Formy: towarowy(w bart); ozdobny; umownyPobieranie 10.12 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.12 Kb.
POLITYKA PIENIĘŻNA

1.System pieniężnyPieniądz niezależnie od swojej formy zew. i systemu gosp. jest prawnie określonym i powsze akcept śr płatniczym, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wart. i którego wart. jest ściśle związana z realnym produktem społ. brutto

Formy: towarowy(w.bart); ozdobny; umowny; kruszcowy;

bezgotó (bankowy, księgowy);elektrFunkcje: miernik wartości; śr. Płatniczy i wymiany; tezauryzacja (skarbienie); społ.

2.Istota i funkcje polityki pieniężnejP.pieniężna- polega na użyciu podaży $ jako inst realizacji ogólnych celów Polit. gosp.

B.C- jest inst pub , za pośród, której państwo prowadzi p pieniężną funkcjebc:emituje; bank banków; bank państwa- kontrola nad podażą $

Cele p$: wysoki zatrudnie; wzrost gosp. ( Od początku 2004 NBP realizuje ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z dop. przedziałem wahań + - 1,5 punkta.); stabilność cen stóp rynków fin, kursów walut

Cele pośrednie: BC ustala c.poś, które wywierają bezpoś wpływ na poziom cen, ale i one pozostają poza zasięgiem oddziaływania narzędzi BC, więc ustala również cele operacyjne:sciśle zdef poziom H; pożądana krót. stopa procentowa

Informatory- zmienne odgrywające rolę celu pośredniego:

podaż$


-stopa %

-kurs walutowy

-nominalny PKB

-prognoza inflacjiAgregaty pieniężne- ilość pieniądza w obiegu oraz innych należ. sum wynikając. z różnego rodz. zobow. sektora monet. inst. finanse.

M1 gotówka + depozyty płatne na żądanie

quasi pieniądz- surogat pieniądza- substytuty pieniądza

M2 =M1 + depozyty terminowe w bankach komercyjnych + umowy odkupu jednodniowe

M3= M2 + depozyty terminowe niebankowych instytucji finansowych

Podmioty kreujące podaż pieniądza:

-BC


-banki komercyjne

-ludność


-zagranica

(podaż pieniądza z zagranicy znajduje się pod wpływem nast. dziedzin obrotów gosp. z zagra.:

-bieżących

-krótkoterm. obrotów kapitał.

-długoterm. obrotów kapitał.

-spekulacyjnego przepływu pieniądza)Instrumenty Polityki

Operacje otwartego rynku- to transakcje dokonywa. z inicjał. BC z komerc. Obejmują one warunk. lub bezwarunk. sprzedaż lub kupno pap. wart. lub dewiz,a także emisję własnych pap. dłużnych (7-dniow. bonów pieniężnych, których min rentow. jest równa stopie ref.)

Polityka:

Ekspansywna (miękka)

Skup pap. wart. od bsnków komers.- pieniądze

Restrykcyjna(twarda)

Sprzedaż pap. wart

Rezerwa obowiązkowa

To część rezerw całkowitych znajdujących się w dyspozycji banku, która z mocy prawa nie może być wykorzystana do tworzenia pieniądza przez udzielanie pożyczekPolityka:

Ekspansywna (miękka)

↓ wskaźnika rezerwy- więcej pieniądza do kreacji kredytu

Restrykcyjna(twarda)Stopa redyskontowa-

określana przez BC przy udzielaniu kredytu bankom komercyjnymPolityka:

Ekspansywna (miękka)↓ wskaźnika rezerwy- kredyt staje się tańszy

Restrykcyjna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna