Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from SerbiaPobieranie 83.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar83.36 Kb.
1/15
3-15
Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić
Abstract. The experiment was established at private apricot orchard near Cacak (Western Serbia) during 2010 and 2011. In the present study we wanted to determine the physico-chemical attributes, phenolics content and antioxidant capacity of three new Serbian cultivars (‘Aleksandar’, ‘Biljana’, ‘Vera’) grafted on Myrobalan seedlings. Results indicated that physico-chemical attributes significantly varied among cultivars. Similarly, total phenolics and flavonoids content and antioxidant capacity significantly depend on the cultivars. Generally, new Serbian cultivars had better properties evaluated than control (‘Hungarian Best’), except stone weight, fruit firmness, moisture and total phenolics content. The highest values of total phenolics and flavonoids content were found in ‘Aleksandar’, whereas the highest antioxidant capacity was recorded in ‘Vera’. Finally, new Serbian cultivars could be recommended for planting in similar conditions and apricot growing programs.
Key words: Acidity, chemical profiles, HPLC, Prunus armeniaca L., soluble solids
Jakość owoców, zawartość fenoli oraz zdolność przeciwutleniająca nowych odmian moreli z Serbii
Streszczenie. Eksperyment założono w sadzie morelowym w pobliżu Cacak (Zachodnia Serbia) w latach 2010 i 2011. W niniejszej pracy chcieliśmy określić własności fizyczno-chemiczne, zawartość fenoli oraz zdolność przeciwutleniającą trzech nowych odmian serbskich (‘Aleksandar’, ‘Biljana’, ‘Vera’) szczepionych na siewce Myrobalan. Wyniki wskazały, że cechy fizyczno-chemiczne znacząco różniły się pomiędzy odmianami. Podobnie, całkowita zawartość fenoli i flawonoidów oraz zdolność przeciwutleniająca w znacznym stopniu zależy od odmiany. Generalnie nowe odmiany serbskie miały lepiej ocenione własności niż roślina kontrolna (‘Hungarian Best’), oprócz masy pestki, zwięzłości owocu, wilgotności i całkowitej zawartości fenoli. Najwyższe wartości całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów stwierdzono u odmiany ‘Aleksandar’, podczas gdy najwyższa zdolność przeciwutleniająca została zanotowana u odmiany ‘Vera’. Ostatecznie nowe odmiany serbskie można polecić do sadzenia w podobnych warunkach i programach hodowli moreli.
Słowa kluczowe: kwasowość, profile chemiczne, HPLC, Prunus armeniaca L., rozpuszczalne ciała stałe

2/15
17-30


Evaluation of fruit growth and postharvest physical and chemical properties of nectarine [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.]
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić
Abstract. A 3-year study was done to compare the blossoming and harvesting date, fruit physical and chemical composition of six nectarine cultivars grown with High Density Planting system under western Serbian conditions. A high variability among and within cultivars was found and significant differences were observed among them in all properties analyzed. Year-by-year variations were observed for blossoming and harvesting date, length of fruit growth, soluble solids content, fruit weight and fruit firmness. On the basis of evaluated data, the best fruit performance registered in ‘Caldesi 2000’ and ‘Syrio’ grown with HDP on heavy soil. Contrary, the poor fruit physico-chemical properties were observed in ‘Mayfire’, especially in ‘Nectared 4’. This evaluation may help to select a set of nectarine cultivars with better fruit quality attributes, which in our growing conditions might be indicated in ‘Caldesi 2000’, ‘Syrio’, somewhat ‘Weinberger’ and ‘Fantasia’.
Key words: chemical composition, flesh firmness, fruit size, fruit shape, high density planting system
Ocena wzrostu oraz fizycznych i chemicznych właściwości owoców nektaryny [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.] po zbiorze
Streszczenie. Przeprowadzono trzyletnie badanie porównawcze nad terminem kwitnienia i zbioru oraz własności fizycznych i składu chemicznego owoców sześciu odmian nektaryny uprawianych systemem wysokiej gęstości sadzenia w warunkach zachodnioserbskich. Stwierdzono wysoką różnorodność odmian oraz w obrębie każdej odmiany. Stwierdzono istotne różnice we wszystkich analizowanych własnościach. Z roku na rok obserwowano odmienności w terminach kwitnienia i zbioru, długości wzrostu owoców, zawartości rozpuszczalnych ciał stałych, masie oraz zwięzłości owoców. Na podstawie ocenianych danych najlepszą wydajność owoców zarejestrowano u ‘Caldesi 2000’ oraz ‘Syrio’ uprawianych według systemu wysokiej gęstości sadzenia (HDP) na ciężkiej glebie. Przeciwnie, słabe własności fizyczno-chemiczne obserwowano u ‘Mayfire’, zwłaszcza zaś u ‘Nectared 4’. Ocena ta może pomóc w wyborze zestawu odmian nektaryny z lepszymi właściwościami owoców, które w naszych warunkach uprawy można wskazać u odmian: ‘Caldesi 2000’, ‘Syrio’, niekiedy u ‘Weinberger’ oraz ‘Fantasia’.
Słowa kluczowe: skład chemiczny, zwięzłość miąższu, masa owocu, kształt owocu, system wysokiej gęstości sadzenia, nektaryna
3/15
31-41
The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
Abstract. Sweet pepper (Capsicum annuum L. var. macrocarpum) is a valuable vegetable from the Solanaceae family. The increased interest in open field pepper cultivation results from higher demand for this vegetable of the processing industry. Preservation and freezing are the main directions of pepper processing. Due to a long growing period and high thermal requirements of this species, a based problem in open field pepper cultivation in Poland is to obtain the largest possible amount of fully red fruits. The present study, conducted during the period 2009–2010, evaluated quantity and quality yield of several sweet pepper cultivars that are currently most frequently grown in the Lublin region for the processing industry. Fruits were picked in a single harvest. The present study determined marketable yield and its structure, depending on the fruit colour stages, as well as basic technological traits of fruits such as fruit weight, pericarp thickness, share of placenta in fruit weight, and technological yield. ‘Socrates F1’, ‘King Arthur F1’, and ‘Red Knight F1’ were the most productive cultivars. The highest red fruit yield was obtained in the cultivars ‘King Arthur F1’ and ‘Red Knight F1’, and they also produced the largest fruits. Red fruits accounted for 50.8% of marketable yield, on average, for the cultivars compared. Among the domestic cultivars, ‘Caryca F1’ was distinguished by a thick pericarp and a high share of placenta in fruit weight. Technological yield of fruits of the evaluated cultivars was in the range of 83.5–91.7%.
Key words: Capsicum annuum L. var. macrocarpum, cultivar, marketable yield
Struktura plonu i cechy technologiczne owoców kilku odmian papryki słodkiej pochodzących ze zbioru jednorazowego
Streszczenie. Papryka słodka Capsicum annuum L. var. macrocarpum jest cennym warzywem z rodziny psiankowatych. Wzrost zainteresowania uprawą papryki na polu wynika z większego zapotrzebowania przemysłu przetwórczego na to warzywo. Główne kierunki przetwarzania papryki to konserwowanie i mrożenie. Ze względu na długi okres wegetacji i duże wymagania termiczne tego gatunku podstawowym problemem w uprawie polowej papryki w Polsce jest uzyskanie jak największej ilości owoców w pełni wybarwionych. Podczas badań przeprowadzonych w latach 2009–2010 oceniono wielkość i jakość plonu kilku odmian papryki słodkiej najczęściej obecnie uprawianych na Lubelszczyźnie z przeznaczeniem do przemysłu przetwórczego. Zbiór owoców przeprowadzono jednorazowo. Określono wielkość plonu handlowego i jego strukturę uwzględniającą fazy wybarwienia owoców oraz podstawowe cechy technologiczne owoców, takie jak masa, grubość perykarpu, udział łożyska w masie owocu i wydajność technologiczna. Najplenniejszymi odmianami były ‘Socrates F1’, ‘King Arthur F1’ i ‘Red Knight F1’. Największy plon owoców czerwonych oraz owoce o największej masie uzyskano u odmian ‘Red Knight F1’ i ‘King Arthur F1’. Średnio dla porównywanych odmian owoce czerwone stanowiły 50,8% plonu handlowego. Wśród odmian hodowli krajowej ‘Caryca F1’ wyróżniała się grubym perykarpem i dużym udziałem łożyska w masie owocu. Wydajność technologiczna owoców ocenianych odmian kształtowała się w granicach 83,5–91,7%.
Słowa kluczowe: Capsicum annuum L. var. macrocarpum, odmiana, plon handlowy

4/15
43-53


The effect of chloride on nutrient contents in fruits of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in rockwool
Andrzej Komosa, Tomasz Górniak
Abstract. Chlorine plays important role in physiological and biochemical processes in plants. It effects significantly on biological value of yield. In Experiment I (2004–2005) the levels of 15, 30, 60, and 90 mg Cl·dm-3 but in Experiment II (2006) the levels of 30, 60, 90 and 120 mg Cl·dm-3 in the nutrient solutions on the nutrient contents and some chemical parameters of fruits of greenhouse tomato cv. ‘Grace’ grown in rockwool were studied. It was found, that increased chloride contents in the nutrient solutions increased the content of chlorine in the fruits. Increasing contents of chloride in the nutrient solution at the range of 90 to 120 mg Cl·dm-3 decreased the nitrogen and increased potassium contents in fruits. Contents of chloride in the nutrient solutions above 90 mg Cl·dm-3 enhanced the content of α-ascorbic acid and decreased the content of reducing sugars in fruits. There were no effects on the content of nitrate and nitrite contents as well as the acidity and β-carotene in fruits. The tendency of lowering the dry matter of fruits above the level of 90 mg Cl·dm-3 in the nutrient solutions was appered. It was not found the effect of increased chloride levels in the nutrient solutions on P, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu and B contents in the fruits of tomato.
Key words: chlorine, nutrient solution, fertigation, plant nutrition, biological value
Wpływ chlorków na zawartość składników pokarmowych w owocach pomidora szklarniowego (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej
Streszczenie. Chlor odgrywa ważną rolę w procesach fizjologicznych i biochemicznych roślin. Ma istotny wpływ na wartość biologiczną plonu. W doświadczeniu I (2004–2005) badano wpływ chlorków w stężeniach 15, 30, 60 i 90 mg Cl·dm-3 natomiast w doświadczeniu II (2006) wpływ stężeń 30, 60 i 90 i 120 mg Cl·dm-3 w pożywkach na zawartość składników pokarmowych i niektóre chemiczne parametry jakościowe owoców pomidora szklarniowego odmiany ‘Grace”, uprawianego w wełnie mineralnej. Wykazano, że wzrastające poziomy chlorków w pożywkach zwiększały zawartość chloru w owocach. Przy wyższych zawartościach chlorków w pożywkach, wynoszących 90 i 120 mg Cl·dm-3, a tym samym chloru w owocach, następowało obniżenia zwartości azotu i wzrost zawartości potasu w owocach. Powyżej 90 mg Cl·dm-3 w pożywkach zwiększała się zawartość kwasu α-askorbinowego i obniżała zawartość cukrów redukujących. Nie stwierdzono wpływu chlorków na zawartość azotanów, azotynów i β-karotenu. Wykazano natomiast tendencję do obniżania się zawartości suchej masy w owocach przy stężeniach równych i wyższych od 90 mg Cl·dm-3 pożywki w stosunku do zawartości 15–30 mg Cl·dm-3. Nie stwierdzono istotnego wpływu wpływu chlorków na zawartość P, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu i B w owocach pomidora.
Słowa kluczowe: chlor, pożywka, fertygacja, żywienie roślin, wartość biologiczna

5/15
55-65


Efficacy of Candida melibiosica for control of post-harvest fungal diseases of carrot (Daucus carota L.)
Monika Kordowska-Wiater, Anna Wagner, Beata Hetman
Abstract. Biological control using antagonistic yeast has emerged as one of the most promising alternatives in postharvest protection of fruit and vegetables. The aim of the present studies was to investigate the potential of the yeast Candida melibiosica for biocontrol of Botrytis cinerea, Alternaria alternata and A. radicina, fungi pathogenic to carrot roots, and explain the possible mode of action of this antagonistic microorganism. The ability of the yeast to inhibit fungal growth in vitro, produce volatile compounds and lytic enzymes, and protect infected carrot roots was studied. C. melibiosica inhibited the growth of B. cinerea on potato-dextrose agar and malt agar by 25.9% and 33.3%, respectively, but only slightly restricted the growth of A. radicina and had no effect on A. alternata. The volatile compounds acting against B. cinerea and A. radicina were produced by C. melibiosica growing on malt agar. The yeast produced -glucanase and chitinase with activities between 34.0–232.86 U · cm-3 and 20.74–43.7 U · cm-3, respectively. Application of the yeast to carrot roots before inoculation with the fungi B. cinerea and A. radicina reduced the progress of the disease
Key words: biocontrol, antagonistic yeast, phytopathogenic fungi
Skuteczność Candida melibiosica w kontroli pozbiorowych chorób grzybowych marchwi (Daucus carota L.)
Streszczenie Kontrola biologiczna z użyciem antagonistycznych drożdży jest jedną z najbardziej obiecujących metod ochrony pozbiorowej owoców i warzyw. Celem badań była ocena potencjału drożdży Candida melibiosica do biokontroli wzrostu Botrytis cinerea, Alternaria alternata i A. radicina, grzybów chorobotwórczych dla korzeni marchwi i wyjaśnienie możliwego sposobu działania tego antagonistycznego mikroorganizmu. Badano zdolność drożdży do hamowania wzrostu grzybów in vitro, produkcji związków lotnych i enzymów litycznych (β-glukanazy i chitynazy) oraz ochrony zakażonych korzeni marchwi. Gatunek C. melibiosica ograniczał wzrost B. cinerea na podłożu PDA o 25,9%, a na agarze brzeczkowym o 33,3%, natomiast słabo ograniczał wzrost A. radicina i w ogóle nie oddziaływał na A. alternata. Drożdże na agarze brzeczkowym produkowały związki lotne działające przeciwko B. cinerea i A. radicina. Wytwarzały β-glukanazę i chitynazę z aktywnościami wynoszącymi odpowiednio 34,0–232,86 U · cm-3 i 20,74–43,7 U · cm-3. Zastosowanie drożdży na korzeniach marchwi przed inokulacją grzybami zredukowało na nich rozwój choroby podczas przechowywania.
Słowa kluczowe: biokontrola, drożdże antagonistyczne, grzyby fitopatogenne

6/15
67-80


Morphological and qualitative characterization of globe artichoke (Cynara scolymus L.) cultivars ‘Symphony’ and ‘Madrigal’ on depending of the heads growth
Andrzej Sałata, Robert Gruszecki, Jan Dyduch
Abstract. An artichoke is a commonly cultivated vegetable in the Mediterranean region. It is cultivated for an immature flower head. In Poland the artichoke is cultivated as an annual plant because of its high temperature demands. It is difficult to determine the most optimal harvest stage and the most often it is based on expensive chemical analysis. In the years 2007–2009 there was a research undertaken to specify the most optimal harvest stage of flower heads. In order to determine a development stage of head the height of flower bud in the middle part of the receptacle was measured directly after harvest. The unit weight of each head, the level of bracts deflection, content of dry weight, L-ascorbic acid, raw protein, raw fibre and total sugars in whole heads and their fractions: receptacle and bracts were determined. On the basis of obtained results it was stated that the size of flower buds on an inflorescence axis is a sign of full synchronization of head development and changing environmental conditions during artichoke vegetation. The edible part of artichoke, a receptacle, had more dry weight, total sugars, L-ascorbic acid and raw protein and less raw fibre in comparison to inner bracts. The increase of flower buds height on receptacle was accompanied with the increase of dry weight, raw fibre and total sugars content in heads and its fractions. The longer flower buds in the middle part of inflorescence the lower content of total protein in whole heads and bracts and the higher content of this component in receptacle. It was stated that the size of flower buds was negatively correlated with content of L-ascorbic acid as with the increase of flower buds height in receptacle the content of L-ascorbic acid in whole heads and it’s fractions decreased. The obtained results show that the level of bracts deflection may the selection indicator to determine harvest maturity. This feature of artichoke head allows to visually determine its harvest usability. Receptacles of Symphony content more dry matter, total protein and less total sugars than those of Madrigal. Intermediate values were found in Symphony and Madrigal for L-ascorbic acid and crude fibre.
Key words: heads, growth, receptacle, bracts, chemical composition, Symphony, Madrigal
Morfologiczna i jakościowa charakterystyka koszyczków karczocha (Cyanara scolymus L.) odmian ‘Symphony’ i ‘Madrigal’ w zależności od ich wzrostu
Streszczenie. Karczoch jest powszechnie uprawianym warzywem w rejonie śródziemnomorskim. Warzywo to uprawia się dla świeżego nierozwiniętego koszyczka. Ze względu na wysokie wymagania termiczne karczoch w Polsce uprawiany jest jako roślina jednoroczna. W latach 2007–2009 przeprowadzono badania dotyczące określenia optymalnej dojrzałości koszyczków do zbioru. Bezpośrednio po zbiorze w celu określenia fazy rozwojowej koszyczka mierzono wysokość pąka kwiatowego na dnie kwiatostanowym w środkowej jego części. Określano masę jednostkową każdego koszyczka, stopień odchylenia listków okryw zewnętrznych, zawartość suchej masy, kwasu L-askorbinowego, białka ogółem, włókna surowego i cukrów ogółem w całych koszyczkach i jego frakcjach: dnie kwiatostanowym i okrywach koszyczka. Stwierdzono, że wielkość pąków kwiatowych na osi kwiatostanowej koszyczka jest związana z rozwojem rośliny oraz ze zmieniającymi się warunkami środowiska. Część jadalna karczochów, dno kwiatostanowe zawierało więcej suchej masy i było zasobniejsze w cukry ogółem, kwas L-askorbinowy, białko ogółem a mniej zasobne we włókno surowe w porównaniu z okrywami wewnętrznymi koszyczka. Wzrostowi wysokości pąków kwiatowych na dnie kwiatostanowym towarzyszył wzrost zawartości suchej masy, włókna surowego oraz cukrów ogółem w koszyczkach i jego frakcjach. Wydłużaniu pąków kwiatowych w środkowej części kwiatostanu towarzyszyło zmniejszanie się zawartość białka ogólnego w całych koszyczkach oraz w listkach okryw koszyczka przy jednoczesnym wzroście zawartości tego składnika w dnie kwiatostanowym. Stwierdzono, że wielkość pąków kwiatowych skorelowana była ujemnie z zawartością kwasu L-askorbinowego, gdyż wraz ze wzrostem wysokości pąków na dnie kwiatostanowym zmniejszała się zawartość kwasu L-askorbinowego w całych koszykach i jego frakcjach. Otrzymane wyniki wskazują, że stopień odchylenia listków okryw koszyczka może być wskaźnikiem selekcyjnym w określaniu dojrzałości do zbioru. U odmiany Symphony dno kwiatostanowe koszyczka zawierało więcej suchej masy, białka ogółem oraz mniej cukrów ogółem niż u odmiany Madrigal. Koszyczki odmiany Symphony i Madrigal były zasobne w kwas L-askorbinowy i włókno surowe.
Słowa kluczowe: koszyczki, wzrost, dno kwiatostanowe, okrywy, skład chemiczny, Symphony, Madrigal

7/15
81-90


Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. f.) link regenerants
Alina Trejgell, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Tretyn
Abstract. Cirsium pannonicum is a protected species in Poland. The sources of threats are both spontaneous successional changes in vegetation leading to overgrowth of xerothermic grasslands and human activity. Active methods of protection are therefore indispensable for preservation of the species. Micropropagation in an in vitro culture may be one of the useful tools to protect the species actively. The objective of present work was to develop an efficient system for C. pannonicum in vitro propagation and comparison of morphological traits and the ability to flower in plants obtained by micropropagation and from seeds. Isolated shoot tips from 10-day-old seedlings were cultured on MS medium supplemented with: 6-benzylaminopurine (BA), kinetin (KN) or zeatin (ZEA) at concentration of 1.0, 2.0 or 3.0 mg.L-1 in combination with naphthaleneacetic acid (NAA; 0.1 mg.L-1). The highest shooting frequency 93.6% and shoot multiplication rate 2.8 shoots/explant was obtained on medium supplemented with 2.0 mg.L-1 BA and 0.1 mg.L-1 NAA. In subsequent subcultures, average 3.3 axillary shoots per explant on MS with 3.0 mg.L-1 BA was recorded, the difference was not statistically significant. The highest rooting frequency 86.1% was observed on 1/2 MS medium. Regenerated plants produced leaf rosettes and inflorescence stems typical for this species. However, compared to plants developed from seeds, these were fewer, much shorter and contained a greater number of capitula on individual stems. In the first year after acclimatization into the field condition, approximately 64% of individuals flowered. During the next years, all plants flowered in a period typical for the species. The flowers were fertile and the seeds were viable.
Key words: shoot tip, rooting, acclimatization, flowering
Mikrorozmnażanie i wpływ kultur in vitro na rozwój regenerantów Cirsium panonicum (L. f.) link
Streszczenie. Cirsium pannonicum jest gatunkiem objętym ochroną w Polsce. Źródłem zagrożenia są zarówno spontaniczne sukcesyjne zmiany roślinności prowadzące do zarastania muraw kserotermicznych, jak i działalność człowieka. W celu zachowania gatunku wymagane jest stosowanie aktywnych metod ochrony. Mikrorozmnażanie kulturze in vitro może być jednym z przydatnych narzędzi aktywnej ochrony tego gatunku. Celem niniejszej pracy było opracowanie efektywnego systemu rozmnażania in vitro Cirsium pannonicum i porównanie cech morfologicznych i zdolności do kwitnienia roślin uzyskanych poprzez mikrorozmnażanie i z nasion. Izolowane z 10-dniowych siewek wierzchołki pędów były kultywowane na pożywce uzupełnionej o: 6-benzyloaminopurynę (BA), kinetynę (KN) lub zeatynę (ZEA) w stężeniu 1,0, 2,0 lub 3,0 mg.L-1 w kombinacji z kwasem naftalenooctowym (NAA; 0,1 mg.L-1). Najwyższy odsetek eksplantatów wykazujących organogenezę pędów (93,6%) i wskaźnik namnażania pędów 2,8 pędu/eksplantat uzyskano na pożywce zawierającej 2,0 mg.L-1 BA i 0,1 mg.L-1 NAA. W kolejnych pasażach odnotowano średnio 3,3 pędów pachwinowych na eksplantat na pożywce MS z 3,0 mg.L-1 BA, różnice nie były statystycznie istotne. Najlepsze ukorzenianie 86,1% zaobserwowano na pożywce 1/2 MS. Regeneranty tworzyły typowe dla gatunku rozety liściowe i pędy kwiatostanowe. Jednak, w porównaniu z roślinami kontrolnymi rozwijającymi się z nasion, pędów było mniej, były one krótsze i zawierały większą liczbę koszyczków na pojedynczym pędzie. W pierwszym roku po aklimatyzacji do warunków polowych zakwitło około 64% osobników. Podczas kolejnych lat kwitły wszystkie rośliny w typowym dla gatunku okresie. Kwiaty były płodne, a nasiona żywotne
Słowa kluczowe: wierzchołki pędów, ukorzenianie, aklimatyzacja, kwitnienie

8/15
91-100


Chemical composition of essential oils from the buds and leaves of cultivated hazelnut
Agnieszka Najda, Magdalena Gantner
Abstract. Essential oils are the volatile, aromatic oils obtained by steam or hydro distillation of botanical material. Different parts of the plants can be used to obtain essential oils, including the flowers, leaves, seeds, roots, stems, bark, wood, etc. There are many ways in which these aroma substances can be used in our life, but more importantly benefits are therapeutic properties of the oils. Distillation of buds and leaves of hazelnut (Corylus L.) grown in Poland revealed the presence of essential oils at efficiencies of 0.49% and 1.01%, respectively. The profile of physicochemical properties of achieved oils was determined, i.e.: density d20 (g . ml), refractive index, and optical rotation. The GC/MS analysis allowed for detecting 43 compounds in buds, among which 35 were identified, as well as 42 compounds in leaves, including 37 identified ones. Hydrocarbons and monoterpene alcohols were the main components of examined essential oils. Following compounds dominated in the oil made from hazel buds: nerol (20.6%), myrtenol (19.5%), α-campholenol (4.7%), and p-cymene (3.7%), while hazel leaves contained prevailing amounts of: nerol (13.0%), myrtenol (9.4%), α-campholenol (9.0%), menthol (6.7%), geraniol (4.8%), and limonene (3.9%). The qualitative differences between constituents of essential oils made of both studied materials were found.
Key words: Corylus L., aroma substances, monoterpenes, GC/MS, anatomical parts
Skład chemiczny olejku eterycznego z pąków i liści leszczyny uprawnej (Corylus L.)
Streszczenie. Porównano skład jakościowy i ilościowy olejku eterycznego otrzymanego metodą bezpośredniej destylacji z parą wodną z pąków i liści roślin uprawnej leszczyny wielkoowocowej. Do badań użyto pąków, których zbiór przeprowadzono w okresie bezlistnym, tj. w kwietniu, natomiast liści w czerwcu 2006 r. Określono profil właściwości fizykochemicznych uzyskanych olejków, tj. gęstość d20 (g ∙ ml), współczynnik załamania światła i skręcalność optyczną. Metodą chromatografii gazowej/spektrometrii masowej stwierdzono obecność 43 związków w pąkach, z których zidentyfikowano 35 oraz 42 związków w liściach, z których zidentyfikowano 37. Głównymi składnikami badanych olejków eterycznych były węglowodory i alkohole monoterpenowe. Dominującym związkami w kompozycji olejku z pąków były: nerol (20,6%), myrtenol (19,5%), α-kamfolenol (4,7%) i p-cymen (3,7%). Natomiast głównymi składnikami olejku z liści leszczyny były: nerol (13,0%), myrtenol (9,4%), α-kamfolenol (9,0%), mentol (6,7%), geraniol (4,8%) i limonen (3,9%). Stwierdzono różnice jakościowe pomiędzy składnikami olejków obu badanych surowców.
Słowa kluczowe: Corylus L., substancje aromatyczne, monoterpeny, analiza GC/MS, części anatomiczne

9/15
101-112


The quality and processing usefulness of chosen Polish carrot cultivars
Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Stanisław Cebula, Aneta Grabowska
Abstract. Carrot is one of the most important vegetables in Poland. It is the best carotenoid source in a human diet. Carrot is consumed in large quantities, thanks to continuous supply of fresh and storage roots as well as wide choice of processed products on a food market. Also consumer demands increase with regard to carrot quality and biological value. Polish breeders offer new carrot cultivars for processing. The choice of cultivar is the important factor under human control that may be used to improve carrot quality. The experiment was carried out at the University of Agriculture in Krakow, Poland, in the years 2009 and 2010, with carrot cultivars (‘Askona F1’, ‘DZE II F1’, ‘Galicja F1’, ‘Karioka F1’, ‘Karotan’, ‘Rumba F1’, ‘Afro F1’, ‘Broker F1’, ‘Kongo F1’, ‘Korund F1’) to evaluate its morphological and chemical characteristics and processing usefulness. Root morphological features predisposed investigated cultivars to mechanical harvest and processing. Analyzed chemical characteristics allowed to point out genotypes of high biological value and low nitrates accumulation, such as ‘Karioka F1’. The source of frozen cube of the best quality were ‘Karioka F1’, ‘Rumba F1’, and ‘Askona F1’, because of the lowest centrifugal leakage value. ‘Karioka F1’ and ‘Korund F1’ showed the greatest capacity for drying, because of the highest value of rehydration ratio. This shows that the comparison of the cultivars is necessary when the decision about the raw material selected for processing should be made. The parameters characterizing the minimally processed carrot cube quality were also correlated with morphological and chemical features of the roots. The equations allowing to predict the processing indices as the function of independent morphological and chemical variables were proposed with a use of the multiply regression method.
Key words. Daucus carota, processing, carotenoids
Ocena jakości i przydatności przetwórczej wybranych polskich odmian marchwi
Streszczenie. Celem badań była morfologiczna i biochemiczna charakterystyka oraz ocena przydatności przetwórczej odmian marchwi ‘Askona F1’, ‘DZE II F1’, ‘Galicja F1’, ‘Karioka F1’, ‘Karotan’, ‘Rumba F1’, ‘Afro F1’, ‘Broker F1’, ‘Kongo F1’ i ‘Korund F1’. Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w latach 2009 i 2010. Analiza cech morfologicznych korzeni pozwoliła na stwierdzenie, że badane odmiany są przydatne do mechanicznego zbioru. Na podstawie analizy parametrów biochemicznych korzeni wytypowano odmiany o wysokiej wartości biologicznej i małej tendencji do akumulacji azotanów. Mrożoną kostkę najlepszej jakości, o najmniejszym wycieku wirówkowym, otrzymano z korzeni odmian ‘Karioka F1’, ‘Rumba F1’ i ‘Askona F1’. Odmiany ‘Karioka F1’ i ‘Korund F1’ cechowała najlepsza przydatność do produkcji suszu, oceniona na podstawie wartości współczynnika rehydratacji. Parametry charakteryzujące jakość minimalnie przetworzonej kostki marchwiowej były skorelowane z cechami morfologicznymi i biochemicznymi korzeni. Zaproponowano równania predykcji pozwalające prognozować parametry charakteryzujące jakość minimalnie przetworzonej marchwi jako funkcję niezależnych morfologicznych i biochemicznych zmiennych.
Słowa kluczowe: Daucus carota, przetwórstwo, karotenoidy

10/15
113-125


Influence of Betokson Super and fertilizers on chemical composition of fruits and leaves of blue honeysuckle
Iwona Szot, Tomasz Lipa
Abstract. The aim of the experiment was study the response of blue honeysuckle cv. ‘Atut’ and ‘Duet’ to application of Betokson Super and some fertilizers. The study was carried out in 2004–2007 on three years old plants growing in clay-loam soil. Bormax applied twice during blooming period and one after fruit harvest in concentration 0.2%. Calcium nitrate Ca(NO3)2 applied to the soil around plants in April at the rate of 50 kg·ha-1. Betokson Super 050 SL applied twice during blooming period in concentration 0.1%. Finally combination of calcium nitrate + Bormax and calcium nitrate + Betokson were used. Untreated by chemicals plants served as a control. Boron fertilization enhanced significantly amount of anthocyanins and ascorbic acid in fruit. Blue honeysuckle fruits are plenty of anthocyanins and ascorbic acid and as a first ripening fruit in our climate could be a good its source for human consumption. Soil application of calcium nitrate resulted in significantly lower levels of phosphorus in leaves of blue honeysuckle. However plants did not showed the symptoms of P deficiency. According to results of present study, in order to reach high yield and high fruit quality, blue honeysuckle plants could be fertilized by calcium nitrate and Bormax, as well as treated by Betokson Super. Clear differences in yielding and leaf characteristic of both studied cultivars indicate that they are genetically distant.
Key words: Lonicera caerulea var. kamtschatica, quantity and quality of yield, chemical composition of leaves
Wpływ Betoksonu Super i nawozów na skład chemiczny owoców i liści jagody kamczackiej
Streszczenie: Celem doświadczenia było zbadanie reakcji jagody kamczackiej odmian: ‘Atut’ i ‘Duet’ na działanie Betoksonu Super i nawozów. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004–2007 na trzyletnich roślinach rosnących na glebie gliniastej. Bormax zastosowano dwukrotnie w czasie kwitnienia i jeden raz po zbiorze w stężeniu 0,2%. Saletrą wapniową nawożono doglebowo w kwietniu w dawce 50 kg  ha -1. Betokson Super 050 SL aplikowano dolistnie dwukrotnie w czasie kwitnienia, w stężeniu 0,1%. Kombinacje
5 i 6 stanowiły połączenie zastosowania saletry wapniowej i Bormaxu oraz saletry wapniowej i Betoksonu Super. Rośliny nietraktowane preparatami chemicznymi stanowiły kontrolę. Nawożenie borem istotnie zwiększyło w owocach zawartość antocyjanów i kwasu askorbinowego. Owoce jagody kamczackiej są bogate w antocyjany i kwas askorbinowy, przez co jako najwcześniej dojrzewające w naszych warunkach klimatycznych, mogą stanowić cenne źródło tych substancji w żywieniu człowieka. Doglebowe nawożenie saletrą wapniową spowodowało istotne obniżenie poziomu fosforu w liściach, jednakże rośliny nie wykazywały objawów jego niedoboru. Opierając się na wynikach doświadczenia dotyczących wysokiego plonu i jakości owoców można polecać nawożenie roślin jagody kamczackiej saletrą wapniową, Bormaxem jak również traktowanie Betoksonem Super. Wyraźne różnice w plonowaniu i cechach liści wskazują, że obie badane odmiany są genetycznie odległe.
Słowa kluczowe: Lonicera caerulea var. kamtschatica, wielkość i jakość plonu, skład chemiczny liści
11/15
127-142
Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland
Barbara Kołodziej, Danuta Sugier
Abstract. Rhodiola rosea is a valuable, perennial plant with important pharmaceutical activity. Its raw material – rhizomes and roots are collected from nature, however due to the intensive collecting, natural populations are highly threatened. Therefore, this is important to understanding the biology and variability of roseroot and introduction of this species to the culture is very important. The objective of this study was to acquaint the biology and morphology of Rhodiola rosea L. plants during seven following years of cultivation in south-eastern part of Poland. Results of our experiment indicate that the rate of growth and development of roseroot in a south-eastern Poland did not differ from that observed in other parts of Europe, but was faster than observed wild growth in the Altai Mountains. The life cycle of plants from bud to fruit production takes place within one growing season. Starting from the second year of vegetation throughout next following vegetation periods plants produced shoots of second or from the third vegetation period – of third generation, so the period of accumulation of biologically active substances extended to five months, causing a rapid increase in weight of rhizomes. Weight and dimensions of the aerial and under ground parts of plants have changed in subsequent years of vegetation. In the first year of cultivation plants produced one to three stems and under ground parts with average air dry matter of 2.38 g plant-1. In the next following vegetation periods weight of rhizomes and roots systematically increased, reaching the highest value from fourth to sixth year of vegetation.

Key words: Rhodiola rosea, growth stages, plant characteristics, plant age
Wybrane elementy biologii i morfologii różeńca górskiego w południowo-wschodniej Polsce
Streszczenie. Rhodiola rosea jest wieloletnią rośliną leczniczą o cennym działaniu frmakologicznym. Jego surowiec – kłącza i korzenie zbierane są ze stanu naturalnego, jednak ze względu na intensywny zbiór, populacje naturalne są bardzo zagrożone. Dlatego też poznanie biologii i zmienności cech różeńca i wprowadzenie tego gatunku do uprawy jest bardzo ważne. Celem niniejszych badań było przedstawienie biologii i morfologii roślin w ciągu siedmiu kolejnych latach uprawy w południowo-wschodniej części Polski. Wyniki badań wskazują, że tempo wzrostu i rozwoju różeńca w południowo-wschodniej Polsce nie różniły się od obserwowanych w innych częściach Europy, ale był szybsze niż obserwowane w stanie dzikim w górach Ałtaju. Pełny cykl rozwojowy roślin odbywał się w każdym badanym okresie wegetacji roślin. Począwszy od drugiego roku wegetacji przez kolejne lata rośliny wytwarzały pędy drugiej, a od trzeciego okresu wegetacyjnego – trzeciej generacji, tak więc okres akumulacji substancji biologicznie czynnych przedłużał się do pięciu miesięcy, co powodowało szybki wzrost masy kłącza. Masa i wymiary części nad- i podziemnych roślin uległy zmianie w kolejnych latach wegetacji. W pierwszym roku uprawy rośliny tworzyły od jednego do trzech pędów i część podziemną o średniej powietrznie suchej masie 2,38 g roślina-1. W następnych latach wegetacji masa kłączy i korzeni systematycznie wzrasta, osiągając najwyższą wartość od czwartego do szóstego roku wegetacji.
Słowa kluczowe: Rhodiola rosea, stadia rozwojowe, charakterystyka roślin, wiek roślin
12/15
143-151
Effect of medium type and plant growth regulators on the in vitro shoot proliferation of Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’
Ewelina Jacygrad, Agnieszka Ilczuk, Monika Mikos, Katarzyna Jagiełło-Kubiec
Abstract. The smoke bush (Cotinus coggygria Scop.) is a popular and highly demanded ornamental shrub whose propagation can be problematic. The aim of the study was to test the effect of the mineral salt composition in the medium, concentration of plant growth regulators and the medium pH on the in vitro multiplication and shoot growth of C. coggygria Scop. ‘Royal Purple’. Shoot tips were cultured on the following media: Anderson (AN), Murashige and Skoog (MS) (full- , half- and quarter strength), Nitsch and Nitsch (NN), Quoirin and Lepoivre (QL) or Lloyd and McCown (WPM). Media were supplemented with 6-benzyladenine (BA) in combinations with 1-naphthaleneacetic acid (NAA). The medium type and a concentration of the cytokinin significantly affected the regeneration rate of explants, the number, length and weight of axillary shoots as well as callus growth. The MS medium containing full strength of mineral salts with pH 5.8 was the best. High shoot proliferation (100%) and the highest number of shoots per explant (4.6) were obtained due to the use of 1.0 mg·dm-3 BA in combination with 0.1 mg·dm-3 NAA .
Key words: AN, micropropagation, NN, QL, smoke bush, WPM
Wpływ zestawu soli mineralnych, pH pożywki i regulatorów wzrostu na regenerację pędów Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’ in vitro
Streszczenie. Perukowiec podolski (Cotinus coggygria Scop.) jest popularnym i poszukiwanym na rynku krzewem ozdobnym, którego rozmnażanie może sprawiać problemy. Celem badań było określenie wpływu zestawu soli mineralnych, stężenia regulatorów wzrostu oraz pH pożywki na regenerację i wzrost in vitro perukowca podolskiego C. coggygria Scop. ‘Royal Purple’. Wierzchołkowe fragmenty pędów wykładano na pożywki wg Andersona (AN), Murashige i Skoog (MS) (pełny zestaw, ½ lub ¼), Nitsch i Nitsch (NN), Quorin i Lepoivre (QL) oraz Lloyd i McCown (WPM). Pożywki wzbogacano w 6-benzyloadeninę (BA) w różnych stężeniach w kombinacji z kwasem naftylo-1-octowym (NAA). Wykazano istotny wpływ rodzaju pożywki i stężenia zastosowanej cytokininy na liczbę, długość i świeżą masę zregenerowanych pędów i wzrost kalusa. Najlepsze efekty uzyskano na pożywce MS o pełnym składzie makroskładników i pH 5,8. W obecności 1,0 mg·dm-3 BA i 0,1 mg·dm-3 NAA eksplantaty wierzchołkowe regenerowały w 100% i odznaczały się najwyższym współczynnikiem rozmnażania (4,6).
Słowa kluczowe: AN, mikrorozmnażanie, NN, QL, perukowiec podolski, WPM

13/15
153-168


Fungi colonizing the sowing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens
Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk
Abstract. One of the reasons lowering the esthetic appearance of a lawn are diseases caused by fungi. Studies were conducted on the sowing material of fifteen turfgrasses belonging to five species. Samples of seeds of the studied cultivars were from the harvest of 2007 and 2008. 573 fungi isolates belonging to 28 species and non-sporulating forms were obtained as a result of the mycological analysis during the two years of the experiment. In each year of studies, the greatest number of colonies belonging to Alternaria alternata. Within the group of pathogenic fungi: Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. equiseti, F. solani, F. crookwellense, F. graminearum F. sporotrichioides, B. sorokiniana, D. siccans and Rhizoctonia solani were obtained. Studies on susceptibility of the seedlings of 8 cultivars of 4 grass species to infection by D. avenae No. 2, D. siccans No. 8 and B. sorokiniana No. 69 were conducted in a growth chamber. The statistical analysis of disease indexes for plants that grew in the experimental combination with artificial infection of the subsoil with above-mentioned strains as compared to the control indicated significant differences in all studied cultivars. Strain D. siccans No. 8 proved to be the most pathogenic towards cultivar Info of perennial ryegrass (92.20), and B. sorokiniana No. 69 towards wood bluegrass Pinokio cultivar (97.75). In the experimental combination with D. avenae the mean values of disease index ranged from 12.25 (Pinia) to 84.00 (Info).
Key words: healthiness of seeds, pathogenicity, Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae, Drechslera siccans, seedlings
Grzyby zasiedlające materiał siewny traw gazonowych z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny
Streszczenie. Jedną z przyczyn obniżających estetyczny wygląd trawnika są choroby powodowane przez grzyby. Badania przeprowadzono na materiale siewnym 15 odmian traw gazonowych należących do 5 gatunków. Próby ziarniaków pochodziły ze zbiorów w latach 2007 i 2008. W wyniku analizy mikologicznej w ciągu dwóch lat badań uzyskano 573 izolaty grzybów należących do 28 gatunków i form niezarodnikujących. Z analizowanego materiału siewnego w każdym roku badań uzyskiwano najwięcej Alternaria alternata. Spośród grzybów patogenicznych wyizolowano: Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. equiseti, F. solani, F. crookwellense, F. graminearum, F. sporotrichioides oraz Bipolaris sorokiniana, Drechslera siccans i Rhizoctonia solani. W warunkach fitotronowych przeprowadzono badania podatności siewek 8 odmian, 4 gatunków traw na porażenie przez D. avenae nr 2, D. siccans nr 8 oraz B. sorokiniana nr 69. Analiza statystyczna wskaźników chorobowych dla roślin wyrosłych w kombinacji doświadczenia ze sztucznym zakażaniem podłoża przez wyżej wymienione szczepy w porównaniu z kontrolą wykazała istotne różnice u wszystkich badanych odmian. Szczep D. siccans nr 8 okazał się najbardziej patogeniczny dla odmiany Info życicy trwałej (92,20), zaś B. sorokiniana nr 69 dla odmiany Pinokio wiechliny gajowej (97,75). W kombinacji doświadczenia
z D. avenae średnie wartości wskaźników chorobowych wynosiły od 12,25 (Pinia) do 84,00 (Info).
Słowa kluczowe: zdrowotność ziarniaków, patogeniczność, Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae, Drechslera siccans, siewki

14/15
169-182


Study of antifungal activity of Bacilli species cultured on agro-industrial wastes
Grażyna A. Płaza, Ewa Król, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, L. Robin Brigmon
Abstract. The three Bacillus species isolated from petroleum refinery waste were examined for antifungal activity on brewery effluents and molasses for biotechnological applications. Bacillus strains were identified by three different methods: 16S rRNA gene sequences, BIOLOG system and fatty acid analysis (FAME). The results demonstrated the ability of all three Bacillus strains cultured on brewery effluents and molasses to inhibit mycelial growth of the 10 tested fungi to varying degrees measured by agar plate inhibition assays. Fungi inhibited to the greatest degree as measured by the zones of inhibition were Botrytis cinerea A 258, Phomopsis viticola W 977, Septoria carvi K 2082, Colletotrichum gloeosporioides A 259, Phoma complanata A 233 and Phoma exigua var. exigua A 175. It was also observed that the fungal mycelial growth was inhibited by the cell-free supernatants, indicating lipoprotein-like activity of antifungal agents (mainly biosurfactants). Tested fungi were most sensitive to the Bacilli supernatants obtained from the molasses cultures including: B. cinerea A 258, R. solani W 70, S. sclerotiorum K 2291, Phomopsis diachenii K 657, C. dematium K 425, P. complanata A 233, P. exigua var. exigua A 175. In the previous study it was shown that Bacillus species produced biosurfactants. Application of natural products such as these Bacillus species or their byproducts may be a new approach to phytopathogen control therefore reducing the need for fungicides.
Key words: Bacillus spp., Phytopathogenic fungi, Agro-industrial wastes, Biosurfactants
Wstępne badania właściwości przeciwgrzybowych bakterii z rodzaju Bacillus rosnących na odpadach z przemysłu rolno-spożywczego
Streszczenie. Właściwości przeciwgrzybowe gatunków Bacillus hodowanych na ściekach browarnianych i melasie były oceniane. Bakterie wyizolowano z odpadów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, a do ich identyfikacji wykorzystano następujące metody: amplifikację i sekwencjonowanie genu 16S rRNA, system Biolog oraz analizę kwasów tłuszczowych (FAME). W pracy stwierdzono, że bakterie Bacillus rosnące na ściekach browarnianych i melasie powodują zahamowanie wzrostu 10 badanych gatunków fitopatogenów, przy czym stopień zahamowania wzrostu był różny dla różnych gatunków grzybów. Najbardziej wrażliwe na badane bakterie były następujące gatunki grzybów: Botrytis cinerea A 258, Phomopsis viticola W 977, Septoria carvi K 2082, Colletotrichum gloeosporioides A 259, Phoma complanata A 233 and Phoma exigua var. exigua A 175. Jednocześnie stwierdzono również, że czyste supernatanty otrzymane z hodowli Bacillus na ściekach browarnianych i melasie powodują zahamowanie wzrostu grzybów na płytkach. Największą aktywność inhibicyjną wykazywały supernatanty otrzymane z hodowli bakterii Bacillus na melasie. Najbardziej wrażliwe na te supernatanty były następujące gatunki grzybów: B. cinerea A 258, R. solani W 70, S. sclerotiorum K 2291, Phomopsis diachenii K 657, C. dematium K 425, P. complanata A 233, P. exigua var. exigua A 175. We wcześniejszych pracach badano właściwości powierzchniowe supernatantów jako pośrednia metoda oceny obecności w nich biosurfakatntów. Szczepy Bacillus lub produkty przez nie syntetyzowane stanowią potencjalne źródło biopestycydów i mogą być wykorzystane w kontroli fitopatogenów, przyczyniając się do redukcji zastosowania chemicznych fungicydów.
Słowa kluczowe: Bacillus species, fitopatogeny, odpady z przemysłu rolno-spożywczego, biosurfaktant
15/15
183-194
The effect of growth regulators and preservative on senescence of cut oriental lily ‘Helvetia’
Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Maria Chodorska
Abstract. The quality of cut lily flowers during its postharvest life is important both for growers and customers. It is determined by two factors: longevity of flowers and a general appearance of the entire cut stem during its vase life. The aim of this work was to evaluate the effects of growth regulators (gibberellic acid and benzyladenine) and the preservative (200 mg·dm-3 8HQC+2%S) on quality of cut oriental lily ‘Helvetia,’ a white blooming cultivar very popular on the Polish market. After cutting the flowers were treated for 20 h with growth regulators (GA3 or BA, 500 mg·dm-3) and then placed into distilled water. Non pulsed flowers were kept in a preservative solution composed of 200 mg·dm-3 8HQC and 2% sucrose. Untreated flowers held in distilled water served as a control. During the senescence of cut lily flowers the soluble protein and free proline contents were determined. As the major problem in the postharvest handling of lilies is leaf yellowing, the effects of postharvest treatments on quality of leaves and their chlorophyll contents were also studied. The preservative increased vase life of cut lily flowers while gibberellic acid improved the quality of leaves. In leaves treated with GA3 the chlorophyll level was 25% higher than in leaves on stems placed into distilled water directly after harvest. The level of soluble protein in petals dropped while free proline accumulated during flower senescence. Flowers treated with GA3 and those placed into 8HQC + 2%S solution showed a delayed protein degradation: the concentrations of soluble proteins after 12 day of vase life was over 3-fold higher than in control flowers. Also the proline accumulation was delayed in flowers on stems placed in the preservative solution, however, no effect of GA3 on the proline level was observed. The soluble protein level correlated with a flower position on the stem being lower in lower flowers as compared to the upper ones.
Key words: gibberellic acid, benzyladenine, preservative, vase life, free proline, soluble proteins, chlorophyll
Rola regulatorów wzrostu i pożywki w regulacji procesu starzenia ciętych kwiatów lilii orientalnej ‘Helvetia’
Streszczenie. Jakość kwiatów ma istotne znaczenie tak dla producentów, jak i konsumentów. Wyznaczana jest ona przez dwa główne kryteria – ogólny wygląd całego pędu oraz trwałość kwiatów. Trwałość kwiatów może być regulowana przez zastosowanie różnych substancji chemicznych lub pożywek. Celem badań było określenie wpływu regulatorów wzrostu (kwasu giberelinowego i benzyloadeniny w stężeniu 500 mg·dm-3) oraz pożywki (200 mg·dm-3 8HQC + 2%S) na pozbiorczą trwałość ciętych kwiatów lilii orientalnej ‘Helvetia’. Odmiana ta o białych kwiatach jest popularna w Polsce i uprawiana na kwiat cięty. Regulatory wzrostu podano w formie 20 h kondycjonowania, po czym kwiaty przełożono do wody destylowanej. Do pożywki kwiaty wstawiono na stałe. Kombinację kontrolną stanowiły kwiaty umieszczone bezpośrednio po zbiorze w wodzie destylowanej. W czasie starzenia kwiatów ciętych określono poziom białek rozpuszczalnych i wolnej proliny w płatkach pod wpływem ww. zabiegów pozbiorczych. Ze względu na problem, jakim jest często wcześniejsza utrata dekoracyjności przez liście, określono również ich trwałość oraz poziom chlorofilu w blaszkach liściowych. Zastosowanie pożywki istotnie wydłużyło pozbiorczą trwałość kwiatów, natomiast kondycjonowanie w kwasie giberelinowym opóźniło żółknięcie liści, co wiązało się z wyższym poziomem chlorofilu w tej kombinacji w stosunku do poziomu w liściach z kombinacji kontrolnej. Wykazano, iż w trakcie starzenia się kwiatów dochodzi do degradacji białek rozpuszczalnych i akumulacji wolnej proliny. Wstawienie kwiatów do pożywki oraz kondycjonowanie w GA3 skutecznie opóźniło degradację białek rozpuszczalnych. W ostatnim terminie pomiaru (12 dzień) poziom białek w dolnych kwiatach z tych kombinacji był ponad 3-krotnie wyższy niż w kontroli. Wstawienie kwiatów do pożywki opóźniło również akumulację proliny, natomiast zastosowanie GA3 nie było w tym przypadku tak skuteczne. Szybkość procesu starzenia uzależniona była od położenia kwiatu: najszybciej procesy degradacyjne zachodziły w kwiatach dolnych.
Słowa kluczowe: pożywki, pozbiorcza trwałość, kwas giberelinowy, benzyloadenina, wolna prolina, białka rozpuszczalne, chlorofil


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna