Glosariusz 4 swobody aktywna swobodaPobieranie 136.14 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar136.14 Kb.
GLOSARIUSZ 4 SWOBODY

aktywna swoboda

liberté active
bariera celna

entrave tarifaire
bariera fiskalna

barrières fiscales
bezpieczeństwo produktów

securité de produits
Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia Wspólnego Rynku

Livre blanc
charakter absolutny

caractère absolu
ciężar (przen?)

fardeau
cudzoziemiec

étranger
dostęp do pracy

accès
dostępność

accessibilité
Dotyczyć

S’appliquer
dowolny

quelconque
dyrektywa

directive

skutkuje pośrednio (effet indirect) - musi zostać implementowana do ustawodawstwa krajowego

działalność gospodarcza

activité économique
działalność rzemieślnicza

~ artisanal
Działanie

L’action
eksport

exportation
emerytura

retrait (f)

prendre sa retraite - przejść na ~; być na ~ - a la retraite; en retraite = na rekolekcjach, w odosobnieniu

Europejska Wspólnota Gospodarcza

Communauté économique européenne (CEE)
graniczne urzędy celne

service des douanes frontalier
harmonizacja

harmonisation
import

importation
inny

Des autres – wszyscy inni// d’autres-niektórych
istnieje

il existe
instalacja aparatury

installation de l' appareil
jakiś

Un//certain
Jednolity Akt Europejski

Acte unique européen
jednolity rynek wewnętrzny

Marché unique
Kandydaci na stanowiska

Candidats aux postes
kapitał o charakterze osobistym

capital à caractère personnel
klasyfikacja prawa wspólnotowego

classification du droit communautaire
Komisja europejska

Commission européenne
Konferencja parlamentarna

Conférence Parlementaire des Présidents
konkurencyjność

compétitivité
konto osobiste

Compte courant personel/cmpte bancaire personnel
kontrola celna

contrôle de douane
kontrola graniczna

contrôle de frontière// frontaière//à la frontière
kontrola paszportowa

contrôle des passeports
kwalifikacje zawodowe

qualification professionnelle
na rynek

sur le marché
nabywać

acquérir
mianowanie

nomination
Mieć prawo

avoir le droit de + czas/ à + rzecz.
migrujący

migrant
Obręb, obszar

Le périmètre
obrót towarów

échange

les échanges - handel/ dyskusje (echanger)

obwarowywać czymś

encadrer de///soumis
ograniczenia

limitations quantitatives et qualitatives
odpłatny

payant

nie = gratuit

odpowiednie

respectif// respectivement//

homologue


okres ubezpieczenia

période d'assurance,
operacja bankowa

activité bancaire
opieka zdrowotna

Les soins de santé// assistancé médicale
opinia

avis
osiedlać się

s'installer//s’établir
państwo przyjmujące

pays d'accueil
państwo trzecie

pays tiers

nie będące członkiem UE

państwo członkowskie

État membre (de l'Union)

pot. pays membre

papiery wartościowe

titre (de valeur)
Parlament uropejski

Parlament européen
pasywna swoboda

passive
Płaszczyzna

Le plan
Pod auspicjami

Sous les auspices
podejmowanie działalności gospodarczej

d’exercer une activité économique
podatki pośrednie

impôt indirect (m) / tax (f)

tax - chętniej używane

podstawa prawna

fondement juridique / base juridique (f) / de droit
polityka transportowa

Politique commune des transports
poziom życia

niveau de vie
Pracownik w korporacji

Pracownik najemny
Pracownicy wszyscy

Le salariat
prawo wspólnotowe

droit communautaire
prawa wyborcze

droit électoral
Prawo wewnętrzne

Droit interne
Prawowitość

légitimité
prowadzenie działalności gospodarczej

Conduire//exercer activité economique
przebywać

résider
przedstawiciel

réprésentant
przekroczyć granicę

passe la frontiere
przemieszczać się

se déplacer
przepis prawny

disposition juridique/de droit

légal - ustawowy ("prawny" nie zawsze = "ustawowy")

przepisy techniczne

réglementations techniques
przepływ kapitału

circulation des capitaux
przepływ osób

circulation des personnes
przepływ towarów

~ marchandise
przepływ usług

services
Przesłuchanie (w parlamencie)

Une audition
Przesłuchanie świadka

Un interrogatoire
przeszkoda

Une entrave
przystępujący

adhérant
równe traktowanie

égalité de traitement
Rynek jednolity

Marché unique
Rynek pracy

Marché du travail
rynek wewnętrzny

marché intérieur
Skład komisji poszerzony

composition élargie
stanowić podstawę prawną dla

constituer le fondement juridique pour
Sposób działania

L’agir
Sposób myślenia

Le penser
spoza

en dehors de
spadek

héritage
status

Le statut
sumować

Totaliser//additionner
swoboda

liberté
swoboda pobytu

liberté de séjour
swoboda przemieszczania się

liberté de se déplacer
świadczenia

prestation
świadczenie usług

prestation de services
świadczyć usługi

fournir des services / preter des services
System podatków

Système de taxe
rozporządzenie (unijne)

règlement

~ ministra - un arret

tak zwany

les soi-disant
taryfa celna

le tarif douanier
towary zagraniczne

de l'extérieur
Traktat Rzymski

le Traité de Rome
transakcja finansowa

Opération, transaction financière
transfer zysków

Transfert des profits
Trybunał Sprawiedliwości

la Cour de Justice ?
uchwała

résolution
ujednolicić

uniformiser, standariser
unia celna

union douanière
Unia Gospodarcza i Walutowa

Une union économique et monétaire
urlopowany

Licencié
Urząd celny

bureau des douanes
usługi bankowe

services bancaires
usługi transportowe

services du transport
usługi ubezpieczeniowe

d'assurance
usługobiorca

client
usługodawca

prestataire de service(s)
Ustanawiać/utworzyć

instituer
uznać

reconnaître
walory finansowe

Valeur financière
walory rzeczowy

valeurs réelles
warunki pracy

conditions de travail
W dużej mierze

Dans dans une large mesure// la grande majorité// en grande partie
wiza

visa (m)
w obrębie

dans le Madre//dans le périmètre
wolny przepływ

libre circulation
wolny zawód

Profession libérale
Wotum zaufania// udzielić przyznać

Le vote de confiance// accorder/donner le quitus
wprowadzenie waluty wspólnej

l'introduction de la monnaie unique
wspólnota

La Communauté
Wspólny Rynek

Marché commun
wydalić

reléguer
wykonywać

effectuer
wynikać

Ressortir//résulter
wysokość

le montant
wynagrodzenie

salaire
zabezpieczenie społeczne

Securité sociale// garantie sociale
Zakres usługi

couverture de service
zasiłek

allocation
zezwolenie

agrément, autorisation
Znany na całym świecie

Connu à travers le monde// mondialement connu
znosić ograniczenia

supprimer les limites
zysk

Bénéfice// le partage du bénéfice
długoletni proces

cluri annuel ???/"procès de longue durée
zróżnicowanie

diversité


Acquis communautaire - prawny dorobek Unii
uwaga na chronologię vs. nazewnictwo vs. fakty w UE!!!©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna