Fundatora: w dniu 10 listopada 1997 r oraz 14 listopada 1997 r postanowienie sądu o wpisie z dnia 19 listopada 1997 rPobieranie 89.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar89.64 Kb.

Tekst pierwotny statutu z dnia 26 maja 1997 roku z uwzględnieniem zmian przyjętych przez:

 1. Fundatora:

- w dniu 10 listopada 1997 r. oraz 14 listopada 1997 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 19 listopada 1997 r.;

 1. Radę Fundacji:

- w dniu 19 lipca 2004 r. oraz 12 października 2004 r. - postanowienie sądu o wpisie z dnia 18 listopada 20004 r.,

- w dniu 18 października 2006 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 7 listopada 2006 r.;

- w dniu 17 lipca 2007 r. - postanowienie sądu o wpisie z dnia 10 sierpnia 2007 r.;

- w dniu 12 września 2007 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 23 listopada 2007 r.

- w dniu 20 marca 2008 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 4 kwietnia 2008 r.

- w dniu 07 maja 2008 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 4 czerwca 2008 r.

- w dniu 22 grudnia 2008 r. – postanowienie sądu o wpisie z dnia 14 stycznia 2009r.STATUT

Fundacji Integracja

(dalej zwana „Fundacją”)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne


§ 1

Fundacja została ustanowiona z woli Piotra Pawłowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” dnia 25 maja 1997 r. w Kancelarii Notarialnej Wiktora Bołdoka w Warszawie pod numerem repertorium A Nr 3899/97 i wpisana do rejestru dnia 19 listopada 1997 roku w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy.


§ 2


Fundacja nosi nazwę Fundacja Integracja i działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 3


Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4


 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

 2. Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniających ją znaków graficznych i symbolów.

§ 5


Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym w Ustawie o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.


Rozdział II

Działalność Fundacji


§ 6


 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

 2. Fundacja została ustanowiona dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym Statucie i nie działa w celu osiągnięcia zysków..

 3. W razie potrzeby cele Fundacji modą zostać zmienione poprzez odpowiednią zmianę Statutu.

 4. Fundacja prowadzi działalność statutową, jako działalność nieodpłatną.

 5. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.

 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach opisanych w § 19.

§ 7


Cele działania Fundacji:

 • integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

 • promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • rozwój budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,

 • pomoc materialna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

 • zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

 • edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,

 • edukacja, szkolenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

 • promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 8


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,

 • tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

 • inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń,

 • finansowanie badań naukowych,

 • finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji,

 • tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych,

 • finansowanie produkcji filmów i audycji edukacyjnych,

 • organizowanie koncertów, wystaw, przeglądów filmowych,

 • organizowanie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim,

 • tworzenie centrów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie obozów rehabilitacyjnych,

 • udzielanie pomocy materialnej szpitalom i placówkom służby zdrowia,

 • udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

 • pośrednictwo pracy na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • organizowanie kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych

 • organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych;

 • promowanie i wspieranie promocji sportu osób niepełnosprawnych..

§ 9


Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może, również:

 1. wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi.

 2. zatrudniać pracowników.


Rozdział III

Organy Fundacji


§ 10


Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów,

 2. Zarząd Fundacji,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 11


 1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.

 2. W skład Rady Fundatorów wchodzi:

  1. Fundator,

  2. Ewa Pawłowska,

  3. przedstawiciel Shaw Trust International Partnership Limited z siedzibą w zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 5859747 z siedzibą w Shaw House, Epsom Square, White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire BA14 0XJ;

  4. przy czym członkowie Rady, o których mowa w pkt b) i c), są także określani w dalszych postanowieniach Statutu, jako Fundatorzy.

 3. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy Fundacji działający osobiście lub przez pełnomocników, przy czym o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocnictwa Fundator zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie powiadomić Fundację oraz pozostałych Fundatorów.

 4. Decyzje Fundatorów zapadają w drodze uchwał.

 5. Uchwały Fundatorów mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Fundatorów lub pisemnie, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 12


 1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady Fundatorów. Zwołanie posiedzenia Rady Fundatorów na wniosek członka Rady Fundatorów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 3. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, zawierającymi: datę i godzinę posiedzenia, porządek obrad posiedzenia, oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek członka Rady Fundatorów zaznaczenie tego faktu. Posiedzenie Rady Fundatorów uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Rady Fundatorów, na którym wszyscy Fundatorzy byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i terminu.

 4. Na pisemny wniosek członka Rady Fundatorów zawiadomienie może być przesyłane równocześnie na podany przez niego adres poczty elektronicznej Tak przesłane zawiadomienie uznaje się za spełniające wymagania ustępu 3 niniejszego paragrafu. Do zawiadomień o posiedzeniu „w trzecim terminie”, o którym mowa w ustępie 7, niniejszego ustępu nie stosuje się.

 5. Porządek posiedzenia Rady Fundatorów ustala Zarząd. Każdy członek Rady Fundatorów może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego posiedzenia.

 6. W pierwszym oraz drugim terminie Rada Fundatorów może podejmować uchwały na posiedzeniu, gdy są na nim reprezentowani wszyscy Fundatorzy (quorum wynosi 100% uprawnionych).

 7. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od dnia, na który zwołane było posiedzenie Rady Fundatorów, zwołuje posiedzenie „w drugim terminie”. W przypadku braku quorum w drugim terminie Zarząd w ciągu dwóch tygodni od dnia, na który zwołane było posiedzenie „w drugim terminie”, zwołuje posiedzenie „w trzecim terminie”. W trzecim terminie ustępu 6 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

 8. We wszystkich sprawach prawa głosu przedstawiają się następująco:

 • Ewa Pawłowska - jeden głos,

 • Piotr Pawłowski - jeden głos,

 • Shaw Trust International Partnerships Limited - dwa głosy.

 1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają jednomyślnie chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.

 2. Posiedzenia, zgodnie z postanowieniem par. 13, mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że każdy z członków Rady Fundatorów ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia, oraz nikt nie wyrazi sprzeciwu. W takich przypadkach głosowania odbywają się pisemnie a głosy przesyłane są przez członków Rady Fundacji na adres Fundacji niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia.

§ 13


 1. Uchwały Rady Fundatorów podjętej na posiedzeniu wymaga:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 14,

 • zatwierdzanie strategicznych planów Fundacji,

 • zatwierdzanie rocznych planów działalności oraz budżetów Fundacji,

 • dokonanie zmiany Statutu Fundacji,

 • podjecie decyzji o likwidacji Fundacji,

 • podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych w Fundacji,

 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

 1. Uchwały Rady Fundatorów wymaga:

 • rozporządzenie składnikiem majątku trwałego Fundacji zgodnie z zapisem par. 21,

 • przyjęcie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej,

 • ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz dokonywania im zwrotu kosztów uczestniczenia w pracach Fundacji,

 • powołanie pełnomocnika dla reprezentacji Fundacji w aktach prawnych z członkiem Zarządu, lub w sporze z nim,

 • nabywanie i zbywanie papierów wartościowych,

 • nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa w spółkach,

 • przystępowanie do organizacji lub spółek albo zawierania umów, które powodują odpowiedzialność całym majątkiem Fundacji,

 • wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczenia za zobowiązania osób trzecich,

 • wyrażanie opinii w sprawach należących do kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały skierowane do uchwały Rady Fundatorów wobec braku jednomyślności Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

 • tworzenie i znoszenie funduszy celowych,

 • wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, zawarcie umowy najmu, oraz nabycie innych składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundatorów w miarę potrzeb,

 • wyrażenie zgody na udzielenie darowizny bądź dotacji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundatorów w miarę potrzeb,

w sprawach wyszczególnionych w niniejszym ustępie uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem w drodze głosowania pisemnego.

 1. Rada Fundatorów może w drodze uchwały przyjąć regulamin funkcjonowania.

§ 14


 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż czterech członków.

 3. Shaw Trust International Partnerships Limited ma prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu.

 4. Powołanie i / lub odwołanie członka Zarządu przez Shaw Trust International Partnerships Limited wymaga pisemnego oświadczenia przekazanego Fundacji. O złożonym oświadczeniu Fundacja niezwłocznie zawiadamia pozostałych Fundatorów

 5. Pozostali Fundatorzy w osobach:

 • Ewa Pawłowska,

 • Piotr Pawłowski,

działając łącznie mają prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu.

 1. Powołanie członka Zarządu przez Pozostałych Fundatorów wymaga pisemnego oświadczenia przekazanego Fundacji podpisanego przez:

 • wszystkich Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym, lub

 • przynajmniej jednego z Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym, z podaniem przyczyny, dla której złożenie podpisu przez drugiego z Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym nie było możliwe.

O złożonym oświadczeniu Fundacja niezwłocznie zawiadamia Shaw Trust International Partnerships Limited.

 1. W sytuacji, gdy Fundatorzy nie skorzystają z przysługujących im uprawnień w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) dni od daty powiadomienia ich przez Fundację o wystąpieniu zdarzenia skutkującego koniecznością powołania członka Zarządu, przysługujące im uprawnienie powołania przechodzi na Radę Fundatorów.

 2. Zarząd spośród swoich członków wybiera Prezesa na okres nieprzekraczający trzech lat. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Prezesa tej samej osoby ani też odwołania Prezesa z pełnionej funkcji w trakcie kadencji. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

 3. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad ustalonych uchwałą Rady Fundatorów. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundatorów.

 4. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Kadencja członka Zarządu jest nieograniczona w czasie.

 6. Członek Zarządu zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:

 • zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia Fundacji oraz Fundatora lub Fundatorów, od których mandat otrzymał,

 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 • orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,

 • odwołania przez Fundatora lub Fundatorów, od których mandat otrzymał,

 • odwołania jednomyślną decyzją przez pozostałych członków Zarządu podjętą gdyż nie uczestniczył on w dwóch kolejnych, zwołanych jednak w odstępie nie mniejszym niż dwa tygodnie, posiedzeniach Zarządu, lub we wszystkich posiedzeniach Zarządu organizowanych w okresie 4 tygodni,

 • śmierci.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu to rok, w którym członek Zarządu zaprzestał pełnić swoją funkcję.

§ 15


 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych organów, w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,

 • przechowywanie listy darczyńców Fundacji,

 • przedkładanie Komisji Rewizyjnej rocznego raportu o działalności Fundacji,

 • przedkładanie rocznego raportu z działalności Fundacji właściwemu ministrowi,

 • wykonywanie uchwał Rady Fundatorów oraz Komisji Rewizyjnej,

 • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.

 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu razem z drugim członkiem Zarządu lub, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z prokurentem.

 2. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.

§ 16


 1. Decyzje Zarządu zapadają w drodze uchwał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Głosów wstrzymujących nie liczy się. Prezes Zarządu nie ma prawa głosu rozstrzygającego.

 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

 4. Każdy członek Zarządu ma prawo zwołać posiedzenie Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obowiązek zwołania wymaganych posiedzeń Zarządu ciąży na Prezesie Zarządu.

 6. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia, oraz nikt nie wyrazi sprzeciwu. W takich przypadkach głosowania odbywają się pisemnie a głosy przesyłane są przez członków Zarządu na adres Fundacji niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia.

 7. Dla ważności odbycia posiedzenia wymagana jest obecność dwóch członków Zarządu, z których co najmniej jeden jest członkiem powołanym przez Piotra Pawłowskiego i Ewę Pawłowską, a co najmniej jeden jest członkiem powołanym przez Shaw Trust International Partnerships Limited.

 8. Na wniosek Zarządu, uchwałą Rady Fundatorów może zostać przyjęty Regulamin Zarządu określający szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków

§ 17


 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Fundacji.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż czterech członków.

 3. Shaw Trust International Partnerships Limited ma prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 4. Powołanie i / lub odwołanie członka Komisji Rewizyjnej przez Shaw Trust International Partnerships Limited wymaga pisemnego oświadczenia przekazanego Fundacji. O złożonym oświadczeniu Fundacja niezwłocznie zawiadamia pozostałych Fundatorów

 5. Pozostali Fundatorzy w osobach:

 • Ewa Pawłowska,

 • Piotr Pawłowski,

działając łącznie mają prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 1. Powołanie członka Komisji Rewizyjnej przez pozostałych Fundatorów wymaga pisemnego oświadczenia przekazanego Fundacji podpisanego przez:

 • wszystkich Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym, lub

 • przynajmniej jednego z Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym, z podaniem przyczyny, dla której złożenie podpisu przez drugiego z Fundatorów wymienionych w ustępie poprzedzającym nie było możliwe.

O złożonym oświadczeniu Fundacja niezwłocznie zawiadamia Shaw Trust International Partnerships Limited.

 1. W sytuacji, gdy Fundatorzy nie skorzystają z przysługujących im uprawnień w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) dni od daty powiadomienia ich przez Fundację o wystąpieniu zdarzenia skutkującego koniecznością powołania członka Komisji Rewizyjnej, przysługujące im uprawnienie powołania przechodzi na Radę Fundatorów.

 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 • członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z służbowej,

 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego na okres nie dłuższy niż trzy lata. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Przewodniczącego tej samej osoby. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 3. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona w czasie.

 4. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:

 • zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia Fundacji oraz Fundatora lub Fundatorów, od których mandat otrzymał,

 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,

 • odwołania przez Fundatora lub Fundatorów, od których mandat otrzymał,

 • odwołania jednomyślną decyzją przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej podjętą gdyż nie uczestniczył on w dwóch kolejnych, zwołanych jednak w odstępie nie mniejszym niż dwa tygodnie, posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, lub we wszystkich posiedzeniach Komisji Rewizyjnej organizowanych w okresie 4 tygodni,

 • śmierci.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek członka Komisji lub Fundatora. Zwołanie posiedzenia na wniosek powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, zawierającymi: datę i godzinę posiedzenia, przedmiot obrad posiedzenia, oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek zaznaczenie tego faktu. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli:.

  • termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na którym wszyscy członkowie byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i terminu lub

  • wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

 4. Na pisemny wniosek członka Komisji Rewizyjnej zawiadomienie może być przesyłane równocześnie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Tak przesłane zawiadomienie uznaje się za spełniające wymagania ustępu 15 niniejszego paragrafu.

 5. Dla ważności odbycia posiedzenia wymagana jest obecność dwóch członków Komisji Rewizyjnej, z których co najmniej jeden jest członkiem powołanym przez Piotra Pawłowskiego i Ewę Pawłowską, a co najmniej jeden jest członkiem powołanym przez Shaw Trust International Partnerships Limited.

 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej. Głosowanie może odbywać się w drodze pisemnej.

 7. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia, oraz nikt nie wyrazi sprzeciwu.

§ 18


 1. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.


Rozdział IV

Majątek Fundacji


§ 19


 1. Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe środki płatnicze i papiery wartościowe. W szczególności środki pieniężne wniesione przez fundatorów w tym kwota 360.000,- (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych przeznaczona na działalność gospodarczą.

 2. Fundacja czerpie środki z:

 • dotacji,

 • darowizn, spadków i zapisów,

 • loterii i zbiórek,

 • przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego, odsetek bankowych, oraz zysków z innych instrumentów finansowych,

 • prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych---

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.32.A Technika

85.32.B Zasadnicze szkolenie zawodowe

85.32.B Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90 C Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D Działalność paramedyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

§ 20


 1. Wszystkie działania Fundacji powinny być zgodne z celami statutowymi Fundacji.

 2. Uzyskane środki mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej, w szczególności wskazując cel statutowy lub formę jego realizacji, na który mają zostać wykorzystane.

§ 21


Fundatorzy podejmują decyzje w sprawie rozporządzenia składnikiem majątku trwałego Fundacji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundatorów.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 22


Zmian niniejszego Statutu Fundacji może dokonać Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć jego wszystkich postanowień, nie wyłączając zmian celów Fundacji.

§ 23


1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.

2. Majątek pozostający po likwidacji Fundacji powinien zostać przeznaczony na realizację celów statutowych w sposób określony przez Radę Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.


§ 24


Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna