Gi-bad-231-10/15 Wykonawcy DotyczyPobieranie 32.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar32.61 Kb.
Główny Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Warszawa, dn. 15 grudnia 2015 r.

GI-BAD-231-10/15

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
oraz w laboratoriach GIJHARS.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje następujące informacje w zakresie przedmiotowego postępowania:
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w module I-II oraz uzasadnienie wyboru.

  1. W module I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 10 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S Barwit Barbara Jakubczak z siedzibą w Warszawie ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa. Oferta otrzymała 90,00 pkt. w kryterium „cena” oraz 10,00 pkt. w kryterium „czas usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, związanych z realizacją usługi sprzątania”. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę wynosi 100,00.

  2. W module II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Hetmańska 90, 60-219 Poznań. Oferta otrzymała 90,00 pkt. w kryterium „cena” oraz 10,00 pkt. w kryterium „czas usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, związanych z realizacją usługi sprzątania”. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę wynosi 100,00.Uzasadnienie

Wyżej wymienieni Wykonawcy spełniają warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskali największą łączną liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert, którymi były: „cena” i „czas usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, związanych z realizacją usługi sprzątania”.

Oferty Wykonawców, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, zostały uznane za oferty najkorzystniejsze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.


  1. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy podlega Wykonawca, CLIPPER Sp. z o.o.


z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa, który złożył ofertę nr 8 w module I.
2) Wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy podlega Wykonawca, Agnieszka Szustak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Szustak AGNUS z siedzibą w Warszawie, ul. Fersta 1 A, 03-683 Warszawa, która złożyła oferta nr 9 w module I.
Uzasadnienie

Zamawiający podczas badania wyżej wymienionych ofert stwierdził, że Wykonawcy nie wnieśli wadium


w terminie. Wadium zostało wpłacone przez w/w Wykonawców w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, zostało zaksięgowane po upływie terminu składania ofert. Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

W związku z powyższym obowiązkiem Zamawiającego, na postawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest wykluczenie w/w Wykonawców z postępowania i uznanie ich ofert złożonych w module I za odrzucone.III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie poniższych kryteriów:

1) Wartość brutto oferty 90% - sposób punktowania: ilość punktów=(cena najniższa zaproponowana


w ofertach / cena badanej oferty) x 100 punktów x 90%.*

2) Czas usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, związanych


z realizacją usługi sprzątania 10% - sposób punktowania: Wykonawca, który zaoferuje usunięcie wady
w ciągu 1 godziny otrzyma 10 punktów, 2 godzin otrzyma 9 punktów, 3 godzin otrzyma 8 punktów,
4 godzin otrzyma 7 punktów, 5 godzin otrzyma 6 punktów, 6 godzin otrzyma 5 punktów, 7 godzin otrzyma 4 punkty, 8 godzin otrzyma 3 punkty, 9 godzin otrzyma 2 punkty, 10 godzin otrzyma 1 punkt, 11 godzin lub więcej godzin otrzyma 0 punktów. **


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Moduł

Kryterium I*


Kryterium II**


Łączna ilość punktów

1

TĘCZA” S.C.

I. Rewolińska, D. Rewoliński

Os. Zwycięstwa 1/3, 61-643 Poznań


Moduł II

83,86

10,00

93,86

4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Hetman Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 90

60-219 Poznań


Moduł II

90,00

10,00

100,00

5

Lider konsorcjum

Biuro Handlowo-Usługowe

VIGOR Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 19/6

62-030 Luboń

Konsorcjant

Biuro Ochrony „VIGOR” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań


Moduł II

61,50

10,00

71,50

7

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo „CELOX” Roman Piotrowski

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk


Moduł I

49,77

10,00

59,77

8

CLIPPER Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa


Moduł I

-

-

Oferta odrzucona

9

Agnieszka Szustak AGNUS

ul. Fersta 1 A

03-683 Warszawa


Moduł I

-

-

Oferta odrzucona

10

Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S Barwit Barbara Jakubczak


ul. Klemensiewicza 5A/32
01-318 Warszawa

Moduł I

90,00

10,00

100,00IV. Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do modułu I przedmiotowego postępowania Zamawiający działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W odniesieniu do modułu II Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  1. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy.

Zgodnie z art. 180 ustawy, od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w przypadkach, formie i trybie opisanych w ustawie. Wykonawcom przysługuje także prawo do poinformowania Zamawiającego o czynności lub zaniechaniu czynności przewidzianej przepisami w trybie i w sposób opisany w art. 181 ustawy.


Zamieszczono:

  1. strona internetowa www.ijhars.gov.pl

  2. tablica ogłoszeń GIJHARS


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna