Gmina lisia góra w układzie regionalnym I sąsiedzkimPobieranie 58.01 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.01 Kb.


- -Rozdział 2


GMINA LISIA GÓRA W UKŁADZIE REGIONALNYM I SĄSIEDZKIM


SPIS TREŚCI:

1. Powiązania i uwarunkowania gminy Lisia Góra w ramach układu regionalnego, wynikające z wniosków do “Studium”

2. Podstawowe (strategiczne) elementy polityki rządowej i regionalnej uwzględnione w “Studium”

3. Powiązania obszaru gminy Lisia Góra z gminami sąsiednimi, uwzględnione w “Studium”1. Powiązania i uwarunkowania gminy Lisia Góra w ramach układu regionalnego wynikające z wniosków do “Studium”
1.1. Wg wniosku Wojewody Tarnowskiego, opracowanego przez Wydział Nadzoru Budowlanego, Urbanistyki i Architektury w Tarnowie:

a) w zakresie układu osadniczego:

- miejscowość Lisia Góra – ośrodek gminy,

- Gmina Lisia Góra – w I strefie funkcjonalno-przestrzennej województwa tarnowskiego tzw. zurbanizowanej przemysłowej,

- podstawowa funkcja gminy – rolnictwo, a w obszarze podmiejskim Tarnowa funkcja produkcyjno-usługowa i mieszkaniowa,

b) w zakresie ochrony środowiska:

- respektować ustalenia Jastrzębsko-Żdżarskiego OCHK,

- preferować zalesienia na gruntach nieprzydatnych rolniczo,

c) w zakresie zadań rządowych postulowanych do ujęcia:

- uwzględnić autostradę A4,

- uwzględnić drogę ekspresową Tarnów – Dąbrowa Tarnowska – Busko – Kielce (ten wniosek nie jest spójny z wnioskiem Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie).
1.2. Wg wniosku OUG Kraków i PGNiG S.A. – Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu:

- uwzględnić uwarunkowania wiążące się z obszarem i terenem górniczym złoża gazu ziemnego “Żukowice”.


1.3. Wg wniosku Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie:

- utrzymać rezerwę terenu w liniach rozgraniczających od 35 do 50 m dla drogi krajowej Nr 73,

- tereny wzdłuż drogi krajowej Nr 73 i drogi krajowej (obecnie wojewódzkiej) Nr 984 objąć obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DODP obecnie nie przewiduje modernizacji dróg będących w jej administrowaniu).

1.4. Wg wniosku Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad z siedzibą w Warszawie:

- uwzględnić ustalenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w sprawie autostrady A4.
1.5. Wg wniosku Starosty Tarnowskiego:

- podać lokalizację dla grzebowiska masowo padłych zwierząt.


2. Podstawowe (strategiczne) elementy polityki rządowej i regionalnej uwzględnione w “Studium”:

- rezerwa terenu na przeprowadzenie autostrady, wg wydanej decyzji administracyjnej o ustaleniach lokalizacji autostrady płatnej A4,

- rezerwa terenu dla modernizacji drogi krajowej Nr 73 do parametrów technicznych drogi ekspresowej (postulowanej we wniosku Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie),

- rezerwa terenu (z inicjatywy Gminy Lisia Góra) na alternatywne przeprowadzenie ewentualnej drogi ekspresowej Tarnów -–Busko – Kielce (wariant mniej uciążliwy dla gminy niż przebieg śladem drogi krajowej Nr 73),

- wyznaczenie Jastrzębsko-Żdżarskiego “obszaru chronionego krajobrazu” objętego ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody (na terenie gminy znajduje się tylko część chronionego obszaru),

- wyznaczenie “obszaru górniczego” (i “terenu górniczego”) złoża gazu zimnego “Żukowice” (na terenie gminy znajduje się tylko część obszaru górniczego”),

- uwzględnienie regionalnego programu preferowania zalesień na gruntach nieprzydatnych rolniczo, poprzez określenie odpowiednich dyspozycji na planszy nr 1 (zrealizowanie w 100% postulowanego w “Studium” zalesienia wskazanych terenów, zwiększy “lesistość” gminy z 14% do 19%),

- uwzględnienie w “Studium” elementów środowiska kulturowego (narodowego dziedzictwa) wymagających ochrony na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach, poprzez określenie odpowiednich dyspozycji w tym zakresie na planszy nr 1 i w tekście “Studium”.3. Powiązanie obszaru gminy Lisia Góra z gminami sąsiednimi, uwzględnione w “Studium”

Z Gminą Lisia Góra graniczą następujące gminy:

- od północy – gmina Dąbrowa Tarnowska, gmina Radgoszcz, gmina Radomyśl Wielki,

- od wschodu – gmina Czarna,

- od południa – gmina Tarnów, miasto Tarnów,

- od zachodu – gmina Żabno.2.1. Gmina Dąbrowa Tarnowska

Granica między gminami przebiega ciekami wodnymi oraz terenami rolnymi i leśnymi.


2.1.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych obu gmin przewiduje się w “Studium”:

- rezerwuje się teren dla modernizacji drogi krajowej nr 73 Tarnów – Busko – Kielce. Rezerwa ta ma kontynuację na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy,

- określa się pas terenu (z kontynuacją na niewielkim fragmencie gminy Dąbrowa Tarnowska) na alternatywne przeprowadzenie ewentualnej drogi ekspresowej Tarnów – Busko – Kielce. Rezerwa ta nie ma kontynuacji w “Studium” gminy Dąbrowa Tarnowska,

- utrzymuje się istniejące powiązania drogą powiatową nr 43354 Breń – Lipiny – Nieczajna Góra oraz istniejącymi drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.

2.1.2. W zakresie powiązań infrastruktury technicznej obu gmin:

- pozostaje bez zmian przebiegająca przez obie gminy sieć wysokiego napięcia 400 kV Tarnów – Połaniec – Tucznowa – Rzeszów,

- pozostaje bez zmian przebiegający przez obie gminy gazociąg ø 300 CN 6,4 MPa i system sieci średnioprężnych zasilanych z obu gmin,

- uregulowania w zakresie powiązań międzygminnych liniami elektroenergetycznymi średnich i niskich napięć, gazociągami średnioprężnymi, sieciami wod.-kan., telekomunikacyjnymi i innymi określone zostaną na etapie planów miejscowych i decyzji w.z. i z.t.
2.2. Gmina Radgoszcz

Granicą między gminami przebiega terenami rolnymi i leśnymi.

2.2.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych obu gmin:

- utrzymuje się istniejące powiązania:

a) drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra – Mielec,

b) drogą powiatową nr 43356 Luszowice – Smyków – Nowa Jastrząbka,

c) istniejącymi drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.

2.2.2. Przewiduje się uzupełnienie powiązań w zakresie sieci infrastruktury technicznej.

2.3. Gmina Radomyśl Wielki

Granica między gminami przebiega terenami rolnymi.

2.3.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych obu gmin:

- utrzymuje się istniejące powiązania:

a) drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra – Mielec,

b) istniejącymi drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.

2.4. Gmina Czarna

Granica między gminami przebiega głównie terenami leśnymi i rolnymi oraz częściowo istniejącymi drogami.

2.4.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych obu gmin:

- w “Studium” gminy Lisia Góra uwzględniona została rezerwa terenu dla autostrady A4, wg wariantu zgodnego z wydaną decyzją administracyjną w tej sprawie. Rezerwa ta ma kontynuację na terenie gminy Czarna,

- rezerwuje się na obszarze gminy Lisia Góra (z inicjatywy Zarządu Gminy) teren na alternatywne przeprowadzenie autostrady wg wariantu “Lisia Góra”. Wariant ten nie ma kontynuacji na obszarze gminy Czarna,
- utrzymuje się istniejące powiązania:

a) drogą wojewódzką nr 984 Lisia Góra – Mielec,

b) drogą powiatową nr 43357 Nowa Jastrząbka – Wyręby,

c) drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.

2.4.2. W zakresie powiązań infrastruktury technicznej obu gmin:

- pozostają bez zmian przebiegające przez teren obu gmin sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia 400 kV i 220 kV,

- pozostają bez zmian przebiegające przez obie gminy gazociągi wysokoprężne oraz system sieci średnioprężnych z dosilaniem ze stacji redukcyjnej w Żukowicach – niektórych miejscowości gminy Czarna,

- w Studium gminy Lisia Góra uwzględniono granice obszaru górniczego (i terenu górniczego) “Żukowice”, które mają kontynuację w gminie Czarna.

2.4.3. W zakresie powiązań układów osadniczych:

- obszar zabudowy mieszkaniowej typu “A” we wsi Nowa Jastrząbka, przysiółek Wyręby stanowi strukturę przestrzenną zintegrowaną z terenami zabudowy mieszkaniowej, w tym rejonie gminy Czarna.

2.5. Gmina Tarnów

Granica pomiędzy gminami przebiega terenami rolnymi i częściowo leśnymi.

2.5.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych:

- rezerwuje się na obszarze gminy Lisia Góra (z inicjatywy Zarządu Gminy) teren na alternatywne przeprowadzenie autostrady wg wariantu “Lisia Góra”. Wariant ten nie ma kontynuacji na obszarze gminy Tarnów,

- utrzymuje się istniejące powiązania:

a) drogami powiatowymi nr 43359 Tarnów – Wałki -Stare Żukowice i nr 43360 Tarnów – Zaczarnie – Stare Żukowice,

b) istniejącymi drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.

2.5.2. W zakresie powiązań infrastruktury technicznej obu gmin:

- utrzymuje się istniejący przebieg sieci wysokiego napięcia 400 kV Tarnów – Połaniec – Tucznowa – Rzeszów,

- pozostają bez zmian przebiegające przez obie gminy gazociągi wysokoprężne.

2.6. Miasto Tarnów

Granica pomiędzy Tarnowem a gminą Lisia Góra przebiega terenami zabudowy mieszkaniowej, terenami rolnymi i częściowo terenami leśnymi.


2.6.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych:

- w Studium gminy Lisia Góra uwzględniona została rezerwa terenu dla planowanego (wg wersji podstawowej) przebiegu autostrady A4, która jest kontynuacją rezerwy terenowej na obszarze miasta Tarnowa. Dodatkowo na obszarze gminy Lisia Góra , wyznaczony został pas terenu dla alternatywnego przebiegu tej autostrady (wg wersji “Lisia Góra”). Wariant “Lisia Góra” nie jest uwzględniony w “Studium” miasta Tarnowa,

- rezerwuje się teren modernizacji drogi krajowej nr 73 Tarnów – Busko – Kielce. Rezerwa ta ma kontynuację na obszarze miasta Tarnowa,

- rezerwuje się teren dla ewentualnego nowego przebiegu drogi krajowej nr 73 Tarnów – Kielce (na parametrach drogi ekspresowej). Rezerwa ta ma kontynuację na obszarze miasta Tarnowa i uwzględniona jest w “Studium” miasta Tarnowa jako rozwiązanie alternatywne,

- utrzymuje się pozostałe istniejące powiązania komunikacyjne między gminą Lisia Góra a miastem Tarnowem:

a) drogą powiatową nr 43335 Tarnów – Pawęzów – Breń,

b) istniejącymi drogami gminnymi,

- istniejącą sieć dróg lokalnych (oraz ścieżek rowerowych i konnych) pomiędzy gminami należy rozwinąć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.


2.6.2. W zakresie powiązań infrastruktury technicznej:

- utrzymuje się istniejący system powiązań w zakresie sieci gazowej i dosilanie gminy z Tarnowa (co najmniej do czasu przewidywanej w “Studium” lokalizacji dodatkowej stacji redukcyjnej I stopnia w Zaczarniu),

- utrzymuje się dotychczasowy system powiązań w zakresie sieci elektroenergetycznych i dotychczasowy układ zasilania gminy Lisia Góra,

- w zakresie zaopatrzenia gminy w wodę założono w Studium gminy możliwość dodatkowego zasilania wodociągu Lisia Góra z wodociągu grupowego “Tarnów”,

- w zakresie kanalizacji założono w Studium gminy realizację systemu kanalizacji dla południowej części wsi Pawęzów z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej Tarnowa.

2.6.3. W zakresie powiązań układów osadniczych:

- obszary zabudowy typu “A” we wsiach Brzozówka i Pawęzów stanowią strukturę przestrzenną zintegrowaną z terenami zabudowy w tym rejonie miasta Tarnowa.
2.7. Gmina Żabno

Granica między gminami przebiega ciekami wodnymi oraz terenami gruntów rolnych.


2.7.1. W zakresie powiązań komunikacyjnych obu gmin:

- utrzymuje się istniejące powiązanie drogą powiatową nr 43307 Lisia Góra – Łęg Tarnowski,- istniejącą sieć dróg lokalnych pomiędzy gminami uznaje się za wystarczającą.
2.7.2. W zakresie powiązań infrastruktury technicznej:

- utrzymuje się istniejący system powiązań w zakresie sieci infrastruktury technicznej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna