Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaPobieranie 211.35 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar211.35 Kb.
  1   2   3   4   5Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930 WarszawaNumer Referencyjny Sprawy: 68/ZRW/PN-U/2015

Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

TJ. POWYŻEJ 207 000 €

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSZCZĘTEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z zm.)
Zakup usług polegających na zorganizowaniu sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Portugalii (Lizbona) w tym wizyty w Hiszpanii (Vigo) dla grupy do max. 25 osób, w tym przedstawicieli instytucji uczestniczących w realizacji zadań okresu programowania 2007 – 2013 oraz przygotowujących do wdrażania EFMR 2014 – 2020 oraz pracowników Zamawiającego.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV –

63.50.00.00-4


UWAGA!!!

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.fapa.org.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel. (22) 623-19-01

Fax. (22) 623-19-09

www.fapa.org.pl

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30

NIP: 526-00-08-515, REGON: 011562867
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV –

63.50.00.00-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Portugalii (Lizbona) w tym wizyty w Hiszpanii (Vigo) dla grupy do max. 25 osób, w tym przedstawicieli instytucji uczestniczących w realizacji zadań okresu programowania 2007 – 2013 oraz przygotowujących do wdrażania EFMR 2014 – 2020 oraz pracowników Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ramowy program wyjazdu studyjnego, zgodny z poniższymi wytycznymi:
Wytyczne do programu wyjazdu:


 1. Program wyjazdu studyjnego do Portugalii (w tym także wizyta do Hiszpanii) powinien zawierać prezentację doświadczeń administracji portugalskiej i hiszpańskiej z wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego, Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz wizyty prezentujące portugalskie i hiszpańskie przykłady dobrych praktyk projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, a także merytoryczne spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń w kontekście realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i przygotowań do wykorzystania środków w ramach nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020, w tym:

 1. wizytę w: European Maritime Safety Agency, Praça‎ Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206 Lisboa, Portugal;

 2. wizytę w: European Fisheries Control Agency, Praça de Compostela 2, 36201 Vigo, Pontevedra, Hiszpania;

 3. wizytę w: Grupos de Accion Costeira, Rúa Ventura Misa, 19. Concello de Baiona. C.P.: 36300 Pontevedra, Hiszpania;

 4. wykład oraz panel dyskusyjny z ekspertami portugalskimi i/lub hiszpańskimi na temat „Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w UE
  z uwzględnieniem modelu ścisłej współpracy pomiędzy nauką a praktyką.;

 5. wizytę w porcie rybackim/morskim w Portugalii lub/oraz Hiszpanii;

 6. zapoznanie uczestników z historycznymi i architektonicznymi walorami Lizbony – spacer po Lizbonie z przewodnikiem.
 1. Ponadto program musi zawierać co najmniej jedno inne, dodatkowe spotkanie lub wizytę, związane z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Zintegrowaną Polityką Morską, w tym również przeznaczonych na produkcję, sprzedaż i promocję produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, sprzyjające implementacji rozwiązań prezentowanych przez przedstawicieli Portugalii i Hiszpanii na polski grunt.

Mogą one obejmować np.: 1. Spotkanie(a) z przedstawicielami lokalnych grup rybackich (innymi niż wymienione
  w podpunkcie 1. c) i zapoznanie z projektami wykonanymi przy udziale środków z UE;

 2. spotkanie z przedstawicielami Portugalskiej i Hiszpańskiej administracji rządowej nadzorującej wdrażanie PO RYBY 2007-2013 oraz przygotowującej system wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020;

 3. wizyta w gospodarstwie, którego właściciel zajmuje się hodowlą / przetwórstwem / sprzedażą produktów rybnych;

 4. wizytę umożliwiającą zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z kulturowymi, architektonicznymi i przyrodniczymi walorami odwiedzanego regionu Portugalii,
  w którym zostanie zorganizowany wyjazd oraz degustacja lokalnych potraw.

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest do opracowania i doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowego programu wyjazdu opracowanego na podstawie załączonego do oferty ramowego programu wyjazdu, który musi zawierać: nazwy i adresy instytucji odwiedzanych w ramach wyjazdu studyjnego, datę wizyty, czas trwania wizyty (godz. od - do), z uwzględnieniem danych telefonicznych i adresów poczty elektronicznej, miejsce i czas trwania posiłków oraz nazwę i adres hoteli wraz z datami noclegów, z uwzględnieniem danych telefonicznych i adresów poczty elektronicznej.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:


 1. zapewnienia zakwaterowania na terenie Lizbony w dniach pobytu w hotelu o standardzie min. 3* ze śniadaniem, w 10 pokojach 2-osobowych z pojedynczymi łóżkami i 5 pokojach 1-osobowych dla max. 25 uczestników wyjazdu; natomiast w czasie pobytu w Hiszpanii (Vigo) zapewnienie zakwaterowania w hotelu o standardzie min. 3* ze śniadaniem lub innym równoważnym ośrodku/pensjonacie (możliwość noclegu w gospodarstwie agroturystycznym o podwyższonym standardzie) w 10 pokojach 2-osobowych
  z pojedynczymi łóżkami i 5 pokojach 1-osobowych dla max. 25 uczestników wyjazdu;
 1. zapewnienia transportu lotniczego (wraz z bagażem podręcznym i rejestrowanym) dla max. 25 uczestników w pierwszym dniu wyjazdu: z Polski (lotnisko w Warszawie lub w Modlinie, pod warunkiem zorganizowania bezpłatnego autokarowego transportu uczestników z Warszawy Centrum na lotnisko w Modlinie) do Portugalii (Lizbona) oraz w ostatni dzień wyjazdu studyjnego (szósty dzień) z Portugalii (Lizbona) do Polski (lotnisko w Warszawie lub w Modlinie, pod warunkiem zorganizowania bezpłatnego autokarowego transportu uczestników z lotniska w Modlinie do Warszawy Centrum);
 1. zapewnienie wyżywienia dla max. 25 uczestników w dniach objętych wyjazdem studyjnym (obiad, kolacja);
 1. zapewnienia transportu dla max. 25 (autokar/bus) na terenie Portugalii w trakcie wyjazdu studyjnego, w dniach objętych wyjazdem, zgodnie z programem wyjazdu, opracowanym przez Wykonawcę oraz transfer lotnisko-hotel, hotel-lotnisko. Autokar/bus powinien być wyposażony w sprawną klimatyzację i toaletę, sprzęt audio-video umożliwiający dokonanie prezentacji z przenośnego urządzenia (pendrive’a), fotele lotnicze;
 1. zapewnienia ubezpieczenia dla max. 25 uczestników wyjazdów KL+NW oraz ich bagażu podczas całego wyjazdu studyjnego (standardowe ubezpieczenie turystyczne – jednorazowy wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej);
 1. zapewnienia pilota (opiekun grupy) oraz tłumacza, posługujących się językiem portugalskim na poziomie zaawansowanym. Tłumacz powinien posługiwać się językiem portugalskim na poziomie zaawansowanym w zakresie specjalistycznego nazewnictwa oraz technologii związanych z tematyką wyjazdu studyjnego;
 1. zorganizowanie wizyty do Hiszpanii (Vigo) dla max. 25 osób a w tym zapewnienie: programu merytorycznego, transportu, wyżywienia, noclegu, pilota (opiekuna grupy) oraz tłumacza, posługującego się językiem hiszpańskim na poziomie zaawansowanym. Tłumacz powinien posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie zaawansowanym w zakresie specjalistycznego nazewnictwa oraz technologii związanych z tematyką wyjazdu studyjnego;
 1. organizacji spotkań i wizyt podczas całego wyjazdu studyjnego zgodnie ze ramowym programem opracowanym przez Wykonawcę będącym załącznikiem do umowy.Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje wyjazd studyjny 6 dniowy (5 noclegów), który Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w okresie od 4 do 18 grudnia 2015 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196, z późn. zm.).

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) usługi z których każda polegała na realizacji zagranicznego wyjazdu studyjnego dla co najmniej 20 uczestników.

Przez wyjazd studyjny Zamawiający rozumie taki wyjazd, który umożliwia wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych podczas zorganizowanych w trakcie wyjazdu spotkań i wizyt w określonych miejscach (w przypadku wyjazdu o tematyce rolniczej są to np. wizyty w gospodarstwach rolnych, obiektach związanych z rolnictwem i jego otoczeniem oraz spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych, a w przypadku wyjazdu o tematyce rybackiej są to np. wizyty w gospodarstwach rybackich, obiektach chowu i hodowli ryb oraz spotkania z przedstawicielami hodowców i przetwórców ryb, lokalnych grup rybackich, organizacji rybackich i rybackich środowisk naukowych). Jednym z elementów wyjazdu mogą być także wykłady lub szkolenia, natomiast wyjazdu szkoleniowego, polegającego jedynie na uczestnictwie w wykładach lub szkoleniach, nie można uznać za wyjazd studyjny.Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego).

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

 1. Warunki określone w punktach 1.1-1.4 mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

 2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1-1.4 oceniane będzie na podstawie oświadczeń
  i dokumentów opisanych w rozdziale VI, w szczególności przy uwzględnieniu rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia.

 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), warunki określone w pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 3 powinien spełniać każdy
  z Wykonawców oddzielnie.

 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów
  , tzn. takich, które będą brać udział
  w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą wykonawcy do dyspozycji swój potencjał (techniczny, finansowy, osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
  z nich przy wykonywaniu zamówienia
  .


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to zostanie podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196, z późn. zm.).

 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami należytego wykonania lub wykonywania usługi są:

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdyby z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie był w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. b) tiret 1 SIWZ.

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że w razie konieczności, w szczególności gdy powyższy wykaz lub dowody wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że dana usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, może się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługa była, lub jest wykonywana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Niniejszy wykaz należy złożyć wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego świadczone były usługi,


o których mowa w niniejszym wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.


 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:


    1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku
     nr 3 do SIWZ;

    2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przyczyny, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

b) w przypadku, gdy z treści oświadczenia o którym mowa w punkcie a) wynika, że Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.


o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do tego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca.

Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
  od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
  (Dz. U. 2013, poz. 231, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony/e nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w ust. 3. pkt a)


i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone


za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

5. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie


o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
6. UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia


w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa


w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:   1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający
    i Wykonawcy mogą przekazywać:

- pisemnie na adres:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

(korespondencję dostarczaną osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy złożyć również pod wyżej wskazany adres - kancelaria pok. 253),

- faksem na numer (22) 623-19-09

z zastrzeżeniem ust. 2.


   1. Forma pisemna, jako jedyna dopuszczalna, zastrzeżona jest dla:

- złożenia oferty wraz z załącznikami,

- złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych zarówno jako załącznik do oferty, jak i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów,

- zmiany lub wycofania oferty.


   1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda
    ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

   2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Adrian Bura - w sprawie procedury przetargowej, tel. (22) 623-19-23
   w godzinach: od 9:00 do 16:30


  • Karolina Cyganw sprawie przedmiotu zamówienia, tel. (22) 623-19-46 w godzinach: od 9:00 do 16:30

   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na zadane pytania, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.fapa.org.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

   2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie.

   3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

   4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy nr 78 1030 1016 0000 0000 0351 2051 prowadzony przez Citibank Handlowy S.A. w Warszawie,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdziale IX SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać w tytule płatności: Wadium w postępowaniu 68/ZRW/PN-U/2015.

6. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.

7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.

8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do treści art. 46 ust. 5 ustawy skutkuje nie wniesieniem wadium.

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem należytej staranności powinien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej (potwierdzenie przelewu).
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:


 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem innej oferty wspólnej.

 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Jeśli złożona oferta nie będzie uwzględniała dokonanych w SIWZ zmian, będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

 7. Oferta, tj. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie załączniki
  w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny).

 8. Zamawiający zaleca skreślenie w formularzu ofertowym pól niewypełnianych.

 9. Wszystkie dokumenty załączone do oferty i na nią się składające, złożone w formie kserokopii muszą być:

– opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

– opieczętowane pieczątką imienną i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e, lub podpisane czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e i opieczętowane pieczęcią/ami firmową/ymi.Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć osobę/y posiadającą/e umocowania prawne do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

9. Postanowienia ust. 8 niniejszego rozdz. nie dotyczą dokumentów załączonych do oferty, składanych jako oryginały, wystawionych i podpisanych przez uprawnione organy np. KRS, itp.

10. Zamawiający wymaga, aby:

a) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

d) oświadczenie oraz lista, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ,

e) oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,


były złożone w oryginale.

11. Dokumenty wymienione w ust. 10 lit. a - e niniejszego rozdz. powinny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e.

12. Zamawiający wymaga, aby dokument wielostronicowy złożony w formie kserokopii był potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

13. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

14. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie traktowane będzie jak jego brak.

15.W przypadku podpisywania oferty lub dokumentów załączonych do oferty i na nią się składających przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestrowym niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osobę udzielającą pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

16. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski potwierdzonymi przez Wykonawcę (odnosi się także do dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 niniejszej SIWZ).

17. Zamawiający zaleca, do celów porządkowych, aby wszystkie strony oferty (z wyjątkiem nie zapisanych) wraz z integralnymi załącznikami były ponumerowane kolejno, począwszy od cyfry 1 umieszczonej na pierwszej stronie oferty oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Zamawiający zaleca, aby oferta posiadała stronę tytułową zawierającą następujące informacje:

1) temat postępowania na jaki oferta jest składana,

2) nazwę Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum, powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne firmy tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem lidera konsorcjum,

3) adres siedziby Wykonawcy,

4) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

5) numer telefonu,

6) numer faksu,

7) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby do kontaktu.

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne


z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.

19. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona


w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu


o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

21. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Wykonawcę powinny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

22. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna – oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki lub przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawcę.

23. Na ofertę składają się:

a) wypełniony formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ),

b) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ,

c) dokument, o którym mowa w rozdziale V ust. 6 niniejszej SIWZ, jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (o ile Wykonawca dołączył takie dokumenty do oferty),
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

24. UWAGA: Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na:group 4


Napis na kopercie powinien dostatecznie odróżniać ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert lub jej nie otwarcie podczas sesji otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w Kancelarii Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pokój nr 253, II piętro).

   1. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

   2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 25 (parter).

UWAGA!!! Najpóźniej przed złożeniem oferty Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są do zapoznania się z wszelkimi wyjaśnieniami oraz modyfikacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. W przypadku nieuwzględnienia modyfikacji SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:


 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

 2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 ze zm.). Wszelkie ceny zawarte w ofercie (jednostkowe i łączne) muszą być wyrażone z dokładnością maksymalnie do drugiego miejsca po przecinku.

 3. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
  od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 4. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena
  ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 5. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.


XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:


 1. Przy wyborze Wykonawcy każdej z części zamówienia Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 1. Kryterium „ cena” – waga 80 %

Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cb min

C oferty = ----------------- x 80

Cb oferty

Gdzie:


C oferty – liczba punktów za kryterium „cena” w ocenianej ofercie,

Cb min – najniższa cena brutto jak została zaoferowana w postępowaniu,

Cb oferty – cena brutto jak została zaoferowana w ocenianej ofercie.


 1. Kryterium „program wyjazdu” – waga 20 %

Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 20 punktów.
W ramach tego kryterium oceniana będzie wyłącznie liczba zaproponowanych
w załączonym do oferty „Ramowym programie wjazdu”, spotkań i wizyt oraz ich zgodność z „Wytycznymi do programu wyjazdu”.
Zamawiający ustala, iż Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszystkie spotkania
i wizyty wymienione w punkcie nr 1 „Wytycznych do programu wyjazdu”, zwane dalej „spotkaniami obowiązkowymi”.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w „Ramowym programie wyjazdu” któregokolwiek
z obowiązkowych spotkań, określonych w punkcie nr 1 „Wytycznych do programu wyjazdu”, to jego oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań zamówienia.
Punkty dodatkowe w ramach tego kryterium Wykonawca otrzyma, jeżeli w „Ramowym programie wyjazdu” wskaże, że zorganizuje kilka spotkań i wizyt dodatkowych (przykładowe spotkania zostały określone w punkcie nr 2 „Wytycznych do programu wyjazdu”), zwanych „dodatkowymi spotkaniami i wizytami”.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania „Ramowego programu wyjazdu” zgodnie
z „Wytycznymi do programu wyjazdu”, z podziałem na poszczególne dni wyjazdu,
z podaniem nazw miejscowości oraz określeniem rodzaju spotkania (wizyty), a także
z zaznaczeniem, które z nich są spotkaniami obowiązkowymi, a które spotkaniami dodatkowymi.
Jeżeli wykonawca nie zamieści w „Ramowym programie wyjazdu” któregokolwiek

z wyżej wymienionych elementów, to jego oferta zostanie odrzucona.


Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem:

a) przedstawienie ramowego programu wyjazdu, który obejmuje 8 spotkań (6 spotkań z punktu 1 wytycznych do wyjazdu + 2 spotkania/wizyty dodatkowe) – 10 punktów,b) przedstawienie ramowego programu wyjazdu, który obejmuje 8 lub więcej spotkań (6 spotkań z punktu 1 wytycznych do wyjazdu + 3 lub więcej spotkań/wizyt dodatkowych) – 20 punktów.


 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
  niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:


   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 1 lit a), również na stronie internetowej www.fapa.org.pl oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub faxem o miejscu i terminie podpisania umowy.

  3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
   niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w trybie art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu w trybie art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

  4. Każdy z Wykonawców wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do podpisywanej umowy następujące dokumenty:

• Pełnomocnictwo do podpisania umowy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku podpisywania umowy przez osoby nieupoważnione do tej czynności dokumentem rejestracyjnym).

• Umowę regulującą współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie


o udzielenie zamówienia.

Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku złożenia ich wraz z ofertą.  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna