Gliwice, 14 lutego 2014 Szanowni Państwo, w związku z planowanym zakupemPobieranie 51.19 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar51.19 Kb.Gliwice, 14 lutego 2014

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym zakupem:


w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych”, realizowanego zgodnie z umową nr: UDA-POIG.01.04.00-24-012/10-05, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracam się do Państwa z propozycją współpracy.

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe, które zawiera podstawowe informacje na temat zakresu prac objętych zamówieniem oraz terminy realizacji zamówienia. Określa ono również warunki jakie powinien spełniać oferent, a także kryteria oceny ofert.

Na Państwa ofertę oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2014 r.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że spośród firm, które złożą ofertę, wyłoniony zostanie jeden dostawca, z którym w drodze negocjacji ustalone zostaną niezbędne do realizacji zamówienia szczegóły.

Z poważaniem,

Mateusz Pawłucki

Gliwice, 14 lutego 2014

Zapytanie ofertowe


 1. Zleceniodawca

Flytronic sp. z o.o.

ul. Bojkowska 43

44-100 Gliwice

Polska


 1. Postanowienia ogólne

 1. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom jedynie za pisemną zgodą Zlecającego. Za prace wykonane przez podwykonawców całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wymagania dodatkowe dotyczące stacji roboczej: • CPU Intel Xeon E5 – 2687W, 3.1, 20M, 1600, 8C

 • Karta graficzna NVIDIA Quadro K4000 3GB

 • 64GB DDR – 3 1866 EEC, 8x8GB RAM

 • 2 x 2TB SATA HDD, 7200 RPM

 • DVD – RW, klawiatura, mysz

 • Liquid Cooling Solution

 • Windows 7 Pro 64 bit

 • 3/3/3 Warranty 1. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca musi zadeklarować możliwość dostarczenia przedmiotów zamówienia w terminie do 28 lutego 2014.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta zawierać musi co najmniej następujące elementy:

  1. Dokładne wskazanie nazwy i adresu Oferenta,

  2. Numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,

  3. Opis przedmiotu Oferty,

  4. Cenę jednostkową,

  5. Całkowity koszt,

  6. Termin realizacji oraz miejsce dostawy,

  7. wskazanie terminu ważności oferty, który nie może upływać wcześniej niż 28 lutego 2014r.

 1. Cena netto powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 1. Miejsce oraz terminy składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2014 w formie elektronicznej na adres e – mail mateusz.pawlucki@flytronic.pl

 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 3. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją Ofertę.

 4. W toku badania i oceny Ofert Zleceniodawca może zwrócić się do Wykonawców celem wyjaśnienia treści dotyczących złożonych Ofert. 1. Ocena ofert

 1. Komisyjna ocena Ofert odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 w siedzibie firmy Flytronic sp. z o. o., ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice.

 2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisyjnej.

 3. Pierwszym etapem oceny będzie ocena formalna. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 4. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione na podstawie kryteriów oceny przedstawionym poniżej:Kryterium

Waga

Punktacja

Koszt całkowity

100%

Od 1 do 10 1. Oferty uszeregowane zostaną od najniższego do najwyższego kosztu całkowitego. Oferta o najniższym koszcie całkowitym uzyska 10 punktów, a kolejne oferty – 9 punktów, 8 punktów itd.

 2. Zleceniodawca poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkie podmioty, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

 3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub rozpocząć nową procedurę pozyskiwania i oceny ofert.

 4. Jeśli najniższa z oferowanych cen przekroczy zaplanowany budżet, Zleceniodawca może nie wybrać żadnej z Ofert lub też może przystąpić do negocjacji cenowych z trzema Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą ocenę. 1. Uwagi końcowe

Postępowanie konkursowe zainicjowane przesłaniem niniejszego zapytania ofertowego jest wewnętrzną procedurą Zamawiającego i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gliwice, February 14,2014


Dear Sir or Madam,

Referring to the planned purchase of:


 • CAE software for CFD

 • Workstation

under the project “Developing an innovative system of reconnaissance and observation based on flying unmanned platforms ” co-financed by the European Regional Development Fund under Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, based on the Agreement nr UDA-POIG.01.04.00-24-012/10-05

we invite you to submit a quotation on the sales of the above mentioned goods..

Please find our request for quotation with the specification of the order, terms and conditions of the purchase, as well as explanation on the evaluation criteria.

Please note that the time limit for receipt of tenders is February 20th,2014.

We would like also to inform you that amongst all quotations obtained, the most advantageous one will be selected. All the details of order will be subject to negotiations with the chosen supplier.

Yours sincerely

Mateusz Pawłucki

Gliwice, February 14th,2014
Request for quotation


 1. Client

Flytronic sp. z o.o.

ul. Bojkowska 43

44-100 Gliwice

POLAND


 1. General provisions

 1. The client does not allow partial quotation

 2. The client does not allow variant quotation.

 3. The client allows for the possibility of entrusting by a contractor (tenderer) to a subcontractor part of the contract only with the written consent of the client. The contractor bears full responsibility for any work performed by subcontractors. 1. Order specification

The subject of the order is purchase of the following goods:

 • 1 license of Ansys includind: Ansys CFD PrePost, Ansys CFD Solver, Ansys HPC Pack

 • 1 license of Ansys Extended Meshing

 • HP Z420 Workstation

under the project “Developing an innovative system of reconnaissance and observation based on flying unmanned platforms ” co-financed by the European Regional Development Fund under Operational Programme Innovative Economy 2013-2020, based on the Agreement nr UDA-POIG.01.04.00-24-012/10-05

Additional requirements referring to the Workstation: • CPU Intel Xeon E5 – 2687W, 3.1, 20M, 1600, 8C

 • Graphic Card NVIDIA Quadro K4000 3GB

 • 64GB DDR – 3 1866 EEC, 8x8GB RAM

 • 2 x 2TB SATA HDD, 7200 RPM

 • DVD – RW, keyboard, mouse

 • Liquid Cooling Solution

 • Windows 7 Pro 64 bit

 • 3/3/3 Warranty 1. Time limit for delivery of goods

The tenderer has to be ready to supply the goods by February 28th, 2014 at the latest.

 1. Specific requirements reffering to the quotation

 1. Quotation must contain at least:

 1. The name and address of the tenderer,

 2. Contact phone number and e – mail address,

 3. Description of the subject of the quotation,

 4. Price per unit,

 5. Total value,

 6. Time limit and place of supply,

 7. Time limit for validity of the offer, which can not expire before February 28th, 2014.

 1. The price should take into account the performance of all works and activities and include all costs connected with performance of the transaction. 1. Place and deadlines for receipt of quotations

 1. The quotation must be submitted by February 20th, 2014 in electronic form on the e – mail address mateusz.pawlucki@flytronic.pl

 2. Quotations submitted after deadline will not be taken into account,

 3. Before the deadline for submissions of quotations, the tenderer may modify or withdraw its offer,

 4. During the examinations and evaluations of the quotations, the client may ask the tenderers for clarification on the content of submitted quotations. 1. Evaluation of tenders

 1. All the quotations will be subject to evaluation made by Commission appointed by the Client. The evalution will take place in Flytronic sp. z o.o. registered seat in Gliwice 44-100, ul. Bojkowska 43 on February 21st, 2014.

 2. At the first stage fulfilment of formal requirements will be checked.. Offers not meeting all the conditions specified in the request will be rejected as not meeting the formal requirements.

 3. At the second stage offers meeting the formal requirements will be evaluated based on the evaluation criteria listed below:Criterion

Weight

Score

Total value

100%

From 1 to 10 1. Quotations will be sorted from the lowest total value to the highest. Quotation with the lowest total valuewill obtain 10 points, next quotations - 9 points, 8 points etc.

 2. Client will inform all the tenderers, that submitted their quotations within the set deadline, about the choice of the most advantageous offer.

 3. If the tenderer whose quatation was selected refuses to conclude an agreement, the client can choose the second best offer amongst the remaining quotations or start a new procedure aimed at obtaining and evaluating the quotations.

 4. If the most advantageous offer exceeds planned budget, the client may decide not to choose any of the offers or may proceed to negotiations with three tenderers, whose quotations received the highest marks. 1. Closing remarks

A competitive procedure initiated by sending this request for quotation is an internal client procedure and is not subjected to the provisions of the Polish Public Procurement Law.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna