Generalizacja izo -terma, -bara, hieta, -hipsaPobieranie 300.11 Kb.
Strona1/6
Data06.05.2016
Rozmiar300.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Dział

Poziom


 • podstawowy • rozszerzony
KARTOGRAFIA

 • AZYMUT

 • DIAGRAM KOŁOWY, PROSTOKĄTNY

 • GENERALIZACJA

 • IZO –TERMA, -BARA,

-HIETA, -HIPSA

 • (POZIOMICA)

 • MAPA TOPOGRAFICZNA,

HIPSOMETRYCZNA

 • ODWZOROWANIE

KARTOGRAFICZNE

 • PROFIL HIPSOMETRYCZNY /BATYMETRYCZNY

 • SIATKA

GEOGRAFICZNA

 • SIATKA GEOGRAFICZNA,

KARTOGRAFICZNA

 • SKALA LICZBOWA, MIANOWANA, LINIOWA (PODZIAŁKA)

 • WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA)

 • WYKRES LINIOWY, SŁUPKOWY

 • BEZPOŚREDNIE i POŚREDNIE METODY ZBIERANIA DANYCH

 • INTERPOLACJA (IZOLINII METODA)

 • IZARYTMICZNA METODA

 • IZOHALINA

 • KARTODIAGRAM

 • KARTOGRAM

 • KROPKOWA METODA

 • KRZYWA HIPSOGRAFICZNA /BATYMETRYCZNA

 • ODWZOROWANIE WALCOWE, STOŻKOWE, AZYMUTALNE (PŁASZCZYZNOWE), PSEUDOSIATKI
 • ODWZOROWANIE NORMALNE, POPRZECZNE, UKOŚNE

 • ODWZOROWANIE WIERNO- -POWIERZCHNIOWE, -ODLEGŁOŚCIOWE, -KĄTNE

 • ORTODROMA, LOKSODROMA

 • SYGNATUROWA METODA

 • ZASIĘGÓW METODAWYMAGANIA – SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

 • Wymienić elementy składowe mapy. Wykazać związek generalizacji treści mapy z jej skalą.

 • Narysować wykres liniowy, słupkowy, diagram na podstawie danych statystycznych, odczytywać informacje z wykresów i diagramów oraz różnorodnych map.

 • Wykreślić na podstawie mapy poziomicowej profil hipsometryczny ( batymetryczny).

 • Korzystając z mapy szczegółowej:

 • Odszukiwać obiekty na podstawie podanej informacji i legendy mapy;

 • Odczytywać informacje na niej zawarte (opisać cechy terenu, opisać położenie, określać współrzędne geograficzne z dokładnością do minut, odczytać wysokość bezwzględną, obliczyć wysokość względną);

 • Obliczyć odległość i powierzchnię korzystając ze skali mapy;

 • Wykazać zależności zachodzące w środowisku geograficznym na obszarze przedstawionym na mapie, wykazać wpływ środowiska przyrodniczego na formy działalności człowieka;

 • Określać zalety i wady - dla społeczeństwa, środowiska przyrodniczego, wynikające z lokalizacji obiektów zagospodarowania terenu;

 • Zaplanować i uzasadnić lokalizację form działalności człowieka (np. drogi, pola namiotowego, stacji benzynowej i in.);
JAK POZIOM PODSTAWOWY

oraz:


 • Wymienić przykłady bezpośrednich i pośrednich metod zbierania informacji geograficznej, ocenić wiarygodność i przydatność zebranych danych.

 • Określić cechy siatki geograficznej oraz siatek: płaszczyznowej, stożkowej, walcowej w położeniu normalnym oraz. Porównać siatki kartograficzne korzystając z rysunków siatek na mapach.

 • Skonstruować kartodiagram, kartogram. Wykreślić izolinie, krzywą hipsograficzną /batymetryczną na podstawie danych.

Dział

Poziom


 • podstawowy • rozszerzony


ASTRONOMIA

 • ASTRONOMICZNE, KALENDARZOWE PORY ROKU

 • CORIOLISA SIŁA

 • CZAS MIEJSCOWY (SŁONECZNY)

 • CZAS UNIWERSALNY (UT LUB GMT), CZAS STREFOWY

 • CZAS LETNI i ZIMOWY

 • DOBA SŁONECZNA

 • DZIEŃ, NOC POLARNA, BIAŁE NOCE

 • GÓROWANIE SŁOŃCA

 • GWIAZDA POLARNA

 • KALENDARZ GREGORIAŃSKI, JULIAŃSKI

 • KOŁO PODBIEGUNOWE PN. i PD.

 • LINIA ZMIANY DATY

 • OBIEGOWY RUCH ZIEMI

 • OBROTOWY RUCH ZIEMI

 • ORBITA
 • OŚ ZIEMSKA

 • POŁUDNIK NIEBIESKI - MIEJSCOWY

 • PROMIEŃ ZENITALNY

 • ROK PRZESTĘPNY

 • ROK ZWROTNIKOWY

 • RÓWNIK, POŁUDNIK

 • RÓWNONOC JESIENNA, WIOSENNA, PRZESILENIE LETNIE, ZIMOWE

 • SIŁA CORIOLISA

 • SPŁASZCZENIE BIEGUNOWE

 • STREFA CZASOWA

 • WIDNOKRĄG

 • ZENIT

 • ZWROTNIK RAKA i KOZIOROŻCA

 • APHELIUM, PERYHELIUM

 • DOBA GWIAZDOWA

 • EKLIPTYKA (PŁASZCZYZNA EKLIPTYKI)

 • FAZY KSIĘŻYCA (NÓW, PEŁNIA, KWADRA)

 • GALAKTYKA (DROGA MLECZNA) – KSZTAŁTY GALAKTYK

 • GEOCENTRYCZNA, HELIOCENTRYCZNA TEORIA

 • GWIAZDA

 • HORYZONT ASTRONOMICZNY

 • JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA

 • KOMETA

 • METEOR, METEORYT

 • MIESIĄC KSIĘZYCOWY i SYNODYCZNY

 • MGŁAWICA
 • OŚ ŚWIATA, BIEGUNY NIEBIESKIE, RÓWNIK NIEBIESKI

 • PAS KUIPERA

 • PLANETY WEWNETRZNE i ZEWNĘTRZNE

 • PLANETOIDA

 • PRECESJA OSI ZIEMSKIEJ

 • ROK GWIAZDOWY

 • ROK ŚWIETLNY

 • UKŁAD SŁONECZNY (BUDOWA, POWSTANIE)

 • WIELKI WYBUCH

 • WSZECHŚWIAT (BUDOWA, POWSTANIE)

 • ZAĆMIENIE SŁOŃCA i KSIĘŻYCAWYMAGANIA – SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ ASTRONOMICZNE PODSTAWY GEOGRAFII

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

1. Kształt Ziemi i tego następstwa:

 • Opisać kształt Ziemi (geoida, spłaszczenie biegunowe);

 • Uzasadnić wpływ kulistości Ziemi na kąt padania promieni słonecznych i zróżnicowanie termiczne – związek z szerokością geograficzną.

2. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa:

 • Opisać cechy ruchu obrotowego ( oś i kierunek obrotu, związek szerokości geograficznej z wysokością Gwiazdy Polarnej, prędkość kątowa i liniowa, czas obrotu );

 • Wymienić i uzasadnić skutki ruchu obrotowego (spłaszczenie biegunowe, następstwo dni i nocy, zmiany wysokości Słońca nad widnokręgiem, działanie siły Coriolisa na wiatry, zmiany rytmu życia przyrody, zmiana dobowa temperatury powietrza);

 • Obliczyć czas słoneczny na podstawie różnicy długości geograficznej oraz długość geograficzną z różnicy czasu słonecznego;

 • Wyjaśnić zasadę wyznaczania czasu strefowego i urzędowego, uzasadnić konieczność ich wprowadzenia;

 • Obliczyć czas strefowy w wybranym miejscu, korzystając z mapy stref czasowych;

 • Wyjaśnić różnicę pomiędzy czasem letnim i zimowym stosowanym w Polsce i sposób ich wprowadzania.

3. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa:

 • Opisać cechy ruchu obiegowego - ruchu po orbicie (czas obiegu, nachylenie osi ziemskiej, kierunek obiegu);

 • Wymienić i uzasadnić skutki ruchu obiegowego (przemieszczanie się zenitalnego promienia słonecznego, zmiany wysokości wędrówki i górowania Słońca nad widnokręgiem w ciągu roku, zmiany długości trwania dni i nocy, następstwo pór roku);

 • Obliczyć szerokość geograficzną z wysokości

górowania Słońca (i odwrotnie) w dniach przesileń oraz równonocy, z wykorzystaniem wzoru  = 90 -  +/-2327’;

 • Wykazać związek ruchu obiegowego z kalendarzem gregoriańskim, określić i uzasadnić czy dany rok jest rokiem

przestępnym czy zwykłym.


JAK POZIOM PODSTAWOWY

oraz:


 • Określić założenia teorii Wielkiego Wybuchu, wymienić skutki z niej wynikające, wymienić elementy budujące Wszechświat, scharakteryzować teorie jego rozwoju.

 • Opisać budowę Układu Słonecznego ( ciała niebieskie go budujące i ich układ) i przedstawić sposób jego powstania, w tym powstanie Ziemi.

 • Obliczyć odległość we Wszechświecie za pomocą jednostki astronomicznej oraz roku świetlnego.

 • Porównać założenia teorii geocentrycznej (Ptolemeusza) i heliocentrycznej (Kopernika).

 • Porównać cechy planet wewnętrznych (ziemskich) i zewnętrznych (jowiszowych).

 • Przedstawić na rysunku elementy sfery niebieskiej

 • Wyjaśnić i przedstawić za pomocą rysunków powstawanie faz księżycowych oraz warunki powstawania zaćmień Słońca oraz Księżyca.

 • Obliczyć długość geograficzną z różnicy czasu słonecznego i strefowego.

 • Obliczyć czas strefowy (urzędowy) z uwzględnieniem linii zmiany daty.

 • Obliczyć szerokość geograficzną z wysokości górowania Słońca w dniach przesileń oraz równonocy – i odwrotnie, dla szerokości międzyzwrotnikowych z wykorzystaniem wzoru  =  - 66 33’).


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna