Fragmenta agronomica – wskazówki dla autoróWPobieranie 10.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.71 Kb.


FRAGMENTA AGRONOMICA – WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
W kwartalniku naukowym Fragmenta Agronomica zamieszczane są oryginalne prace naukowe z zakresu uprawy roli i roślin, ochrony roślin, nawożenia, użytkowania łąk i pastwisk, gospodarki wodnej, organizacji i ekonomiki gospodarstw wiejskich oraz ochrony przestrzeni rolniczej. Nadsyłane oryginalne prace muszą mieć charakter prac naukowych, a nie sprawozdań z badań. Nie powinny być w całości lub w części drukowane wcześniej w innych czasopismach.

O naukowym charakterze prac doświadczalnych przesądza spełnienie trzech kryteriów:  • jasne sformułowanie hipotezy i celu badań. Hipoteza powinna wynikać z wcześniej przeprowadzonych na ten temat lub podobnych badań, ewentualnie otwierać nowe pole badawcze.

  • poprawne zaplanowanie doświadczeń. Doświadczenia muszą być zaplanowane i zrealizowane w sposób umożliwiający weryfikację hipotezy badawczej i realizację celów badań. Dotyczy to również przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań uzupełniających.

  • sposób przedstawienia wyników i dyskusja. Wyniki badań muszą być przedstawione w sposób jasny, przejrzysty, z wykorzystaniem niezbędnych metod statystycznych. W dyskusji wyniki muszą być skonfrontowane (przedyskutowane) z danymi piśmiennictwa, zarówno krajowego jak i zagranicznego z ostatnich lat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki przyczynowo-skutkowe.

Prace niespełniające tych wymagań, bądź zawierające tylko jednoroczne (jednorazowe) wyniki badań, będą zwracane autorom bez przesyłania do recenzji.
Sposób nadsyłania prac.

Autorzy przesyłają do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach (lub e-mail) w wersji całkowicie dopracowanej merytorycznie. Praca wraz z recenzją i uwagami Redaktora, odsyłana jest Autorowi i w przypadku pozytywnej recenzji należy przygotować jej ostateczną wersję. Autor przesyła do redakcji egzemplarz redakcyjny z uwagami recenzenta, poprawiony egzemplarz pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (e-mail) i ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Tekst pracy, tabele, rysunki zapisać w oddzielnych plikach.Autorzy prac partycypują w kosztach jej wydania. Koszt wydania pracy o objętości zgodnej z wymogami wynosi około 300 zł.

Jak przygotować pracę do druku


Typowy układ pracy w języku polskim obejmuje: tytuł, nazwiska i imiona autorów, instytucje, e-mail pierwszego autora, synopsis, słowa kluczowe w językach polskim (czcionka normalna) i angielskim (kursywa), wstęp (wprowadzenie), materiał i metody, wyniki, dyskusja (lub wyniki i dyskusja), wnioski, podziękowania, wykaz piśmiennictwa, streszczenie w języku angielskim, adres pierwszego autora do korespondencji (koniecznie adres e-mail). Objętość pracy, wraz z tabelami i rysunkami nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Redakcja Fragmenta Agronomica zamieszcza również prace napisane w j. angielskim.
Sposób podawania wyników. Obowiązują jednostki SI oraz przedrostki o mnożniku tysiąc, np. mikro (μ), mili (m) oraz kilo (k), mega (M), w jednostkach należy stosować zapis potęgowy, np. mg P∙kg-1, kg N∙ha-1, mg K∙dm-3, pierwiastki nie mogą być podawane w formach tlenkowych, całkowitą zawartość składników podawać w g∙kg-1, gęstość gleby w Mg∙m-3, a zwięzłość w MPa, plony tylko w t∙ha-1. Wyniki podawać do trzech miejsc znaczących, np. 1,02; 10,2; 120. Symbol % należy stosować po liczbie bez spacji. Myślnik (skrót klawiszowy Alt+0150) stosować dla warstw i lat, np. 0–30 cm, 2001–2004. Łącznik (skrót klawiszowy Alt+0173) stosować dla wyrażeń typu: 5-letni, 50-gramowy, 25-procentowy, dwu- i czteropolowy, Egnera-Riehma. W tekście polskim w liczbach należy stosować przecinek dziesiętny, a w tekście angielskim kropkę dziesiętną. Liczby od jednostek miar lub wskaźników muszą być zawsze oddzielone spacją.
Wykaz i cytowanie piśmiennictwa. Wykaz piśmiennictwa numerowany w układzie alfabetycznym: nazwisko - pierwsza litera imienia (imion) – kropka – przecinek i następny autor (autorzy) – kropka – rok – kropka – pełny tytuł pracy (tytuł rozdziału lub wydawnictwa zwartego) – kropka – skrót tytułu czasopisma – kropka – tom (rocznik) – (numer zeszytu) – dwukropek – strony – kropka. W czasopismach z ciągłą numeracją stron nie podaję się numeru zeszytu. W pracach z materiałów konferencyjnych podać datę i miejsce konferencji. Nie należy cytować w pracy streszczeń (abstraktów) oraz prac popularnych. Cytowanie w tekście: [Kowalski 1999, Kowalski i Nowak 2000, Kowalski i in. 2001] lub Kowalski [1999]. Taki sam rok publikacji tego samego autora należy zaznaczyć dodając literę, np. 1999a, 1999b. Autorów cytowanych w nawiasach należy uporządkować alfabetycznie i oddzielić przecinkiem.
Format pracy. Tekst pracy: czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany dwustronnie, marginesy 2,5 cm, w tekście nie stosować twardych spacji i dzielenia wyrazów, tytuł pracy dużymi literami i pogrubioną czcionką. Tabele w oddzielnym pliku z tytułami i opisami w języku polskim i angielskim (kursywa). W tabelach o szerokości 13,4 cm (poziomo – 19,7 cm) czcionka Times New Roman: główka i zawartość 9, pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami. Rysunki w oddzielnym pliku bez podpisów, ale ze wszystkimi opisami w językach polskim i angielskim (kursywa). Podpisy pod rysunkami na końcu tekstu, w języku polskim i angielskim (kursywa). Tabele i rysunki należy tak zaplanować by mieściły się na jednej stronie. Streszczenie w języku angielskim o objętości max. do 1 strony.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna