Gmina trojanów załącznik do uchwały Nr ix/36/2011 Rady Gminy w Trojanów z dnia 15 czerwca 2011r sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospdarki odpadami za lata 2009 – 2010 Trojanów 2011 Spis treściPobieranie 199.65 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar199.65 Kb.


GMINA TROJANÓW

Załącznik

do uchwały Nr IX/36/2011

Rady Gminy w Trojanów

z dnia 15 czerwca 2011r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPDARKI ODPADAMI ZA LATA 2009 – 2010

Trojanów 2011

Spis treści

 1. Wprowadzenie…………………………………………………………………………............4

  1. Cel opracowania……………………………………………………..………....….4

  2. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone…………………..….…....…4

  3. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami….…....4

 2. Ogólna charakterystyka Gminy Trojanów…………………………………..….……..5

  1. Podział administracyjny………………………………………………..…….....…5

  2. Sytuacja demograficzna oraz typ zabudowy……………………………...…........6

  3. Struktura użytkowania gruntów………………………………………..……........8

 3. Gospodarka Odpadami na terenie gminy Trojanów…………………………..……...8

  1. Ogólny stan prawny obowiązujący w gospodarce odpadami, obowiązki gminy....8

  2. Dane o odpadach oraz porównanie stanu obecnego z założeniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami…………………………………………….………..…….13

3.2.1 Rodzaj i ilość odpadów zebranych z ternu gminy…………………...………..13

3.2.2 Rodzaj i źródło odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania………………………………………………….……………......14

3.2.3 Istniejące systemy zbierania odpadów……………………….………...…......15

4. Stan realizacji zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami…………………………………………………………………..…………...16

5. Podsumowanie……………………………...……………………………….……...…..22

Spis tabel

tabela nr 1 – obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

tabela nr 2 – obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami wg ustawy o odpadach,

tabela nr 3 – Ilość odpadów komunalnych wywiezionych z terenu Gminy Trojanów do odzysku i unieszkodliwienia – ogółem w latach 2009 i 2010 [Mg/rok] oraz porównanie z prognozą GPGO,

tabela nr 4 – rodzaj, ilość, źródło odpadów oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania,

tabela nr 5 – bezpośredni odbiorcy zebranych odpadów,

tabela nr 6 – stan realizacji zadań określonych w GPGO,

tabela nr 6 – stan realizacji zadań określonych w GPGO,

tabela nr 7 – wskaźniki monitorowania realizacji GPGO.


 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami zostało sporządzone na podstawie art. 14 ust. 12 b ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ), sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, przygotowują:

1) minister właściwy do spraw środowiska – z realizacji planu krajowego;

2) zarząd województwa – z realizacji planu wojewódzkiego;

3) zarząd powiatu – z realizacji planu powiatowego;4) organ wykonawczy gminy – z realizacji planu gminnego.


  1. Cel opracowania

Celem opracowania sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest zobrazowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Trojanów uwzględniając stan od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. Pozwoli to przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień oraz okaże się bardzo pomocne przy jego aktualizacji. Wnioski wysunięte przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania umożliwią również zmodyfikowanie założeń i działań przyjętych w planie, tak aby wpłynąć na ich jak najlepsze i szybsze zrealizowanie.

  1. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Zgodnie z art.14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

  1. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trojanów został uchwalony i zaakceptowany uchwałą Rady Gmin Nr XXVII/115/04 z dnia 29 listopada 2004r. Termin realizacji i obowiązywania planu przypada na lata 2004 – 2011.

 1. Ogólna Charakterystyka Gminy Trojanów  1. Podział administracyjny

Gmina Trojanów znajduje się w południowej części powiatu garwolińskiego. Od północy i północnego zachodu graniczy z gminami: Żelechów, Sobolew i Maciejowice a od wschodu i południa z gminami powiatu ryckiego, (województwo lubelskie).


Rys. 1. Położenie gminy Trojanów w powiecie garwolińskim

Powierzchnia gminy wynosi 15 101 ha, co stanowi około 11,8% powierzchni powiatu garwolińskiego. Rys. 2. przedstawia procentową powierzchnie gminy z podziałem na miejscowości, największymi z nich w gminie są: Podebłocie i Trojanów najmniejszymi zaś Derlatka i Mościska.
Rys. 2. Powierzchnia gminy Trojanów w hektarach z podziałem na miejscowości
2.2. Sytuacja demograficzna oraz typ zabudowy

W gminie Trojanów dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, która charakterystyczna jest dla gmin wiejskich. Gminę Trojanów zamieszkuje 7827 osób w 27 miejscowościach: Babice, Budziska, Damianów, Derlatka, Dębówka, Dudki, Elżbietów, Jabłonowiec, Korytnica, Kozice, Kruszyna, Majdan, Mościska, Mroków, Ochodne, Piotrówek, Podebłocie, Prandocin, Ruda, Skruda, Trojanów, Więcków, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna, Wola Życka, Żabianka i Życzyn. Liczba ludności gminy stanowi około 7% ludności powiatu garwolińskiego. Liczbę ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia Rys. 3.

Jakość życia mieszkańców gminy nie odbiega od warunków występujących w innych gminach rolniczych województwa mazowieckiego. Gmina posiada dobry układ połączeń komunikacyjnych, jako dobre należy także uznać zbiorowy system wodociągowy, który jest systematycznie rozbudowywany.Rys. 3. Liczba ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół, 3 ośrodki zdrowia, poczta, komisariat policji, bank spółdzielczy, remizy strażackie, 2 domy ludowe, 2 kościoły, ośrodek wypoczynkowy oraz sklepy branży spożywczej i przemysłowej na terenie całej gminy.
2.3. Struktura użytkowania gruntów
Gmina zajmuje 15 101 ha powierzchni . Około 94 % jej powierzchni zajmuj użytki rolne i lasy. Pozostałe 6 % stanowią nieużytki, tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjne, drogi, wody i obszary zdegradowane. Strukturę użytkowania gruntów w gminie przedstawia Rys. 4.


Rys. 4. Struktura użytkowania gruntów w gminie Trojanów w hektarach


 1. Gospodarka Odpadami na terenie gminy Trojanów
  1. Ogólny stan prawny obowiązujący w gospodarce odpadami, obowiązki gminy

Podstawa prawna sporządzenia GPGO oraz sprawozdania z jego realizacji jest wprawdzie ustawa o odpadach, jednak zasady zarządzania odpadami komunalnymi przynosi ( oprócz art. 16a ustawy o odpadach) także ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniższa tabela pokazuje obowiązki gminy i sposób ich wypełniania przez UG Trojanów. Omówienie ich w niniejszym sprawozdaniu jest o tyleistotne, że utrzymanie czystości i porządku jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy (art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy) a gospodarka odpadami komunalnymi jest częścią zadania „ utrzymania czystości i porządku”.
Tabela nr 1 – obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Lp

Artykuł ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązek jaki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stan realizacji

uwagi

1

art. 3 ust 2 pkt 1

Gmina tworzy warunki do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych

zrealizowane

Na terenie Gminy na dzień 31,12,2010r działają cztery podmiotów, uprawnione do odbioru odpadów komunalnych

2

art. 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 8

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń (własnych lub wspólnie z innymi gminami) do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części a także zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie

zrealizowane

W tym zakresie Gmina współpracuje z upoważnionym podmiotem, tj Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno

3

art. 3 ust. 2 pkt 6a

udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


zrealizowane


Gmina utworzyła mobilne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dlatego informacja zawiera dane którym przedsiębiorcom działającym na rzecz gminy w/w sprzęt może być przekazany


4

art. 3 ust. 3 pkt 1


Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania

oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
zrealizowane


Zadanie ciągłe

5

art. 3 ust. 3 pkt 2


Gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowaniaplanu rozwoju sieci kanalizacyjnej;


zrealizowane


Zadanie ciągłe

6

art. 3 ust. 3 pkt 3


Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z tej ustawy


zrealizowane


Zadanie ciągłe

7

art. 4


rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku (jest on aktem prawa miejscowego)


zrealizowane


regulamin taki przyjęto uchwałą Rady Gminy w Trojanowie Nr XLI/186/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r


8

art. 7 ust. 3


Rada Gminy określi , w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

zrealizowane


Uchwała Nr XXXI/150/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r


9

art. 7 ust. 3a


Rada Gminy określi , w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

zrealizowane

Uchwała Nr XXXI/149/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r


W kontekście obowiązków gminy w gospodarce odpadami i ich wypełniania, dla niniejszego sprawozdania istotnym jest także odniesienie się do przepisów ustawy o odpadach. Zagadnienia z tego zakresu przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 – obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami wg ustawy o odpadach

Lp

Artykuł ustawy o odpadach

Obowiązek jaki nakłada ustawa

Stan realizacji

uwagi

1

art. 16 a ust. 1

objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

W trakcie realizacji

Stopniowo zwiększa się ilość zawieranych umów co do asortymentu zbieranych odpadów – jest tu konieczność podejmowania dalszych działań2

art. 16a ust. 2

lit. a


Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W trakcie realizacji

Selektywna zbiórka odpadów jest wprowadzona na terenie gminy jednak nie obejmuje jeszcze wszystkich mieszkańców, działania mające na celu ograniczenia składowania odpadów ulęgających biodegradacji polegały informowaniu mieszkańców na zebraniach wiejskich odnośnie możliwości zagospodarowania w/w odpadów przetworzeniu w przydomowych kompostownikach i zagospodarowaniu w domowych gospodarstwach3

art. 16a ust. 2

lit. b


Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.

W trakcie realizacji

Selektywna zbiórka odpadów jest wprowadzona na terenie gminy jednak nie obejmuje jeszcze wszystkich mieszkańców,

działania mające na celu wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych polegały na informowaniu mieszkańców na zebraniach wiejskich i w rozsyłanych okólnikach odnośnie niemieszania odpadów komunalnych z niebezpiecznymi


4

art. 16a ust. 2

lit. c


Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W trakcie realizacji

Selektywna zbiórka odpadów jest wprowadzona na terenie gminy jednak nie obejmuje jeszcze wszystkich mieszkańców,

działania mające na celu odbierania odpadów komunalnych aby było możliwe osiągnięcie poziomów odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych

informacje w wyżej wymienionym zakresie zostało przekazane na zebraniach wiejskich oraz w okólnikach
5

art. 16 a ust. 3

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalny przez przedsiębiorców

W trakcie realizacji

W tym zakresie Gmina korzysta z usług firm świadczących usługi na rzecz gminy

6

art. 16 a ust. 4

Zapewnianie warunków ograniczenia masy biodegradowalnych odpadów komunalnych

- do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35W trakcie realizacji

Zadanie ciągłe  1. Dane o odpadach oraz porównanie stanu obecnego z założeniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami   1. Rodzaj i ilość odpadów zebranych z ternu gminy

Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym na terenie Gminy Trojanów w okresie sprawozdawczym oraz ich porównanie z prognozą GPGO przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 – Ilość odpadów komunalnych wywiezionych z terenu Gminy Trojanów do odzysku i unieszkodliwienia – ogółem w latach 2007 i 2008 [Mg/rok] oraz porównanie z prognozą GPGO

Lp

Wyszczególnienie

Kod

2009r

2010r

2011r (prognoza wg GPGO)

1

Odpady

20 03 01

108,12

158,00

-

2

Selektywna Zbiórka

2.1

Szkło

15 01 07

45,00

45,80

45,0020 01 02

-

-

7,7

2.2

Makulatura

15 01 01

16,30

15,80

44,5020 01 01

3,96

1,00

42,2019 12 01

-

1,00

-

2.3

Tworzywa sztuczne

15 01 02

2,18

3,147

25,0020 01 39

0,14

-

52,90

3

Selektywna zbiórka ogółem

67,58

66,747

217,30

4

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8,50

2,00

-

6

Odpady stałe ogółem

184,20

226,747

-

5

Odpady komunalne ciekłe

2190,00m³

1301,15m³

-

UWAGA: w/w tabeli podano prognozę z 2011r a nie z 2010r ponieważ w GPGO prognozy odpadów selektywnie zbieranych były przedstawione na lata 2004, 2007 i 2011.

Po przeanalizowaniu powyższych zestawień nie ulega wątpliwości, że system selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Trojanów wymaga dalszego inwestowania i rozwijania.


3.2.2 Rodzaj i źródło odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Nie segregowane odpady komunalne jak również wszystkie odpady zebrane selektywnie zostały przekazane do unieszkodliwienia oraz do odzysku, stosownie do ich rodzaju, jak pokazano w poniższej tabeli.


Tabela nr 4 – rodzaj, ilość, źródło odpadów oraz proces odzysku lub unieszkodliwiania

Lp.

Rodzaj i kod odpadów

Ilość w Mg/rok

Źródło pochodzenia odpadów

Proces w jakim przerobiono odpady.

2009r

2010r

1

Niesegregowane odpady komunalne

108,12

158,00

Wytworzone przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Trojanów

D 5

2

Nieczystości Ciekłe

2190m³

1301,15m³

Wytworzone przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Trojanów

Przekazane podmiotowi działającemu na rzecz gminy zgodnie z umowa zawartą przez podmiot działający na rzecz gminy

Odpady komunalne segregowane

3

Papier i tektura

20,26

17,80

Wytworzone przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Trojanów

R 15

4

Szkło

45,00

45,80

Wytworzone przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Trojanów

R 15

5

Tworzywa sztuczne

2,32

3,147

Wytworzone przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców z terenu Gminy Trojanów

R 15

D 5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach innych niż niebezpieczne.

R 15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przetworzenia do odzysku, w tym do recyklingu
W okresie sprawozdawczym, odbiorców w/w odpadów przedstawia tabela Nr 5.
Tabela nr 5 – bezpośredni odbiorcy zebranych odpadów w okresie sprawozdawczym

Lp

Rodzaj Odpadu

Odbiorca

1

Odpady komunalne stałe – niesegregowane, zebrane selektywnie, wielkogabarytowe, niebezpieczne itp.

Odpady komunalne ciekłe.

EKO LIDER”

Jarosław Wyglądała

Lucin 4,

08-400 Garwolin

2

Odpady komunalne stałe – niesegregowane, zebrane selektywnie, wielkogabarytowe, niebezpieczne itp.

Odpady komunalne ciekłe.

CZYSTOPOL”

Danuta Gendek

Kolonia Górzno 29

08-404 Górzno

3

Odpady komunalne stałe – niesegregowane, zebrane selektywnie, wielkogabarytowe, niebezpieczne itp.


ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

4

Odpady komunalne stałe .

Odpady komunalne ciekłe.

BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

Ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa


   1. Istniejące systemy zbierania odpadów

Na terenie gminy stosuje się kombinowany system zbiórki odpadów z przewaga zbiórki workowej. I tak jeśli chodzi o zbiórkę surowców wtórnych o raz odpadów niesegregowanych, mieszkańcy dostają bądź zakupują (zaopatrują się stosownie do potrzeb) worki do zbierania w/w odpadów. Odbiór odpadów odbywa się wg grafiku raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące.

Na terenie gminy nie ma instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz nie występuje zjawisko importu nieczystości z innych gmin. Zebrane odpady są w całości transportowane poza obszar Gminy i tam poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu.
 1. Stan realizacji zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami


Tabela nr 6 – stan realizacji zadań określonych w GPGO

L Lp.

Cele i zadania

Termin realizacji przewidziany w GPGO

Sposób realizacji/uwagi

1

Współudział w realizacji inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w gm. Łaskarzew (lub alternatywnie w gm. Sobolew)

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007Zaniechano realizacji

Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w gm. Łaskarzew( lub alternatywnie w gminie Sobolew) realizacja tego zadania była planowana w okresie wcześniejszym gdy Gmina Trojanów należała do związku gmin, w trakcie gdy Gmina wystąpiła z w/w związku zaniechano współudziału w realizacji przedmiotowego zakładu.
2

Współudział w realizacji Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007nie w pełni zrealizowano”

Odpady niebezpieczne odbierane są z ternu gminy poprzez firmy świadczące usługi na rzecz gminy z którymi Gmina ma podpisane stosowne umowy.3

objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów, a co za

tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych

do środowiska,


Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
W trakcie realizacji

Na dzień 31 grudnia 2010r selektywna zbiórka zostało obięte 57.04% mieszkańców. Jest to cel nieukończony do dalszej realizacji4

wdrożenie na terenie gminy funkcjonowania Art. 6 Rozdział 3 Ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.

622, z późn. zm.),


Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007W trakcie realizacji

5

sukcesywna inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
Zrealizowano

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły informacje na temat występowania „dzikich wysypisk”
6

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
Zrealizowano

W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane
7

propagowanie intensyfikacji wykorzystania kompostów w rolnictwie,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007Zrealizowano

poprzez edukacje ekologiczną8

wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
Zrealizowano

Odpady wielko gabarytowe odbierają firmy działające w imieniu gminy z którymi Gmina ma podpisane stosowne umowy.
9

wprowadzenie sytemu zbiórki odpadów budowlanych,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
Zrealizowano

Odpady budowlane odbierają firmy działające w imieniu gminy z którymi Gmina ma podpisane stosowne umowy.
10

wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie

odpadów komunalnych,Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
Zrealizowano

Odpady niebezpieczne zbierane selektywnie odbierają firmy działające w imieniu gminy z którymi Gmina ma podpisane stosowne umowy.
11

przeprowadzenie inwentaryzacji pokryć dachowych zawierających azbest,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007Zrealizowano

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w tym zakresie z powodu braku środków. W latach najbliższych zadanie to zostanie zrealizowane
12

wprowadzenie zróżnicowanych opłat za odpady wymieszane i posegregowane,

Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007Zrealizowano

13

wprowadzenie odpowiednich zapisów wynikających z niniejszego planu do

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007Nie w pełni zrealizowano

14

uzyskanie poziomów odzysku odpadów opakowaniowych zgodnych z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznychpoziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr

104, poz. 982),Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007W trakcie realizacji


15

redukcja ilości kierowanych na składowisko odpadów ulegających biodegradacji wg

zaleceń KPGO,Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
W trakcie realizacji

Jednoznacznie trudno jest odpowiedzieć na tego zadania ponieważ nie wszyscy mieszkańcy są ujęci w selektywnej zbiórce odpadów
16

odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wg zaleceń

KPGO.


Zadanie krótkoterminowe na lata:

2004-2007
W trakcie realizacji

Jednoznacznie trudno jest odpowiedzieć na tego zadania ponieważ nie wszyscy mieszkańcy są ujęci w selektywnej zbiórce odpadów
17

dalsza realizacja inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w gm.

Łaskarzew (lub alternatywnie w gm. Sobolew),Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011


Zaniechano realizacji

Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w gm. Łaskarzew( lub alternatywnie w gminie Sobolew) realizacja tego zadania była planowana w okresie wcześniejszym gdy Gmina Trojanów należała do związku gmin, w trakcie gdy Gmina wystąpiła z w/w związku zaniechano współudziału w realizacji przedmiotowego zakładu.
18

współudział w tworzeniu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w

Siedlcach,Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011


Zaniechano realizacji


19

kontynuacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców

gminy,


Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011

zrealizowano


20

dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011

W trakcie realizacji


21

dalsza organizacja i udoskonalanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011

W trakcie realizacji

22

dalsza redukcja ilości kierowanych na składowisko odpadów ulegających

biodegradacji wg zaleceń KPGO,Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011

W trakcie realizacji

23

odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w grupie

odpadów komunalnych wg zaleceń KPGO.Zadanie długoterminowe na lata: 2008-2011

W trakcie realizacjiTabela nr 7 – wskaźniki monitorowania realizacji GPGO

Lp.

Nazwa wskaźnika


Jednostka

Wartość

wskaźnika

dla roku bazowego

Stan na dzień 31 grudnia 2010r

Uwagi

1

Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem

Mg

758,10

293,494

Rozbieżność w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

2

Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie

Mg

217,30

66,747

-

3

Odsetek mieszkańców obciętych selektywnym systemem zbierania odpadów komunalnych

%

100

57.04

Rozbieżność w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

4

Masa odpadów ulegających biodegradacji

Mg

144,1

Brak danych

-

5

Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w selektywnym zbieraniu komunalnych odpadów niebezpiecznych

%

100

57,04

Rozbieżność w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

6

Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów wielkogabarytowych

%

100

57,04

Rozbieżność w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

7

Masa zebranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych

Mg

77,90

3,147

Dane użyte w kolumnie danych bazowych są danymi szacunkowymi natomiast rozbieżności w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

8

Masa zebranych selektywnie odpadów z papieru i tektury

Mg

86,70

17,80

Dane użyte w kolumnie danych bazowych są danymi szacunkowymi natomiast rozbieżności w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

9

Masa zebranych selektywnie odpadów ze szkła

Mg

52,7

45,80

Dane użyte w kolumnie danych bazowych są danymi szacunkowymi natomiast rozbieżności w danych spowodowana jest tym że dla roku bazowego przyjęto dane dla 100% mieszkańców gminy natomiast dla roku 2010 57,04%

10

Odpady komunalne ściekoweBrak danych

1301,15

- 1. Podsumowanie

Ogólna analiza z wykonania zadań przedstawionych w gminnym planie gospodarki odpadami wykazuje poprawna realizację większości merytorycznych celów określonych w tym dokumencie. Jednakże nie wszystkie cele określone w GPGO zostały zrealizowane.

W celu poprawy jakości prowadzonej gospodarki odpadami niezbędne jest podjęcie następujących działań:

• objąć wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórką odpadów,

• zredukować ilość kierowanych na składowisko odpadów ulegających biodegradacji stosownie do zaleceń KPGO

• odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych wg zaleceń KPGO

• prowadzić działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja zadań nakreślonych planem wymaga stałego nadzoru i kontroli. Konieczne jest również analizowanie stopnia realizacji celów oraz przyczyn nieprawidłowości. Wskazane w sprawozdaniu „braki” w realizacji postanowień GPGO traktować należy jako wskazania co do tego, jakie działania należy podać, aby w pełni zrealizować ustawowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami oraz cele postawione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Warunkiem sprawnego funkcjonowania systemu jest akceptacja społeczna i udział społeczeństwa w realizacji zadań. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców osiągana będzie poprzez edukacje organizowaną na wszystkich szczeblach.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna