Fundacja „Rodzić Po Ludzku”Pobieranie 81.01 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar81.01 Kb.

Fundacja „Rodzić Po Ludzku”


ul. Nowolipie 13/15; 00-150 Warszawa, tel/fax. 0 22 887 78 78

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2007 ROKU
I. DANE O ORGANIZACJI:

nazwa: Fundacja Rodzić po Ludzku

siedziba: Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 13/15

data utworzenia: 26 marca 1996

data rejestracji w KRS: 11.02.2003

nr KRS: 0000150773

regon: 011948526

NIP: 526-17-21-250

Zarząd:

Prezes Zarządu:

Annabella OtffinowskaCzłonkowie Zarządu:

Beata Kołodziejczyk

Agnieszka Wądołowska
Cel statutowy Fundacji:

Poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI W ROKU 2007:

 1. Kontynuacja programu „Prawa kobiet - zapobieganie marginalizacji potrzeb i naruszaniu praw kobiet w ciąży i matek małych dzieci w opiece okołoporodowej i na rynku pracy”.

 2. Kontynuacja programu „Zajęcia dla Rodziców”.

 3. Realizacja programu ”Dni Otwarte”.

 4. Kontynuacja programu szkoleniowego dla personelu medycznego.

 5. Organizacja międzynarodowej konferencji dla personelu medycznego „Trauma narodzin – jak dalece przebieg porodu wpływa na zdrowie matki i dziecka”.

 6. Realizacja programu „Trzeci Sektor”.

Ad. 1.

W ramach programu zrealizowano projekt pn.: „Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw kobiet w Polsce” (finansowany ze środków Unii Europejskiej - Środki Przejściowe Phare 2004, Fundacji OŚKa w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych "Fundusz dla Kobiet" oraz Fundacji im. Stefana Batorego).


Zrealizowane działania:
1. Opracowanie i publikacja raportu-diagnozy pt. „Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po Ludzku” 2006 dot. opieki okołoporodowej i przestrzegania praw pacjenta na podstawie informacji zebranych w 2005 r. i 2006 r.

Raport został opracowany na podstawie informacji zebranych w trakcie przygotowania i realizacji akcji „Rodzić po ludzku” 2006. Składa się z 2 zasadniczych części – opisu założeń, przebiegu oraz kryteriów oceny w czwartej edycji akcji społecznej „Rodzić po Ludzku” oraz diagnozy opieki okołoporodowej w Polsce bazującej na informacjach zebranych podczas realizacji tej kampanii społecznej. Diagnoza obejmuje problematykę przestrzegania praw pacjenta oraz jakości opieki okołoporodowej. W podsumowaniu sformułowane zostały postulaty zmierzające do poprawy opieki okołoporodowej. Raport opublikowano w nakładzie 3 000 egz. oraz jest dostępny w wersji elektronicznej na www.rodzicpoludzku.pl.2. Spotkanie dyskusyjne/prezentacja raportu „Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po Ludzku” 2006.

Spotkanie odbyło się 19 czerwca 2007 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. W spotkaniu wzięło udział 41 osób – m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele różnych instytucji zaangażowanych w opiekę okołoporodową.

Spotkanie poprowadziła Anna Otffinowska, prezes Fundacji Rodzić po Ludzku. Gościnnie wystąpił Piotr Pacewicz, zastępca red. naczelnego Gazety Wyborczej, który przedstawił ideę akcji „Rodzić po ludzku” i zaangażowania mediów w wspieranie kampanii obywatelskich. Urszula Kubicka-Kraszyńska oraz Anna Otffinowska w swojej prezentacji przedstawiły wyniki akcji „Rodzić po Ludzku” 2006 oraz główne tezy raportu – diagnozy opieki okołoporodowej w Polsce. Po prezentacji nastąpiła dyskusja o problemach opieki okołoporodowej i sposobach ich rozwiązania.

3. Monitoring procesu tworzenia i wdrażania standardów opieki okołoporodowej w Polsce.

Zespół projektu prowadził monitoring prac nad opracowaniem koszyka świadczeń gwarantowanych, monitoring prac nad nowelizacją ustawy o zawodzie położnej, oraz ciągły monitoring sytuacji w opiece okołoporodowej (analiza listów, telefonów i maili oraz informacji bezpośrednich od kobiet). W ramach tego działania skierowano zapytania do instytucji administracji publicznej w związku ze zgłaszanymi przez położne i kobiety w okresie okołoporodowym problemami – m.in. do: • Narodowego Centrum Krwi w sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki nad rodzącą w przypadku przyjmowania przez położną porodu w domu,

 • Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie projektu koszyka świadczeń gwarantowanych,

 • Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie naruszeń praw kobiet ubezpieczonych.

Mimo wcześniejszych deklaracji ze strony Ministerstwa Zdrowia, w okresie luty – listopad 2007 r. Ministerstwo nie rozpoczęło prac nad opracowaniem standardów opieki okołoporodowej. W związku z tym Fundacja podjęła działania mające na celu pozyskanie poparcia Rzecznika Praw Obywatelskich. Już w marcu br. odbyła się wizyta przedstawicielek Fundacji u RPO dra Janusza Kochanowskiego, w trakcie której zaprezentowano dane dot. problemów związanych z jakością opieki okołoporodowej oraz przestrzeganiem praw pacjenta. Spotkanie to zaowocowało wystąpieniem Rzecznika do Ministerstwa Zdrowia, czego z kolei konsekwencją było przyspieszenie w Ministerstwie Zdrowia wydania decyzji o powołaniu zespołu, mającego opracować standardy opieki okołoporodowej. Do zespołu tego Minister Zdrowia powołał także przedstawicielki Fundacji Rodzić po Ludzku, a w uzasadnieniu zarządzenia z 31 października 2007 r. powołał się na raport „Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po ludzku 2006”.
4. Powstanie internetowego forum dla położnych „Samodzielna i niezależna położna”.

Działy tematyczne forum: zagadnienia formalno-prawne dot. przyjmowania porodów domowych, prowadzenia indywidualnych praktyk położnych, prowadzenia szkoły rodzenia, samodzielnej pracy w szpitalu etc.5. Opracowanie i publikacja ekspertyzy prawnej „Status zawodowy położnej”.

Ekspertyza została zamówiona u ekspertki w dziedzinie prawa medycznego, dr Doroty Karkowskiej. Ekspertyza analizuje uwarunkowania prawne zawodu położnej w Polsce, w szczególności kwestie związane z samodzielnością i odpowiedzialnością zawodową. Autorka omawia różne formy prawne, w ramach których można wykonywać zawód położnej, a także wskazuje na słabsze punkty obowiązującego dziś prawa, i obszary wymagające doprecyzowania.

Ekspertyza została opublikowana w 2000 egz. oraz jest dostępna w wersji elektronicznej na www.rodzicpoludzku.pl.

6. Spotkanie dyskusyjne położnych/seminarium: „Praktyka samodzielnej położnej”.

13 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie na którym gościem była Monika Brühl - położna, współzałożycielka „Sieci wspierania Domów Narodzin w Europie”, a także założycielka i współpracowniczka Domu Narodzin i Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bonn, autorka wielu publikacji poświęconych pracy położnych. Celem spotkania było zaprezentowanie doświadczeń niemieckich położnych w drodze do zyskania samodzielności i niezależności zawodowej. W spotkaniu wzięło udział 21 osób (głównie położne). Poruszono m.in. następujące zagadnienia:

- doświadczenia niemieckich położnych w zdobywaniu samodzielności i niezależności zawodowej;

- organizacja pracy Domów Narodzin jako placówek alternatywnych do szpitali położniczych;

- organizacja opieki okołoporodowej w Niemczech.
7. Poradnictwo prawne dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci.

Poradnictwo prowadzono od 1 marca. Porady prawne były udzielane w trakcie cotygodniowych dyżurów telefonicznych, drogą mailową oraz poprzez konsultacje osobiste. Podjęto indywidualne interwencje u dyrektorów szpitali w sprawach zgłaszanych przez klientki (np. w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o dziecku martwo urodzonym w przypadku straty dziecka). Ponadto na podstawie zgłaszanych problemów opracowano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i zamieszczono je na stronie internetowej www.rodzicpoludzku.pl. W sumie udzielono 1166 porad prawnych (454 porady telefoniczne, 684 drogą mailową oraz 28 konsultacji osobistych).8. Publikacja ulotek edukacyjnych dla kobiet.

Ulotka „Mamy Prawa Mamy – gdy jesteś pacjentką” w nakładzie 50 750 egz. oraz „Mamy Prawa Mamy – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne” w nakładzie 40 000 egz.

Ulotki zostały opracowane w przystępny i zwięzły sposób. Informują o najważniejszych zagadnieniach prawnych dotyczących kobiety w ciąży i rodziców małych dzieci. Ulotka „Mamy Prawa Mamy – gdy jesteś pacjentką” zawiera podstawowe informacje o prawach pacjenta (prawo do opieki i leczenia, do poszanowania intymności i godności, do informacji, do świadomej i swobodnej zgody na interwencje medyczną, do poufności, do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską, do kontaktu z osobami bliskimi, wglądu w dokumentację medyczną) oraz sposobach postępowania w sytuacji naruszenia któregoś z praw. Treść tej ulotki została zrecenzowana przez dr Dorotę Karkowską, prawniczkę specjalizującą się w prawie medycznym.

Ulotka „Mamy Prawa Mamy – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne” zawiera podstawowe informacje o uprawnieniach związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem wynikających z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych (m.in. ochrona kobiety w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę, urlopy macierzyński i wychowawczy, ochrona macierzyństwa po urodzeniu dziecka). W ulotce tej zamieszczono również informacje na temat praw rodziców po poronieniu/śmierci dziecka, mało znane opinii publicznej, a niezwykle istotne ze względu na dużą liczbę osób, która potrzebuje tego typu wiedzy.

Dystrybucja ulotek: poprzez szkoły rodzenia, w siedzibie Fundacji, na warsztatach, szkoleniach etc. Ulotki dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie www.rodzicpoludzku.pl .

Ad. 2.


.„Zajęcia dla Rodziców” to program edukacyjny dla kobiet w ciąży, par przygotowujących się do porodu i rodziców małych dzieci. W ramach programu w 2007 r. zrealizowano:

 • 46 godzin indywidualnego przygotowania do porodu,

 • 14 grup szkoły rodzenia,

 • 19 spotkań dla kobiet- ćwiczenia w ciąży,

 • 2 grupy warsztatów wychowawczych,

 • 7 kursów nauki masażu niemowlęcego,

 • 4 kursy warsztatu nt. pierwszej pomocy u małego dziecka.

W 2007 roku z oferty skorzystało 514 osób.
Ad. 3.

Program „Dni Otwarte” realizowany od 2005 roku to cykl bezpłatnych wykładów dla kobiet w ciąży i mam małych dzieci z Warszawy i okolic. Program cieszył się dużym powodzeniem wśród beneficjentów przygotowujących się do porodu, odpowiadał na potrzeby edukacyjne rodzin oczekujących narodzin dziecka, wspierał ich kompetencje rodzicielskie, zachęcał rodziców do wspólnego przygotowania się do porodu, dostarczył wiedzę o pielęgnacji i opiece nad małym dzieckiem oraz o zdrowym stylu życia i profilaktyce powikłań okołoporodowych oraz wieku niemowlęcego.

Wykłady dotyczyły:


 • ciąży, pielęgnacji i opieki nad dzieckiem oraz karmienia piersią;

 • fizjologii i mechanizmów porodu;

 • okołoporodowych zaburzeń psychicznych u kobiet w ciąży i matek małych dzieci;

 • etapów rozwoju małego dziecka;

 • psychologii małego dziecka;

 • prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz praw pacjenta.

Bezpłatne wykłady odbywały się raz w miesiącu (10 dni po ok. 8 godz. wykładów). Wykłady były prowadzone przez uznanych ekspertów w swoich dziedzinach: położne, instruktorki szkoły rodzenia, psycholożki, psychoterapeuci, pediatrzy i rehabilitant. Część z nich wykonała swoją pracę nieodpłatnie.

W ramach programu w miesiącach: listopad-grudzień zrealizowano projekt pod nazwą: „Program edukacyjny dla par oczekujących dziecka i rodziców małych dzieci w zakresie opieki okołoporodowej i opieki nad małym dzieckiem” dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu przeprowadzono dwa Dni Otwarte, udzielono 214 porad telefonicznych i mailowych, opracowane i wydrukowane zostały dwie ulotki, każda o nakładzie po 35.000 egz:

- „Połóg - co Cię może zaskoczyć?”.

- „Pierwsze spotkanie z dzieckiem- najważniejsza godzina”.

Opracowano również merytorycznie broszurę o pierwszym kontakcie mamy z dzieckiem po porodzie. W ramach programu zorganizowano również imprezę plenerową o charakterze edukacyjnym - festyn majowy „Dzień Mamy”.

Z bezpłatnej edukacji okołoporodowej w 2007 roku skorzystały łącznie 1454 osoby.

Duża liczba osób korzystających z oferty „Dni Otwartych” wskazuje, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na dostęp do bezpłatnej edukacji, pomimo bezpłatnych szkół rodzenia finansowanych przez Urząd Miasta Warszawy. Dla części rodziców szczególnie cenna jest możliwość weryfikacji wiedzy uzyskanej w internecie lub czasopismach oraz możliwość ciągłego i regularnego uczestnictwa od początków ciąży, przez kolejne miesiące macierzyństwa w „Dniach Otwartych”, co daje wiedzę i umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi osobami w tej samej sytuacji.
Ad. 4.

W ramach programu szkoleniowego przeprowadzone zostały 4 rodzaje szkoleń.1. Szkolenia dla położnych środowiskowych i rodzinnych, a także innych profesjonalistów zajmujących się opieką nad kobietami w okresie okołoporodowym

Główne cele szkolenia: • dostarczenie wiedzy na temat postawy asertywnej;

 • zdobycie umiejętności asertywnego komunikowania się w relacjach zawodowych;

 • poznanie swoich mocnych i słabych stron dla uzyskania możliwości pełniejszego rozwoju zawodowego;

 • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia antykolkowego i relaksującego masażu noworodka.

Szkolenia realizowane były w 2 blokach tematycznych. Każdy blok zawierał 14 godzin pracy merytorycznej realizowanych w ciągu 2 dni. Przeszkolonych zostało 31 położnych środowiskowych i rodzinnych w 2 grupach szkoleniowych.

2. Szkolenia dla położnych – instruktorek szkół rodzenia

Celem szkoleń było podniesienie umiejętności pracy z grupą (aktywne metody prowadzenia zajęć, indywidualna praca z klientem, techniki użyteczne w pracy z uczestnikami szkół rodzenia). Przekazanie wiedzy o korzyściach porodu aktywnego i pozycji wertykalnych.

Szkolenia realizowane były w trakcie 2 spotkań weekendowych – łączna liczba godzin szkolenia - 36. Przeszkolonych zostało 75 położnych w 4 grupach szkoleniowych.
3. Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu technik masażu i akupresury

Celem szkoleń było przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w opiece nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu – np.: zmniejszanie bólu porodowego, regulowanie skurczy, zmiana położenia płodu, krwawienia, pobudzanie laktacji, zastój pokarmu, i in.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznania technik akupresury i masażu pod okiem doświadczonej nauczycielki – masażystki, absolwentki Międzynarodowej Szkoły Shiatsu w Szwajcarii. Przeszkolone zostały 22 osoby w 2 blokach szkoleniowych po 16 godzin.
4. Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu prowadzenia porodu domowego

Szkolenie przeznaczone było dla osób, które w ramach indywidualnej praktyki położniczej przyjmują porody w domu a także dla tych, które planują rozpoczęcie takiej działalności.

Celem szkoleń było:


 • zapoznanie i omówienia z uczestnikami zagadnień prawnych związanych z praktyką indywidualną

 • zapoznanie i omówienie organizacji warsztatu pracy położnej „domowej”

 • omówienie zasad kwalifikacji rodzin do porodu

 • omówienie prowadzenia porodu domowego o opieki po nim.

Szkolenia prowadzone były przez położną od 19 lat przyjmującą porody domowe.

Przeszkolonych zostało 12 położnych w 1 grupie szkoleniowej.Ad. 5.


Zorganizowano 2-dniową konferencję pt.: „Trauma narodzin – jak dalece przebieg porodu wpływa na zdrowie matki i dziecka”.

Konferencja miała miejsce w Warszawie, w dniach 12-13 listopada.

W konferencji uczestniczyło 350 osób – głównie położnych i lekarzy, ale również psychologów i socjologów oraz studentów położnictwa.

Wykładowcy i tematy wystąpień: • Jak rodzą współczesne Polki? – raport z akcji „Rodzić po ludzku” 2006. A. Otffinowska, U. Kubicka – Kraszyńska.

 • Poród, mózg dziecka, stres: co jest naturalne i czy mamy zawierzyć naturze?; doc. Krzysztof Turlejski.

 • Niektóre czynniki ryzyka i skutki nieprawidłowości rozwoju prenatalnego i okołoporodowego; mgr Bożena Kierył.

 • Zespół stresu pourazowego u kobiet po porodzie – objawy i leczenie; lek. med. Joanna Krzyżanowska.

 • Zespół lekarz – położna czy indywidualizacja działań obecnie i w przyszłości?; prof. Ewa Dmoch – Gajzlerska.

 • Rola położnej w porodzie fizjologicznym; Monika Bruhl – położna

 • Niekonwencjonalne sposoby opieki nad wcześniakami; dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

 • Poród w wodzie; Maria Romanowska – położna


Ad. 6.

W ramach programu „Trzeci Sektor” finansowanego przez Fundację im. St. Batorego przeprowadzono audyt organizacyjny i szkolenia dla części pracowników Fundacji. Audyt pozwolił na spojrzenie w usystematyzowany sposób, zarówno przez zarząd jak i zespół, na poszczególne obszary funkcjonowania organizacji.

Podjęto próbę zmiany niektórych obszarów funkcjonowania, które w audycie zaznaczone zostały jako słaba strona lub potencjalne zagrożenia w rozwoju organizacji. Dotyczyło to finansów (brak inwestycji finansowych) i tworzenie długofalowych strategii działania.

Pracownicy Fundacji wzięli udział w dwóch szkoleniach tematycznych: 1. Fundrising i poszukiwanie funduszy w organizacji pozarządowej

 2. Optymalizacja pracy w szkole rodzenia


Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych


 • Umowa z Fundacją Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa na dofinansowanie projektu „Działanie na rzecz ochrony praw kobiet w okresie okołoporodowym jako pacjentek oddziałów położniczych” – dotacja w wysokości 14 000 PLN

 • Umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na projekt edukacyjny dla par oczekujących dziecka i rodziców małych dzieci w zakresie opieki okołoporodowej i opieki nad małym dzieckiem – grant w wys. 48 111,24 PLN

 • Umowa finansowa dotycząca dotacji z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 na projekt „Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej i przestrzegania praw pacjentów w Polsce” - grant w wys. 50 000 EUR

 • Umowa sponsoringowa z firmą NEPENTES na dofinansowanie projektu „Dni Otwarte” w wys. 30 000 PLN

 • Umowa sponsoringowa z firmą NIVEA Polska na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla personelu medycznego w wys. 35 000 PLN

 • Umowa sponsoringowa z firmą Krotex Poland na dofinansowanie programu edukacyjnego dla personelu medycznego w wys. 30 000 PLN

 • Umowa sponsoringowa z firmą WOMIR – SPA Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla personelu medycznego w wys. 30 000 PLN

 • Umowa sponsoringowa z firmą HEEL Polska Sp. z o.o. na dofinansowanie konferencji dla personelu medycznego w wys. 20 000 PLN

III. Działalność gospodarcza

data rozpoczęcia: marzec 2001

rodzaj działalności: działalność wydawnicza
IV. Odpisy uchwał zarządu Fundacji - w załączeniu

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów


 • uzyskane przychody z wyodrębnieniem źródeł oraz ich udział procentowy:

  Spadek

  nie otrzymano

  0,00 %

  Zapis

  nie otrzymano

  0,00 %

  Darowizny

  140 305,05

  16,16 %

  Środki z budżetu państwa

  48 111,24

  5,54 %

  Środki z budżetów samorządowych

  0,00

  0,00 %

  Fundusze prywatne i zagraniczne

  586 463,75

  67,55 %

  Opłaty za usługi statutowe odpłatne

  93 290,00

  10,75 %

  Przychód z działalności gospod.

  0,00

  0,00 %

  RAZEM

  868 170,04

  100,00 %

 • odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych:

szkolenia, wykłady i warsztaty dla personelu medycznego placówek położniczych oraz osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną, w tym prowadzących szkoły rodzenia, a także edukacja i poradnictwo związane z problemami okresu okołoporodowego.

opłaty 93 290,00 PLN

koszty 239 591,01 PLN


 • działalność gospodarcza:

wynik finansowy – w wysokości: 0,00 PLN

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł – 0,00%VI. Poniesione koszty na:

 1. realizację celów statutowych - 701 975,41 PLN

 2. administrację - 80 972,79 PLN

 3. działalność gospodarczą - 0,00 PLN

 4. pozostałe koszty - 12 460,94 PLNVII. Dodatkowe dane

 1. liczba zatrudnionych osób z podziałem według stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

liczba osób zatrudnionych: 7

w tym: członkowie Zarządu: 2

pracownicy merytoryczni: 4

pracownicy organizacyjni: 1

w działalności gospodarczej: 0


 1. wynagrodzenia:

łącznie: - 197 600,00 PLN

w tym w działaln. gospod. - 0,00 PLN

nagrody - nie wystąpiły

premie - nie wystąpiły

inne świadczenia - nie wystąpiły


 1. wysokość rocznego wynagrodzenia:

członków zarządu (łącznie) - 24 000,00 PLN, w tym:

wynagrodzenia - 24 000,00 PLN

nagrody - nie wystąpiły

premie - nie wystąpiły

inne świadczenia - nie wystąpiły

innych organów fundacji - nie wystąpiłyosób kierujących działalnością gosp.- nie wystąpiły

 1. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 77 480,00 PLN

 2. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne – nie udzielono

 3. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie lokowano

 4. wartość nabytych obligacji – nie nabyto

wielkość objętych udziałów – 129,666368 jednostek uczestnictwa w funduszu OPERA NGO SFIO – o wartości 187 539,06 PLN na 31.12. 2007.

wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – nie nabyto

 1. nabyte nieruchomości – nie nabyto

 2. nabyte pozostałe środki trwałe – nie nabyto

 3. wartość aktywów fundacji – 572 973,22 PLN

wartość zobowiązań fundacji – 60 625,19 PLN
VIII. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – 48 111,24 PLN (realizacja projektu edukacyjnego dla par oczekujących dziecka i rodziców małych dzieci w zakresie opieki okołoporodowej i opieki nad małym dzieckiem).
IX. Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

 • podatek dochodowy od osób prawnych – nie występuje; zysk z działalności gospodarczej w całości przekazany na cele statutowe – zwolniony zgodnie z art.17 ustawy o pdop

 • podatek VAT – na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 2 200,00 PLN

 • podatek dochodowy od osób fizycznych – na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 3 799,00 PLN

 • ZUS – na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 7 735,14 PLN

 • podatek od nieruchomości – na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 0,00 PLN

składane deklaracje podatkowe:

 • roczna deklaracja dot. podatku od osób fizycznych - PIT-4R

 • roczna deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (straty) - CIT-8

 • miesięczne deklaracje VAT-7

 • deklaracja na podatek od nieruchomości

 • miesięczne deklaracje ZUS


X. Przeprowadzone kontrole

 • nie przeprowadzono.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna