Gminy nowy targPobieranie 79.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar79.37 Kb.PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DLA PROJEKTU ZMIANY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY NOWY TARG

Opracowali:

NOWY SĄCZ – 2014r.
SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna i cel opracowania.

 2. Główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami.

 3. Metoda opracowania.

 4. Propozycje metody i częstotliwości monitoringu skutków realizacji ustaleń studium.

 5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 6. Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego na obszarach objętych zmiana studium oraz przewidywanym oddziaływaniem.

 7. Obszary podlegające ochronie na terenie opracowania. i cele ich ochrony uwzględnione w studium.

 8. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

 9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu.

 10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz sposoby w jakich te cele zostały uwzględnione w studium

 11. Przewidywane znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000.

 12. Przewidywane znaczące oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.

 13. Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

 14. Rozwiązanie alternatywne do rozwiązań zawartych w projektach planów lub wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych.

 15. Streszczenie.


I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt. 4 „Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń zawartych w zmianie studium na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000, elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko wynikające z realizacji ustaleń projektowanej zmiany studium.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/290/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany studium.II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.

Zmiana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ dotyczy wprowadzenia w pkt 3.3.3 Tereny rolnicze (R) dodatkowego zapisu:

„W terenach rolnych teren o lokalnej nazwie Podborze, oznaczony symbolem „R”, położony w zachodniej części miejscowości Dębno, pomiędzy kompleksem leśnym od strony północno -zachodniej i terenami rolnymi od strony południowo – wschodniej, obejmuje obszar w granicach udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych „Dębno I” w kategorii C1. Dokumentacja została przyjęta decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR - IX.7427.9.2012.RL z 27 września 2012 r. Przy zagospodarowaniu terenu należy chronić ciek wodny Dębianka przepływający przez teren złoża „Dębno I”, zgodnie z przepisami odrębnymi.”

Obszar objęty zmianą studium posiada powierzchnię ok. 42 ha.


Kolejna zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ, a dotycząca wyłącznie wprowadzenia do jego ustaleń udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” w miejscowości Dębno, jest wynikiem uwzględnienia art. 95 ust.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który mówi, iż w okresie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
III. METODA OPRACOWANIA.
Niniejszą prognozę opracowano na podstawie wizji terenowej oraz analizy materiałów dotyczących informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody stacjonarno – analityczne oraz metody porównawcze prac. Do opracowania niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały:

  • Opracowanie Ekofizjograficzne dla MPZP gminy Nowy Targ - Biuro Rozwoju Krakowa 2005r;

  • Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru planowanej żwirowni „Dębno”- EKO-CONSULT Marcin Deker 2013;

  • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” w kategorii C1 –Kruszgeo Rzeszów 2012;

  • Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
   w Polsce wymagających ochrony 1: 500 000;

  • Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN POLAND. Warszawa 1995;

  • Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000;

  • Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995;

  • Korytarze ekologiczne w Małopolsce Kraków 2005.

  • Raporty o stanie środowiska woj. nowosądeckiego i małopolskiego – WIOŚ Nowy Sącz i Kraków;

  • Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976r.

  • Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r.

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń studium na takie elementy środowiska jak wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych elementów środowiska.

Analiza skutków realizacji ustaleń zmiany studium na środowisko nie ograniczała się wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.

Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany, w związku z czym, brak jest badań o stanie środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.

W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu zabezpieczenia środowiska.

W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak i te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego studium

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich.
IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU.
W celu określenia skutków realizacji ustaleń zmiany studium proponuje się dokonanie przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy, wizji terenowej w rejonie zmiany studium. Wskazane jest by wizja była prowadzona raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków realizacji studium na środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu określenia skutków wywołanych w środowisku w wyniku realizacji studium.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustaw. Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W/w dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych
w środowisku w wyniku powstania określonej działalności.


 1. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.

Teren opracowania położony jest w odległości ok. 14 km od granicy państwa. Z uwagi na fakt, iż zmiana studium polega jedynie na wprowadzeniu do ustaleń studium dla terenów rolniczych (R) udokumentowanego decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR - IX.7427.9.2012.RL z 27 września 2012 r. złoża kruszyw naturalnych „Dębno I” nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanej zmiany studium.


 1. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM.

Teren proponowany do zmiany studium położony jest w południowo-zachodniej części wsi Dębno , przy granicy z wsią Harklowa i Nowa Biała. Obszar złoża ma kształt zbliżony do prostokąta, o prawie prostych dłuższych bokach i krawędzi północno wschodniej. Krawędź południowa jest rozwinięta, pofałdowana i opiera się o las opisywany na mapach, jako „Jałowce”. Zachodnią granicę również tworzy las iglasty. Tereny złoża położone są w dużej odległości od terenów osiedleńczych wsi, sąsiadując z terenami lasów i terenami rolnymi. Przez badany obszar przebiega sieć dróg gruntowych o różnej szerokości i stopniu utwardzenia oraz wykorzystania. Drogi służą głownie jako dojazd do pól uprawnych. Jedną z dróg poprowadzono lokalny szlak turystyczny (pieszy i rowerowy), od wsi Dębno do przysiółka Białka. W odległości ok. 80-100 m na południe od złoża znajduje się zabudowa rekreacyjno - turystyczna.Budowa geologiczna, geomorfologiczna i warunki glebowe
Teren złoża „ Dębno I” znajduje się w obrębie Kotliny Nowotarskiej, stanowiącej wschodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Kotlina Nowotarska na zachodzie szeroka /około 6 km / zwęża się na wschodzie do 2-ch km. Kotlinę charakteryzują rozległe zrównania, uformowane na stożkach napływowych Dunajca i Białki. Stożki te, o nachyleniu do 3 % z południa na północ, są rozcięte przez szerokie, holoceńskie doliny tych rzek na kilka wysokich platform, ograniczonych progami tarasów wysokich i średnich.

Geomorfologicznie teren znajduje się na tarasie erozyjno-akumulacyjnym Białki, charakteryzującym się zrównaniem powierzchni terenu ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Przy deniwelacji do 15-tu metrów na odcinku około 700 m, rzędne wahają się w granicach 550 - 565 m npm.

Kotlina Nowotarska w obrębie której zalega złoże kruszywa naturalnego „Dębno I" jest typowym zapadliskiem śródgórskim uformowanym na fliszu magurskim, którą wypełniają osady neogenu i czwartorzędu. W obrębie Kotliny stwierdzono znaczne zróżnicowanie miąższości utworów czwartorzędowych, od kilku metrów w obszarach peryferyjnych, do kilkudziesięciu metrów w części centralnej. Przypuszczalna miąższość utworów czwartorzędowych w rejonie zalegania złoża wynosi około 50 metrów.

Plejstoceńskie utwory rzeczno-lodowcowe reprezentowane są w Kotlinie przez grube żwiry z otoczakami skał granitowych i piaskowcowych pochodzących z fliszu podhalańskiego i Tatr z udziałem wapieni i dolomitów z Pienińskiego Pasa Skałkowego i osłony trzonu krystalicznego Tatr.

Całkowita powierzchnia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego , przydatnej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa wynosi 42,4 ha. Zasoby geologiczne złoża kopaliny wynoszą 7 882 429 ton.

Złoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną i zakwalifikowane zostało do l grupy zmienności. Nadkład stanowi gleba i cienka warstwa glin z pojedynczymi otoczakami o miąższości 0,2 do 1,0 m (średnio 0,5 m). Bezpośrednio pod nadkładem występuje seria złożowa o miąższości od 3,0 m do 11,8 m Miąższość udokumentowanego złoża wynosi średnio 9,53 m.

Utwory budujące serię złożową, reprezentują osady facji korytowej przyrostu bocznego, sedymentujące we właściwym korycie rzeki. Stanowią ją generalnie otoczaki granitowe, ale także piaskowcowe i kwarcytowe, a przestrzeń między nimi wypełniają zaglinione żwiry i piaski.

Zawartość ziarn poniżej 2,0mm wynosi od 13,6% do 57,1%, średnio 27,71%. Największą zawartością drobnych frakcji charakteryzuje się wschodnia partia złoża (równoległa do koryta rzeki Białka), gdzie punkt piaskowy wynosi od 51,0% do 57,1%. Zawartość pyłów mineralnych w złożu jest stosunkowo niewielka i wynosi od 2,7% do 6,4%, średnio 4,76%. Zawartość frakcji pylastej w serii złożowej wykazuje nieznaczne zróżnicowanie w granicach dokumentowanego obszaru. Wartość parametru N/Z w granicach złoża waha się od 0,02 do 0,33, średnio 0,06. Najmniej korzystne wartości tego parametru stwierdzono we wschodniej i północnej partii złoża.

W rejonie zalegania złoża kruszywa naturalnego „Dębno I" występują grunty o zróżnicowanych klasach bonitacyjnych: III, IV, V i VI. Grunty te wykorzystywane są przez okolicznych mieszkańców pod uprawy polowe oraz jako użytki zielone, część nie jest wykorzystywana rolniczo.
Warunki klimatyczne
Podstawowe cechy klimatyczne obszaru objętego zmianą studium warunkują: wyniesienie nad poziom morza oraz śródkarpackie położenie.

Według klasyfikacji M. Hessa obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. W związku z położeniem terenu opracowania w obrębie Kotliny Nowotarskiej można go zakwalifikować do mezoklimatu dolin i kotlin o dużych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza, w dzień suchy i ciepły (latem gorący), a w nocy chłodny. Często występują mgły radiacyjne, wieczorem i w nocy formuje się warstwa inwersyjna, która w godzinach wczesnoporannych może osiągać wysokość do 40 m nad poziom dna dolin. Inwersja zanika w ciągu dnia, jednakże w okresie jesienno zimowym przy pogodzie wyżowej może utrzymywać się całą dobę lub nawet kilka dni. Występują niekorzystne warunki wentylacyjne. Takie warunki mezoklimatyczne są mało korzystne dla większości funkcji gospodarczych, komunikacji i mieszkalnictwa.


Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne

Teren złoża położony jest w sąsiedztwie dwóch rzek: od strony północnej płynie rzeka Dunajec (około 1,5 km), od południa i wschodu rzeka Białka Tatrzańska (około 0,2 km). Przez teren złoża przepływa „Gminny Potok”.

Rzeka Dunajec ma swoje źródła w Tatrach. Na obszarze gminy Nowy Targ ma charakter tranzytowy. Zasilana jest wodami gruntowymi, roztopowymi i deszczowymi. Posiada typowo górski reżim hydrologiczny. Okresy wyżówkowe przypadają na okres wiosenno - letni (główną przyczyną wezbrań są topnienia śniegu w górach oraz deszcze nawalne i długookresowe); okresy niżówkowe przypadają na miesiące jesienno – zimowe (zmniejszone opady oraz ich retencja w postaci pokrywy śnieżnej). Charakterystyczną cechą są również duże amplitudy wielkości przepływów. Średnie roczne przepływy, wynoszące około 22-23 m3/s, stanowią efekt sumarycznego zasilania przez wymienione wyżej rodzaje wód. Największy udział w zasilaniu mają wody deszczowe (ponad 50%), co tłumaczy szybkie formowanie się zebrań. Rejestrowane przepływy maksymalne, zdarzają się przeważnie w okresie letnim i mogą osiągnąć 2200 m3/s, czyli 100-krotnie przekraczać wielkość przepływów średnich.

W rejonie opracowania występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami czwartorzędowymi serii złożowej, zasilany w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym ulega wahaniom w zależności od intensywności opadów. Zwierciadło wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego występuje na głębokości 3,0 – 6,0 m. Wody gruntowe spływają w kierunku północno- wschodnim, w kierunku doliny Białki i Dunajca. Rzeka Dunajec generalnie ma charakter drenujący wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego. W okresie wysokich stanów wód zaznacza się jej charakter zasilający, co powoduje zmniejszenie odpływu podziemnego w obrębie czwartorzędowego poziomu wodonośnego oraz zmniejszenie spadku hydraulicznego na kierunku spływu. Spadek hydrauliczny wynosi 1,6 %. Współczynnik wynosi 0,0007 m/sek.


Świat biotyczny - Szata roślinna

Dla łatwiejszego i bardziej przejrzystego opracowania wyników badany teren podzielono na: obszary (działki) odłogowane, na których zaniechano działalności rolniczej - ewentualnie sporadycznie wykaszane, działki gdzie okresowo przywrócono lub utrzymano uprawy rolne, miedze z zadrzewieniami lub zakrzaczeniami, tereny leśne. Ze względu na wstępny zakres i krótki okres badań ograniczono się jedynie do opisu najbardziej charakterystycznych i widocznych fitocenoz.


Działki odłogowane


Stopień sukcesji ekologicznej jest uzależniony od czasu zaniechania upraw rolnych. Porzucone przez dłuższy czas użytki rolne stopniowo przekształcają się w zbiorowiska zbliżone do półnaturalnych i antropogenicznych darniowych zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych typowych dla ubogich lub średnio ubogich w substancje mineralne, niezabagnionych gleb organiczno-mineralnych Festuco pratensis-Plantaginetum z charakterystycznymi gatunkami: szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola), przywrotnik (Alchemilla sp.), wiechlina łąkowa (agg.) (Poa pratensis ssp. subcaerulea), rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), życica trwała (Lolium perenne), sit chudy (Juncus tenuis), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), babka lancetowata (Plantago lanceolata), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), rogownica pospolita (Cerastium holosteoides), babka zwyczajna (Plantago major ssp. Major. Obserwowano bardziej zawansowany stopień sukcesji wtórnej i pojawianie się różnych gatunków wieloletnich bylin, głównie:

 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.)

 • chaber łąkowy (Centaurea jacea L.)

 • podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.)

 • nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L.

 • rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria)

 • wrotycz pospolita (Tanacetum vulgare)

 • nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L.Działki, gdzie okresowo przywrócono lub zachowano uprawy rolne


Odnotowano uprawy zbóż czy ziemniaków i tu proces sukcesji został chwilowo zatrzymany. Na tych działkach można doszukiwać się fragmentów zbiorowisk okrajkowych najbardziej zbliżonych do typu Geranio – Silennetum z charakterystycznymi gatunkami: bodziszek porozcinany (Geranium dissectum), lepnica (Silene sp.), wyka siewna (Vicia sativa), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), jaskier polny (Ranunculus arvensis), nawrot polny (Lithospermum arvense), poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit), tobołki polne (Thlaspi arvense), gorczyca polna (Sinapis arvensis), fiołek polny (Viola arvensis), rdest ptasi (Polygonum aviculare), owies głuchy (Avena fatua), chaber bławatek (Centaurea cyanus), rumian polny (Anthemis arvensis), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), niezapominajka polna (Myosotis arvensis)

Fragmenty trawiaste (użytki zielone) oraz przylegające do nich miedze, jeśli są wykaszane to raz do roku bądź rzadziej i zawsze tradycyjnie w drugiej połowie lipca. Zdominowane są przez różne gatunki traw: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) , życica trwała (Lolium perenc), i inne, koniczynę białą (Trifolium repens), koniczynę białoróżową (T. hibridum), łąkową (T. pratense), miejscami lucerna siewna (Medicago sativa).

W miejscach gdzie nagromadzono hałdy obornika i prowadzono uprawy ziemniaka wykształciły się zbiorowiska okrajkowe zbiorowiska Utrica-Calystegietum sepium. Charakterystyczne dla gleb zasobnych w azot. Dominuje pokrzywa zwyczajna (Urica dioica), przytulia czepna (Galium aparine), kielisznik zaroślowaty (Calystegia sepium) oraz wierzbownica (Epilobium sp.).

Skład gatunkowy zależy od rodzaju uprawy wyjściowej, jej późniejszego wykorzystania i nasilenia koszenia oraz czasu, jaki upłynął od ostatniego koszenia lub wypasu.


Miedze, zadrzewienia i zakrzaczenia


Miedze na badanym obszarem są zbiorowiskiem zmieniającymi się szybko i dynamicznie. Można obserwować powiększanie szerokości miedz i zajmowanie pól uprawnych przez gatunki inne niż uprawne. Rodzaj i skład gatunkowy wykształconej lub tworzącej się fitocenozy zależy od szerokości miedzy (od 0.5 do 5 m), towarzyszącej jej uprawy, stopnia wykorzystania lub czasu porzucenia sąsiadujących użytków rolnych. W miejscach blisko lasu widoczne jest intensywne zarastanie samosiewkami sosen i świerków. W miejscach gdzie dominowały uprawy (w centrum i blisko wsi) dominują wieloletnie byliny i krzewy liściaste. Na najwęższych miedzach, które niedawno wykoszono dominuje roślinność zielna. Powstaje konglomerat o składzie trudnym do pisania i sklasyfikowania najbardziej zbliżonym do nitrofilnych, antropogenicznych zbiorowisk okrajkowych towarzyszących polom uprawnym i terenom ruderalnym określanych w literaturze, jako Stellarietea mediae. Ze względu na dynamikę zmian ograniczono się do wymienia najbardziej charakterystycznych i najczęściej spotykanych gatunków roślin.

Drzewa i krzewy:

Dominującym gatunkiem, który stanowi około 90% składu miejscowych krzewów jest kruszyna zwyczajna (Frangula alnus). Pozostałe gatunki wedle częstotliwości występowania to: • czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.),

 • malina zwyczajna (Rubus idaeus L.)

 • tarnina (Prunus spinosa)

 • czarny bez (Sambucus nigra)

 • bez koralowy (Sambucus racemosa)

 • jarzębina (Sorbus aucuparia L.)

 • wierzba iwa (Salix caprea L.)

 • borówka czarna (Vaccinium myrtillus)

 • borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)

 • zdziczałe jabłonie domowe (Malus domestica)

Liczne samosiewki świerka pospolitego (Picea abies) i sosny zwyczajnej (Pinus silvestris), w wieku około 5-8 lat i wysokości nie przekraczającej do 1 – 1,5 m. Gatunki iglaste rozwijają się w sposób ekspansywny na większości miedz i wkrótce staną się tam gatunkami dominującymi.

Rośliny zielne:

 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) i inne gatunki z rodzaju (HIpericum)

 • dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus)

 • chaber łąkowy (Centaurea jacea L.)

 • podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.)

 • nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L.

 • wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias L.)

 • wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma )

 • jaskier górski (Ranunculus pseudomontanus)

 • przytulia (Galium L.)

 • rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria)

 • lepnica rozdęta (Silene vulgaris)

 • łoboda rozłożysta (Atriplex patula)

 • wrotycz pospolita (Tanacetum vulgare)

 • poziomka zwyczajna (Fragaria vesca)

 • bodziszek sp (Geranium sp)

 • jastrzębek kosmaczek (Hieracium pilosella)

 • brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)

 • macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)

 • bylica pospolita (Artemisia vulgaris)

 • lnica pospolita (Linaria vulgaris)

 • lucerna nerkowata (Medicago lupulina)

 • komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

 • rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)Tereny leśne


Jedyny, bardziej jednolity obszar leśny znajdujący się w południowej części obszaru jest opisany na mapach jako Podborze. Skład gatunkowy to około 95%:

 • świerk pospolity (Picea bies)

 • sosna zwyczajna (Pinus silvestris).

Podszyt: czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.), bez koralowy (Sambucus racemosa), jarzębina (Sorbus aucuparia L., borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea). W tym rejonie stwierdzono liczne okazy chronionego gatunku dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis).

Fauna

Bezkręgowce


Stwierdzono pojedyncze, zalatujące osobniki motyli dziennych: bielinek rzepnik (Pieris rapae syn. Artogeia rapae), bielinek bytomkowiec (Pieris napi), szlaczkom siarecznik (Colias hyale), rusałka pokrzywnik (Aglais urticae), rusałka pawik (Inachis io), Rusałka ceik (Polygonia c-album) . Liczne i pospolite gatunki prostoskrzydłych: konik polny (Chorthippus biguttulus), pasikonik zielony (Tettigonia viridissima), oraz błonkówek i muchówek.

Kręgowce


Nie stwierdzono obecności żadnych gatunków dorosłych płazów oraz ich stadiów larwalnych. Brak miejsc lęgowych dla płazów. Brak gadów: jaszczurek oraz węży. Ptaki: jedynie gatunki przelatujące nad terenem. Jako gatunki gnieżdżące się lub przebywające na stałe uznano:

 • gawron (Corvus frugilegus)

 • kawka zwyczajna, syn. kawka (Coloeus monedula)

 • wrona siwa (Corvus cornix)

 • bażant łownego (Phasianus colchicus)

 • mazurek (Passer montanus)oraz gołębie domowe

Na analizowanym terenie stwierdzono żerowanie stad saren i obecność dzików, potwierdzone przez myśliwych.

Walory krajobrazowe


Położenie obszaru opracowania w terenie prawie zupełnie płaskim w sąsiedztwie dwóch niewielkich kompleksów sprawia, że teren ten nie jest eksponowany krajobrazowo.
VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA
I CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM.

Teren objęty zmianą studium znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27.02.2012 roku – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24.03.2012 roku poz. 1194).

Teren objęty zmianą studium położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych – w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – czwartorzędowych - GZWP nr 440 Dolina kopalna Nowy Targ.

Poza granicami obszaru opracowania, znajduje się: obszar specjalnej ochrony NATURA 2000 „dolina Białki ” - PLH120024(w odległości ok. 90 -150 m)
VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM.

Obszar obejmuje szeregi sąsiadujących ze sobą działek rolnych o kształcie wydłużonych prostokątów, których dłuższy bok biegnie wzdłuż osi północny wschód – południowy zachód. Granice działek tworzą wyraźne miedze o różnej szerokości oraz drogi i ścieżki częściowo już zanikające. Około 95% powierzchni terenu to pola uprawne o różnym stopniu wykorzystania i przeznaczeniu, pozostała część przypada na miedze oraz pojedyncze, niewielkie zadrzewienie w centralnej części oznaczone na mapach, jako Podborze. Użytkowanie rolnicze zostało stopniowo zaniechane 15 – 20 lat temu. Od tego czasu tereny porolne ulegają sukcesji i zarastają roślinnością zielną. Na miedzach rozwija się roślinność drzewiasta i krzewiasta.

Zdarzają się sytuacje sporadycznego wykorzystywania niektórych działek na doraźne potrzeby rolników, szczególnie na północnym, położonym bliżej wsi fragmencie. Działki użytkowane podlegają orce i bronowaniu. Pojawiają się epizodyczne zasiewy zbóż i uprawy ziemniaków, poprzedzone intensywnym nawożeniem obornikiem składowanym w dużych hałdach. Pozostałe, a szczególnie oddalone od centrum wsi działki zostały przekształcone w użytki zielone, wykaszane nieregularnie i chaotycznie wedle bieżących i malejących potrzeb na pasze zielone. W okresie prowadzenia badania nie obserwowano wypasu bydła lub owiec oraz nie znaleziono żadnych śladów po wypasie w 2013 roku. W pobliżu jednej z dróg gruntowych zlokalizowano niewielkie, wysypisko śmieci.
IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.
Głównym problemem ochrony środowiska na terenie opracowania jest brak kompleksowego systemu zabezpieczenia wód w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, GZWP Nr 440, zlokalizowanego w obrębie przepuszczalnych utworów czwartorzędowych. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni terenu, na wskutek słabej izolacyjności, powodują w konsekwencji zanieczyszczenie wód podziemnych.
X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM .
Projektowana zmiana położona jest w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu: obowiązuje czynna ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. W związku z tym na terenie zakazuje się: • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 • realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

 • wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

 • likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

 • lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy:

1) wydobywania kamieni, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych, o których mowa w art. 124 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

2) terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981.);

3) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały;

4) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dla których przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000.
Teren objęty zmianą planu położony jest w odległości ok. 90 – 150m, od obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „dolina Białki”- PLH120024.

Rzeka Białka jest to jedna z nielicznych rzek górskich w Karpatach, która zachowała naturalny, anastomozujący charakter. Stwierdzono tu występowanie 10 siedlisk przyrodniczych z I Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Nad Białką znajdują się poważne zasoby coraz rzadszego w skali kraju siedliska przyrodniczego, związanego z naturalnymi rzekami górskimi, tj. zarośli wrześniowych na kamieńcach rzecznych (siedlisko 3230). W samym tylko rezerwacie Przełom Białki stwierdzono występowanie 457 gatunków roślin naczyniowych. Występują w nim też niewielkie płaty innych, rzadkich siedlisk przyrodniczych. Rzeka jest także ostoją brzanki.

Projektowana zmiana, polegająca na wprowadzeniu do ustaleń studium dla terenów rolniczych (R) udokumentowanego decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR - IX.7427.9.2012.RL z 27 września 2012 r., złoża kruszyw naturalnych „Dębno I”, nie ingeruje w żaden sposób w w/w obszar i w związku z tym nie będzie oddziaływała niekorzystnie na cele i przedmiot obszaru Natura 2000.


XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA.
Wprowadzeniu do ustaleń studium dla terenów rolniczych (R) udokumentowanego decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR - IX.7427.9.2012.RL z 27 września 2012 r. złoża kruszyw naturalnych „Dębno I” nie spowoduje zmian w środowisku, gdyż nie wskazuje się w studium ww. terenu jako terenu eksploatacji powierzchniowej. Dlatego też zmiana studium wywołana art. 95 ust.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który mówi, iż w okresie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie będzie miała wpływu na krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, szatę roślinną i zwierzęcą, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi.
XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ, a dotycząca wyłącznie wprowadzenia do jego ustaleń udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” w miejscowości Dębno, nie zmienia istniejących zapisów dotyczących poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Nie wprowadza też żadnych dodatkowych rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko spowodowanych wprowadzeniem do ustaleń studium udokumentowanego złoża kruszyw „Debno I”.
XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM LUB WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAN ALTERNATYWNYCH.
W projekcie zmiany studium nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ, dotyczy wyłącznie wprowadzenia do jego ustaleń udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” w miejscowości Dębno i jest wynikiem uwzględnienia art. 95 ust.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który mówi, iż w okresie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
XV. STRESZCZENIE.

Opracowana zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ dotyczy wprowadzenia w pkt 3.3.3 Tereny rolnicze (R) dodatkowego zapisu:

W terenach rolnych teren o lokalnej nazwie Podborze, oznaczony symbolem „R”, położony w zachodniej części miejscowości Dębno, pomiędzy kompleksem leśnym od strony północno -zachodniej i terenami rolnymi od strony południowo – wschodniej, obejmuje obszar w granicach udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych „Dębno I” w kategorii C1. Dokumentacja została przyjęta decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR - IX.7427.9.2012.RL z 27 września 2012 r. Przy zagospodarowaniu terenu należy chronić ciek wodny Dębianka przepływający przez teren złoża „Dębno I”, zgodnie z przepisami odrębnymi.”


Obszar objęty zmianą studium posiada powierzchnię ok. 42 ha.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ, a dotycząca wyłącznie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” w miejscowości Dębno, jest wynikiem uwzględnienia art. 95 ust.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który mówi, iż w okresie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Teren objęty zmianą studium położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w odległości ok. 90-150 m, od obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „dolina Białki”- PLH120024. Projektowana zmiana nie ingeruje w żaden sposób w w/w obszar i w związku z tym nie będzie oddziaływała niekorzystnie na cele i przedmiot obszaru Natura 2000.

Teren objęty zmiana studium położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych – w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – czwartorzędowych - GZWP nr 440 Dolina kopalna Nowy Targ. Na terenie opracowania brak jest obiektów objętych konserwatorską ochroną przyrody i zabytków.

Na badanym obszarze dominują użytki rolne, porolne i zielone o różnym stopniu użytkowania. Badany teren nie odznacza się większymi wartościami przyrodniczymi i jest konglomeratem typowych zbiorowisk charakterystycznych dla użytków rolnych i porolnych.

Zmiana studium nie spowoduje zmian w środowisku, gdyż nie wskazuje się w studium terenu udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębno I” jako terenu eksploatacji powierzchniowej. Dlatego też zmiana studium wywołana art. 95 ust.2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie będzie miała wpływu na krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, szatę roślinną i zwierzęcą, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna