Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiegoPobieranie 62.08 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar62.08 Kb.
Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata [Dissolution of Monasteries in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and in Silesia against the Background of Secularisation Processes in Europe], t. I–IV (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I–IV), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464, 474, 510, 570, wprowadzenie, wstępy i streszczenia w języku angielskim [foreword, introduction and summaries in English]

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. I: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego = Origines. Dissolutiones in terris ab Austriacis et Russis occupatis acta (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/I), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 464, 1 wyk., 10 tab., 1 il., wprowadzenie, wstęp i streszczenia w języku angielskimWprowadzenie: od konferencji do projektu badawczego, s. 9–12

Foreword: from a conference to a research project, s. 13–16

Wstęp, s. 17–18

Introduction, s. 19–20

Wykaz skrótów bibliograficznych, s. 21–23

I. Geneza

Bartłomiej Stawiarski, Sekularyzacja jako problem badawczy nauki anglosaskiej. Teorie sekularyzacji, s. 27–41, Summary: Secularisation in contemporary British and American research. Theory of secularisation, s. 41

Gabriela Wąs, Teoria i praktyka życia klasztornego na terenach protestanckich w okresie nowożytnym, s. 43–59; Summary: Theory and practice of monastic life in Protestant territories in the modern period, s. 58–59

Stanisław Jujeczka, Sekularyzacje dóbr kościelnych w nowożytnej Europie (połowa XVII – początek XIX w.), s. 61–78; Summary: The dissolution of religious institutions and appropriation of their assets in early modern Europe (mid-17th – beginning of the 19th century), s. 77–78

ks. bp Jan Kopiec, Stanowisko papiestwa wobec kasat klasztorów w XVIII i XIX w., s. 79–84; Summary: Popes’ stance on the dissolution of monasteries in the 18th and 19th centuries, s. 84

Stéphane Gomis, Jean-Jacques Pialès (1711–1789) et la Commission des Réguliers en France (1766–1780), s. 85–97; Summary: Jean-Jacques Pialès (1711–1789) and the French Commission for Monastic Affairs (1766–1780), s. 97

Radosław Lolo, Kasata kolegium jezuitów w Pułtusku a losy tutejszej szkoły (1773–1781), s. 99–104; Summary: The dissolution of the Jesuit college in Pułtusk and the fate of the local school (1773–1781), s. 104

II. Kasaty józefińskie

II.1. W Czechach i na Śląsku Cieszyńskim

Jiří Mihola, Skazani na zanik? W kwestii konsekwencji polityki józefinizmu dla wewnętrznego życia klasztorów mendykanckich (na przykładzie Niemiecko-Czeskiej Prowincji Zakonu Braci Najmniejszych), s. 109–120; Summary: Condemned to extinction? On the impact of Josephinism on the inner life of mendicants monasteries (shown on the example of German-Bohemian Province of the Order of the Minims), s. 120

Ondřej Bastl, Das Schicksal und weitere Tätigkeit der Geistlichen aus den aufgehobenen Klöstern in Böhmischen Ländern, s. 121–130; Summary: The fate and ongoing activities of the clergy from abolished Bohemian monasteries, s. 130; 16 il. w t. IV, s. 31–48

Karel Müller, Petr Tesař, Rušení klášterů v Rakouském Slezsku za josefínských reforem ve světle pramenů Zemského archivu v Opavě, s. 131–137; Summary: Dissolutions of monasteries in Austrian Silesia during the reforms of Emperor Joseph II in the light of the records kept in the provincial archives in Opava, p. 137; 4 il.w t. IV, s. 151–156

II.2. Na ziemiach zaboru austriackiego

ks. Andrzej Bruździński, Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w., s. 141–158; Summary: Dissolutions of men’s monasteries in Cracow in the late 18th and early 19th centuries, p. 158

Hermina Święch, Przyczyny i przebieg kasat żeńskich klasztorów w Krakowie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., s. 159–178; Summary: The causes and the course of the suppression of women’s monasteries in Cracow in the second half of the 18th and the beginning of the 19th century, p. 178

ks. Janusz Królikowski, Kasata klasztoru klarysek w Starym Sączu, s. 179–189; Summary: The dissolution of the convent of Poor Clares in Stary Sącz, pp. 188–189

Filip Wolański, Kasaty klasztorów bernardyńskich w Galicji w latach 1785–1789, s. 191–198; Summary: Dissolutions of Observant Franciscan monasteries in Galicia in 1785–1789, pp. 197–198

o. Jan Andrzej Spież OP, Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego, s. 199–214; Summary: Dissolutions of Dominican monasteries in the Ruthenian province as witnessed by Fr. Wawrzyniec Kałuski, pp. 213–214; 2 il. w t. IV [2 il. in vol. IV], s. 187–190

Beata Lorens, Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792, s. 215–232; Summary: The Basilians of Galicia in the period of monastery suppressions in 1772–1792, pp. 231–232

Ołeh Duch, Losy monasterów bazylianek w Galicji na przełomie XVIII i XIX w., s. 233–247; Summary: The fate of the monasteries of Basilian Nuns in Galicia in the late 18th and early 19th centuries, p. 247

III. Kasaty w Rosji i na ziemiach zaboru rosyjskiego

III.1. W Rosji w 1764 r.

Аркадий Иванович Комиссаренко, Cекуляризационная реформа в Pоссии в 1764 г.: истоки, разработка, Проведение, s. 253–267; Summary: Secularisation reform in Russia in 1764: the origins, development and course of events, s. 266–267; 5 il. w t. IV], s. 123–129

III.2. Na tzw. ziemiach zabranych

Irena Wodzianowska, Etapy likwidacji wspólnot bazyliańskich w Imperium Rosyjskim na przykładzie Ukrainy Prawobrzeżnej, s. 271–286; Summary: The stages of the suppression of Basilian communities in the Russian Empire. The case of the Right-bank Ukraine, s. 286

Witalij Rosowski, Losy zakonników z klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie Prawobrzeżnej skasowanych w XIX w., s. 287–301; Summary: The fate of friars from Roman Catholic monasteries in the Right-bank Ukraine dissolved in the 19th century, s. 301

o. Sławomir Brzozecki OP, Kasaty klasztorów w Wilnie w XIX w., s. 303–308; Summary: Dissolutions of Vilnius monasteries in the 19th century, s. 308

Halina Rusińska-Giertych, Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej od XVII do XIX w. i ich pokasacyjne losy, s. 309–322; Summary: Printing houses of Roman Catholic monasteries in the Ruthenian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 17th to the 19th century and their post-dissolution fate, s. 321–322; 5 il. w t. IV, s. 179–185

Anna Szylar, Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819–1864, s. 325–347; Summary: The dissolution of the Benedictine Sisters’ monastery in Sandomierz in 1819–1864, s. 346–347; 7 il. w t. IV, s. 191–199

Cezary Jastrzębski, Kasaty klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r., s. 349–367; Summary: Dissolutions of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864, s. 367; 5 il. w t. IV, s. 97–103

o. Roland Prejs OFMCap, Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice, s. 369–383; Summary: The dissolution of monasteries in Silesia in 1810 and in the Kingdom of Poland in 1864. Similarities and differences, s. 382–383Indeks osób, s. 385–409

Indeks nazw geograficznych, s. 411–448

Autorzy tomu I, s. 449–452

Spis zawartości tomów I–IV , s. 453–464

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego = Dissolutiones in Silesia Borussica ac terris a Borussis occupatis actae (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 474, 19 tab., 1 il., wstęp i streszczenia w języku angielskimWstęp, s. 9–10

Introduction, s. 11–12

Wykaz skrótów bibliograficznych, s. 13–14

IV. Kasata w 1810 r.

IV.1. Na Śląsku Pruskim

Marek Derwich, Edykt kasacyjny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r.: edycja i tłumaczenie, s. 19–22; Summary: The dissolution edict of the Prussian king Frederick William III of 30 October 1810: edition and translation, s. 22

Marek Derwich, Instytucje kościelne na Śląsku Pruskim skasowane na mocy edyktu kasacyjnego z 1810 r., s. 23–64; Summary: Ecclesiastical institutions in Prussian Silesia dissolved under the dissolution edict of 1810, s. 63–64

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Jezierska, Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. Aktach Büschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, s. 65–86; Summary: A list of monasteries and collegiate churches to be covered by the secularisation edict of 30 October 1810 in the so-called Büsching Papers kept in the University Library in Wrocław, s. 86

Norbert Mika, Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, s. 87–93; Summary: The dissolution of monasteries in the region of Racibórz in 1810, s. 93; 5 il. w t. IV, s. 143–149

Marek Robert Górniak, Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r.: zarys problemu, s. 95–100; Summary: The dissolution of monasteries in Głogów in 1810: an outline of the problem, s. 99–100; 10 il. w t. IV, s. 71–82

Karl Borchardt, The secularization of the Hospitaller commanderies in Silesia 1810–1811, s. 101–116; Summary: The secularisation of the Hospitaller commanderies in Silesia 1810–1811, s. 115–116

Arkadiusz Wojtyła, Losy fundacji artystycznych krzyżowców z czerwoną gwiazdą na Śląsku po kasacie śląskiej gałęzi zgromadzenia, s. 117–128; Summary: The fate of the artistic foundations of the Knights of the Cross with the Red Star in Silesia after their dissolution, s. 128; 8 il. w t. IV, s. 211–220

Inge Steinstraesser, Klosterdämmerung – vom Umbruch zum Aufbruch – 200 Jahre Säkularisation in Schlesien, am Beispiel der Zisterzienser, s. 129–143; Summary: A dusk or a dawn? The 200th anniversary of secularisation in Silesia as exemplified by the fate of the Cistercians, s. 143

ks. Franciszek Wolnik, Kasata górnośląskich opactw cysterskich, s. 145–164; Summary: The dissolution of Cistercian abbeys in Upper Silesia, s. 164

ks. Henryk Gerlic, Rewerenda zamiast mniszego habitu – cystersi śląscy po kasacie ich opactw, s. 165–186; Summary: The cassock instead of the monk’s habit. The Cistercians of Silesia after the secularization, s. 185–186

ks. Kazimierz Dola, Zabezpieczenie materialne zakonników z klasztorów objętych edyktem sekularyzacyjnym z 1810 r., s. 187–198; Summary: Financial support provided to monks from monasteries covered by the secularization edict of 1810, s. 198

Paweł Skrzywanek, Dzieje renowacji zabudowań poklasztornych opactwa cystersów w Lubiążu, s. 199–205; Summary: History of the renovations of the Cistercian abbey in Lubiąż after its dissolution, s. 204–205

o. Anzelm Janusz Szteinke OFM, Kasata klasztoru reformatów na Górze Świętej Anny w 1810 r., s. 207–223; Summary: The dissolution of the Reformed Franciscan monastery on Góra Świętej Anny (Sankt Annaberg) in 1810, s. 222–223

Anna Pobóg-Lenartowicz, Kasata klasztoru dominikanów w Opolu: zarys problemu, s. 225–230; Summary: The dissolution of the Dominican monastery in Opole: an outline of the problem, s. 229–230

IV.2. We Wrocławiu

Jan Harasimowicz, Wpływ kasat sprzed 1810 r. na przestrzeń publiczną Wrocławia, s. 233–240; Summary: The influence of pre-1810 dissolutions on the public space in Wrocław, s. 240; 11 il. w t. IV, s. 83–95

Agnieszka Zabłocka-Kos, „Śmiem twierdzić, że z politycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie sekularyzacji na Śląsku”. Przekształcenia funkcjonalne wrocławskich budynków klasztornych w XIX i XX w., s. 241–259; “I dare say that from the political point of view nothing stands in the way of secularisation in Silesia”. Functional transformations of monastic buildings in Wrocław in 19th and 20th centuries, s. 259

Teresa Kulak, Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 261–277; Summary: The contribution of resources transferred from suppressed monasteries to the newly created Wrocław University in 1811, s. 277

o. Maurycy Lucjan Niedziela OP, Kasata klasztoru dominikanów we Wrocławiu w 1810 r., s. 279–283; Summary: The dissolution of the Dominican monastery in Wrocław in 1810, s. 282–283; 3 il. w t. IV, s. 157–161

V. Kasaty na ziemiach zaboru pruskiego

V.1. W Wielkim Księstwie Poznańskim

o. Marian Kanior OSB, Polityka antyzakonna władz pruskich i kasata opactw benedyktyńskich w Lubiniu i Mogilnie, s. 289–298; Summary: Anti-monastic policy of the Prussian authorities and the dissolution of Benedictine abbeys in Lubiń and Mogilno, s. 298

Krzysztof Kaczmarek, Pokasacyjne losy kościoła dominikanów we Wronkach i jego wyposażenia, s. 299–332; Summary: The fate of the Dominican church in Wronki after the dissolution, s. 332

Antoni Maziarz, Kasata gostyńskiej kongregacji księży filipinów w 1876 r., s. 333–348; Summary: The dissolution of the Oratory of St. Philip Neri in Gostyń in 1876, s. 348

V.2. W Prusach Zachodnich

Sławomir Kościelak, Klasztory skasowane w okręgu gdańskim w świetle raportów o ich stanie personalnym za lata 1817–1835, s. 351–374; Summary: Monasteries dissolved in the Gdańsk district in the light of reports on the number of their members in 1817–1835, s. 374

Rafał Kubicki, Kasata klasztorów dominikańskich na terenie prowincji Prusy Zachodnie w latach 1818–1835 i jej skutki, s. 375–387; Summary: The dissolution of the Dominican monasteries in the province of West Prussia in 1818–1835 and its consequences, s. 386–387

Waldemar Rozynkowski, Wokół kasaty klasztoru dominikanów w Toruniu, s. 389–400; Summary: On the dissolution of the Dominican monastery in Toruń, s. 399–400

Indeks osób, s. 401–426

Indeks nazw geograficznych, s. 427–457

Autorzy tomu II, s. 459–461

Spis zawartości tomów I–IV, s. 463–474

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956 = Eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi. Dissolutiones communistarum tempore actae (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 520, 22 tab., 2 il., wstęp i streszczenia w języku angielskimWstęp, s. 9–10

Introduction, s. 11–12

Wykaz skrótów bibliograficznych, s. 13–14

VI. Źródła archiwalne

Gregor Ploch, Zespół nr 102, Klöster und Stifte: Galizien, w Allgemeines Verwaltungsarchiv oraz wybrane inne archiwalia dotyczące klasztorów i zakonów w Galicji w zbiorach Österreichisches Staatsarchiv, s. 17–46; Summary: Fonds no. 102, Klöster und Stifte: Galizien, in the Allgemeines Verwaltungsarchiv as well as other archive material concerning monasteries and religious orders kept in the Österreichisches Staatsarchiv, s. 46

Olga Miriam Przybyłowicz, Archiwalia żeńskich klasztorów diecezji krakowskiej, które w wyniku kasat trafiły do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, s. 47–59; Summary: Archive records of female convents in the Diocese of Cracow transferred following dissolutions to the Central National Historical Archives of Ukraine in Lviv, s. 59; 6 il. w t. IV, s. 171–178

Anna Zajchowska, Inwentarz archiwaliów dotyczących kasat w zespołach Rząd Gubernialny Radomski I w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz Rząd Gubernialny Radomski w Archiwum Państwowym w Kielcach, s. 61–71; Summary: An inventory of archive documents dealing with dissolutions and contained in the Radom Governorate I fonds, kept in the State Archives in Radom, and Radom Governorate fonds, kept in the State Archives in Kielce, s. 71

Małgorzata Kośka, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, s. 73–88; Summary: Sources for the study of monastic dissolutions in the Central Archives of Historical Records, s. 87–88

Aldona Warzecha, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie, s. 89–102; Summary: Sources for the study of monastic dissolutions in the National Archives in Cracow, s. 101–102; 7 il. w t. IV, s. 201–209

Magdalena Marosz, Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustianów-eremitów i ich kasat, s. 103–111; Summary: Documents of the monastery at St. Catherine’s Church in Cracow as a source on the history of the Augustinian Hermits’ monasteries and their dissolution, s. 110–111; 9 il. w t. IV, s. 131–141

Maciej Zdanek, Uwagi o losach archiwaliów małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r., s. 113–126; Summary: Notes about the archives of a group of Cistercian abbeys in Małopolska after the 1819 dissolution, s. 126

Wacław Gojniczek, Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu, s. 127–133; Summary: The fate of the archives of the Jesuit residence in Cieszyn after the dissolution of the convent, s. 132–133

VII. Źródła biblioteczne

Jolanta Gwioździk, Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 137–150; Summary: Post-dissolution fate of monastic libraries in the Polish-Lithuanian Commonwealth, s. 150

Bożena Koredczuk, Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, s. 151–160; Summary: Disputes over the fate of libraries after the dissolution of monasteries in the Kingdom of Poland in 1815–1830, s. 160

Małgorzata Kośka, Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r. Misja Samuela Bogumiła Lindego, s. 161–172; Summary: The fate of the monastic book collections after the 1819 dissolution. The mission of Samuel Bogumił Linde, s. 172

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: historia i współczesność, s. 173–183; Summary: Monastic collections in the Early Printed Books Department of the Warsaw University Library: the history and the prezent, s. 183

Elżbieta Bylinowa, Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, s. 185–203; Summary: Books from the former Cistercian libraries in Koprzywnica, Sulejów and Wąchock in the collection of the Warsaw University Library, s. 203; 7 il. w t. IV, s. 61–69

Marianna Czapnik, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy, s. 205–220; Summary: Libraries of Łowicz monasteries and their post-dissolution fate, s. 219–220

Krzysztof Walczak, Wpływ kasat klasztorów na losy bibliotek XIX-wiecznego Kalisza, s. 221–227; Summary: The impact of dissolutions of monasteries on the fate of libraries in 19th century Kalisz, s. 227

Bożena Kumor-Gomułka, Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej – dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym, s. 229–243; Summary: Wrocław ecclesiastical book collections in the planned Central Silesian Library – why yes, why not? The idea of organising a united Municipal Library in Wrocław in the pre- and post-secularisation period, s. 242–243

Weronika Karlak, Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – działalność J. G. G. Büschinga a stan obecny, s. 245–262; Summary: Early printed books from former monasteries in the University Library in Wrocław – the activity of J. G. G. Büsching and the present state, s. 261–262; 15 il. w t. IV, s. 105–121

VIII. Źródła muzealne

Maja Gąssowska, Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 265–276; Summary: Medieval works of art from the Silesian convents secularised in 1810 in the collection of the National Museum in Warsaw, s. 276

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r., s. 277–291; Summary: Collections of paintings, sculptures and artworks acquired by the University of Wrocław after the secularisation of monasteries in 1810, s. 290–291; 9 il. w t. IV, s. 49–59

Beata Marcisz-Czapla, Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, s. 293–304; Summary: Seal matrices from secularised Silesian monasteries in the National Museum in Wrocław, s. 304

IX. Skutki kasat XVIII i XIX w.

Gregor Ploch, Wpływ kasat na rozwój społeczny w XIX w., s. 307–313; Summary: The impact of dissolutions on social development in the 19th century, s. 312–313

Agnieszka Zabłocka-Kos, Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX w.: przegląd głównych problemów badawczych, s. 315–324; Summary: New functions of old monasteries in the 19th century Europe: the main research problems, s. 323–324

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Od książęcego pałacu do Łąk(i), czyli klasztory po kasacie, s. 325–338; Summary: From a ducal palace to a meadow – monasteries after dissolutions, s. 337–338; 10 il. w t. IV, s. 19–30

Piotr Oliński, Miejsce pochówku Fryderyka Pięknego w kontekście pamięci rodowej Habsburgów i zlikwidowania klasztorów w ich monarchii, s. 339–348; Summary: The burial place of Frederick the Fair in the context of the Habsburgs’ family memory and the dissolution of monasteries in their monarchy, s. 348; 6 il. w t. IV, s. 163–170

Marek L. Wójcik, Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r., s. 349–360; Summary: The vitality of monastic symbolism in the heraldic tradition of Lower Silesia after 1810, s. 360; 14 il. w t. IV, s. 221–225

s. Małgorzata Borkowska OSB, Wygnane drzwiami wraca oknem. Galicyjskie kasaty a żeński ruch zakonotwórczy w XIX w., s. 361–379; Summary: Expelled through the door, returning through the window. Galician dissolutions and the female religious order movement in the 19th century, s. 378–379

o. Marek Miławicki OP, Działania rewindykacyjne polskich dominikanów w pierwszej połowie XX w. jako konsekwencje antyzakonnej polityki władz zaborczych, s. 381–416; Summary: Restitution efforts of the Polish Dominicans in the first half of the 20th century as consequences of the anti-monastic policy of the partitioning authorities, s. 416

X. Kasata w latach 1954–1956

Agata Mirek, Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku. Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954–1956, s. 419–436; Summary: Expulsions of women religious in 1954 in Silesia. Labour camps for nuns in Poland in 1954–1956, s. 435–436Indeks osób, s. 437–463

Indeks nazw geograficznych, s. 465–503

Autorzy tomu III, s. 505–507

Spis zawartości tomów I–IV, s. 509–520

Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. IV: Dokumantacja = Documenta [Documentation] (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/IV), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 560, 1 mapa, 146 il., wstęp języku angielskimWstęp, s. 9

Introduction, p. 11

XI. Dokumentacja

XI.1. Ilustracje

Wykaz skrótów bibliograficznych, s. 17

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Od książęcego pałacu do Łąk(i), czyli klasztory po kasacie, s. 19–30

Ondřej Bastl, Das Schicksal und weitere Tätigkeit der Geistlichen aus den aufgehobenen Klöstern in Böhmischen Ländern, s. 31–48

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r., s. 49–59

Elżbieta Bylinowa, Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, s. 61–69

Marek Robert Górniak, Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r.: zarys problemu, s. 71–82

Jan Harasimowicz, Wpływ kasat sprzed 1810 r. na przestrzeń publiczną Wrocławia, s. 83–95

Cezary Jastrzębski, Kasaty klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r., s. 97–103

Weronika Karlak, Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – działalność J. G. G. Büschinga a stan obecny, s. 105–121

Аркадий Иванович Комиссаренко, Cекуляризационная реформа в Pоссии в 1764 г.: истоки, разработка, проведение, s. 123–129

Magdalena Marosz, Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustianów-eremitów i ich kasat, s. 131–141

Norbert Mika, Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, s. 143–149

Karel Müller, Petr Tesař, Rušení klášterů v Rakouském Slezsku za josefínských reforem ve světle pramenů Zemského archivu v Opavě, s. 151–156

o. Maurycy Lucjan Niedziela OP, Kasata klasztoru dominikanów we Wrocławiu w 1810 r., s. 157–161

Piotr Oliński, Miejsce pochówku Fryderyka Pięknego w kontekście pamięci rodowej Habsburgów i zlikwidowania klasztorów w ich monarchii, s. 163–170

Olga Miriam Przybyłowicz, Archiwalia żeńskich klasztorów diecezji krakowskiej, które w wyniku kasat trafiły do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, s. 171–178

Halina Rusińska-Giertych, Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej od XVII do XIX w. i ich pokasacyjne losy, s. 179–185

o. Jan Andrzej Spież OP, Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego, s. 187–190

Anna Szylar, Kasata klasztoru benedyktynek w Sandomierzu w latach 1819–1864, s. 191–199

Aldona Warzecha, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie, s. 201–209

Arkadiusz Wojtyła, Losy fundacji artystycznych krzyżowców z czerwoną gwiazdą na Śląsku po kasacie śląskiej gałęzi zgromadzenia, s. 211–220

Marek L. Wójcik, Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r., s. 221–225

XI.2. Bibliografia

Źródła rękopiśmienne, s. 229–239

Źródła drukowane, s. 239–247

Druki wydane przez drukarnie Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVIII–XVIII w., s. 247–249

Literatura, s. 249–367

Literatura cyrylicą, s. 367–371

Strony internetowe, s. 371–372

XI.3. Wykaz skrótów bibliograficznychWykaz skrótów bibliograficznych, s. 373–378

XI.4. IndeksyIndeks osób, s. 381–448

Indeks nazw geograficznych, s. 449–536

XI.5. AutorzyAutorzy, s. 537–547

Spis zawartości tomów I–IV, s. 549–560


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna