Gmina ZakliczynPobieranie 25.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.25 Kb.Gmina Zakliczyn


Gmina Wojnicz


REGULAMIN

PROGRAMU STYPENDIALNEGO „AGRAFKA AGORY” 2015


Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY”, którego celem jest finansowa pomoc studentom studiów w systemie stacjonarnym zamieszkałym na terenie gmin: Zakliczyn, Wojnicz w województwie małopolskim, uczącym się na uczelniach na terenie RP

Integralnymi elementami niniejszego regulaminu są:

 1. Postanowienia ogólne

  1. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie Program Stypendialny ,,AGRAFKA AGORY”

  2. Program Zarządzany jest przez Komisję Kwalifikacyjną.

  3. Komisję Kwalifikacyjną powołuje na okres 4 lat Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” spośród przedstawicieli: samorządów lokalnych, sądu, szkół średnich w powiecie tarnowskim, Biznesu i organizacji pozarządowych.

  4. Obsługę administracyjno – finansową Programu sprawują pracownicy Stowarzyszenia.

  5. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY”.

  6. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY”

  1. Z pomocy Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY” w formie stypendiów korzystać mogą studenci zamieszkali na terenie powiatu tarnowskiego i brzeskiego: gminy Zakliczyn, Wojnicz uczący się na uczelniach polskich, w trybie dziennym, którzy spełniają poniższe warunki.

   1. Osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,2.

   2. Mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia (fakultatywnie)

   1. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (fakultatywnie)

   2. Złożą w terminie do :  1. W programie nie mogą uczestniczyć:

 • dzieci pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER”

 • dzieci członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Stypendialnej „AGRAFKA AGORY”

 • dzieci członków Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” 1. Warunki przyznawania stypendiów

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października.

  2. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

wyniki w nauce 60%

sytuacja materialna 20%  1. szczególne osiągnięcia 30%

  2. Wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie

  3. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

  4. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa pomiędzy stowarzyszeniem a stypendystą

4. Budżet Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY”

  1. Kapitał Programu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

  2. Kapitał Programu gromadzony jest na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Krakowie O/Zakliczyn

  3. Program dofinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Agory, SPON „BEZ BARIER”, gminę Zakliczyn i Wojnicz.

  4. Wysokość stypendium wynosi 380 zł i będzie wypłacane stypendystom przez okres 9 miesięcy począwszy od października do czerwca.

  5. W razie uzyskania dodatkowych środków na realizację programu, Komisja Stypendialna programu „Agrafka Agory” może przyznać dodatkowe stypendia i nagrody dla poszczególnych kandydatów składających aplikację, spełniających kryteria formalne.


ZAŁĄCZNIK


Do Regulaminu Programu Stypendialnego „AGRAFKA AGORY” –

rok akademicki 2015/2016


PUNKTACJA

Nauka

60 %

Sytuacja rodzinna

20 %

Inne osiągnięcia

20 %NAUKA maksymalnie 60 pkt.

Średnia ocen

Liczba punktów

Poniżej 4,2

0

4,21 – 4,25

4

4,26 – 4,30

8

4,31 - 4,35

12

4,36 - 4,40

16

4,41 - 4,45

20

4,46 - 4,50

24

4,51 - 4,55

28

4,56 - 4,60

32

4,61 - 4,65

36

4,66 - 4,70

40

4,71 – 4,75

44

4,76 - 4,80

48

4,81 - 4,85

52

4,86 - 4,90

56

4,91 - 4,95

60

SYTUACJA RODZINNA maksymalnie 20 pkt.
INNE OSIĄGNIĘCIA – maksymalnie 30 pkt

Wolontariat, dyscypliny artystyczne, naukowe
Dyscyplina

Liczba punktów

W dziedzinie sportowej i artystycznej

10

Wolontariat

10

W dziedzinie nauki

10©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna