hasło


Prosimy wypełnić tylko wtedy, jeśli zamówienie dotyczy konta osoby fizycznej.

Oświadczenie dla osoby fizycznej

18

Ja niżej podpisana/-y

Imię Nazwisko

oświadczam, że jestem pełnoprawnym użytkownikiem wyżej wymienionego konta, a podane przeze mnie dane identyfikujące moją osobę są prawdziwe i aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozdziałem XXXIII Kodeksu Karnego "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji" (zob. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. zm.: Dz.U.97.128.840, Dz.U. 99.64.729, Dz.U. 99.83.931, Dz.U. 2000.48.548, Dz.U. 2000.93.1027, Dz.U. 2000.116.1216, Dz.U. 2001.98.1071) wykorzystywanie cudzych danych i informacji stanowi poważne przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Przyjmuję do wiadomości oświadczenie Grupy Onet.pl SA, że stwierdzenie takiego zdarzenia będzie skutkowało zawiadomieniem organów ścigania. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Grupy Onet.pl SA z tytułu szkody powstałej w wyniku zdezaktualizowania się podanych przeze mnie danych, o czym Grupa Onet.pl SA nie była przeze mnie poinformowana.

Prosimy wypełnić tylko wtedy, jeśli zamówienie dotyczy konta firmy.

Oświadczenie dla firm

19

Ja niżej podpisana/-y

Imię Nazwisko

legitymująca/-y się (seria i nr dow. osob.) oświadczam, że: jestem właścicielem firmy (pełna nazwa firmy) i ją reprezentuję (*) / mam prawo do reprezentacji firmy (*) (pełna nazwa firmy) na podstawie pełnomocnictwa notarialnego, którego kopie przedkładam (*). Reprezentowana przeze mnie firma posiada konto o loginie @.

Niniejszym udzielam pracownikowi firmy, panu/pani: Imię Nazwisko, legitymującej/-mu się (seria i nr dow. osob.) pełnomocnictwa do bieżącej obsługi i prawa zmiany hasła do niniejszego konta (1).

Równocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upoważnioną osobą odwołanie stosownego pełnomocnictwa musi być przesłane niezwłocznie do Grupy Onet.pl SA.

Oświadczam również, że jestem pełnoprawnym użytkownikiem wyżej wymienionego konta, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozdziałem XXXIII Kodeksu Karnego "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji" (zob. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. zm.: Dz.U.97.128.840, Dz.U. 99.64.729, Dz.U. 99.83.931, Dz.U. 2000.48.548, Dz.U. 2000.93.1027, Dz.U. 2000.116.1216, Dz.U. 2001.98.1071) wykorzystywanie cudzych danych i informacji stanowi poważne przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Przyjmuję do wiadomości oświadczenie Grupy Onet.pl SA, że stwierdzenie takiego zdarzenia będzie skutkowało zawiadomieniem organów ścigania. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Grupy Onet.pl SA z tytułu szkody powstałej w wyniku zdezaktualizowania się podanych przeze mnie danych, o czym Grupa Onet.pl SA nie była przeze mnie poinformowana.
Przy składaniu niniejszego zamówienia wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów spośród wymienionych poniżej (odpowiednie zaznaczyć):Podpisaną przeze mnie kserokopię dowodu tożsamości z moimi danymi osobowymi (***).Kopię wypisu z KRS lub EDG zawierającego dane właściciela (*) i (w razie składania zamówienia przez osobę/-y nieuwidocznioną/-e w ww. rejestrach ) kopię pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania firmy (*).Kopię faktury VAT za usługi płatne wykupione w Grupa Onet.pl SA (**) lub potwierdzoną notarialnie kserokopię dowodu tożsamości z moimi danymi osobowymi. Prawdziwość mojego podpisu oraz moich danych potwierdzone zostały notarialnie dnia 1 stycznia 2011 przez Imię Nazwisko notariusza nr rep. nr repertorium (**).

1 Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa jest opcjonalne / nieobowiązkowe.

* Dotyczy konta firmy, niepotrzebne skreślić.

** Dotyczy konta osoby fizycznej, użytkownika usług płatnych, niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy konta bezpłatnego osoby fizycznej.Odręczny, czytelny podpis ........................................................................... Data 1 stycznia 2011


Reklamacje dotyczące zmiany hasła za pomocą formularza można zgłaszać do 48 godzin od dnia wysłania wszystkich wymaganych do wykonania zmiany dokumentów. Zgłoszenie reklamacji może odbywać się drogą elektroniczną na adres bok@grupaonet.pl lub faksem na numer (12) 277 40 67. Podpisane zamówienie wraz z załącznikami należy wysłać faksem pod numer (12) 277 40 67.Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków • tel. +48 (12) 2774000, fax. +48 (12) 2774002 • KRS: 0000007763 • Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie • XI Wydział Gospodarczy • Kapitał zakładowy Spółki: 8 049 073,00 zł (wpłacony w całości) • NIP: 734-00-09-469


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna