Fundacja Centrum Praw KobietPobieranie 24.38 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar24.38 Kb.
Lista wybranych inicjatyw i organizacji, w których można uzyskać pomoc w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć i/lub orientację seksualną:

 1. Fundacja Centrum Praw Kobiet – www.cpk.org.pl

Warszawa

Celem Fundacji jest działanie na rzecz m.in.:


-  przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
- poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
- edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego stratusu kobiet i mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
- profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej.

Centrum Praw Kobiet służy pomocą prawną (z dziedziny prawa cywilnego, karnego i prawa pracy), organizowane są spotkania otwarte z cyklu „Poznaj Swoje Prawa” na których zaproszeni goście, eksperci z różnych dziedzin prawa, przybliżają uczestniczkom interesujące je zagadnienia prawne. Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne – porady psychologiczne udzielane są na miejscu, w siedzibie Fundacji oraz drogą mailową.

Centrum Praw Kobiet prowadzi też schronisko dla kobiet doświadczających przemocy „Temida”.


 1. Fundacja ‘La Strada’ - www.strada.org.pl

Warszawa

Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami, zarejestrowana w Polsce w 1996 roku skupia swoje działania na następujących celach:

- kierowanie ofiar do sieci organizacji pomocowych,

- informowanie kobiet i dziewcząt o potencjalnych zagrożeniach związanych z handlem ludźmi,

- uczynienie zjawiska handlu kobietami dostrzegalnym (ma wywierać wpływ na władze, media i opinię publiczną, by uświadamiać ich o istnieniu tego problemu łamania praw człowieka). Organizacja wypełnia swą misję i realizuje swą politykę poprzez program trzech kampanii:

- prasowej i lobbingowej,

- prewencyjno-edukacyjnej,

- pomoc społeczna ofiarom handlu kobietami.

Obecnie fundacja jest częścią składową międzynarodowej sieci: La Strada Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, który działa w dziewięciu krajach, takich jak: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Holandia, Macedonia, Mołdawia, Polska, Republika Czeska i Ukraina. We wszystkich krajach prowadzone są analogiczne formy działania, składające się z trzech(wspomnianych wyżej) kampanii. Treść poszczególnych kampanii jest indywidualna i dostosowana do specyficznych warunków danego kraju. Wszystkie organizacje współpracują ze sobą dzieląc się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, wykorzystując swoje materiały i publikacje, a także metody i techniki pracy prewencyjnej. Współpracują również przy konkretnych przypadkach powrotu i reintegracji ofiar handlu kobietami.


 1. Fundacja na rzecz osób transpłciowych Transfuzja – www.transfuzja.org.pl

Wrocław

Jest to pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca społeczność osób transpłciowych, podejmująca się regularnych, pozainternetowych spotkań i działań mających propagować wiedzę na tematy związane z transpłciowością oraz obalać związane z nią mity.

Obecnie spotkania odbywają się najczęściej w ramach cyklicznych spotkań grupy LGBTI oraz w ramach Tęczowego Klubu Filmowego.
Wszystkie spotkania, pokazy filmów, warsztaty odbywają się w siedzibie we Wrocławiu, informacje o spotkaniach zamiejscowych oraz kalendarz spotkań filmowych można znaleźć na stronach internetowych fundacji.


 1. GRuHa – grupa nieformalna rodziców o orientacji homo- i biseksualnej

Warszawa

Grupa spotyka się regularnie raz w miesiącu w celu wspierania się, dzielenia doświadczeniami i wspólnej zabawy. Buduje bezpieczną przestrzeń dla rodziców i ich dzieci. Organizuje imprezy dla dzieci i wyjazdy wakacyjne.

W planach jest zbudowanie fachowego zaplecza psychologów, prawników i innych specjalistów pomocnych w sytuacjach kryzysowych.

Członkowie i członkinie grupy chcą też edukować społeczeństwo i włączyć się w prace nad zmianami prawnymi, które zwiększyłyby bezpieczeństwo ich rodzin.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem strony internetowej. Kontaktować się z grupą można pod adresem: freeartesian@gmail.com


 1. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – www.ptpa.org.pl

Warszawa

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zostało powołane w 2006 roku. Członkami stowarzyszenia są prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych, których zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Towarzystwo realizuje swoje cele w m.in. poprzez:

- inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych,

- przygotowywanie ekspertyz naukowych,

- upublicznianie dyskusji na temat zjawiska dyskryminacji,

- wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej łącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi, sądami międzynarodowymi oraz organami administracji publicznej.

 1. Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka -http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/

Warszawa

Program Spraw Precedensowych rozpoczął działalność w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w październiku 2004 r. W ramach Programu Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystępuje lub rozpoczyna strategicznie ważne postępowania sądowe i administracyjne. Poprzez swoje uczestnictwo w tych postępowaniach, Program dąży do uzyskania przełomowych wyroków, zmieniających praktykę lub przepisy prawne w konkretnych kwestiach prawnych budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

W czasie ponad 2,5 roku działalności udało się przeprowadzić w ramach Programu Spraw Precedensowych kilkanaście spraw, które można uznać za przełomowe m.in. wyrok Trybunału w Strasburgu z 20 marca 2007 r. w sprawie Alicja Tysiąc przeciwko Polsce - ETPC zakwestionował polski mechanizmy dochodzenia prawa do aborcji ze względów terapeutycznych; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie z powództwa B. i S. Wojnarowskich ustalający zasadę odpowiedzialności odszkodowawczej za tzw. złe urodzenie (wrongful birth); wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. uznający za niekonstytucyjne przepisy Prawa o Ruchu Drogowym uzależniające możliwość zorganizowania zgromadzenia od zezwolenia organów samorządowych oraz wyrok Trybunału w Strasburgu z 3 maja 2007 r., stwierdzający niezgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka zakazu Parady Równości w Warszawie w 2005 r.

 1. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii – www.kampania.org.pl

Warszawa

Oprócz głównej siedziby organizacji w Warszawie funkcjonują także oddziały terenowe, m.in. w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Toruniu, Trójmieście i na Śląsku.

Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Polski. Jest to stowarzyszenie otwarte dla wszystkich tych, którzy pragną wspomagać osoby homoseksualne w walce o równouprawnienie , o tolerancję, w walce ze stereotypami, uprzedzeniami i wrogością wobec gejów i lesbijek. W Kampanii pracują osoby, które swe wysiłki skupiają na szeroko pojętej walce z homofobią. Organizacja zajmuje się pomocą prawną, w ramach której otrzymać można bezpłatne stacjonarne poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. Zakres udzielanych porad prawnych obejmuje prawo pracy, prawo karne, cywilne i administracyjne. Dostępna jest też pomoc psychologiczna: stacjonarna, telefoniczna i udzielana drogą mailową. W ramach KPH działa też grupa młodzieżowa, w ramach której organizowane są m.in. międzynarodowe wymiany młodzieżowe.


 1. Stowarzyszenie Kobiet ‘Konsola’ - www.konsola.org.pl

Poznań

Organizację zarejestrowano w 1999 roku, ale jego założycielki działały jako grupa nieformalna od 1997 roku. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem konferencji, warsztatów, wydaje publikacje, organizuje akcje uliczne i informacyjne. Jego podstawowym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w tym kobiet homo- i biseksualnych.

W ramach działań prowadzona jest grupa rozwojowa dla lesbijek i biseksualistek.


 1. Stowarzyszenie Lambda Warszawa – www.lambdawarszawa.org

Warszawa

Stowarzyszenia Lambda działają również w Szczecinie, i Krakowie.

Misją stowarzyszenia jest budowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów oraz kształtowanie wobec nich akceptacji społecznej. W ramach stowarzyszenia działają:

Program prawny, którego celem jest zwiększenie świadomości prawnej lesbijek i gejów oraz propagowanie korzystania z profesjonalnego poradnictwa prawnego w sytuacjach tego wymagających. Jest on realizowany przez współpracujących ze Stowarzyszeniem prawników, specjalizujących się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie karnym oraz rodzinnym.

Program „Bezpieczniejsze związki” to nowatorski program profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Pierwotnie skierowany był do grupy osób przejawiających zachowania o wysokim ryzyku zakażenia HIV tj. do mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (w tym także do mężczyzn świadczących usługi seksualne). Dotychczasowe doświadczenia z przekonały twórców programu o konieczności rozwinięcia jego oferty. Po pierwsze, objęta działaniami została nowa grupa odbiorców - pilotażowy program adresowany jest do grupy homo- i biseksualnych kobiet. Po drugie tematykę poradnictwa rozszerzona została o elementy związane z ryzykiem świadomego i nieświadomego przyjmowania substancji psychoaktywnych – Kampanię na Rzecz Bezpieczniejszej Zabawy „ Nie daj się uśpić”.

Organizacja proponuje również wsparcie osobom planującym przeprowadzenie badań naukowych związanych tematycznie z działalnością stowarzyszenia m.in. na miejscu, w biurze Lambdy Warszawa istnieje możliwość skorzystania z literatury dotyczącej homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu. 1. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej - www.crisisintervention.free.ngo.pl

Kraków

Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych, angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości.


Stowarzyszenie zapewnia informację, rzecznictwo, pomoc psychologiczną ofiarom przestępstw i dyskryminacji, prowadzi szkolenia w tym zakresie i wspomaga lokalne społeczności w budowaniu systemów pomocy dla ofiar przestępstw i dyskryminacji. Prowadzi spotkania, dyskusje i grupy dyskusyjne z przedstawicielkami grup dyskryminowanych i wspiera ich starania zmierzające do wywarcia wpływu na procesy decyzyjne.


 1. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska – www.neww.org.pl

Gdańsk

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska prowadzi Międzynarodowy Sekretariat organizacji Network of East-West Women (NEWW). Jest to organizacja działająca w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego i USA, na rzecz budowy i rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet. Misją NEWW jest wspieranie obywatelskich ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na politykę.

NEWW posiadająca status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Stowarzyszenie wspiera m.in. akcje i wspólne projekty, które wspierają:- wprowadzanie zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy;

- wolność kobiet do wyrażania swojej seksualności, w tym orientacji seksualnej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna