Fundusze strukturalnePobieranie 469.92 Kb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar469.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
FUNDUSZE STRUKTURALNE

A ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (ERDF)

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)

Priorytet 1:

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu


Działanie 1.1:

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstwDziałanie 1.4:

Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarkąZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Priorytet 1:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.4:

Rozwój turystyki i kulturyDziałanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Priorytet 3

Rozwój lokalny

Działanie 3.1:

Obszary wiejskieDziałanie 3.2:

Obszary podlegające restrukturyzacjiDziałanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

Działanie 3.5:

Lokalna infrastruktura społecznaINTERREG III

Komponent A

współpraca przygraniczna

Komponent B

współpraca transnarodowa

Komponent C

współpraca międzyregionalna
ESPON - Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania PrzestrzennegoINTERACT 2002 – 200EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (ESF)


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działanie 1.1:

Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracyDziałanie 1.2:

Perspektywy dla młodzieżyDziałanie 1.3:

Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobociaDziałanie 1.4:

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychDziałanie 1.5:

Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzykaDziałanie 1.6:

Integracja i reintegracja zawodowa kobiet


EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY (ESF)
Priorytet 2:

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 2.1:

Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życieDziałanie 2.2:

Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracyDziałanie 2.3:

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Priorytet 2:

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.1:

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionieDziałanie 2.2:

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialneDziałanie 2.3:

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwaDziałanie 2.4:

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymiDziałanie 2.5:

Promocja przedsiębiorczościDziałanie 2.6:

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy


EQUAL


A.

Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla tych, którzy mają problemy z integracją i ponowną integracją na tym rynku, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

D

Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

F.

Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.

G.

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja mężczyzn i kobiet, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz usług towarzyszących.

I.

Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EAGGF)

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL)

Priorytet 1:

Wspieranie zmian

dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym


Działanie 1.3:

SzkoleniaDziałanie 1.4:

Wsparcie doradztwa rolniczegoPriorytet 2:

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie 2.4:

Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodówDziałanie 2.7:

Pilotażowy Program Leader+


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna