Forum allan s. Bellack, amy drapalski problematyka I rozwój konsumenckiej koncepcji zdrowienia KomentarzePobieranie 11.06 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.06 Kb.

Spis treści

2013 TOM 22 ZESZYT 1Forum

ALLAN S. BELLACK, AMY DRAPALSKI - Problematyka i rozwój konsumenckiej koncepcji zdrowienia


Komentarze

ROBERT P. LIBERMAN - Zdrowienie ze schizofrenii: forma w ślad za funkcjonowaniem

MIKE SLADE - Badania nad zdrowieniem: empiryczne dowody naukowe z Anglii

MATTHIAS C. ANGERMEYER, GEORG SCHOMERUS - Zdrowienie z perspektywy piętna

PAUL H. LYSAKER, BETHANY L. LEONHARDT - Sprawstwo: jego charakter i rola w zdrowieniu z ciężkiej choroby psychicznej

JANET WALLCRAFT - Konsumenckie modele powrotu do zdrowia: czy mogą przetrwać operacjonalizm?

MARY O’HAGAN - Zdrowienie: czy możliwe jest uzgodnienie?

FELICITY CALLARD - Zmienne koleje losu koncepcji zdrowienia, czyli jakie wyzwania wiążą się z traktowaniem serio „subiektywnego doświadczenia”

RANGASWAMY THARA - Powrót do zdrowia w percepcji konsumentów: perspektywa indyjska

SYLVESTER KATONTOKA - Konsumenckie zdrowienie: apel o partnerstwo badaczy i konsumentów


Artykuł specjalny

DOROTA DUŻYK-WYPICH - Rodzina i terapeuta oczami pacjenta


Prace oryginalne

ANDRZEJ CECHNICKI, ANNA WOJCIECHOWSKA, ANETA KALISZ, PIOTR BŁĄDZIŃSKI, MICHAŁ SKALSKI - Związek czynników demograficzno-społecznych oraz klinicznych z siecią społeczną osób chorujących na psychozy schizofreniczne

MARTA WELBEL, JOANNA MIKULSKA, GRAŻYNA ŚWIĄTKIEWICZ - Zgodność rozpoznań określanych za pomocą Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI) z rozpoznaniami klinicznymi stawianymi przez lekarzy psychiatrów

ALEKSANDRA KOMOROWSKA, PIOTR GRZYBAŁA, BOGDAN FALKIEWICZ, ANNA SMAGA - Dotychczasowy wpływ ustawy refundacyjnej na zachowania terapeutyczne i koszty farmakoterapii w psychiatrii na przykładzie wybranych grup leków


Prace poglądowe

BOGNA ANDRZEJCZAK, AGNIESZKA GMITROWICZ - Wybrane zagadnienia z medycyny snu dzieci i młodzieży

TERESA RZEPA, RYSZARD ŻABA - Leon Wernic jako zwolennik i propagator eugeniki

RYSZARD KUJAWSKI - Klasyfikacje chorób umysłowych Adolfa Rothego (1832–1903)

Contents

2013 VOLUME 22 ISSUE 1Forum

ALLAN S. BELLACK, AMY DRAPALSKI - Issues and developments on the consumer recovery construct


Commentaries

ROBERT P. LIBERMAN - Recovery from schizophrenia: form follows functioning

MIKE SLADE - Recovery research: the empirical evidence from England

MATTHIAS C. ANGERMEYER, GEORG SCHOMERUS - A stigma perspective on recovery

PAUL H. LYSAKER, BETHANY L. LEONHARDT - Agency: its nature and role in recovery from severe mental illness

JANET WALLCRAFT - Consumer models of recovery: can they survive operationalism?

MARY O’HAGAN - Recovery: is consensus possible?

FELICITY CALLARD - The vicissitudes of the recovery construct; or, the challenge of taking “subjective experience” seriously

RANGASWAMY THARA - Consumer perceptions of recovery: an Indian perspective

SYLVESTER KATONTOKA - Consumer recovery: a call for partnership between researchers and consumers


Special article

DOROTA DUŻYK -WYPICH - The family and therapist through the patient’s eyes


Original papers

ANDRZEJ CECHNICKI, ANNA WOJCIECHOWSKA, ANETA KALISZ, PIOTR BŁĄDZIŃSKI, MICHAŁ SKALSKI - Relationship of socio-demographic and clinical predictors with social networks in people suffering from schizophrenic psychoses

MARTA WELBEL, JOANNA MIKULSKA, GRAŻYNA ŚWIĄTKIEWICZ - Concordance between diagnoses based on the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) and clinical diagnoses made by psychiatrists

ALEKSANDRA KOMOROWSKA, PIOTR GRZYBAŁA, BOGDAN FALKIEWICZ, ANNA SMAGA - The effect of the Reimbursement Act on therapeutic management and pharmacotherapy costs in psychiatry to date as exemplified by selected drug groups


Reviews

BOGNA ANDRZEJCZAK, AGNIESZKA GMITROWICZ - Sleep disorders among children and adolescents – selected issuesTERESA RZEPA, RYSZARD ŻABA - Leon Wernic as a supporter and promoter of eugenics

RYSZARD KUJAWSKI - Classifications of mental disorders by Adolf Rothe (1832-1903)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna