Gmina Kluki, Kluki 88 97- 415 Kluki adres inwestora: 97- 415 KlukiPobieranie 49.61 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar49.61 Kb.

OBIEKT: Budowa budynku „Świetlicy Wiejskiej”.

ADRES OBIEKTU: 97- 415 Kluki, ZarzeczeDZ. NR 240/1
INWESTOR: Gmina Kluki, Kluki 88

97- 415 Kluki
ADRES INWESTORA: 97- 415 Kluki
Kluki 88

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


SST – 08

KOD CPV 45320000-6

OZNACZENIE KODU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE


NAZWA I ADRES

AUTORA OPRACOWANIA: USŁUGI BUDOWLANE


97-400 BEŁCHATÓW

OS.ŻOŁNIERZY POW 5/20


AUTOR: MGR INŻ. GRAŻYNA SZCZEPAŃSKA

Grudzień 2011 R.SPIS TREŚCI

 1. Wstęp.

  1. Przedmiot SST.

  2. Zakres stosowania SST.

  3. Roboty objęte SST.

  4. Podstawowe określenia.

  5. Wymagania ogólne dotyczące robót.

 2. Materiały.

 3. Sprzęt.

 4. Transport.

 5. Wykonanie robót.

 6. Kontrola jakości robót.

 7. Obmiar robót.

 8. Odbiór robót.

 9. Płatności.

 10. Przepisy związane.

1.WSTĘP


1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych związanych z realizacją zadania p.n. Budowa budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze działka nr 240/1, Gmina Kluki.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Roboty objęte SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, tj. dachu, fundamentów, ścian fundamentowych , które będą wykonywane przy realizacji zadania opisanego w pkt.11.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymazania ogólne" punkt1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, materiały użyte przy budowie oraz za zgodność zrealizowanego zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7 .,Wymagania ogólne" punkt 1.5.

2. Materiały.2.1. Wymagania ogólne

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego t.j. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych itp.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wraz z ich transportem i składowaniem zostały opisane w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2.2. Wymagania szczegółowe

Materiały hydroizolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.  • Abizol R - jest to roztwór asfaltowy przeznaczony do izolowania suchych porowatych powierzchni zewnętrznych betonowych i cementowych, który poprzez wnikanie w podłoża uszczelnia je oraz tworzy podkład pod następne warstwy izolacji.

  • Abizol P – jest to półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, stosowany do przyklejania papy asfaltowej do podłoża

betonowego (izolacje typu „lekkiego” oraz do sklejania warstw papy asfaltowej wyłącznie przy robotach zewnętrznych.  • Papa asfaltowa izolacyjna - znajduje zastosowanie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: stosuje się ją do wykonywania zabezpieczeń warstw termoizolacyjnych (wełna mineralna, styropian) przed działaniem wody technologicznej oraz wykonywane z niej są izolacje p.wilgociowe i p.wodne,

Polimerowo-asfaltowa papa podkładowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej (PN-89/B-27617) – oznaczona znakiem bezpieczeństwa; do produkcji stosowany jest asfalt modyfikowany, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2;z wierzchniej strony znajduje się posypka drobnoziarnista. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

  • Polimerowo-asfaltowa papa nawierzchniowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej (PN-89/B-27617) – oznaczona znakiem bezpieczeństwa; do produkcji stosowany jest asfalt modyfikowany, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2;z wierzchniej strony znajduje się posypka gruboziarnista. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

  • Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm – tworzywo termoplastyczne o dużej wytrzymałości na rozrywanie; wydłużenie przy rozrywaniu arkusza wynosi minimum 250%. Temperatura stosowania od –30 do +65ºC.; odporna na działanie kwasów i alkaliów, ale nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, Stosowana do hydroizolacji oraz do paroizolacji. Łączy się ją przez zgrzewanie.

3. SPRZĘT

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być zgodny z kartami technicznymi wyrobów i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 3,

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny byc sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta oraz uniemożliwiający ich uszkodzenie w czasie transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 .,Wymagania ogólne punkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5CC do +35°C. Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.

Do pap asfaltowych stosuje się lepik asfaltowy, a do smołowych smołowy.

Szerokość zakładów w obydwu kierunkach min. 10 cm; konieczne jest wywinięcie papy na ścianę oraz przesunięcie arkuszy papy względem siebie.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Izolacje pionowe.

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje, takie jak pyły. oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych itd.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów.


Abizolu P.

5.2.2. Izolacje poziome fundamentów oraz podposadzkowe.

5.2.2.1. Fundamenty (stopy, ławy i ściany) – dwie warstwy papy sklejone lepikiem jedna do drugiej i przyklejone do podłoża na całej powierzchni w sposób ciągły.5.2.2.2. Izolacje podposadzkowe – dwie warstwy papy na lepiku na podłożu betonowym

Na styku ławy fundamentowej i ściany należy wykonać wyoblenie (fasetę) - o promieniu

minimum 4-5 cm.

Pionową izolację ścian fundamentowych należy wywinąć na ławy;

Wysokość wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zależy od rodzaju opaski wokół budynku. Dla opaski żwirowej (minimalna szerokość 50 cm a grubość 10 cm) izolacja ścian cokołu powinna być wyprowadzona minimum 30 cm nad poziom gruntu, zaś dla opaski betonowej (minimalna szerokość 80 cm) wysokość ta "wynosi 50 cm. Nie należy wykonywać opasek o spadku mniejszym niż 5% od budynku;

Połączenie izolacji poziomej ław fundamentowych z pionową musi być szczelne. Izolacja pionowa ścian fundamentowych i izolacje poziome: podposadzkowa oraz ław fundamentowych muszą tworzyć szczelną wannę, uniemożliwiającą wilgoci czy wodzie dostanie się pod powłokę;
 1. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola robót obejmuje:


 • stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;

 • sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
  materiału;

 • sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
 • prawidłowość przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam

i zabrudzeń);

 • sprawdzenie wytrzymałości betonu na odrywanie;

 • sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji (ocena jednorodności wykonania

powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zniszczeń lub odspojeń itp.);

 • sprawdzenie zgodności wykonania izolacji z dokumentacją projektową, oraz

jakości zastosowanych materiałów,

 • uszkodzenia mechaniczne.


7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 7.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 8. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu

przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0,,Wymagania ogólne"

punkt 9.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej wg

kwoty ryczałtowej wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Będzie stosowane rozliczenie ryczałtowe zgodnie z zaawansowaniem procentowym wykonanych robót.10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-69/B10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1988 – Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami

stosowany na gorąco

PN-B-24620:1988 – Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-90/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-27620:1988 – Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-89/B-27617 –Papa asfaltowa izolacyjna.10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

 1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –

wymagania ogólne, OWEOB Promocja, 2003 r.,

 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

t.1,cz.4,ARKADY 1990 r.

c) Aprobata Techniczna AT/2002-11-0235 – papy asfaltowe zgrzewalne.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna