Gasodor s-freePobieranie 17.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.05 Kb.
Ocena Bezpieczeństwa

GASODOR S-FREE

Produkt firmy:Symrise GmbH & Co, KG
Muhlenfeldstrasse 1
D-37603 Holzminden

Oszacowanie przygotowane przez:WTConsulting GmbH
Weierweg 7
CH-4410 Liestal

Cel

Gasodor S-Free jest zapachową mieszanką, która jest dodawana do naturalnego gazu w maksymalnym stężeniu 7 PPM (cząstek na milion), w celu nadania mu zapachu. Głównymi składnikami są akrylan etylu (CAS nr. 140-88-5) oraz akrylan metylu (CAS nr. 96-33-3), które są zawarte w produkcie w koncentracji, odpowiednio powyżej 50% oraz 25-49%. Obie substancje są zamieszczone w Annex'ie 1 Dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EEC i są zaznaczone kodem R43 (mogą powodować uczulenie przy kontakcie ze skórą) ze względu na ich znane właściwości uczulające.

Zgodnie z założeniami Niemieckiej Ligi Alegrii i Astmy ("Deutscher Allergie und Asthmabund e.V.") zapachowa mieszanka zawarta w gazie, która potencjalnie znajdzie się w powietrzu wewnątrz budynku przed spaleniem gazu, może powodować reakcje alergiczne w systemie oddechowym. Dla kontrastu, produkty spalania (takie jak CO, CO2,H2O) są nieszkodliwe.

Reakcje alergiczne, substancje alergogenne

Alergie przy kontakcie objawiają się głównie w formie kontaktowego zapalenia skóry, które opiera się na reakcji immunologicznej opóźnionego typu (IV). Głównym powodem są substancje o niskiej wadze molekularnej, które stają się antygenami wiążąc się z białkami lub peptydami. Informacje na temat potencjalnych reakcji alergicznych danej substancji mogą zostać uzyskane poprzez badania narażonych (na owe substancje - przyp. tłum) osób oraz testy na zwierzętach.

Substancje powodujące reakcje alergiczne układu oddechowego to substancje głównie makromolekularne, a w szczególności peptydy lub białka. Reakcja alergiczna jest powodowana przez reakcję immunologiczną typu natychmiastowego (I). Istnieje także kilka znanych substancji
o niskiej wadze molekularnej, które powodują określone reakcje alergiczne układu oddechowego. Zasadą jest także, iż te kilka substancji o niskiej wadze molekularnej, które powodują uczulenia układu oddechowego to także silne alergeny kontaktowe.

W oficjalnych bazach danych (Lista MAK, "Chemikalien und Kontaktallergie" od DIMDI, ESIS, IUCLID, HSDB) można znaleźć informacje o kontaktowym efekcie uczulającym dla wymienionych powyżej dwóch akrylatów. Jednakże, nie odnaleziono w tych bazach wskazań na potencjał uczulający w stosunku do układu oddechowego.

Dane zbiorczo zgromadzone w tym dziale wskazują na relatywnie słaby potencjał uczulający wskazanych akrylatów, który był obserwowany jedynie przy kontakcie ze skórą i w stężeniach odpowiednich dla miejsca pracy.

Potencjał uczulający przy kontakcie

Akrylan etylu

indywidualne przypadki, kiedy pojawiały się pozytywne odczyny alergiczne na test płatkowy przy stężeniu 1.0% akrylanu etylu w wazelinie [1-5]. Przy stężeniu 0.1% w wazelinie nie zaobserwowano pozytywnych odczynów alergicznych u 37 osób, będacych malarzami oraz stolarzami cierpiącymi na zawodową fotodermatozę [6]. W przypadku zintensyfikowanego testu na ochotnikach, kiedy zwiększono stężenie do 4% u 10 z 24 ochotników pojawiły się pozytywne odczyny alergiczne [cytat w 7]. W fińskim "Instytucie Chorób Zawodowych" w na przestrzeni 10 lat u 16 ze 192 osób, u których przeprowadzono nakłówane testy skórne, można było zawuażyć pozytywny odczyn alergiczny. Stężenie wahało się w granicach 0.1% do 0.5% [cytat w 8].

W testach na zwierzętach przeprowadzonych na świnkach morskich pozytywne odczyny były osiągalne jedynie w sytuacjach dalego odbiegających od tych, jakie mogą zaistnieć w rzeczywistości (powtarzane podskórne dawkowanie z adjuwantem Freund'a dla zwiększenia odczynu) [9]. Bez adjuwanta nie zaobserowano żadnego potencjału uczulającego. Nie było reakcji krżyżowych z akrylanem metylu.

Akrylan metylu

Istnieje jedynie jeden raport podający, iż u dwóch osób z gruby 22 ochotników wykryto pozytywny odczyn testu płatkowego. Testy przeprowadzono przy stężeniu 2% akrylanu metylu w oliwie


z oliwek. Dla stężenia 20% u 1/3 ochotników zauważono podrażnienie skóry. Przy powtórzeniu testu u 9% z tych ochotników wykazało pozytywny odczyn[10].

W testach na zwierzętach przeprowadzonych na świnkach morskich w różnych zestawieniach uzyskano pozytywny odczyn, kiedy użyty został adjuwant [11]. Rozbieżne rezulaty zostały zauważone w przypadku nakłówanych testów skórnych (bez adjuwanta). Akrylan metylu wykazał średnie właściwości uczulające w teście na lokalnym węźle chłonnym u myszy [12].Ocena

Zarówno akrylan etylu jak i akrylan metylu w testach na ludziach oraz zwierzętach wykazały umiarkowane właściwości uczulające przy kontakcie. Jednakże, badanie obecnej literatury nie wskazuje na właściwości uczulające układ oddechowy.

Istnieje możliwość, iż odbiorca końcowy gazu będzie przez krótki czas narażony na kontakt z dwoma akrylanami wdychając niespalony gaz przed zapaleniem się płomienia, zwłaszcza w starszych modelach kuchenek gazowych. Zakładając, iż przed zapaleniem się płomienia w palniku kuchenki uleci do powietrza 0.5 litra naturalnego niespalonego gazu i jeżeli rozpuści się on na przestrzeni 1 m3 nad kuchenką to koncentracja naturalnego gazu w powietrzu będzie na poziomie 0.05%, co może być wdychane przez odbiorcę końcowego.
Naturalny gaz zawiera maksymalnie 7PPM środka zapachowego. Odpowienio, przez krótkie okresy czasu stężenie środka zapachowego w powietrzu ponad kuchenką może osiągnać maksymalnie 0.0035 PPM.

Obowiązującą normą stężenia w powietrzu w miejscu pracy dla zarówno akrylanu etylu jak i akrylanu metylu jest 5 PPM, zgodnie z wytycznymi zawartymi w TRGS 900 ("Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych") [13]. Poziom 5 PPM odnośi się do koncentracji powyższych akrylatów w powietrzu, przy którym nie występują żadne negatywne skutki dla zdrowia, nawet przy długotrwałej ekspozycji. W oszacowaniu bezpieczeństwa narażenia zawodowego zakładany jest ośmio godzinny czas pracy przez pięć dni w tygodniu przez okres całego życia.

Maksymalne stężenie środka zapachowego w naturalnym gazie wynosi 7 ppm i przez to odpowiada mniej więcej limicie w miejscu pracy zgodnie z TRGS 900. Opierając się na wysokim współczynniku rozrzedzenia czynnika nad kuchenką gazową, który może być wdychany jedynie przez krótkie okresy czasu, margines bezpieczeństwa jaki istnieje dla użytkownika końcowego jest ponad 1400 razy większy w porównaniu do limitów istniejących w miejscu pracy. W świetle obecnych doświadczeń na ludziach oraz biorąc pod uwagę dane okoliczności, nie należy spodziwać się powodowania uczuleń przez akrylan etylu lub akrylan metylu, zwłaszcza w układzie oddechowym.

Dornach, 22 Stycznia 2009 Prof. Dr. Med. Robert Hess

Tłumaczenie z niemieckiego na angielski: Dr. Andreas Tschech

Bibliografia:

[1] Conde-Salazar, L., Guimaraens, D., Romero, L.V.: Occupational allergic contact from anaerobic sealants. In: Contact Dermatilis 18, 129-132 (1988)


[2] Hambly, E.M., Wilkinson, D.S.: Contact dermatilis to butyl acrylate in spectacle frames. In: Contact Dermatilis 4, 115 (1978)
[3] Kanerva, L., Estlander, T., Jolanki, R.: Occupational allergic contact dermatilis caused by exposure to acrylates during work with dental protheses. In: Contact Dermatilis 28, 268-275 (1993)
[4] Kanerva, L., Estlander, T., Jolanki, R.: Sensitization to patch test acrylates. In: Contact Dermatilis 18, 10-15 (1988)
[5] Malten, K.E., van Ketel, W.G., Nater, J.P., Liem E.R.: Reactions in selected patients to 22 fragrance materials. In: Contact Dermatilis 11, 1-10 (1984)
[6] Moura, C., Dias, M., Vale, T.: Contact dermatilis in painters, polishers and varnishers. In: Contact Dermatilis 31, 51 (1994)
[7] Opdyke, D.L.J.: Monographs on fragrance raw materials. Food Cosmet. Toxicol. 13, 91 (1975)
[8] www: "Alles zur Allergologie" http://www.alles-zur-allergologie.de/index.php
[9] Van Der Walle, H.B., Klecak G., Geleick, H.: Sensitization potential of 14 mono(meth)-acrylates in the Guinea pig. In: Contact Dermatilis 8, 223-235 (1982)
[10] Caveiler, C., Jelen, G., Herve-Bazin, B.: Irritation et allergie aux acrylates et methacrylates. In: Contact Dermatilis 9, 55-60 (1983)
[11] Parker, D., Turk, J.L.: Predictive value of assessment of lymph node weight and T-lymphocyte proliferation in contact sensitivity in acrylates. J. Invest. Dermatol. 85, 403-406 (1985)
[13] TRGS 900 Technische Regeln fur Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte, Ausgabe 2006, zulezt geandert im Juni 2008


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna