Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787Pobieranie 52.95 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar52.95 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający:


Gmina Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

64 – 733 Drawsko

Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35

NIP 7631132393, REGON 000535787

e-mail: pctdrawsko@poczta.onet.pl

www.bip.gminadrawsko.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Bielawski, nr tel. 067 25 69 128 w. 50 i tel. kom. 602580286 lub w siedzibie Urzędu Gminy - pokój nr 19.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 14.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych

i Marylinie.

Niniejsza inwestycja obejmuje:

a) Modernizację Stacji Uzdatniania Wody „ABISYNIA”:

- Modernizacja SUW (sieć - 319m, wykonanie dokumentacji geologicznej przed biciem studni, bicie drugiej studni głębinowej, opracowanie dokumentacji geologicznej powykonawczej z kartą otworu oraz montaż uzbrojenia, filtry ciśnieniowe z oprzyrządowaniem i sterowaniem automatycznych procesów uzdatniania, montaż pomp wirowych, montaż pomp dozujących, montaż

hydroforów, montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej, montaż osuszacza powietrza, montaż dmuchaw, montaż sprężarek, ogrodzenie SUW itp. )

- Budowa zbiorników ( zbiorniki retencyjne V-100 m3 – 2 szt, zbiorniki wód popłucznych),

- Część elektryczna (wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacja wewnętrzna SUW),

- Roboty budowlane (rozbudowa pomieszczenia SUW dla urządzeń i wyposażenia w

armaturę, wykonanie pomieszczenia dla agregatu).
b) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chełście:

- Studnia głębinowa (bicie drugiej studni głębinowej oraz montaż uzbrojenia)


c) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Drawsko:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 3 746m, przyłącza 146m)

- Czyszczenie mechaniczno-chemiczne sieci ( sieć – 8 080 m)
d) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Pęckowo- Piłka:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 23 138m, przyłącza 2 487m)

- Hydrofornia P-1 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P1)


e) Budowa sieci wodociągowej Piłka – Marylin:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 1 500m)

- Hydrofornia P-2 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P2)


f) Budowa sieci wodociągowej Piłka - Kwiejce Nowe - Kwiejce - Chełst:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 24 348m, przyłącza 2 108m)

- Hydrofornia P-3 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P2)


g) Budowa sieci wodociągowej w Pęckowie:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 1 909m, przyłącza 264m)


Szczegółowy przedmiot, wielkość, zakres znajduje się w załączonych do specyfikacji przedmiarach robót. Pełna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty są do odbioru w siedzibie zamawiającego oraz na wniosek wykonawcy przesłane na wskazany adres


Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

 • Organizację terenu budowy,

 • Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,

 • Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

 • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez pracownie projektowe:

- Usługi Projektowo-Kosztorysowe i Inwestycyjne inż. Bogdan Fąferek

os. Parkowe 22/28, 64-700 Czarnków - „Rozbudowa SUW w m. Drawsko i

Chełst wraz z modernizacją wraz z budową sieci wodociągowej w m. Drawsko,

Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Chełst, Kwiejce, Kwiejce Nowe i Marylin w

Gminie Drawsko”. (Branża budowlana, sanitarna)

- Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD

Piła Sp. z o.o., Al. Poznańska 34, 64-920 Piła – „P.T.: Wewnętrzna linia zasilająca

i instalacje elektryczne wewnętrzne SUW Drawsko – Abisynia”,

„P.T.: Linia zasilająca dla zasilania pompowni strefowej P4 SUW Chełst”,

„P.T.: Wewnętrzne linie zasilająca wlz. dla zasilania pompowni strefowych P1Piłka,

P2 Piłka, P3 Kwiejce”,

- Biuro Usług Projektowych i Szacowania Nieruchomości „UNIKOM”

ul. Bema 15, 64-920 Piła – „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęckowie” • Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym,

 • Koordynację robót będących w kompetencji zakładu energetycznego w zakresie sieci i przyłączy,

 • Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Piła, Al. Poznańska 34, 64- 920 Piła

w celu załatwienia wszelkich czynności formalno-prawnych koniecznych do zawarcia umów

przyłączeniowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów i pokryciu wszelkich

kosztów.


 • Uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na zajęcie pasów drogowych oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych i poniesienie kosztów z tym związanych,

 • Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,

 • Złożenie wniosku, w imieniu Zamawiającego, do PINB w Czarnkowie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i pozytywne zatwierdzenie w ZUDP.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Pełna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego Dokumenty są do odbioru w siedzibie zamawiającego oraz na wniosek wykonawcy przesłane na wskazany adres
UWAGA:

1. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej i przedmiarów robót, a także koszty wszystkich robót przygotowawczych, przygotowania placu budowy i organizacji robót, wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

Cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Zaplecze budowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

3. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawcy zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów robót pod względem zgodności z projektem budowlanym.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.


 1. Termin wykonania zamówienia

I etapdo 30 października 2010 r obejmujący:

a) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „ABISYNIA”:

- Modernizacja SUW(studnia głębinowa)

- Budowa zbiorników

- Część elektryczna

- Roboty budowlane

b) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chełście:

- Studnia głębinowa

c) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Drawsko:

- Sieć wodociągowa

- Czyszczenie sieci

d) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Pęckowo- Piłka:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-1

- Roboty elektryczne

g) Budowa sieci wodociągowej w Pęckowie:

- Sieć wodociągowa
II etap do 30 czerwca 2011r obejmujący
e) Budowa sieci wodociągowej Piłka – Marylin:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-2

- Roboty elektryczne

f) Budowa sieci wodociągowej Piłka - Kwiejce Nowe - Kwiejce - Chełst:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-3

- Roboty elektryczne8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych

warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki: 1. złożą w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz z załącznikami, w sposób określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik 1 do specyfikacji,

 2. spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. złożą w ofercie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 9. SIWZ

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca zapewnia nadzór kierownika budowy posiadającego

stosowne - niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności

wodno-kanalizacyjnej oraz osoby posiadające uprawnienia o specjalności budowlanej

i elektrycznej. Do oferty winny być dołączone dokumenty potwierdzające kwalifikacje.


 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnych i przyłączy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w jednym zadaniu (sieć kanalizacyjna lub wodociągowa z przyłączami o łącznej długości powyżej 15.000 m) o wartości brutto nie niższej niż 1.500.000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Załącznik nr 6 do SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te (wyszczególnione w

wykazie) zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

 2. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem ich nazw i siedzib – jeśli dotyczy

 3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum, itp.)

 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 6. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

12) Zaakceptowany, przez podpisanie każdej strony, bez dokonywania jakichkolwiek zmian, wzór umowy ( projekt ) – załącznik nr 7 do SIWZ

13) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, następstw

nieszczęśliwych wypadków i szkody na majątku osób trzecich na kwotę min 500.000,00 zł

14) Oświadczenie wykonawcy o przedstawieniu polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych (na

okres trwania umowy i przedstawieniu ich w dniu zawierania umowy) od zniszczenia i utraty

wykonanych robót, materiałów, sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia do

wysokości kwoty nie niższej niż wskazana w ofercie przetargowej brutto.


Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oferent może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w specyfikacji.

Zapytania należy składać pisemnie. Dopuszcza się składanie zapytań faksem, jednak niezwłocznie po tym fakcie należy przesłać zapytanie na piśmie. Numer faksu: (067) 256-91-35.

Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.. Pisemna treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie jednocześnie przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, oraz zamieszczona na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmienioną specyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.11. Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 60.000,00 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Drawsko, Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040


Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy-„Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie”.

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14, I piętro w godzinach od 8,00 do 15,00


Zamawiający sprawdzi wniesienie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 10.02.2010 r. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć kserokopię dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


12. Termin związania ofertą

30 dni.
13. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Nie dopuszcza się wersji elektronicznej,

 2. Ofertę stanowi druk oferty wraz z załącznikami i wymaganymi w punkcie 9 SIWZ dokumentami,

 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami SIWZ,

 4. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane,

 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie z nazwą i adresem nadawcy.

Na kopercie należy zamieścić adres Zamawiającego oraz hasło:

„Oferta przetargowa – „Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie”.–nie otwierać przed 11.02.2010 r. godz.10:00” 1. Ewentualne poprawki w treści ofert powinny być sygnowane podpisem oferenta,

 2. Złożona oferta powinna zawierać wszystkie załączniki oraz wykaz dokumentów w niej zawartych - wymaganych zgodnie z niniejszą specyfikacją,

 3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów, albo kserokopii,

 4. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,

 5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,

 6. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi był załączone pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa,

 7. Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto z podaniem stawki procentowej zastosowanego podatku VAT.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertTermin składania ofert upływa dnia 11.02.2010 r. godz. 09:45.

Oferta musi być złożona w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy w Drawsku ul. Powstańców Wielkopolskich 121 pokój nr 10 –sekretariat.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, pokój nr 8 parter, w dniu 11.02.2010 r. godz.10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, w obecności wszystkich oferentów, którzy przybędą na otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty będą otwierane według kolejności wpływu. Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.


15. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto z podaniem stawki procentowej zastosowanego podatku VAT.

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Oferenci zobowiązani są do zastosowania stawki VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Cena za wykonanie zamówienia winna być określona na podstawie kosztorysów ofertowych poszczególnych branż i zawierać wartość robót wg dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót, a także własnej wiedzy wynikającej z zapoznania się z warunkami realizacyjnymi w terenie.
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Walutą oferty jest złoty polski. Cenę oferty należy podać w złotych.


17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena (100%).
Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Liczba punków = ----------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)
18. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny być dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy:

Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040

Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

Pozostała kwota, stanowiąca wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy, w tym kary umowne określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).


22. Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić dopisek „ZMIANA”Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
23. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:


 1. Druk oferty – załącznik nr 1,

 2. Projekt budowlany – załącznik nr 2 do odbioru w siedzibie zamawiającego (płyta CD)

 3. Przedmiary robót – załącznik nr 3 do odbioru w siedzibie zamawiającego (płyta CD)

 4. STWiOR – załącznik nr 4 do odbioru w siedzibie zamawiającego (płyta CD)

 5. Druk oświadczenia oferenta – załącznik nr 5,

 6. Druk doświadczenia zawodowego – załącznik nr 6,

 7. Projekt umowy z Wykonawcą – załącznik nr 7.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna