Gmina Majdan Królewski strategia rozwoju gminy majdan królewskiPobieranie 208.1 Kb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar208.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Gmina Majdan Królewski


STRATEGIA ROZWOJU GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI

na lata 2014 - 2022
MAJDAN KRÓLEWSKI – kwiecień 2014
Strategia Rozwoju Gminy Majdan Królewski na lata 2014-2022, realizowana w ramach projektu „URZĘDY PRZYJAZNE
I BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Spis treści


1.Wprowadzenie 3

2.Metodologia opracowania strategii 3

3.Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza
Gminy Majdan Królewski
4

3.1. Rys Historyczny 4

3.2. Położenie, powierzchnia, ludność, 8

3.3. Zasoby przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe 13

3.4. Zasoby społeczne 16

3.5. Gospodarka lokalna 20

3.6. Zarządzanie Gminą i sytuacja budżetowa 23

3.7. Gmina Majdan Królewski na tle innych gmin w powiecie kolbuszowskim 28

4. Analiza SWOT 29

5. Misja, Wizja 31

6. Cele strategiczne, operacyjne i zadania 33

7. Monitoring i ocena strategii 44

8. Zgodność ze strategiami, źródła finansowania 48 1. Wprowadzenie

„Strategia Rozwoju Gminy Majdan Królewski na lata 2014-2022” opracowana została w ramach projektu „URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


W pracach nad strategią i wypowiedzenie się na temat kierunków rozwoju i wizji jaką chcemy uzyskać w roku 2022, mógł wziąć udział każdy chętny mieszkaniec gminy, czy to poprzez ankiety, badania czy udział w pracach nad strategią.
Dokument składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich obejmuje analizę istniejącego stanu. Druga część opracowania zawiera strategię rozwoju na najbliższe lata poprzez określenie głównych obszarów strategicznych,

celów i priorytetów.

Opracowana strategia rozwoju gminy w wymienionym wyżej okresie stanowi podstawę do skutecznego i efektywnego zarządzania gminą uwzględniając optymalne wykorzystanie własnych środków i do pozyskiwania środków finansowych na działalność i rozwój gminy ze źródeł zewnętrznych, w tym zwłaszcza środków Unii Europejskiej, jednocześnie określając perspektywiczne kierunki rozwoju miasta i gminy na okres najbliższych lat.

Niniejszy dokument został opracowany przy aktywnym udziale mieszkańców gminy i połączony był ze spotkaniami a dokument strategii przed jej uchwaleniem przez Radę Gminy zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. 1. Metodologia opracowania strategii

W proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Majdan Królewski na lata 2014 – 2022 włączono wiodące środowiska społeczno-gospodarcze z terenu Gminy, realizując tym samym podejście partycypacyjne w pracach nad dokumentem.

Przeprowadzono również badania ankietowe wśród osób reprezentujących Urząd Gminy, rolników, przedsiębiorców działających na terenie Gminy, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, młodzieży, jak również przedstawicieli edukacji i kultury i przede wszystkim wśród mieszkańców.

Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie: • zaktualizowania diagnozy stanu Gminy,

 • przeprowadzenie analizy SWOT,

 • identyfikację celów priorytetowych oraz misji i wizji rozwoju Gminy,

 • wyodrębnienie celów i zadań.

W ramach spotkań przeprowadzone zostały warsztaty dające możliwość aktywnego włączenia się w proces wypracowywania założeń oraz celów strategicznych.

Ponadto przygotowany projekt dokumentu poddany został szerokim konsultacjom społecznym: • zaprezentowany został na forum wszystkich komisji Rady Gminy,

 • przedstawiony został na spotkaniach sołtysów wszystkich miejscowości,

 • wyłożony został do wglądu wszystkich mieszkańców gminy.


 1. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza
  Gminy Majdan Królewski

3.1. Rys Historyczny


Majdan Królewski dawniej miasteczko leży w obszernej niecce komorowsko - przyszowskiego wzniesienia Kotliny Sandomierskiej, przy starym trakcie
z Sandomierza przez Kolbuszową do Rzeszowa. W Majdanie Królewskim i okolicy znajdują się liczne ślady osadnictwa prehistorycznego. Ślady osadnictwa Majdanu
i okolic sięgają czasów prehistorycznych, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. Informacje o osadach w źródłach pojawiają się z XVI/XVII w., teren gminy należał do dóbr królewskich, starostwa sandomierskiego.
Ludność puszczańska zajmowała się łowiectwem, bartnictwem oraz uprawą roli. Najwcześniej powstała osada Komorów, w której starosta sandomierski Hieronim Gostowski za zgodą Zygmunta II Augusta w 1571 r. założył urząd leśniczy lasów sandomierskich. W 1599 r. Komorów był wsią z wójtostwem.
Z kolei za starostowania Lubomirskich nad rzeką Korzeń /1674r./ powstała huta szkła a w pobliżu "potażnia alias Maydan". Józef Lubomirski pod koniec XVII w. osadził wieś Hutę /później nazwaną Komorowska/, do której sprowadził hutników. Niezbędny do wyrobu szkła był potaż, tzw. biała sól czyli węglan potasu. Robotnicy zajmujący się ługowaniem popiołów ustawiali na wyciętym obszarze leśnym budowle drewniane w zamknięty czworobok - zwany majdanem. Wyrażenie "majdan" pochodzi z języka tureckiego /mejdan - plac/, oznacza zamknięty czworoboczny obszar, miejsce zgromadzeń, plac ćwiczeń wojennych. W obozach polskich było to miejsce gdzie gromadziło się rycerstwo, nazwa przeszła na obozowisko robotników leśnych, a z upływem czasu na wieś. Inne przemysły leśne to: maziarnia w Krzątce, wytop żelaza w "Kuźnicy" pod Rusinowem. Rozwijały się również przemysły drzewne: gonciarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo.
Majdan wyróżniał się jako ośrodek rzemieślniczy i handlowy, położony przy trakcie z Sandomierza przez Kolbuszowę do Rzeszowa.

Starania J. Ossolińskiego zostały uwieńczone zgodą Augusta III Sasa na podniesienie wsi do godności miasta. W 1772 r. po I rozbiorze Majdan i okoliczne wsie jako dobra królewskie przeszły na własność skarbu Austrii. Na licytacji w 1835r. Majdan, Komorów, Hutę Komorowską i Brzostową Górę nabył Jan Dolański,


a w 1833 r. Rusinów i Wolę Rusinowską nabyli: Józef Błotnicki i Jan Piotrowski. Drogą kupna koligacji teren był w posiadaniu Dolańskich, następnie Kozłowieckich, którzy wybudowali pokaźny dwór w Hucie Komorowskiej /istniał do 1947r./. Ówczesne dwory były ośrodkami kultury, dzięki którym ludność mogła uczestniczyć w historii narodowej. Ostatnim właścicielem był dziedzic Adam Kozłowiecki /ojciec Kardynała Adama Kozłowieckiego/. W Majdanie były zorganizowane władze miejskie, organem uchwalającym i kontrolnym była Rada Gminna, a wykonawczym Zwierzchność Gminna na czele z burmistrzem.

O rozwoju miasteczka świadczą instytucje: od 1794 r. była zorganizowana szkoła parafialna, następnie trywialna, w 1904-1918 czteroklasowa z filiami. W 1870 r. działała Kasa Pożyczkowa Gminna, 1873 r. Spółka Oszczędności i Pożyczek, 1872 r. Urząd Poczto-wy, 1886 r. Straż Pożarna, 1890 r. Telegraf. Na rozwój Majdanu duży wpływ miały targi, handlem głównie zajmowali się Żydzi. Centrum stanowił rynek, gdzie mieścił się ratusz, domy mieszczan, sklepy i karczmy, które gromadziły mieszkańców w sprawach gospodarczych i politycznych. Powołanie w ostatnich latach XIX w. /1895/ w Rzeszowie Stronnictwa Ludowego ożywiło działalność ruchu ludowego na terenie Majdańszczyzny. Z tego ugrupowania dnia 25 września 1895r. mandat poselski do Sejmu Krajowego Galicyjskiego we Lwowie uzyskał Antoni Paduch z Brzostowej Góry. Posłem do parlamentu wiedeńskiego z ramienia endecji w imieniu ks. Eugeniusza Okonia /w dniu wyborów nie miał 30 lat/ został wybrany rolnik Antoni Lewicki z Majdanu /Stawek/. Wikariusz majdański w latach 1910-1911 ksiądz E. Okoń został dwukrotnie wybranym posłem do Sejmu niepodległej Polski /1919 i 1922/ z Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego.

Poprawa położenia gospodarczego nastąpiła poprzez lokalizację Centralnego Okręgu Przemysłowego /COP/. 24 lipca 1938 r. przybył do powiatu kolbuszowskiego premier rządu polskiego, gen. dyw. dr Felicjan Sławoj -Składkowski. Celem jego wizyty i towarzyszących mu osób był udział
w uroczystości odsłonięcia pomnika Stanisława Serafina w Dzikowcu, żołnierza KOP poległego w czasie pełnienia służby na granicy polsko-litewskiej. Podczas swojej wizyty premier odwiedził wówczas największą miejscowość lokalnego COP-u Majdan; Uczestniczył w posiedzeniu Sesji Rady Gminnej i spotkał się
z kierownictwem Wytwórni Amunicji Nr 3 Majdan - Dęba. Rada Gminna
w Majdanie dnia 28 września 1938 r. nadała Panu Premierowi Dr. Felicjanowi Sławoj-Składkowskiemu Obywatelstwo Honorowe Gminy Majdan.

Aby odróżnić Majdan od innych Majdanów w Polsce na mocy uchwały


i zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 roku, nr 338, ogłoszonym w Monitorze Polskim nr 144 z dnia 26 czerwca 1939 roku, zmieniono nazwę "Majdan" na "Majdan Królewski". Na terenie gminy w 1924 r. w północnej części wsi Krzątka został zlokalizowany poligon wojskowy "Krzątka" - później pod nazwą "Dęba", obecnie "Nowa Dęba". O wydzieleniu terenu do ćwiczeń wojskowych zadecydowały warunki naturalne, pagórki pochodzenia wydmowego, sieć strumieni wodnych, dogodne drogi dojazdowe.

W okresie II wojny światowej Majdan Królewski i okoliczne wioski były


w większości wysiedlone (1941-42). W pobliżu ćwiczyła na poligonie armia niemiecka. Niemcy na potrze-by organizacyjne poligonu dokonywali rozbiórki murowanych domów, szkół, a gruz najczęściej używano do budowy dróg. Mieszkańcy brali udział w konspiracyjnych szeregach (ZWZ, BCH) - AK w dwóch placówkach: majdańskiej i dębskiej. Majdan Królewski został wyzwolony przez wojska radzieckie 27/28 lipca 1944 roku. Ludność powracała z wysiedlenia, organizowała życie gospodarczo - społeczne.

Przed II wojną światową Majdan Królewski liczył około 2200 mieszkańców.


W czasie wojny organizowano na tym terenie akcję odwetową przeciwko okupantowi. W latach 1941-1942 w jenieckim obozie w Majdanie Królewskim hitlerowcy wymordowali około 10.000 jeńców radzieckich. Ku czci poległym
w rynku w Majdanie Królewskim w 1962 r. wzniesiono Pomnik Wdzięczności.

Majdan Królewski był siedzibą Zarządu Gminnego, później Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Gminnej Rady Narodowej od 1973 r. oraz Rady Gminy od 1990 r. Obowiązki Wójta przed II wojną światową pełnił: Grosiak Marcin. W czasie okupacji Wójtem w Majdanie był Hałka Józef. Po wyzwoleniu obowiązki Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej pełnili: Sudoł Józef, Dul Edward, Sudoł Wojciech, Kościelny Stanisław, Lubera Józef, Wilk Kazimierz, Fila Stanisław. Po reformie administracyjnej z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie kolbuszowskim utworzono gminę Majdan Królewski jej naczelnikiem został Ślęzak Józef.

Gmina Majdan Królewski przetrwała do 1977 r. W 1977 r. w wyniku podziału administracyjnego kraju następuje jej likwidacja, zostaje dołączona do Miasta
i Gminy Nowa Dęba przechodząc jednocześnie do woj. tarnobrzeskiego. W 1982 r. następuje reaktywowanie Gminy Majdan Królewski, jej Naczelnikiem pozostaje Ślęzak Józef który swoją funkcję pełni do 1990 r. W 1990 r. powstają samorządy,
a wraz z nimi ich organy tj. Rada Gminy oraz Zarząd Gminy. Na stanowisko Wójta Gminy zostaje wybrany Tadeusz Cebula z Komorowa.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna