Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcającychPobieranie 40 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40 Kb.
Załącznik do zarządzenia nr 110 Rektora UMK

z dnia 17 lipca 2013 r.


Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających  1. Ogólny opis przedmiotu
Nazwa polaKomentarz

Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim)

Nanotechnologia. Chemia materiałów

Nanotechnology. Materials ChemistryJednostka oferująca przedmiot

Wydział Chemii UMK

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Wydział Chemii UMK

Kod przedmiotu
Kod ERASMUS

13300

Liczba punktów ECTS

3ECTS

Sposób zaliczenia

Egzamin/zaliczenie na ocenę

Język wykładowy

j.polski

Określenie, czy przedmiot może być wielokrotnie zaliczany

nie

Przynależność przedmiotu do grupy przedmiotów

Przedmiot do wyboru w ramach programu Studiów Doktoranckich

z zakresu ChemiiCałkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających

60 godzin w tym:

wykład 15 godzin;

konsultacje, przygotowanie do egzaminu i egzamin 45 godzin


Efekty kształcenia – wiedza


Zna i rozumie poszerzoną wiedzę z zakresu nanotechnologii i nauki o materiałach

Posiada wiedzę o najnowszych osiągnięciach w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach

Zna nowoczesne techniki badawcze stosowane w nanotechnologii i nauce o materiałach

EK_W01, EK_W02, EK_W03Efekty kształcenia – umiejętności

Krytycznie analizuje stan bieżącej wiedzy chemicznej

Wyszukuje literaturę naukową, posługuje się bazami danych, selekcjonuje informacje

Samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy naukowe z chemii stosując odpowiednie techniki badawcze

Wykazuje umiejętność permanentnego samokształcenia

Wykazuje przedsiębiorczość i umiejętność dostosowania tematyki badań do potrzeb gospodarki

EK_U01, EK_U02, EK_U03, EK_U05, EK_U07Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną, odpowiedzialną postawę i inicjatywę naukową, rozumie problemy środowiska uniwersyteckiego

Jest świadomy roli nauki w gospodarce i życiu człowieka, rozumie związek nauki z przemysłem

Zabiega o wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań naukowych do praktyki

EK_K01, EK_K02, EK_K03Metody dydaktyczne

Wykład

Wymagania wstępne

Chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna

Skrócony opis przedmiotu

W ramach wykładu zostaną przedstawione chemiczne aspekty wiedzy o nanomateriałach. Omówione zostaną współczesne metody syntezy organicznej i metaloorganicznej, prowadzące do materiałów stosowanych w optoelektronice, medycynie i szeroko pojętej współczesnej nano-technologii. Podkreślone zostaną elementy „zielonej chemii” oraz wykorzystanie we współczesnej syntezie katalizy homogenicznej, heterogenicznej i enzymatycznej oraz katalitycznych funkcji kompleksów metaloorganicznych metali przejściowych. Wśród organicznych i polimerowych materiałów szczególny nacisk jest położony na struktury ciekłokrystaliczne i ich wykorzystanie w konstrukcji displejów, materiały służące jako diody, przewodniki i półprzewodniki organiczne. Znakomita większość tychże materiałów stosowana jest w formie cienkich warstw i nanowarstw, stąd też omówione zostaną metody analizy powierzchni i struktury takich warstw.Współczesne materiały, szczególnie polimerowe, znajdują coraz szersze zastosowanie w terapii i diagnostyce medycznej. Zostanie przedstawiona ich struktura i metody otrzymywania (w tym materiałów biodegradowalnych).

Pełny opis przedmiotu

Wykład „Nowoczesne materiały” obejmuje metody i struktury uzyskiwania związków, oligomerów i polimerów stanowiących dziś podstawy współczesnych technologii i nanotechnologii i obejmuje:--zasady „zielonej chemii”

-definicje nanotechnologii, nanochemii i nanomateriałów i obszary ich wykorzystania

-podstawy chemii i katalizy metaloorganicznej

-kompleksy metali przejściowych – reguła Sidgwick’a

-procesy utleniającej addycji i redukcyjnej eliminacji

-procesy hydroformylowania, metatezy, hydrosililowania, katalizatory Grubbs’a i Schrock’a, reakcje Heck’a, w modyfikacji powierzchni

-chemia powierzchni

-nowe techniki polimeryzacji

-metody nanoszenia materiałów w nano- i mikroskali

-metody analityczne w nanochemii

-kataliza homo- i herogeniczna

-zjawisko samoorganizacji

-ciekłe kryształy – definicje, cząsteczki mezogeniczne

-niskocząsteczkowe ciekłe kryształy i ich zastosowanie

-fotonika, budowa displejów (LCD)

-polimerowe ciekłe kryształy

-chemia telewizji

-diody elektroluminescencyjne

-ogniwa fotowoltaiczne

-sensory i tranzystory polowe

-bioinspiracje

-biomedyczne i diagnostyczne zastosowania nanosystemówLiteratura

L. Cademartiri, G.A. Ozin „Nanochemia Podstawowe Koncepcje”, PWN, 2011.

G.A. Ozin, A.C. Arsenault, L. Cademartiri “Nanochemistry A Chemical Approach to Nanomaterials”, RSC Publishing, 2009.

Ali Demir Sezer (ed) “Application of Nanotechnology in Drug Delivery”, InTech, 2014, an open access book.


Metody i kryteria oceniania

Egzamin pisemny – W01, W02, W03, U03, U02, itp.

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


B. Opis przedmiotu cyklu


Nazwa pola

Komentarz

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany
Sposób zaliczenia przedmiotu w cyklu

Egzamin pisemny

Forma(y) i liczba godzin zajęć oraz sposoby ich zaliczenia

Wykład 15h, egzamin pisemny

Imię i nazwisko koordynatora/ów przedmiotu cyklu

Prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk

Imię i nazwisko osób prowadzących grupy zajęciowe przedmiotu

Prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk

Atrybut (charakter) przedmiotu

fakultatywny

Grupy zajęciowe z opisem i limitem miejsc w grupach
Terminy i miejsca odbywania zajęć

Wg planu, sala wykładowa na Wydziale Chemii UMK

Efekty kształcenia, zdefiniowane dla danej formy zajęć w ramach przedmiotu


Poznaje chemiczne aspekty wiedzy o nanomateriałach oraz współczesne metody syntezy organicznej i metaloorganicznej, prowadzące do materiałów stosowanych w optoelektronice, medycynie i szeroko pojętej współczesnej nano-technologii. Nabywa wiedzę w zakresie „zielonej chemii” oraz wykorzystania we współczesnej syntezie katalizy homogenicznej, heterogenicznej i enzymatycznej oraz katalitycznych funkcji kompleksów metaloorganicznych metali przejściowych.

Poznaje organiczne i polimerowe materiały ciekłokrystaliczne i ich wykorzystanie w konstrukcji displejów, materiały służące jako diody, przewodniki i półprzewodniki organiczne.

Uzyskuje wiedzę o metodach analizy powierzchni i struktury cienkich warstw i nanowarstw.

Poznaje metody otrzymywania nanokompozytów stosowanych w diagnostyce i biomedycynie.Metody i kryteria oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu

Jak wyżej

Zakres tematów

--zasady „zielonej chemii”

-definicje nanotechnologii, nanochemii i nanomateriałów i obszary ich wykorzystania

-podstawy chemii i katalizy metaloorganicznej

-kompleksy metali przejściowych – reguła Sidgwick’a

-procesy utleniającej addycji i redukcyjnej eliminacji

-procesy hydroformylowania, metatezy, hydrosililowania, katalizatory Grubbs’a i Schrock’a, reakcje Heck’a, w modyfikacji powierzchni

-chemia powierzchni

-nowe techniki polimeryzacji

-metody nanoszenia materiałów w nano- i mikroskali

-metody analityczne w nanochemii

-kataliza homo- i herogeniczna

-zjawisko samoorganizacji

-ciekłe kryształy – definicje, cząsteczki mezogeniczne

-niskocząsteczkowe ciekłe kryształy i ich zastosowanie

-fotonika, budowa displejów (LCD)

-polimerowe ciekłe kryształy

-chemia telewizji

-diody elektroluminescencyjne

-ogniwa fotowoltaiczne

-sensory i tranzystory polowe

-bioinspiracje

-biomedyczne i diagnostyczne zastosowania nanosystemówMetody dydaktyczne

Wykład

Literatura

Jak wyżej
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna