Gminny program profilaktykiPobieranie 184.67 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar184.67 Kb.


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVII/208/12

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 28 grudnia 2012 r.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2013

ORNETA


Opracowanie: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornecie
WPROWADZENIE
Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju te związane z alkoholem zajmują szczególne miejsce i są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, nie tylko budżet państwa, ale także samorządy gminne. Dlatego problemy związane z alkoholem są przedmiotem działań zarówno administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie miasta i gminy Orneta.

Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych oraz stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Orneta na lata 2006 – 2015.

Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011- 2015 oraz z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015.

Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 793 z późniejszymi zmianami), określająca priorytety zadań realizowanych poprzez program, traktując je jako zadania własne gminy.

Wiążące akty prawne to:

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm),

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r Nr 175, poz. 1362)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia realizację działań profilaktycznych jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał zarówno zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwanego dalej programem jak i środki finansowe na realizację tych zadań. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Rozdział II.1. Charakterystyka Gminy

Orneta położona jest w powiecie lidzbarskim w północno-zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miasto i gminę Orneta zamieszkuje ogółem 12.881 mieszkańców. Miasto – 9.355 osób; gminę - 3.526 osób. Sołectwa gminy tworzą; Augustyny, Bażyny, Biały Dwór, Chwalęcin, Dąbrówka, Drwęczno, Henrykowo, Karbowo, Karkajny, Klusajny, Krosno, Krzykały, Kumajny, Miłkowo, Mingajny, Nowy Dwór, Opin, Osetnik i Wola Lipecka.

Podstawowe źródła utrzymania w mieście to nieliczne zakłady pracy, gdzie dominuje branża metalurgiczna i w niewielkim stopniu odzieżowa. Brak stabilizacji na lokalnym rynku pracy przejawia się m.in. poprzez: - migrację nie tylko ludzi młodych, wykształconych ale również całych rodzin,

- wciąż wysoki procent bezrobocia, - zubożenie rodzin i wynikające stąd problemy niedostosowania społecznego, patologii,

zwiększonego ryzyka uzależnień wśród dorosłych, jak i postępującego uzależnienia wśród młodzieży.


I.2. Diagnoza problemów alkoholowych.

Problemy alkoholowe są powszechnie postrzegane jako jedne z najważniejszych zagrożeń społecznych – obok problemu biedy, bezrobocia, problemu narkomanii, zaniedbywania rodzin i przestępczości. Do najważniejszych problemów alkoholowych można zaliczyć:

- nadużywanie alkoholu przez dorosłych,

- uzależnienie od alkoholu,

- picie alkoholu przez młodzież.

Co ósmy dorosły Polak, nie pije w ogóle alkoholu. Kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.

Ryzykowne spożywanie alkoholu – to picie nadmiernych ilości alkoholu nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe – to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu – jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. Skala problemów alkoholowych jest bardzo istotną miarą ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa.

Jak wynika z wielu badań problemy te są umieszczane w czołówce zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych naszych czasów. Gminny program powinien więc stanowić jak najlepszą odpowiedź na występujące w naszej lokalnej społeczności problemy związane z piciem alkoholu. Oznacza to, ze powinien opierać się na dokładnej analizie potrzeb występujących problemów i możliwości ich zaspokojenia adekwatnych do sił i środków jakimi dysponujemy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Orneta

W roku 2009 roku Firma Ekspertyzy- Edukacja- Terapia „EKSTER” z Opolna Zdrój przeprowadziła dla Miasta i Gminy Orneta badania diagnostyczne problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera i internetu) i innych zagrożeń społecznych (cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza i domowa). Raport z badań monitoringowych realizowanych przez firmę otrzymały wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Biblioteka Publiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Policja. Raport został przedstawiony w formie prezentacji Radnym Rady Miejskiej.

Badaniami objęto poniższe obszary problemowe:


1. Alkohol i inne problemy społeczne w życiu dorosłych;

 • Hierarchia problemów społecznych

 • Poglądy i postawy wobec alkoholu

 • Spożycie alkoholu

 • Straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu

 • Opinie mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu

 • Dynamika problemów alkoholowych (zmiany w obyczajach alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat)

 • Problemy narkomańskie oczyma dorosłych

 • Przemoc domowa oczyma dorosłych.

2. Alkohol a młodzież: • Postawy uczniów wobec alkoholu i wiedza o problemach alkoholowych

 • Zachowania alkoholowe młodzieży – badania porównawcze w różnych grupach wiekowych

 • Sprzedaż alkoholu nieletnim

 • Szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież

 • Postawy dorosłych, a picie alkoholu przez młodzież.

3. Młodzież a narkotyki: • Kontakt ze środkami odurzającymi- czy, co i jak często

 • Poglądy i wiedza na temat szkodliwości narkotyków

 • Dostępność środków odurzających.

4. Młodzież a zachowania przemocowe: • Przemoc rówieśnicza

 • Przemoc domowa.

5. Dodatkowe obszary diagnozy: • Uzależnienie od komputera i Internetu

 • Cyberprzemoc – przemoc z wykorzystaniem telefonu komórkowego i internetu.I.3.Dostępność napojów alkoholowych
W placówkach handlowych i gastronomicznych na terenie miasta i gminy 29 przedsiębiorców posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr XXXVII/238/2001 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, ustanowiono na teren miasta i gminy limit punktów sprzedaży z przeznaczeniem do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży – maksymalnie 45,

- w miejscu sprzedaży – maksymalnie 21 punktów.

Na terenie miasta i gminy ogółem jest 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydano 95 zezwoleń ( w tym jednorazowych) na sprzedaż napojów alkoholowych ( stan na dzień 17.09.12r.)

Tabela nr 1. – Rodzaje zezwoleń - ilość w roku 2010/ 2011


RODZAJ ZEZWOLENIA

2011

2012

W detalu do 4,5% alkoholu

31

31

Od 4,5% do 18%

28

27

Powyżej 18%

16

17

Gastronomia do 4,5%

12

8

Od 4,5% do 18%

6

3

Powyżej 18%

4

4

Tabela nr 2. - Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011
Orneta

miasto i gminaRok

Z napojami przeznaczonymi do spożycia
Ogółem

Poza miejscem sprzedaży - DETAL

W miejscu sprzedaży - GASTRONOMIA

wg zawartości alkoholu

wg zawartości alkoholu

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

2011

45

33

32

28

16

12

12

6

6

Tabela nr 3 - Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Orneta

miasto i gminaRok

Zezwolenia wydane
Ogółem

Na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia

Poza miejscem sprzedaży - DETAL

W miejscu sprzedaży - GASTRONOMIA

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

2011

100

76

32

28

16

24

12

6

6

Tabela nr 4. - Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ( stan na dzień 17.09.2012r)
Orneta

miasto i gminaRok

Z napojami przeznaczonymi do spożycia
Ogółem

Poza miejscem sprzedaży - DETAL

W miejscu sprzedaży - GASTRONOMIA

wg zawartości alkoholu

wg zawartości alkoholu

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

2012

40

32

31

27

17

8

8

3

4

Tabela nr 5 - Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Orneta

miasto i gminaRok

Zezwolenia wydane
Ogółem

Na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia

Poza miejscem sprzedaży - DETAL

W miejscu sprzedaży - GASTRONOMIA

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

Razem

do 4,5%

do 18%

pow.18%

2012

95

75

31

27

17

20

13

3

4

Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi spożycia alkoholu oraz intensyfikacji problemów alkoholowych w naszej gminie są m.in.: zagęszczenie punktów sprzedaży, nieprzestrzeganie przepisów przez osoby sprzedające napoje alkoholowe, w szczególności osobom niepełnoletnim (wynika to z przeprowadzonej wśród młodzieży ankiety), obniżenie cen napojów alkoholowych.
I.4 Nietrzeźwość w miejscach publicznych oraz interwencje dot. przemocy w rodzinie
Dane z Komisariatu Policji w Ornecie za rok 2011 oraz rok 2012 (stan na dzień 26.09.2012r.):
1. Zatrzymania i interwencje; w tym pod wpływem alkoholuRok

Zatrzymanych ogółem

Zatrzymanych z powodu awantur domowych

Interwencji ogółem

Interwencje

z powodu awantur domowych

2011

78

42

1.569

348

2012.08.31

33

25

1.075

193

2. Przestępstwa; w tym pod wpływem alkoholuKategoria przestępstw

Ilość przestępstw
2011

2012 (31.08.12)

Udział w bójce lub pobiciu

13

7

Kradzież z włamaniem

53

26

Prowadzenie pojazdu

w stanie nietrzeźwości

(art. 178a KK)


74

34

Rozpijanie małoletniego

0

0

Czyn lubieżny wobec osoby poniżej 15 roku życia

0

3

3. Nieletni sprawcy czynów karalnych; rok 2011 - 45

stan do 31.08.2012 – 31
4. Liczba wypadków drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu;

rok 2011 - 4

stan do 31.08.2012 – 0
5. Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego za wykroczenia pod wpływem alkoholu; rok 2011 - 45 stan do 31.08.2012 – 45

6. Ilość wniosków skierowanych do GKRPA w sprawach przymusowego leczenia odwykowego; ; rok 2011 - 15

stan do 31.08.2012 – 75
7. Ilość spraw karnych o znęcanie się nad rodziną; rok 2011 - 5

stan do 31.08.2012 – 4


8. Ilość środowisk, w których przeprowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”;

rok 2011 - 32

stan do 31.08.2012 – 29

I.5 Dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie rok 2011/2012

Tabela Nr 1.Rok

Ilość rodzin objętych pomocą M-GOPS

Ilość osób w rodzinach

2011

737

1.838

2012 (31.08.12)

625

1.546

Tabela Nr 2.Rok

Ilość rodzin z problemami alkoholowymi objęta pomocą

Ilość osób w rodzinach

2011

96

174

2012 (31.08.12)

79

123

Tabela Nr 3.Rok

Ilość rodzin którym zostały założone Niebieskie Karty

Ilość osób w rodzinach

2011

3

13

2012 (31.08.12)

13

44


Rozdział II
ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJBaza w gminie Orneta:


 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Ornecie

 3. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 4. Punkt Interwencji Kryzysowej

 5. Komisariat Policji

 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 7. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin w tym: konsultacje dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, dla rodziców i nauczycieli

 8. Cztery grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików

 9. Grupa samopomocowa Al.-Anon- dla współuzależnionych

 10. Szkoła Wsparcia dla Rodziców

 11. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie

 12. Świetlice szkolne

 13. Świetlice wiejskie:

Wojciechowo, Henrykowo, Mingajny, Bażyny, Wola Lipecka, Dąbrówka, Opin

Na terenie miasta i gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza łącznie 678 uczniów. W gimnazjach: Nr 1 i Nr 2 – 448. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i w Zespole Szkół Zawodowych uczy się 411 uczniów. Ogółem uczących się dzieci i uczącej się młodzieży jest 1.537 osób. Wszystkie szkoły realizują szkolne programy profilaktyczne.

Potrzeby szkół w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej:

a/. systemowe realizowanie specjalistycznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, począwszy od przedszkoli, zakup materiałów do realizowanych w szkołach programów,

b/. szkolenie Rady Pedagogicznej na temat środków uzależniających, w zakresie interwencji profilaktycznej w szkole, w zakresie zagrożenia pornografią, cyberprzemocą, dopalaczami,

c/. szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie psychologii współpracy z młodzieżą trudną,

d/. szkolenie rodziców i nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu,

e/. stałe prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla młodzieży


i rodziców związanego z problemami uzależnień,

f/. potrzeba zwiększenia pomocy audiowizualnych – filmów o tematyce uzależnień i tematyce przemocy, publikacji, książek, prenumerata czasopism specjalistycznych.Rozdział III

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w 2013 r.
III.1 CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych
III.2 . CELE STRATEGICZNE
2.1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

2.2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

2.3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
III.3. CELE SZCZEGÓŁOWE
3.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Zadania:

1.1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób

Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin

1.2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.3. Wspieranie grup samopomocowych wzajemnej pomocy

1.4. Współpraca z ośrodkami terapii dla uzależnionych, poradnią dla osób

uzależnionych i współuzależnionych w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym

Mieście, z Sądem Rejonowym oraz z Prokuraturą RejonowąWskaźniki:

 • liczba udzielonych porad przez terapeutę

 • liczba osób uczestniczących w spotkaniach z trzeźwym alkoholikiem z AA

 • liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno-motywacyjnych przez Komisję

 • liczba osób skierowanych na leczenie

 • liczba osób podejmujących dobrowolnie leczenie odwykowe

.
3.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed

przemocą w rodzinie
Zadania:

2.1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób

Uzależnionych oraz Członków ich rodzin:

- dyżur terapeuty dla osób współuzależnionych, członków rodzin z problemem

alkoholowym.

2.2. Kontynuacja działalności Punktu Interwencji Kryzysowej:

- dyżur psychologa

- dyżur konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy

- dyżur prawnika

2.3. Współpraca interdyscyplinarna z Policją, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Poradnią

Psychologiczno –Pedagogiczną.

2.4. Uczestnictwo przedstawiciela Komisji RPA w powołanym Zespole

Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie.

2.5. Kontynuowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z

rodzin niedostosowanych społecznie - organizacja czasu wolnego, działania

korygujące, praca z psychologiem.
Wskaźniki:


 • liczba udzielonych konsultacji przez terapeutę

 • liczba udzielonych porad przez psychologa

 • liczba osób zgłaszających się po pomoc

 • liczba porad udzielonych przez prawnika

 • liczba działań interwencyjnych zespołu interdyscyplinarnego

 • liczba dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy, zakres działalności3.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży
Zadania:

3.1.Organizowanie szkoleń dla Rad Pedagogicznych, członków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.2. Podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych do sprzedawców

napojów alkoholowych, działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na

celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych.

3.3. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania nowoczesnej i

profesjonalnej wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działań podejmowanych

w gminie.

3.4. Prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup książek do biblioteczki

tematycznej.


Wskaźniki:

 • ilość przeprowadzonych szkoleń

 • ilość osób uczestniczących w szkoleniach

 • ilość przeprowadzonych akcji edukacyjnych w ramach kontroli placówek handlowych

 • ilość periodyków i szkół korzystających z prenumeraty,

 • ilość osób korzystających z biblioteczki tematycznej


3.4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadania:

4.1. Doskonalenie lokalnego systemu w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych we wszystkich obszarach działań, w szczególności

edukacji, promocji zdrowego stylu życia, lecznictwa odwykowego.

4.2. Zlecenie realizacji określonych zadań wynikających z Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejsko – Gminnemu

Ośrodkowi Pomocy Społecznej, jako instytucji zajmującej się statutowo m.in.

wspomaganiem rodzin nieprzystosowanych społecznie i tworzeniem programów

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i opieki nad dzieckiem.

4.3. Udzielanie wsparcia finansowego do spotkań rozwojowo-terapeutycznych

dla osób utrzymujących trzeźwość i członków ich rodzin- osób

współuzależnionych.

4.4. Udostępnienie lokalu, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych dla grup

samopomocowych Anonimowych Alkoholików i Al – ANON.

4.5. Prowadzenie systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie

Miasta i Gminy Orneta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Wskaźniki:


 • ilość podjętych działań, ilość uczestników

 • liczba zorganizowanych szkoleń oraz liczba uczestników

 • liczba osób korzystających z spotkań rozwojowo- terapeutycznych

 • ilość grup Anonimowych Alkoholików

 • ilość innych grup samopomocowych

 • liczba opracowań dotyczących problemów alkoholowych.


3.5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz zasady jej wynagradzania.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana

Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Ornety z dnia 5 kwietnia 2011r.

Wszyscy członkowie Komisji posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art. 41 pkt. 4

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy w zespołach

problemowych.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornecie inicjuje, koordynuje

działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na

terenie miasta i gminy Orneta.


W szczególności:
5.1. Przygotowuje i opiniuje przedstawiony Radzie Miejskiej w Ornecie projekt

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

który uwzględnia:
a/. kształtowanie skoordynowanej polityki wobec uzależnień oraz przemocy w

rodzinie na terenie miasta i gminy Orneta,

b/. działania ograniczające dostępność alkoholu,

c/. tworzenie warunków sprzyjających motywujących do powstrzymania się od

spożywania napojów alkoholowych,

d/. leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz pomoc psychologiczną i

terapeutyczną członkom ich rodzin,

e/. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci

i młodzieży,


5.2. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Ornecie, o których mowa w art. 12 ust. 1i2 ustawy:

a/. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i

podawania napojów alkoholowych,

b/. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
Opinia wydawana jest w formie Postanowienia, które podpisują członkowie

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biorący udział w posiedzeniu.


5.3. Opiniuje projekty uchwał - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

5.4. Współpracuje z instytucjami pomocowymi i stowarzyszeniami w rozbudowie

lokalnego systemu zwiększania skuteczności powstrzymywania przemocy w

rodzinie i pomagania osobom uwikłanym w przemoc.
5.5. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
5.6. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Ornety, art. 18 ust.8 ustawy).

5.7. Działający w ramach komisji zespół ds. lecznictwa odwykowego:

a/. rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego

na osoby nadużywające alkoholu,

b/. motywuje do podjęcia leczenia,

c/. w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą

problem alkoholowy, kieruje ją na badanie przez lekarzy biegłych w celu uzyskania

stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

d/. zleca przeprowadzenie wywiadu ośrodkowi pomocy społecznej w sprawach

osób nadużywających alkoholu,

e/. kieruje do Sądu Rejonowego wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie

obowiązku podjęcia leczenia odwykowego,

f/. podejmuje czynności interwencyjne przeciwdziałające przemocy w rodzinie.

5.8. Komisja swoje działania podejmuje na podstawie:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- aktualnych regulacjach prawnych,

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- rocznego planu pracy.


5.9. Podstawowymi formami pracy komisji są:

1. posiedzenia plenarne – raz w miesiącu, bądź dwa razy w miesiącu (w zależności

od podejmowanych spraw) – zgodnie z ustalonym planem,

2. posiedzenia zespołów problemowych:

a/. zespołu ds. lecznictwa odwykowego – 2 razy w miesiącu,

b/. zespołu kontrolującego placówki handlowe prowadzące sprzedaż i

podawanie napojów alkoholowych - zgodnie z ustalonym planem.
5.10. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w placówkach

handlowych i gastronomicznych, prowadzących sprzedaż i podawanie napojów

alkoholowych. Działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza

Ornety.


 1. Zadania zespołu kontrolującego GKRPA obejmują nadzór i kontrolę w sprawie:

a/. egzekwowania zakazów reklamy sprzedaży w określonych miejscach,

b/. egzekwowania zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw,

c/. przestrzegania obowiązku informowania o szkodliwości alkoholu,

d/. przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu łącznie z piwem dzieciom,

młodzieży oraz osobom nietrzeźwym,

e/. kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub

poza miejscem sprzedaży,

f/. współpracę ze Strażą Miejską oraz z Policją w zakresie kontroli

przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

g/. prowadzenie dokumentacji podejmowanych czynności, składanie rocznego

sprawozdania na posiedzeniach plenarnych GKRPA.
5.11. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności

Burmistrzowi Ornety oraz Radzie Miejskiej raz w roku za rok poprzedni.


  1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.1. Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach wynosi:

a/. dla przewodniczącego komisji – w wys. 17% najniższego wynagrodzenia

krajowego ustalonego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

b/. dla zastępcy przewodniczącego komisji – w wys. 17% najniższego

wynagrodzenia krajowego ustalonego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej,

c/. dla sekretarza Komisji – w wys. 17% najniższego wynagrodzenia

ustalonego jak wyżej,

d/. członkowie Komisji – w wys. 13% najniższego wynagrodzenia ustalonego

jak wyżej.
6.2. Wynagrodzenie dla członków zespołów problemowych wynosi:

a/. członkowie zespołu ds. lecznictwa odwykowego – w wys. 13% najniższego

wynagrodzenia krajowego ustalonego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej,

b/. sekretarz komisji prowadzący dokumentację -w wys.17% ustalonego jak

wyżej,


c/. członkowie zespołu kontrolującego placówki handlowe prowadzące sprzedaż

i podawanie napojów alkoholowych – w wysokości 13% najniższego

wynagrodzenia krajowego ustalonego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej,

d/. członek zespołu kontrolującego przygotowujący dokumentację – 17%

ustalonego jak wyżej.

6.3. Wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA oraz za prace w zespołach

problemowych wypłaca Referat Finansowy na podstawie listy obecności.


6.4. Wynagrodzenie będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego po wykonaniu określonych powyżej zadań w miesiącu następnym.
6.5. Protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z podejmowanych czynności znajdują się w dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.6. Członkowi komisji należy się zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenia i konferencje podnoszące kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie i środowisku szkolnym, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19

grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. (Dz. U.

Nr 236, poz. 1990 ze zm.).

ROZDZIAŁ IV
ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ
Rada Miejska w Ornecie uchwala stosowną uchwałą sposób i realizację programu oraz zleca realizacje programu Burmistrzowi Ornety. Burmistrz jest wykonawcą uchwalonego programu.
1. Finansowanie

Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 są dochody własne gminy, w tym uzyskane z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na dany rok, zgodny z budżetem gminy, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.


2. Harmonogram

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 ma charakter ramowy i może ulec zmianom w trakcie jego realizacji w przypadku nowelizacji zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja programu wymaga corocznie szczegółowego określenia zadań opracowanych harmonogramie wraz z preliminarzem wydatków, który jako część integralna programu zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.


3. Sposoby realizacji zadań

Burmistrz Ornety realizuje program za pośrednictwem powołanego Pełnomocnika ds. Koordynacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który koordynuje realizację programu poprzez:

- współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornecie,

- współpracę w realizacji zadań z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- koordynację działań podmiotów, którym zlecane są zadania gminnego programu.

- współpracę ze szkołami, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową Policją, grupami samopomocowymi
4. Monitorowanie

Monitoring poszczególnych zadań wynikających z realizacji programu będzie przeprowadzany na podstawie sprawozdań od instytucji, osób odpowiedzialnych za ich realizację, sprawozdania Na podstawie analizy realizowanego programu i sprawozdań, Pełnomocnik ds. Koordynacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii koordynujący program, sporządzi zbiorcze sprawozdanie, które zostanie ono przedłożone Radzie Miejskiej. w Ornecie do dnia 31 marca 2014roku.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna